Tarım Bakanlığı Hibeleri

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Hibe 2021

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Hibe 2021

 

tkdk-ipard-hayvancılık hibeleriBüyük ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine hibe desteği, en az 1 yıl tarım bakanlığının sistemine kayıtlı olan, büyükbaş en az 10 en fazla 50 baş yeni tesisi, mevcut tesisi ve makine ekipman alımına %50 hibe, küçükbaş ise en az 100 en fazla 300 küçükbaş yeni, mevcut ağıl ve makine ekipman alımına %50 hibe, Göçer hayvancılık yapanlara çadır ahır/ağıl hibe desteği verecektir. Karar resmi gazete yayımlandı uygulama rehberi tarım bakanlığı tarafından yayımlandıktan sonra başvurular başlayacaktır.

 

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/21)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine ve 20/5/2021 tarihli ve 3999 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aynı yatırım konusu: Kararda belirtilmiş olan inşaat yatırımında ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ve makine, alet ve ekipmanları ile aynı hibe konusu olarak değerlendirilecek yatırımları,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Basit onarım: Ahır ve ağıl yapılarında derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisatla ilgili iyileştirmelerle çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,

d) Genel Müdür: Hayvancılık Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

f) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje değerlendirme komisyonunca onaylanan ve il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

g) Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

ğ) Hibe taahhütnamesi: Proje sahiplerinin hibeden yararlanma esasları ile sorumluluklarını düzenleyen noter tasdikli taahhütnameyi,

h) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,

ı) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı, açık veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,

i) Kapasite artırımı/rehabilitasyon: Ahır ve ağıl yapılarında taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler ile pencere tabanlarının indirilmesi, kapıya dönüştürülmesi, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin değiştirilmesi veya ölçülerinin değiştirilmesi, mevcut kapasitenin artırılmasına yönelik bina görünümüne etki eden mimari projeli tadilat işlemlerini,

j) Karar:  20/5/2021 tarihli ve 3999 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararı,

k) Uygulama projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

l) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan rehberi,

m) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak olan uygulama birimleri şunlardır:

a) İl proje yürütme birimi.

b) İl müdürlüğü.

c) İl proje değerlendirme komisyonu.

ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.

(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde projenin yürütülmesinden sorumlu şube müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan inşaat, elektrik ve makine mühendisleri ve/veya teknikerlerinin katılımıyla en az beş asıl, beş yedek üyeden oluşan il proje yürütme birimi kurulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik eleman, inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla da Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il özel idarelerinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Valilik oluru ile il tarım ve orman müdürü başkanlığında, konu ile ilgili şube müdürleri olmak üzere en az beş kişiden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Asıl üyenin olmaması durumunda yerine vekâlet eden kişi komisyon üyesi olarak görev yapar. Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Genel Müdür oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az beş üyenin katılımı ile merkez proje değerlendirme komisyonu kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili daire başkanı başkanlık eder.

b) Komisyon, gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam eder.

Uygulama birimlerinin görevleri

MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna göndermek.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirmek.

c) Uygulama projelerini teknik gereklilikler bakımından incelemek ve uygunluğuna karar vermek.

ç) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.

d) Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında, onaylanan makine, alet ve ekipman alımı tamamlandığında, onaylanan hayvan alımı başvurularında ise hayvan alımı gerçekleştikten ve hayvanlar işletmeye getirildikten sonra uygulama rehberindeki kriterlere göre hak ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve bunları Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne iletmek.

b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlamak.

c) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ve proje sorumluları tarafından hazırlanmış ödeme icmal cetvelini incelemek ve onaylamak.

(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesinin, idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlamak.

b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan projeler ile hak edişleri Genel Müdürlüğe göndermek.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolü ile bu faaliyetlerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek vermek.

b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri asil ve/veya yedek olarak listelemek ve bunları ilgili il müdürlüğüne göndermek.

c) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.

