Tarımsal İhale

2.000 adet İvesi reforme koyun ihale ile 29.06.2021 satılacaktır

tarim-isletmeleri-ihale

2.000 adet İvesi reforme koyun satılacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRMESİ 2.000 BAŞ İVESİ REFORME KOYUN SATILACAKTIR.
  1. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 2.000 baş ivesi reforme koyun 8 (sekiz) parti halinde satılacaktır. Bir baş Reforme koyun muhammen fiyatı 17,00 TL/Kg ve her partide bulunan 250 baş için geçici teminat 11.687,50 TL ve toplam 8 parti için geçici teminat toplamı 93.500,00 TL’dir.
  2. İhale 29.06.2021 günü saat 14.00’de Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Ceylanpınar Şanlıurfa) İşletme İdare Binasında Alım- Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık arttırma usulü ile yapılacaktır.İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.
  1. Tebligat için adres beyanı belgesi,
  2. Geçici teminat vermesi,
  3. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

  1. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde, ihalenin başlayacağı saate kadar Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına (Halk Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına veya T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına) yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri Alım-Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir
  2. İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak İşletmemiz Genel Evrak Servisine en geç 29.06.2021 tarih, saat 14.00’e kadar teslim edilecektir.
  3. İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) , Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve www.tigem.gov.tr adresinin ihaleler bölümünde temin edilebilir.
  4.  Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaati göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
63570 Ceylanpınar / Şanlıurfa / TÜRKİYE Ceylanpınar/Şanlıurfa
Tel: 0 414 471 49 74
Fax: 0 414 471 43 78
KEP Adresi: tigem@hs01.kep.tr