Tarım Bakanlığı Hibeleri

Tarım Bakanlığı (KKYDP 2015) Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler

Tarım Bakanlığı (KKYDP) Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler

Başvuru süresi :

1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.

2) Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır.

3) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.

Başvurunun elektronik ağdan yapılması için son tarih 29/5/2015’ dir.

Başvuracaklara sağlanacak teknik destek:

1) Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler.

             – Genel Müdürlük de programın tanıtımını ve yatırımcıların bilgilendirilmesini sağlar.

2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

3) İl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz.

4) Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı www.tarim.gov.tr web sayfasından temin edilebilir.

5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantılarıyla ve www.tarim.gov.tr web adresinden ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak yerler:

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yaparlar.

Başvuru şekli:

1) Proje başvuruları;

  1. a) Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.
  2. b) Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
  3. c) Bu rehbere uygun olarak hazırlanır.

2)Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılır.

3) Başvurunun gerçekleşmesi için başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden girişinin yapılması şarttır.

4) Başvuru tarihinin bitiminden sonra başvuru dosyasında hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılamaz ve 25 inci maddede belirtilen koşullar dışında hiçbir eksik belge ve/veya doküman tamamlatılamaz.

Elektronik ortamdaki başvuruların;

– Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkilendirilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

– Gerçek kişilerde ise başvuru sahibi ya da yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur. 

Proje başvuru dosyaları :

  1. Başvuru formu,
  2. Ekleri,
  3. Destekleyici belgeler

olmak üzere üç ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.  Proje başvurusuna esas belgelerin elektronik ortamda girişleri yapılır.

Hibe başvuru formu ile birlikte başvuru formu eklerinden yatırım özeti,  yatırım projesi, başvuru sahibi ve başvuru sahibinin projeye katılan ortaklarına ait bilgi ve belgeler ile proje bütçe tablolarının elektronik ortamda  www.tarim.gov.tr adresindeki ilgili alanlara veri girişleri eksiksiz olarak yapılır. Proje başvuru formu eklerine ait yatırım işletme planı, hibe sözleşmesi taslağı ve başvuru aşamasında yüklenmesi gereken “EK-I Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi”nde belirtilen diğer destekleyici belgeler elektronik ortama yüklenir. 

EK-I Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesinde Yer Alan Belgelerin Elektronik Ortamda Yüklenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

No KONTROL EDİLECEK BELGELER AÇIKLAMA
1 Ortaklık varsa; İmzalı ortaklık bilgi formu Ortaklar tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
2 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
3 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi. Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
7 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır..
8 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
9 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
10 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) Asıl belgeden taranmış olmalıdır.(Yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir/vergi dairesi onaylı)
11 Proje bütçesi, ek-1 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
12 Projesinde inşaat işleri varsa; alım giderleri ek-1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
13 Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri ek-1.2 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
14 Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı ek-1.3 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
15 Gider gerekçeleri ek-2 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
16 Finansman kaynakları ek-3 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
17 Tahmini iş takvimi ek-4 tablosuna göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
18 Yatırım işletme planı dosyası ek 5 formatına göre hazırlanmıştır. Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.
19 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
20 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
21 Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
22 Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
23 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi (İşletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi) Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
24 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
25 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
26 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
27 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
28 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
29 Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
30 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
31 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
32 Yeni tesis başvurularında (tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu hariç) hibe sözleşmesi imzalamadan önce imar planını getireceğine dair taahhütname Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.
33 Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposuna ait yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planı aranmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
34 Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası Asıl belgeden taranmış olmalıdır.
35 Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikası Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

