Tarım Bakanlığı Hibeleri

KKYDP Başvuru Evrakları

KKYDP Başvuru Evrakları

KKYDP Başvuru Evrakları

 

No KKYDP Başvuru Evrakları -2022 Yılı
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği
2 Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
3 Güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi
4 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararı ve noter onaylı imza sirküleri
6 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti, teknik şartnamesi
7 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi
8 Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden yeminli mali müşavir veya yetkili muhasebe elemanı tarafından onaylanmış yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu ile vergi levhası
9 Proje başvuruları için tatbikat projesi, alınması planlanan makine-ekipmana ait ölçekli yerleşim planı ve müelliflere ait oda kayıt belgeler
10 Tapu takyidat belgesi (Yatırım yerinin ipotekli veya şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge), tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, noter onaylı kira kontratı, hisseli araziler için noter onaylı muvafakatname, vb.), yatırım inşaat bütçesi içeriyorsa yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi ile yatırım yerinde 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumdan, yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge
11 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım konularında yapılan başvurular için üretim izin belgesi (İşletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi) ile kapasite raporu veya ekspertiz raporu
12 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım konularında yapılan başvurular için yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi
13 Tamamlama başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi
14 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı/davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı
15 Bütün başvurularda; tüzel kişilikler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına, gerçek kişiler için ise kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname
16 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım konularında; sadece mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge
17 Başvuruya esas proje için, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında diğer kurumlara hibe başvurusunda bulunulmadığı ve hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanılmayacağına dair taahhütname ile projede varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname
18 Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname
19 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası ile bu amaca yönelik yatırım başvuruları için ürün sertifikası
20 Adli sicil kaydı (Tüzel kişilerde ortaklar ve yetkili müdürler için)