ç) İl müdürlüklerinde bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların çözümünde etkin rol almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Yatırım konuları, hibe oranları ve uygulama illeri

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara aşağıda belirtilen konular ve oranlarda merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen hibeye esas üst sınırlar dahilinde hibe ödemesi yapılır:

a) Projede yer alan inşaat yatırımları konusunda, yatırımın hibeye esas üst sınırı dahilinde  %50 oranında hibe verilir. Bu hibe, yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını veya ahır-ağıl kapasite artırımı/rehabilitasyonunu kapsar.

b) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına hibeye esas üst sınır dahilinde %50 oranında hibe verilir.

c) Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi, otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dahilinde %50 oranında hibe verilir.

ç) Hibe programı tüm illerde uygulanır. Ancak Genel Müdürlük, bölgesel gelişmişlik farklılıkları, illerin hayvan miktarı, mera potansiyeli ve yem bitkileri ekilişleri gibi kriterlere göre, gerek başvuru alınması ve gerekse başvuruların değerlendirilmesinde program illerini belirleyebilir.

Yatırım süresi

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve termin planında belirtilen süre içinde yatırımı  tamamlayan yatırımcılar yararlanır.

(2) İnşaat yapım işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları konularında başvurular Bakanlıkça onaylanıp yatırımcılara tebliğ edildikten sonra, hibe konularına göre gerekli şartları yerine getirmiş olan yatırımcılar için yapım ve alım işlerinde son tamamlanma tarihi 30/11/2021’dir.

(3) İnşaat yapım işleri, uygulama projesinin il proje yürütme birimince uygun bulunup yer tespitinin yapıldığı günden itibaren başlamış sayılır.

(4) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında Kararda belirlenmiş olan büyükbaş ve küçükbaş işletme büyüklüğüne göre çadır ve çadır ekipmanları alımları yapılabilecektir.

(5) Hayvan barınağı amaçlı çadır ve ekipmanları ile makine, alet ve ekipman alımları konusunda her türlü ekipman montajının tamamlanması, faaliyete hazır ve çalışır durumda olması esastır. İl proje yürütme birimi en geç on gün içerisinde bu konuda gerekli tespit ve çalışmasını sonuçlandırmakla sorumludur.

(6) Yatırımcılar yatırımlarını 30/11/2021 tarihine kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesini il müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara 2021 yılı bütçe uygulama esasları çerçevesinde ek süre verilemez ve hibe ödemesi yapılmaz.

Hibelerden yararlanacak uygun başvuru sahipleri için aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibelerden, Kararın yayımlandığı tarihte işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az bir yıldır aktif olan, gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilir.

(3) Tüm hibe konuları için birinci fıkradaki şartları sağlamak kaydıyla;

a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler başvurabilirler.

b) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişilik olarak başvurabilirler. Söz konusu birliklerin/şirketlerin birinci fıkradaki şartları sağlayan ve tüzel kişilikleri adına kurulu işletmelerinin olmaması durumunda birlik/şirket yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin bu şartı sağlaması yeterlidir.

(4) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili hibe konularına başvurabilirler.

(5) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların, proje başvurusu, hibe taahhütnamesinin imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yönetim kurulundan son başvuru tarihinden önce yetki almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

(6) Tüm hibe konularına yönelik başvurularda, başvuran gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıklarına, kamu görevi yerine getirmediklerine ve tüzel kişilerin başvuru aşamasında kamudan bağımsız olduklarına dair hibe taahhütnamesini başvuru ekinde sunmaları gerekir.

(7) Bakanlık bölgesel gelişmişlik farklılıklarını dikkate alarak başvuru şartlarını belirler ve başvuruları onaylar.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı/kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, makine, alet ve ekipman alımını gerçekleştiren yatırımcılara hibe ödemesi yapılır.

(2) Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe konusundan bir kez yararlandırılır.

(3) Yatırım tutarı üst sınırı,  bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilir. Merkez proje değerlendirme komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değiştirebilir. Değişiklik kararı da aynı usulle il müdürlüklerine bildirilir.

(4) Onaylanan proje tutarının, belirlenen üst sınırını aşan kısmı, aynî/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(5) Her bir yatırımcı, Genel Müdürlükçe internet sitesinde yayımlanacak uygulama rehberinde açıklandığı haliyle inşaat işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, makine, alet ve ekipman alımı yatırım konuları için birlikte ya da  ayrı ayrı  sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.