EK- I BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ 

No KONTROL EDİLECEK BELGELER VAR/YOK UYGUN/UYGUN DEĞİL
1 Ortaklık varsa; İmzalı ortaklık bilgi formu
2 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge
3 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri
7 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname
8 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi
9 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi
10 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).
11 Proje bütçesi, ek-1 tablosuna göre hazırlanmıştır.
12 Projesinde inşaat işleri varsa; alım giderleri ek-1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır.
13 Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri ek-1.2 tablosuna göre hazırlanmıştır.
14 Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı ek-1.3 tablosuna göre hazırlanmıştır.
15 Gider gerekçeleri ek-2 tablosuna göre hazırlanmıştır.
16 Finansman kaynakları ek-3 tablosuna göre hazırlanmıştır.
17 Tahmini iş takvimi ek-4 tablosuna göre hazırlanmıştır.
18 Yatırım işletme planı dosyası ek-5 formatına göre hazırlanmıştır.
19 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi
20 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı
21 Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi
22 Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi
23 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi)
24 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu
25 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi
26 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi
27 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı
28 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge
29 Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge
30 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge
31 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname
32 Yeni tesis başvurularında (Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu hariç) hibe sözleşmesi imzalamadan önce imar planını getireceğine dair taahhütname
33 Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposuna ait yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planı aranmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı
34 Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası
35 Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikası

 Not 1: Belgelerin tam olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.

Not  2: 28. Maddede yer alan belgede ipotek veya şerh var ise bu Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının i) ve j) bendine göre değerlendirilmelidir.

Not  3: 30. maddede yer alan ipotek; hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca başvuru sahibine kullandırılmış kredi karşılığı konulmuş ipoteği ifade eder.

Not 4: 34. maddede yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren organik tarım müteşebbis sertifikasını ifade eder.

Not 5: 35. maddede yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren ürün sertifikasını ifade eder.

Not 6: KKYDP; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını ifade eder

Not 7: İmar planı; 1/1000 ölçekli uygulama imar planını ifade eder.

Not 8: Avan projede inşaat keşif, metraj şartı aranmaz. Projede üretime yönelik olarak yer alan makine ekipmanlar için ise; ölçekli makine yerleşim planı ile bu makinelere ait teknik şartname eklenmelidir.

Not 9: Projesi sadece makine ekipmandan ibaret olan başvurular tatbikat projesi olarak sunulmalıdır.

Not 10: Yaklaşık maliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarında bulunmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait birim fiyatlar esas alınır.

Not 11: 11,12,13,14,15,16,17,18 sıralarda yer alan belgeler; başvuru formu ve işletme planı bölümlerinde yer aldığından bu belgelerin ayrıca bu tabloda yer alma zorunluluğu yoktur.


Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi: 

– Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapılacağı ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayısı, başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu ve Bakanlık kayıt sistemine kayıt tarihi gibi kriterler göz önüne alınır.

– Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri EK-III’de belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak 60 (altmış) ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular genel değerlendirmeye alınır. Proje ön değerlendirme kriterlerinden 60 (altmış)’ın altında puan alan  başvurular ise iptal edilir.

 

PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Kriterler Puan ReferansPuan ProjeninAldığı Puan
1- Başvuru sahibinin niteliği
Bireysel başvurular  

20

 

 

14
Genç çiftçi, kadın çiftçi, özürlü, eğitim el sanatları Eğitim Merkezi Belgeli, organik tarım üreticisi, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğine üye bireysel başvurular* 19
Şirket başvuruları 18
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler 20
2- Yatırım yerinin karakteristiği
Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden fazla olan ilçe belediye sınırları içinde olması. 20 12  

 

 

 

 

Büyükşehir belediye dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde olması 14
Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden az olan ilçeler ve diğer illerin merkez ilçeleri hariç, ilçe/belde belediye sınırları içinde olması 16
Organize sanayi bölgesi veya ihtisas küçük sanayi sitesi içinde olması 16
Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi içinde olması 20
Köy sınırları içinde olması 20
3- Yatırım ile istihdam edilecek personel sayısı
5 kişiye kadar 10 8
5 – 10 kişi 9
10 kişiden fazla 10
4- Yatırım Konusu
Yeni tesis 16 12
Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme 12
Tamamlama 14
Alternatif enerji üretim tesisleri  ** 15
Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar  *** 15
Organik ürün işleme paketleme ve depolama yatırımları**** 16
5- Yatırımın yapılacağı ilçe sınırları içerisinde, daha önce program kapsamında hibe desteğinden yararlanan tesis sayısı
Yararlanan tesis sayısı 5’ten fazla ise 15 5
Yararlanan tesis sayısı 5 ve 5’ten az ise 10
Yararlanan tesis yok ise 15
6-Daha önce ekonomik yatırımlar kapsamında başvurunun yapıldığı ilde hibeden yararlanma durumu
Hibe desteğinden daha önce yararlanmış ise 12 6
Hibe desteğinden ilk kez yararlanacak ise 12
7- Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması
Başvuru sahibinin ilk kez  2014 yılında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması durumunda 7 3
Başvuru sahibinin  2014 yılından önce de Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması durumunda 7
TOPLAM 100  

