Tarımsal İhale

Manisa Salihli’de zeytinlik ihaleyle kiraya verilecektir

milli emlak arazi kiralama satış

Manisa Salihli’de Hazineye ait 345.545 m2 zeytinlik ihaleyle kiraya verilecektir.

 

 

T.C.
SALİHLİ KAYMAKAMLIĞI
  MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Kiraya Verilebilecek Alan (m²) Niteliği Kiralama Amacı Tahmini İlk Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Manisa Salihli Yağbasan 102 147 387.439,13 m² 345.545,54 m²  Verim çağında yaklaşık 10 (on) yaşında Zeytin ağaçları dikili olup fiilen zeytinlik vasıflıdır. Tarımsal Amaçlı (Zeytinlik) 104.000,00TL 26.000,00 TL 20.05.2021 11:00
Yukarıda tapu kaydı ve ihale bilgileri  belirtilen taşınmazın 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre  Adil Oral Verği Dairesi Hizmet Binası 4 ncü katta bulunan Milli Emlak Müdürlüğü  odasında  komisyon huzurunda kira şartnamesinde yazılı ÖZEL HÜKÜMLER çerçevesinde   belirtilen gün ve saatte kiralaması  yapılacaktır.
İhaleye Katılacak İsteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d)  Geçici teminat olan 26.000,00 TL’nin yatırıldığına ilişkin makbuzun,Geçici  Teminatın, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz ve teyit yazısının da bulunması zorunludur.
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
     İhale gün ve saatinde komisyon huzurunda hazır bulunması zorunludur.
Geçici teminatların 2886 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince ihale saatine kadar öncelikle mal sandıklarına yatırılması gerekmektedir (bankalardaki Hazine cari hesabına (TR25 0001 0001 9200 0010 0056 66) yatırılacak geçici teminatların güvenlik ve teyidi için en geç 17.05.2021 tarihine kadar yatırılması zorunludur.)
Kira bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. İlk yıl kira bedelinin taksitle ödenmesi halinde dörtte biri sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak, kalanı ise aynı yıl kira dönemi içinde iki eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla üç eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Taksitlere kanuni faiz uygulanmaz
Kiralama,  ihalesi  yapılacak taşınmazın ilişkin şartname ve ekleri Mesai saatlerinde Salihli  Milli Emlak  Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.
Covid 19 salgını nedeni ile  İhale için tespit olunan ihale tarihi tatil gününe rastlaması veya ihale saatinin değişmesi halinde ihale takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin Cocid-19 tedbirlerine uyması zorunludur.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (236) 712 32 33 – 34