Tarımsal İhale

Milli Emlaktan 10 yıllığına Kiralık Arazi

Hibe Destek Olan Tıbbi Aromatik Bitki Listesi 

Milli Emlaktan 10 yıllığına Kiralık Arazi

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİNE YÖNELİK KİRALAMA AMAÇLI ÖN BAŞVURU İLANI

ORDU ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

1.        Hazine  Taşınmazlarının  İdaresi Hakkında Yönetmeliğin  72/A maddesi ile 379 sıra  numaralı Milli  Emlak Genel Tebliği  kapsamında   aşağıda  yer  alan  mülkiyeti  Hazineye ait taşınmazlar üzerinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri Yetiştirmek amacıyla kiralama işlemi gerçekleştirilecektir.

 

Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Toplam Yüzölçümü (m²) Kiralamaya Konu Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durum u İlk Yıl Tahmini Kiralama Bedeli (₺) İlan Süresi Başlangıç Tarihi İlan Süresi Bitiş Tarihi
1 52010100101 Ordu Altınordu Nizamettin 549 1 10.407,00 4.000,00 Tam Fındık Bahçesi İmarsız 800,00 2.11.2021 2.12.2021
2 52010101499 Ordu Altınordu Nizamettin 62 16 16.939,66 16.522,36 Tam Fındık Bahçesi İmarsız 3.305,00 2.11.2021 2.12.2021

2.        Yukarıda bilgileri yer alan Hazine taşınmazları, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ve 379 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde (EK-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretiminin yapılması amacıyla kiraya verilecektir.

3.    Kiralama süresi çok yıllık bitkiler için 10 (On) yıl, tek yıllık bitkiler için 5 (Beş) yıldır. Kira süresi sonunda kiracının talep etmesi halinde, kontrol ekibinin uygunluk raporu ile yeniden bedel belirlenmek suretiyle taşınmaz, yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına yeniden kiraya verilebilir.

4.    Hak sahibi olarak belirlenenlere, aynı ilçe sınırları içerisinde, tıbbi ve aromatik bitkiler için en fazla 1.000.000 m2’ye kadar, süs bitkileri için en fazla 2.000.000 m²’ye kadar, Hazine taşınmazı kiraya verilebilir.

5.    İlan edilen Hazine taşınmazı üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, 379 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği eki (EK-2) başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde (02.11.2021 – 02.12.2021 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar) Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmez.

6.    Başvuru formları ve eki belgelerin teknik uygunluk açısından değerlendirilmesi ve hak sahipliğinin belirlenmesi işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince yapılacaktır.

7.    Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince belirlenecek hak sahibine 2886 Devlet İhale Kanununun 51’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulüyle ihale edilir ve kira sözleşmesi düzenlenir.

8.    Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla 6 (Altı) ay içerisinde faaliyete başlamak zorundadır. Faaliyetlere ilişkin gerekli inceleme, tespit veya yıllık kontroller kontrol ekibi veya İdarece yürütülür, 90 (Doksan) günü geçmemek kaydıyla aykırılıkların giderilebileceğinin değerlendirilmesi halinde, İdare, kontrol ekibi raporunda belirtilen sürede aykırılıkların giderilmesi gerektiğini kiracıya bildirir. Kontrol ekibince verilen süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi hallerinde, sözleşme feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır.

9.    İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 379 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uygulanır.