 

* Genç çiftçi, kadın çiftçi, özürlü, eğitim el sanatları eğitim merkezi belgeli, organik tarım üreticisi belgeli, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğine üye olanların başvurularında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.

**Alternatif enerji üretim tesisleri için: Seralar dahil mevcut tesislerin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvurularda yatırım niteliğinin teknoloji yenileme olmasına bakılmaksızın 15 puan verilir.

*** Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için: Yatırımın niteliğine (yeni, tamamlama veya kapasite artırımı ve teknoloji yenileme) bakılmaksızın 15 puan verilir.

**** Organik ürün işleme paketleme ve depolama yatırımları için: Yatırımın niteliğine (yeni, tamamlama veya kapasite artırımı ve teknoloji yenileme) ve proje konusuna (BÜİ, HÜİ, ÇES, SHD vs.) bakılmaksızın 16 puan verilir.


Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi :

 

– Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları, değerlendirme rehberi ve EK-IV’de yer alan “Genel Değerlendirme Cetveli” kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlamalarda;

  1. a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,
  2. b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları dikkate alınır.

– Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.

– Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir:

 

1 = Çok zayıf,

2 = Zayıf,

3 = Yeterli,

4 = İyi,

5 = Çok iyi.

 

– EK-IV “Genel Değerlendirme Cetveli’nde yer alan “Bölüm 1. Mali Yapısı ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanı 12 (oniki) olacaktır. Toplam 12 (oniki)’den  daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

– EK-IV “Genel Değerlendirme Cetveli” nde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterlerinden asgari yeterli puanı 18 (onsekiz) olacaktır. Toplam 18 (onsekiz)’den daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

-Genel değerlendirme kriterlerinden toplam 65 (altmışbeş) ve üzeri puan alan ekonomik yatırım başvurularının değerlendirilmesine devam edilir.  Genel değerlendirme kriterlerinden toplam 65 (altmış beş)’ in altında puan alan proje başvuruları ise iptal edilir.

 

GENEL DEĞERLENDİRME CETVELİ

Bölüm Azami Puan Proje Puanı
1.        1. Mali yapısı ve proje gerçekleştirebilme kapasitesi 20    
1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli tecrübeye sahip midir? 5
1.2 Başvuru sahibi ve ortakları (mevcut ise)  yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (özellikle ele alınacak konulara ilişkin bilgi) 5
1.3 Başvuru sahibi sürekli ve yeterli mali kaynaklara sahip mi? 5
1.4 Başvuru sahibi yeterli idari kapasiteye sahip mi? (personel, donanım ve projenin bütçesini idare etme kapasitesi dahil olmak üzere) 5
2. Uygunluk 25  
2.1 Teklif; program amaçları ve öncelikleri ile ne kadar ilişkilidir? 5
2.2 Yatırım; yörede kırsal fakirliğin azaltılması ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesine ne ölçüde katkı sağlamaktadır? 5
2.3 İlgili taraflar ne kadar açıklıkla tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmişler? (aracılar, nihai faydalanıcılar ve hedef kitleler) 5
2.4 Teklif edilen hedef kitlenin ihtiyaçları ve nihai faydalanıcılar ne kadar açıklıkla tanımlanmış? Teklif bunları uygun bir biçimde ele alıyor mu? 5
2.5 Teklif; ne derecede yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlar, iyi uygulama modelleri, ile beraber çevre koruma gibi, katma değer unsurlarını ihtiva etmektedir? 5
3. Metodoloji 25  
3.1. Teklifte yer alan faaliyetler uygulanabilir ve belirlenmiş olan, hedef ve beklentiler ile uyumlu mudur? 5
3.2. Genel olarak faaliyetlerin tasarımı ne düzeyde bütünlük arz etmektedir? Özelikle karşılaşılması muhtemel sorunlar önceden incelenmiş, dış etkenler değerlendirilmiş ve faaliyetler izleme değerlendirmeye imkan verecek şekilde tasarlanmış mıdır? 5
3.3. Hedef grupların ve faydalananların faaliyet içindeki mevcudiyeti ve katılım düzeyi yeterli midir? 5
3.4. Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi? 5
3.5. Teklifte faaliyet çıktısı ile ilgili olarak objektif değerlendirme göstergeleri mevcut mudur? 5
4. Sürdürülebilirlik 20  
4.1. Faaliyetlerin hedef kitle üzerinde somut etkisi ne düzeydedir? 5
4.2. Teklifin yaygın(çarpan) etkisi var mıdır? (bilginin yayılması ile faaliyet çıkarlarının tekrar edilebilirliği ve yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere ) 5
4.3. Sunulan faaliyetin beklenen sonuçları sürdürülebilir nitelikte midir?·   Mali bakımdan (mali destek çekildikten sonra da faaliyet sürdürülebilecek midir? Nasıl)

