Tarım Bakanlığı Hibeleri

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Destekleri Başvuru Koşulları

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Destekleri

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Destekleri Başvuru Koşulları

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) DestekleriTarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Destekleri Başvuru Koşulları; Tarım bakanlığının her yıl kasım, aralık aylarında resmi gazete yayınladı kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme (KKYDP) programı 2022 yılı başvuruları başladı.

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Desteğine Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

 1. Tarım Bakanlığı Hibe başvurular gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilir.
 2. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Tarım bakanlığı tarafından oluşturulan üretim kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Başvuruya Uygun Olmayan Başvuru Sahipleri

 1. Gerçek ve tüzel kişi haricindekiler ve kamu görevlileri hibe başvurusunda bulunamazlar.
 2. Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılar beş yıl süreyle hibe başvurusunda bulunamazlar.
 3. Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler,
 4. Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,
 5. Kamu haklarından mahrum olanlar, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olanlar, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlar, tutuklu bulunanlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştıranlar, Devlet sırlarını açığa vuranlar, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan hakkında kesin hüküm ve/veya idari bir karar olanlar veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlar,
 6. Kamu İhale Kurumu yasaklılar listesinde olanlar,
 7. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ve adli sicil kaydı olanlar,
 8. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar
 9. Kamu görevinde olanlar memurlar

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Desteğinin Uygulandığı İller

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) desteğine 81 ilde yatırım başvuruları hibe desteği kapsamındadır.

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Desteğinde Yatırım Tutar ve Destekleme Oranı

 1. Hibe desteği verecek hibe proje tutarı;
  • Yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası,
  • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası,
  • Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.
 2. Hibeye başvuru proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
 3. Hibe proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. (Örneğin maksimum yatırım tutarı 3.500.000 TL ise alınacak hibe 1.750.000 TL’dir)
 4. KDV (Katma Değer Vergisi) hibe desteğinin dışındadır.

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Desteği Kapsamları

İnşaat işleri alım giderlerine,

 • Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki yatırımlarda inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının %80’inden, kapasite artırımına yönelik yatırımlarda %60’ından, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırımlarda ise %20’sinden fazla olamaz.

Makine, Ekipman  Alım Gideri

 • Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu taktirde finanse edilir

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Kapsamında Desteklenmeyen Harcama Kalemleri

 • Her türlü borçlanma giderleri,
 • Faizler,
 • Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,
 • Kira giderleri,
 • Kur farkı giderleri,
 • Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,
 • Binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri,
 • Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri,
 • Bankacılık giderleri,
 • Denetim giderleri,
 • KDV ve ÖTV dahil iade alınan veya alınacak vergiler,
 • İkinci el/kullanılmış makine-ekipman alım giderleri,
 • Proje yönetim ve danışmanlık giderleri,
 • Makine tamir ve parça alım giderleri
 • Laboratuvar sarf malzemeleri,
 • Monoblok yapıdaki makineler ve ekipmanlar,

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Desteğine Başvuru Zamanı

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) başvuruları 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59’da sona erecektir. Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır.

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) başvuru adresi www.tarimorman.gov.tr (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yaparlar.

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Desteğinde Başvuruda Gerekli Evraklar

No Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Başvuruda Gerekli Belgeler
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği
2 Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
3 Güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi
4 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararı ve noter onaylı imza sirküleri
6 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti, teknik şartnamesi
7 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi
8 Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden yeminli mali müşavir veya yetkili muhasebe elemanı tarafından onaylanmış yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu ile vergi levhası
9 Proje başvuruları için tatbikat projesi, alınması planlanan makine-ekipmana ait ölçekli yerleşim planı ve müelliflere ait oda kayıt belgeler
10 Tapu takyidat belgesi (Yatırım yerinin ipotekli veya şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge), tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, noter onaylı kira kontratı, hisseli araziler için noter onaylı muvafakatname, vb.), yatırım inşaat bütçesi içeriyorsa yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi ile yatırım yerinde 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumdan, yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge
11 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım konularında yapılan başvurular için üretim izin belgesi (İşletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi) ile kapasite raporu veya ekspertiz raporu
12 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım konularında yapılan başvurular için yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi
13 Tamamlama başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi
14 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı/davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı
15 Bütün başvurularda; tüzel kişilikler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına, gerçek kişiler için ise kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname
16 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım konularında; sadece mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge
17 Başvuruya esas proje için, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında diğer kurumlara hibe başvurusunda bulunulmadığı ve hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanılmayacağına dair taahhütname ile projede varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname
18 Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname
19 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası ile bu amaca yönelik yatırım başvuruları için ürün sertifikası
20 Adli sicil kaydı (Tüzel kişilerde ortaklar ve yetkili müdürler için)

