Tarımsal İhale

Küçükbaş reforme hayvanın ihaleyle satışı yapılacaktır

Küçükbaş Hayvancılık

Küçükbaş reforme hayvanın ihaleyle satışı yapılacaktır. İşletmemiz yetiştirmesi 250 baş Reforme Merinos Koç, 60 baş Reforme Polatlı Koç, 200 baş Reforme Merinos Koyun, 90 baş Reforme Polatlı Koyun, 600 baş Reforme Merinos Erkek Toklu, 100 baş Reforme Polatlı Erkek Toklu, 400 baş Reforme Merinos Dişi Toklu, 80 baş Reforme Polatlı Dişi Toklu olmak üzere toplam 1.780 baş reforme hayvan 12 parti halinde Açık Artırma Usulü İhale ile satışı yapılacaktır.

 

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- İşletmemiz yetiştirmesi 250 baş Reforme Merinos Koç, 60 baş Reforme Polatlı Koç, 200 baş Reforme Merinos Koyun, 90 baş Reforme Polatlı Koyun, 600 baş Reforme Merinos Erkek Toklu, 100 baş Reforme Polatlı Erkek Toklu, 400 baş Reforme Merinos Dişi Toklu, 80 baş Reforme Polatlı Dişi Toklu olmak üzere toplam 1.780 baş reforme hayvan 12 parti halinde Açık Artırma Usulü İhale ile satışı yapılacaktır.
2-İhale 30.10.2019 Çarşamba günü saat 14.00’de İşletmemiz merkezinde yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, ikinci ihale 6.11.2019 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

P. No

CİNSİ

Tahmini
Miktar
BAŞ
Tahmini
Canlı
KG.
Muhammen Geçici
Teminat
TL.% 5
Fiyat
TL/Kg.
Tutar
TL.
1 Reforme Merinos Koç 125 8.750 17,00 148.750,00 7.437,50
2 Reforme Merinos Koç 125 8.750 17,00 148.750,00 7.437,50
3 Reforme Polatlı Koç 60 4.200 17,00 71.400,00 3.570,00
4 Reforme Merinos Koyun 200 13.000 18,00 234.000,00 11.700,00
5 Reforme Polatlı Koyun 90 5.850 18,00 105.300,00 5.265,00
6 Reforme Merinos Erkek Toklu 200 10.000 20,00 200.000,00 10.000,00
7 Reforme Merinos Erkek Toklu 200 10.000 20,00 200.000,00 10.000,00
8 Reforme Merinos Erkek Toklu 200 9.000 20,00 180.000,00 9.000,00
9 Reforme Polatlı Erkek Toklu 100 5.000 20,00 100.000,00 5.000,00
10 Reforme Merinos Dişi Toklu 200 9.000 20,00 180.000,00 9.000,00
11 Reforme Merinos Dişi Toklu 200 9.000 20,00 180.000,00 9.000,00
12 Reforme Polatlı Dişi Toklu 80 3.600 20,00 72.000,00 3.600,00
TOPLAM 1.780 96.150 1.820.200,00 91.010,00

4-İşletmemiz Konya -Yunak yolu üzeri 54.Km. Polatlı / ANKARA.
5-İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
d)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
6-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No. 62 Bakanlıklar/ANKARA) ile Altınova, Gözlü, Konuklar ve Malya Tarım İşletmeleri ile işletmemizde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.
Ayrıca, 0 312 632 20 20-21 Numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.
7-Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar (7.000,00.-TL.kadar) işletme veznesine yatırılacağı gibi 7.000,00.-TL.’nın üzerindeki teminatlar İşletmenin T.C Ziraat Bankası Polatlı Merkez şubesindeki (IBAN NO: TR 54 0001 0000 1105 9943 7852 10) numaralı hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
8- Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereği istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve ihale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

 

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Polatlı / Ankara / TÜRKİYE Polatlı/Ankara
Tel: 0 312 632 20 20
Gsm: 0 505 254 72 25
Fax: 0 312 632 20 25
KEP Adresi: tigem.polatli@hs01.kep.tr