Tarımsal İhale

Buğday sapı 29.06.2021 ihale ile satılacaktır

Buğday sapı satılacaktır

TORBALI BELEDİYESİ İHALE İLANI

1. Torbalı Belediyesine ait parsellerde bulunan 442.800 KG 1103 adet büyük balya buğday sapının satış  işi ihalesi ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif  usulü  ile satışı yapılacaktır.
2. İhale 29.06.2021 Salı günü saat 14:30’ de Torbalı Belediyesi Encümen  Salonunda  yapılacaktır.
3. 29.06.2021 Salı günü İhale konusu satılacak buğday sapının muhammen bedeli, Geçici teminat tutarı ve miktarı, aşağıdaki gibidir,
Parti No Cinsi Parsel No Alanı (Da) Miktarı Muhammen Fiyat (0,80krş/KG) Parti Muhammen Tutar (TL) Geçici Teminat
%3
Tahmini Balya Adedi Tahmini Sap Verimi (KG/DA)

1

Buğday Sapı Eğerci 1158 Parsel 145 163 450 52.200,00TL

354.240,00TL

10.627,20TL

Buğday Sapı Eğerci 941 Parsel 180 202 450 64.800,00TL
Buğday Sapı Arslanlar 1215 Parsel 17 19 450 6.120,00TL
Buğday Sapı Arslanlar 2464 Parsel 174 195 450 62.640,00TL
Buğday Sapı Pamukyazı 495 Parsel 99 111 450 35.640,00TL
Buğday Sapı Pamukyazı 571 Parsel 96 84 350 26.880,00TL
Buğday Sapı Şehitler 506 Parsel 174 195 450 62.640,00TL
Buğday Sapı Çaybaşı 1241 Parsel 52 58 450 18.720,00TL
Buğday Sapı Pancar 1684 Parsel 70 61 350 19.600,00TL
Buğday Sapı Ahmetli 148 Ada 42 Parsel 25 11 250 3.800,00TL
GENEL TOPLAM 1032 1103 442.800 354.240,00TL
4. İhale konusu buğday sapına ait numuneler idaremiz ambarında görülebilir. İhaleye iştirak edecek İstekliler İhaleden önce satın alacağı malı İdaremiz ambarlarında balyayla görebilir. İhaleye iştirak eden İstekliler malı balyada görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Satıştan sonra mal hakkında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
5. İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İdaremiz veznelerine veya Türkiye Vakıflar Bankası Torbalı şubesi TR56 0001 5001 5800 7305 7715 05 no’lu hesabına yatırılacaktır. İhale başladıktan sonra teminat alınmayacağından, geçici teminatların ihale başlamadan önce yatırılması şarttır.
6.  İhaleye katılacak istekliler;
– Gerçek Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin veya beyenlarının aslı,
e) Okunup anlaşıldığı belirtilen ve imzalanan şartname örneği,
– Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2021yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
e) Okunup anlaşıldığı belirtilen ve imzalanan şartname örneği,
7. İhaleye katılacak isteklilerin ihale için istenilen belgeleri 2886 Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca hazırlayıp İhale günü ihale saatine kadar Torbalı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine vermeleri gerekmektedir.
8. İhaleye katılacak istekliler Şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden ücretsiz temin edebilirler
9. İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.