Tarım Bakanlığı Hibeleri

Sulama Hibe Desteği 2021

Sulama Hibe Desteği 2021; Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yer alan bireysel sulama sistemlerinin, %50 hibe verilerek desteklenmesine ait usul ve esasların belirlendiği 2021/7 Nolu Tebliğ 25/02/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 2021/7 Nolu Tebliğ

 

Bireysel Sulama Sistemleri 16.Etap Uygulama Rehberi

Sulama Hibe Desteği 2021

Yatırım konuları ve uygulama illeri

sulama hibe desteği

 1. Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
 2. Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 3. Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 4. Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
 5. Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
 6. Tamburlu sulama sistemi kurulması,
 7. Güneş enerjili sulama sistemi kurulması

Sulama Hibe Desteği yatırım konuları tüm illerde (81) uygulanır.

Başvuru Sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları

 • Başvuru sahipleri Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmalıdır.
 • Başvurular, başvuru yapılan parsellerin bulunduğu İldeki Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğüne yapılacaktır.
 • Tüzel kişilikler için, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
 • Yatırım konularında en az 5 (beş) yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler.
 • Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, yatırım konularında son üç yılda, daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamaz.
 • Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları hakkındaki tebliğler kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.
 • Başvuru yapılacak parsel içerisinde, sistemin çalışacağı arazi büyüklüğü (projelendirilen parsel alanı ) 20 da. ve üzerinde olmalıdır.
 • Su kaynağı olmayan arazilere hibe desteği verilmez. 

Sulama Hibe Desteği 2021 Hibe desteği tutarı ve oranı

Sulama Hibe Desteği; Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde  DV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1.000.000.- TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır

Sulama Hibe Desteği 2021 Başvuru şekli, yeri ve zamanı

Sulama Hibe Desteği; Başvuru dosyası içerisinde yer alan;

 • Teslim Alma Belgesi,
 • Hibe başvuru formu,
 • Proje Keşfi,
 • Toprak ve Su Analiz Raporları.

Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri ve bu belgelere ilişkin şartlar (Birden fazla parsel için başvuru yapılacaksa her bir parsel için bu şartlar sağlanarak belgelenmelidir) ;

 • Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi”,
 • Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi”,
 • Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilir.
 • Satın alınan arazilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına yeraltı suyu
  kullanma belgesi alınması gerekir.
 • Su kaynağı keson kuyu olan başvurularda kuyu ruhsatı şartı aranmayacak olup, jeoloji mühendisi veya il proje yürütme birimi elemanlarınca kuyunun keson kuyu olduğunun belirlenmesi ve kuyuya ait debinin tespit edilerek tutanağa bağlanması yeterli olacaktır.
 • Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni / Tahsis Belgesi veya yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesinde uygun görülen debilerle, keson kuyularda ölçülerek tespit edilen debiler, sulama projelerinde hesaplama sonucunda bulunan sezonluk toplam sulama suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda olmalıdır. Söz konusu debileri karşılamayan sulama projeleri uygun görülmeyecektir.

Sulama Hibe Desteği  yapılacak başvurular  31 Mart 2021 kadar devam ediyor.

Sulama Hibe Desteği Başvuru Sahibinden İstenilecek Başvuru Belgeleri


1) Hibe Başvuru Formu,
2)
Sulama projesi,
3)
Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu 
4)
Başvuru sahibine ait güncel Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi.
5) Teknik Şartname;
6)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi; Gerçek Kişiye / Tüzel Kişilik Adına Yetkilendirilen Kişiye Ait
7)
Yetkili Kurul Kararı; Tüzel kişiliğin başvuru için aldığı.
8)
İmza Sirküleri; Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait.
9)
Varsa; Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge.
10) Toprak Fiziksel Analiz Raporu; Bünye Sınıfı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, İnfiltrasyon Hızı/ hidrolik iletkenlik bilgilerini içeren
11)
Sulama Suyu Analiz Raporu.
12) Su Kaynağı
“Kullanım İzin / Tahsis Belgesi” veya “ Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi”.
13)
Muvafakatname; Hisseli arazi başvuruları için.
14)
Ticaret Sicil Gazetesi; Tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.
15)
Başvuruda Verilecek Taahhütnameler;

 • Güneş Enerjili Sulama Sistemleri başvuruları için projenin tamamlanmasından sonra hibe desteği kapsamında tesis edilen güneş enerjisi üreten sistemden elektrik şebekesine bağlantı yapılmayacağına dair taahhütname,
 • Mikro yağmurlama ve yüzey altı sulama sistemi için başvuru aşamasında yatırımın gerçekleştirileceği alanda henüz bağ/meyve bahçesi tesis edilmemiş ise en geç ödeme talebi tarihi itibarıyla bağ/meyve bahçesinin tesis edileceğine dair taahhütname,
 • Başvuru sahibinin başvurusunun kabul edilmesi halinde, proje kapsamında satın alacağı uygun teknik özelliklere sahip malzemeleri, uygun belgelere sahip tedarikçilerden temin edeceğine ve bu belgelerin tamamını ödeme talebi ile birlikte vereceğine dair taahhütname.
 • Sebze üretimi için tarla içi mikro yağmurlama sistemleri başvurularında, sebze üretimine uygun proje yapıldığına ve projenin gerçekleştirilmesinden sonra sebze üretimi yapılacağına dair taahhütname.
 • Hisseli araziler için yapılan başvurularda hissedarların muvafakatına dair taahhütname.

16) Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti; Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için.
17)
Kiralama Belgesi; Arazi kiralayarak yapılacak başvurular için, arazi kiralama belgesi onaylı sureti,
18)
Diploma onaylı sureti; Sulama projesini hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisine ait diploma ve ziraat mühendisleri odası kayıt belgesi sureti.
19) Firma veya kurumlarca hazırlanan projeler için projeyi hazırlayan yetkili kişinin bünyelerinde çalıştığına ilişkin belge (sigorta sicil no)
20)
Adli Sicil Kaydı; Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi,

 • Başvuru sahibi anonim şirket ise yönetim kurulu üyeleri,
 • Başvuru sahibi limited şirket ise şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi(ler),
 • Başvuru sahibi limited şirket ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi yok ise şirket ortakları,
 • Başvuru sahibi kollektif şirket ise şirket ortakları adına istenilecektir.

 

Sulama Hibe Desteği 2021 hibe desteği başvuruları uzman yetkili ziraat mühendisi tarafından hazırlanmaktadır. Sulama hibe projelerine fiyat almak için bize ulaşın.