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Başvuruların Değerlendirilmesi

Online olarak başvurular tamamlandıktan sonra başvurular değerlendirme listesine göre değerlendirilir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplamda 45 (kırk beş) ve üzerinde puan almış olan başvurular genel değerlendirmeye esas olmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir, 45 (kırk beş)’in altında puan alan başvurular ise reddedilir.

Proje Ön Değerlendirme Kriterleri Puan Referans Puan
1- Başvuru sahibinin niteliği
Gerçek kişi 15 12
Tüzel kişi 14
Genç girişimci: Başvuru tarihi itibarıyla, yaş olarak 18 yaşını doldurmuş 41 yaşından gün almamış gerçek kişi, Engelli birey: %40 ve üzeri engelli raporu bulunup, başvuru aşamasında bu raporu beyan edebilecek kişi, kadın girişimci 15
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler 15
2- Yatırım yerinin karakteristiği
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden fazla olan ilçe ve büyükşehir belediyesi dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde 10 7
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden az olan ilçeler ve diğer illerin merkez ilçeleri hariç, ilçe veya belde belediye sınırları içinde 8 8
Organize sanayi bölgesi veya ihtisas küçük sanayi sitesi içinde 9
Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi içinde 10
Köy veya kırsal mahalle sınırları içinde 10
3- Yatırım konusunun coğrafi işaret tescili yapılmış ürün işleme ile ilgili olması
Yatırım tesisi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Coğrafi İşaret” olarak tescil edilmiş, “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi”ne sahip tarım ürünleri işleyen bir tesis ise 2 2
4- Yatırım Yerinin Mülkiyeti
Yatırım yerinin mülkiyeti yatırımcıya ait 5 5
Yatırım yeri kiralık ise 2
5- Yatırım konusu
Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon 12 10
Kapasite artırımı 10
Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması 11
Yeni tesis 12
Organik ürün işleme, kurutma, dondurma, paketleme ve depolama yatırımı 12
6- KKYDP kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanma durumu
Hibe desteğinden ilk kez yararlanacak 8 8
Daha önce hibe desteğinden yararlanmış 4
7- Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması
Başvuru sahibi Bakanlık kayıt sistemine 2021 yılında kayıt olmuş 5 3
Başvuru sahibi Bakanlık kayıt sistemine beş yıldan az süredir kayıtlı 4
Başvuru sahibi Bakanlık kayıt sistemine beş yıldan fazla süredir kayıtlı 5
8- Ulusal sektör önceliği
Ulusal öncelikli yatırım konusunda proje sunulmuş 5 5
9- İl sektör önceliği
Sunulan proje sektörel bazda il öncelik sıralaması tablosunda birinci sırada 8 8
Sunulan proje sektörel bazda il öncelik sıralaması tablosunda ikinci sırada 6
Sunulan proje sektörel bazda il öncelik sıralaması tablosunda üçüncü sırada 4
10- IPARD Programı
Projenin IPARD Programı uygulanmayan illerden birinde uygulanacak olması 5 5 5
11- Mali bilanço
İşletmenin sunduğu son 3 yıllık mali bilançosunun 2 yılında vergi öncesi zarar (eksi mali bilanço) görünmesi -10 -10

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Nihai Değerlendirilmesi ve Hibe Sözleşme İmzala

Proje başvuları kabul edilen yatırımlar Asıl ve yedek projelerin kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje numaraları “www.tarimorman.gov.tr” internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir.

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Başvuruları Hazırlama Danışmanlık

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Desteğine başvuru danışmanlık hizmetimiz kapsamında Proje hazırlama, Mimari Projendirme Ruhsat İşlemleri, Fizibilite, İş planı, Teklif ve ekleri başvuru paketi hazırlama hizmetimiz vardır.

Proje Danışmanı

Osman KARABOYUN (Ziraat Müh.)

05426097508