Tarımsal İhale

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOYUN SÜTÜ SATIŞ

tarim-isletmeleri-ihale

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI İSTİHSALİ KOYUN SÜTÜ SATIŞ

1 – İşletmemiz üretimi tahmini 20.000 kg koyun sütü açık artırma usulü ile satılacaktır.
2 – İhale 25.03.2021 günü saat 15.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İzmir Yolu 7. km. Karacabey/Bursa adresinde Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 01.04.2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.
3-Satışa sunulan sütün miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı aşağıya çıkarılmıştır.

P.NO CİNSİ MİKTARI
(kg)
MUHAMMEN
BEDEL
(TL/kg)
MUHAMMEN
TUTAR
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT %5 (TL)
1 Koyun Sütü 20.000 5,5 110.000,00 5.500,00

4 – Geçici teminat, ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, işletmenin Ziraat Bankası Karacabey şubesindeki TR 9000 0100 0062 0599 4378 5213 iban nolu hesabına, Vakıflar Bankası Karacabey Şubesindeki TR 3500 0150 0158 0072 9049 1182 iban nolu hesabına veya Halk Bankası Karacabey Şubesindeki TR 2100 0120 0928 2000 1300 0005 iban nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz Mali İşler Şefliğine ibraz edilecektir. Banka teminat mektubu veya para mahiyetindeki kıymetler de Mali İşler Şefliğine teslim edilecektir. Banka ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları limit dâhili ve süresiz olacaktır. Geçici teminat mektubunun süreli olması durumunda, süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün geçerli olacaktır.
5 – İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı belgesi,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesinin ibraz edilmesi,
6 – İhale Şartnameleri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.
7 – Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Dokümanı.

ADRES: Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İzmir Yolu Üzeri 7. km Karacabey/BURSA
TEL: 0 224 689 64 75-76
FAX: 0 224 689 64 96