·   Kurumsal bakımdan (faaliyeti destekleyen yapılar faaliyetin sona ermesini takiben yerinde kalacak mıdır? Faaliyet sonuçları yerel düzeyde “sahiplenilecek” midir?)

5
4.4. Yatırımın rekabet gücü ne düzeydedir? 5
5. Bütçe ve maliyet etkinliği 10  
5.1. Öngörülen giderler ile ilgili beklenen sonuçların oranı tatminkâr mı? 5  
5.2. Öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından gerekli mi? 5  
Toplam puan 100  

 

NOT: 1-Değerlendirmeye devam edilebilmesi için Bölüm 1 en az 12 puan, Bölüm 2 en az 18 puan olmalıdır

NOT: 2-Toplam 65 ve üzeri puan alanlar hibe desteğine uygun görülür. Nihai puan hesabına geçilir.


 

 PROJE KONUSUNA GÖRE YATIRIMIN NİTELİĞİ

 

 PROJE KONUSU KODLARI

 

YATIRIMIN NİTELİĞİ BÜİ HÜİ SÜİ ÇES SHD SER TÜY AEÜ HOG
 01 –  YENİ TESİS X X X X X X X X
 02 –  KAPASİTE ARTIRIMI      VE  TEKNOLOJİ YENİLEME X X X X X X
 03 –  TAMAMLAMA X X X X X

       X : Başvuru yapılır

 Örneğin;

1-Mevcut süt işleme tesisine ait soğuk hava deposunun kapasitesini artırmak için başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu ise HÜİ (hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu SHD (soğuk hava deposu) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir. 

2-Mevcut un fabrikasına ilave çelik silo başvurusunda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu ise BÜİ (bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu ÇES (tarımsal ürünlerin depolanması-çelik silo) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir. 

3- İşleme ve paketleme ünitesi olmayan,  sadece depolamadan ibaret olan bir tesisin (SHD veya ÇES) aynı parselde kapasitesini artırmak için başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği yeni tesis, projenin konusu SHD veya ÇES olmalı, ayrıca bu tesisin önceki etaplarda hibe desteğinden yararlanmamış olması gerekmektedir. Aksi taktirde, örneğin tesis önceki (6-7ve 8 inci) etaplarda hibeden yararlanmış ise veya yatırımın niteliği kapasite artırımı – teknoloji yenileme veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir. 

4- Mevcut süt işleme tesisinin enerji ihtiyacının alternatif enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu ise AEÜ (alternetif enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu HÜİ olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir.

