Tarımsal İhale

TKDK ERZİNCAN Satılık Çiftlik

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ERZİNCAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dosya No : 2017/02
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Gülabibey Mah. 13 Şubat Cad. No:23, Merkez/Erzincan adresinde 01/06/2021 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 08/06/2021 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN

Tapu Kaydı Adresi: Erzincan İli, Merkez İlçesi, Söğütözü Köyü, Pişnoz Mevkii, 166 Ada, 3 Parsel
İmar Durumu: Satış kararı alınmasını müteakiben mezkur taşınmazın imar-çap bilgileri Erzincan Belediye Başkanlığına ve Erzincan İl Özel İdaresine sorulmuş olup, 13.01.2021 tarihinde gelen cevaplarda taşınmazın Köy Yerleşik Alan ve Civarı sınırları dışında kaldığı tespit edilmiş, Belediye ve İl Özel İdaresi mücavir alan sınırları dışındaki herhangi bir Uygulama İmar Planı ve Köy Yerleşme Planı bulunmadığından imar durum bilgisi verilememiştir.
Halihazır Durumu: Tapu kayıtlarında 6.836,58 m² yüzölçümlü Sulu tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. İmar Planı bulunmamaktadır. Üzerindeki yapılar 80 m² İdari Bina, 595,36 m² Yem Deposu, 1.935,72 m² Ahır yer almakta olup parselin etrafı çevre duvarı ile çevrilidir. İçerisindeki makine/ekipman varlığı; 80 adet hayvan yatağı, 2 adet zincirli gübre sıyırıcı 80 adet yatak durak demir seti, 130 adet yemlik kilit seti yer almaktadır. Geometrik olarak dikdörtgen şekilli olup, topoğrafik olarak az engebelidir. Taşınmaz kuzey yönde 48m, güney yönde 32m kadastral yola cephesi bulunmakta olup doğu ve batı cephelerinden komşu parsellere cephesi bulunmamakta olup tüm cephesi beton bahçe duvarları ile çevrili ve girişinde demir doğrama sürgülü kapı bulunmaktadır. Parselin büyük bir kısmı kilitli parke taşları ile kaplıdır. İdari Bina: 80 m2 brüt kullanım alanına sahip olup antre, banyo, tuvalet, dinlenme odası, veteriner odası, soyunma odası, mutfak bölümlerinden oluşmaktadır. Yem Deposu: Çelik taşıyıcı sistem tarzında inşa edilmiştir. 595,36 m2 brüt kullanım alanına sahiptir. Çatısında ise demir sac bulunmaktadır. Ahır: Çelik taşıyıcılı sistem tarzında inşa edilmiştir. 1935,72 m2 brüt kullanım alanına sahip olup doğum bölmesi, revir bölmesi, süt sağım bölmesi ve yatak bölmeleri yer almaktadır. Ahır zemini kısmen toprak dolgu kaplı kısmen sertleştirilmiş beton kaplı olup duvarları sıva üzeri boyalıdır. Çatısı ise demir sac ile kaplıdır. Padok: Dışarda, demir profil boru ile çevrili olup yaklaşık 969 m2 brüt kullanım alanına sahiptir.
Muhammen Değeri: 2.205.000,00 TL (İkiMilyonİkiYüzBeşBin Türk Lirası) (KDV Oranı : % 18)
İhalenin Yapılacağı Saat:
Birinci Açık Arttırma: 01/06/2021                    Saat: 10:00  – 10:10
İkinci Açık Arttırma:   08/06/2021                    Saat: 10:00  – 10:10
İrtibat Telefonu:  (0446) 223 44 23

SATIŞ ŞARTLARI
  1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz. Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’ inci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
  2. Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında 165.375,00 TL (YüzAtmışBeşBinÜçYüzYetmişBeşTürkLirası) teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.
  3. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
  4. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
  5. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
  6. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
  7. Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
  8. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Erzincan İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
  9. İhalenin feshi talebiyle dava açılması durumunda, ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtığını kuruma bildirme yükümlülüğü üçüncü kişilere aittir.
  10. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.
Erzincan İl Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri

 Adresi

Gülabibey Mahallesi, 13 Şubat Caddesi No:23 Merkez / Erzincan

Tel: 0446 223 44 23

Faks: 0446 223 18 10

E-Posta: info@tkdk.gov.tr