 

SEKTÖREL BAZDA PROJE KONULARI İL ÖNCELİK SIRALAMASI

 

İLİ *SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU KODLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ADANA BÜİ HÜİ ÇES SHD AEÜ TÜY HOG SUİ SER
ADIYAMAN BÜİ HÜİ SHD SER ÇES AEÜ TÜY SUİ HOG
AFYONKARAHİSAR HOG BÜİ SER ÇES SHD AEÜ HÜİ
AĞRI BÜİ ÇES SHD SER AEÜ HOG HÜİ
AMASYA BÜİ SHD ÇES SER AEÜ HOG HÜİ
ANKARA BÜİ SHD ÇES AEÜ HOG SER HÜİ
ANTALYA BÜİ SER SHD TÜY HÜİ AEÜ ÇES SÜİ HOG
ARTVİN TÜY HÜİ SUİ BÜİ SHD SER HOG ÇES AEÜ
AYDIN BÜİ SHD SER AEÜ HOG ÇES HÜİ
BALIKESİR BÜİ SER AEÜ SHD ÇES HOG HÜİ
BİLECİK TÜY BÜİ SHD HÜİ SER AEÜ SÜİ ÇES HOG
BİNGÖL TÜY BÜİ HÜİ SER SUİ SHD ÇES HOG AEÜ
BİTLİS HÜİ BÜİ TÜY SÜİ SHD ÇES SER AEÜ HOG
BOLU TÜY HÜİ HOG BÜİ SHD ÇES SÜİ AEÜ SER
BURDUR BÜİ ÇES HOG AEÜ SER SHD HÜİ
BURSA BÜİ SHD ÇES SER AEÜ HOG HÜİ
ÇANAKKALE BÜİ SHD ÇES AEÜ SER HÜİ HOG
ÇANKIRI SHD BÜİ AEÜ SER ÇES HOG HÜİ
ÇORUM BÜİ HÜİ ÇES HOG SHD AEÜ SER
DENİZLİ ÇES BÜİ SHD SER AEÜ HOG HÜİ
DİYARBAKIR BÜİ ÇES SER SHD AEÜ HOG HÜİ
EDİRNE BÜİ ÇES HÜİ SHD TÜY HOG SÜİ SER AEÜ
ELAZIĞ BÜİ SHD ÇES AEÜ HÜİ HOG SER
ERZİNCAN BÜİ SHD SER AEÜ HOG ÇES HÜİ
ERZURUM BÜİ ÇES SHD SER HOG AEÜ HÜİ
ESKİŞEHİR TÜY BÜİ ÇES HÜİ SHD SER AEÜ SÜİ HOG
GAZİANTEP BÜİ ÇES HÜİ SHD AEÜ SER TÜY HOG SÜİ
GİRESUN BÜİ SHD HOG ÇES HUİ SER AEÜ
GÜMÜŞHANE BÜİ HÜİ TÜY SUİ HOG ÇES SHD AEÜ SER
HAKKARİ BÜİ HÜİ SHD SÜİ TÜY SER AEÜ ÇES HOG
HATAY SHD BÜİ ÇES SER AEÜ HOG HÜİ
ISPARTA AEÜ BÜİ HÜİ SHD HOG ÇES SER
MERSİN SHD AEÜ BÜİ SER ÇES HOG HÜİ
İSTANBUL HÜİ SUİ SHD TÜY AEÜ BÜİ ÇES SER HOG
İZMİR HÜİ BÜİ AEÜ SÜİ TÜY SER SHD ÇES HOG
KARS BÜİ HOG HÜİ SHD AEÜ ÇES SER
KASTAMONU SHD SER AEÜ ÇES BÜİ HOG HÜİ
KAYSERİ BÜİ TÜY SÜİ HÜİ SHD ÇES AEÜ SER HOG
KIRKLARELİ BÜİ HÜİ SHD TÜY ÇES HOG SÜİ AEÜ SER
KIRŞEHİR TÜY BÜİ ÇES SER HÜİ AEÜ HOG SUİ SHD
KOCAELİ TÜY HÜİ BÜİ AEÜ SHD SÜİ HOG ÇES SER
KONYA BÜİ ÇES SHD SER AEÜ HOG HÜİ
KÜTAHYA SER ÇES SHD BÜİ AEÜ HOG HÜİ
MALATYA BÜİ SHD ÇES HOG AEÜ SER HÜİ
MANİSA BÜİ SHD AEÜ ÇES HOG SER HÜİ
KAHRAMANMARAŞ BÜİ ÇES SHD SER AEÜ HOG HÜİ
MARDİN BÜİ ÇES SHD SER AEÜ HOG HÜİ
MUĞLA BÜİ HÜİ SHD TÜY SÜİ AEÜ SER HOG ÇES
MUŞ BÜİ ÇES AEÜ HOG SHD SER HÜİ
NEVŞEHİR BÜİ ÇES SER AEÜ HOG SHD HÜİ
NİĞDE BÜİ HÜİ TÜY SER AEÜ SHD ÇES SÜİ HOG
ORDU BÜİ SHD ÇES SER HOG HÜİ AEÜ
RİZE SHD SÜİ BÜİ HÜİ HOG AEÜ TÜY ÇES SER
SAKARYA BÜİ HÜİ TÜY HOG SHD SÜİ ÇES SER AEÜ
SAMSUN BÜİ ÇES SHD SER HOG AEÜ HÜİ
SİİRT BÜİ SER TÜY HÜİ SHD AEÜ ÇES HOG SUİ
SİNOP TÜY BÜİ HÜİ SÜİ ÇES SHD SER HOG AEÜ
SİVAS BÜİ SHD ÇES SER AEÜ HOG HÜİ
TEKİRDAĞ TÜY HÜİ BÜİ ÇES SHD AEÜ SER HOG SÜİ
TOKAT BÜİ SER SHD ÇES AEÜ HOG HÜİ
TRABZON BÜİ SHD HÜİ ÇES HOG AEÜ SER
TUNCELİ HÜİ BÜİ TÜY SER AEÜ SÜİ HOG SHD ÇES
ŞANLIURFA BÜİ ÇES SHD SER AEÜ HOG HÜİ
UŞAK HÜİ ÇES SER BÜİ SHD AEÜ HOG
VAN BÜİ SHD SER AEÜ ÇES HÜİ HOG
YOZGAT ÇES BÜİ AEÜ HOG SER SHD HÜİ
ZONGULDAK TÜY SHD SÜİ HOG HÜİ ÇES BÜİ AEÜ SER
AKSARAY BÜİ ÇES AEÜ HOG SER SHD HÜİ
BAYBURT HÜİ BÜİ TÜY ÇES HOG SHD SER SÜİ TÜY
KARAMAN SHD ÇES AEÜ BÜİ HOG SER HÜİ
KIRIKKALE BÜİ HÜİ TÜY ÇES HOG SHD SER AEÜ SUİ
BATMAN BÜİ HÜİ TÜY ÇES AEÜ SHD SER HOG SÜİ
ŞIRNAK BÜİ TÜY HÜİ SER ÇES SHD SUİ AEÜ HOG
BARTIN TÜY HÜİ SÜİ SHD BÜİ HOG AEÜ SER ÇES
ARDAHAN HÜİ BÜİ ÇES SHD HOG SER AEÜ
IĞDIR BÜİ HÜİ TÜY SHD ÇES HOG SUİ AEÜ SER
YALOVA SHD HÜİ TÜY SUİ BÜİ HOG SER AEÜ ÇES
KARABÜK HÜİ TÜY BÜİ SHD ÇES HOG SUİ SER AEÜ
KİLİS BÜİ TÜY SHD HÜİ SER AEÜ ÇES HOG SÜİ
OSMANİYE BÜİ HÜİ SER AEÜ HOG SHD ÇES TÜY SÜİ
DÜZCE BÜİ HÜİ SÜİ HOG SER TÜY AEÜ SHD ÇES

 SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU VE KODLARI

BÜİ BİTKİSEL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI BÜİ
HÜİ HAYVANSAL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI HÜİ
SÜİ SU ÜRÜNLERİ İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI SÜİ
ÇES ÇELİK SİLO (TARIMSAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI) ÇES
SHD SOĞUK HAVA DEPOSU SHD
SER ALTERNETİF ENERJİ KULLANAN SERALAR SER
AEÜ ALTERNETİF ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ AEÜ
HOG HAYVANSAL ORİJİNLİ GÜBRE İŞLENMESİ PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI HOG
TÜY TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK MODERN SABİT YATIRIMLAR TÜY

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.