(6) Projeden tüzel kişi ortağı olarak yararlanan gerçek kişi, tüzel kişilik ortaklığından ayrılsa dahi aynı konudaki yatırımdan yararlanamaz. Ayrıca tüzel kişi ortaklarının tüzel kişi olması halinde de tüzel kişi ortaklar ayrı olarak hibe başvurusunda bulunamazlar.

(7) Yatırımcılar, sübvansiyonlu krediler hariç olmak üzere kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(8) İnşaat yatırımları hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:

a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı  ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat ruhsatı/izni ve yapı kullanım izin belgesinin alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse, ilgili birimlerden olumlu görüş veya yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile ilgili yatırımcılar bu bent kapsamı dışında tutulur. Ancak hak ediş aşamasında belirtilen izinler il müdürlüğüne sunulmak zorundadır. Aksi halde hak ediş düzenlenemez.

b) Yeni ahır yapımı yatırımı yapılacak ilin koşullarına uygun olmak kaydıyla kapalı, kapalı serbest, yarı açık, açık sistem ve benzeri olabilecektir. Ağıl tipi seçiminde illerin iklim yapısı, hayvan ırkı ve işletmenin kurulacağı yerin çevre koşullarına uygun olmak kaydıyla il müdürlükleri yetkilidir. Ahır/ağılların teknik kriterleri Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberinde yayımlanır.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, kapasite ile uyumlu gübre çukuru ve gübre sıyırıcısı alanı zorunlu olmak üzere, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme, istinat duvarı ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmez.

d) İnşaat yatırımları için yapılacak hibe desteği ödemelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projenin onaylandığı yılda yayımlanmış olan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

e) İnşaat yapım işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımı yatırımlarında kullanılacak her türlü malzeme/ekipman yeni olacak ve ikinci el malzeme/ekipman kullanılmayacaktır.

(9) Makine, alet ve ekipman alımı hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:

a) Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi ve otomatik suluklar yeni, kullanılmamış, deney raporuna sahip, TSE veya CE belgeli ve projenin kapasitesine uygun olmalıdır. Satın alınacak makine, alet ve ekipmanlar için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Makine, alet ve ekipmanların hibeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenmiş olan fiyatlar dahilinde il proje yürütme birimi tarafından piyasa araştırması yapılarak belirlenir. Hibe hak edişi düzenlemesinde Bakanlık fiyatı, il proje yürütme biriminin piyasa araştırma fiyatı ve KDV’siz fatura bedeli karşılaştırması yapılarak en düşük bedel hibeye esas alınmalıdır.

c) Gübre sıyırıcısı sisteminin, ahır yapımı yatırımının bir parçası olarak, yeni inşaat yapımı ve kapasite artırımı/rehabilitasyonu ile birlikte satın alınması ve ahır içinde montajının yapılması zorunludur.

ç) Diğer makine, alet ve ekipmanlar, yem hazırlama makinesi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi ve otomatik suluk ekipmanları alımları ise başvuru koşullarını karşılamak kaydıyla bağımsız olarak ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere satın alınabilecektir.

d) Makine, alet ve ekipman alımları konusunda teknik detaylar, kapasite miktarları, alım ve diğer şartlar Bakanlıkça hazırlanacak olan proje uygulama rehberinde detayları ile açıklanacak olup, hibe yararlanıcıları açıklanacak şartlara uymakla yükümlü olacaklardır.

(10) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler çadır alımı için başvuru yapabilecektir. Alınacak çadırların kapasiteleri Kararda belirlenmiş olan büyükbaş ve küçükbaş işletme büyüklüklerini geçemeyecektir. Hibeye esas üst sınırlar Bakanlıkça belirlenecek ve teknik detayları ile birlikte proje uygulama rehberinde açıklanacaktır.

(11) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.

Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenlerin başvurularında uyacakları usul ve esaslar şunlardır:

a) İnşaat yatırımı, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımı yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımın  yapılacağı  yerdeki il müdürlüğüne başvurur.

b) Başvurular, Genel Müdürlükçe hazırlanacak uygulama rehberinin internet sitesinde yayımlanmasının ardından otuz günü geçmemek üzere belirlenecek tarihler arasında alınır.

c) Başvurular açıklanan başvuru tarihleri için geçerli olup, başvuru tarihinden sonra alınan başvurular geçerli başvuru sayılmayacaktır. Geçmiş yıllarda aynı hibe konularında başvurusu onaylanıp yatırımını yapmaktan vazgeçen yatırımcıların yeniden başvurmaları halinde puanlamada eksi puan verilir.

ç) Yatırımcı aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibenin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter onaylı hibe taahhütnamesini il müdürlüğüne verir.

d) İnşaat yatırımları, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları başvurularında istenecek belgeler Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayımlanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde belirtilen inşaat işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımı giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından yapılacak inşaat işlerine ait bedeller ve satın alınacak çadır ve ekipmanlar ile tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri Bakanlıkça belirlenmiş olan hibeye esas üst sınırı aşamaz.

(3) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru, gübre sıyırıcısı alanı (küçükbaş ağıl yatırımında zorunlu değil) zorunlu olmak üzere, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu inşaatlarını kapsar.

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim ve montaj giderleri; tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibeye esas üst sınır dahilinde hibe ödemesi yapılır, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarı, değerlendirme aşamasında Bakanlıkça belirlenmiş olan hibeye esas üst sınıra dayandırılır ve ayrıntılı olarak belirtilir.

(6) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipmanlar ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 13 – (1) Hibe verilmeyecek olan uygun olmayan giderler şunlardır:

a) Her türlü borçlanma giderleri.

b) Faizler.

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.

ç) Kur farkı giderleri.

d) Makine ve ekipman kira bedelleri.

e) Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri.

f) Bankacılık giderleri.

g) Denetim giderleri.

ğ) KDV ve ÖTV dahil tüm vergiler.

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri.

ı)  Eğitim giderleri.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Yatırımcılar, inşaat ile makine, alet ve ekipman alımı yatırım konuları için ayrı ayrı veya birlikte ve göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler hayvan barınağı amaçlı çadır alımları için başvurularını yaparlar.

(2) Yapılan başvurular, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İl proje değerlendirme komisyonunca incelenen başvurulardan uygun olanlar, uygulama rehberinde yayımlanacak olan kriterlere göre en yüksek puandan en düşük puana doğru listelenir ve başvuru süresinin bitiminden itibaren 10 günü geçmeyecek şekilde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) İl yatırım listesi oluşturulurken her ilçeye yatırım yapılmasını sağlamak üzere kontenjana uygun olması durumunda listede yer bulamayan ilçelerden en fazla bir yatırımcıya, il proje değerlendirme komisyonu tarafından ilave puan verilebilir.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il müdürlükleri tarafından gönderilen rapor ve listeleri bütçe imkanları dahilinde inceler, inşaat yatırımı ile makine, alet ve ekipman ve hayvan barınağı amaçlı çadır alımı olarak projeleri onaylar ve onaylanan asil ve varsa yedek listeler, Genel Müdürlük tarafından ilgili il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asil listelerde yer alan yatırımcılara, hak kazandığına dair bilgiyi uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre resmi yazı ile tebliğ eder.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 15 – (1) İnşaat işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip belgelendirilmesinden ve bu belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe taahhütnamesi ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlüğü sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

(3) Yatırımcıların noterden onaylı hibe taahhütnamesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için il müdürlüğüne sunmuş oldukları belgelerin doğruluğundan kendileri sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak Edişler

Hibe hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması

MADDE 16 – (1) Yatırımcı, yatırımını tamamladıktan sonra belirlenen süre içinde hak ediş işlemleri için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

(2) Hak edişler, il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

(3) Onaylanan inşaat yatırımı projelerinin yapımının tam olarak bitmesi, hayvan barınağı amaçlı çadır ve makine, alet ve ekipman alım işlemlerinin tamamlanması ve bunların yatırımcıya ait işletmede kurulu ve çalışır durumda olduğunun tespit edilmesinden sonra hak ediş düzenlenir.

(4) İnşaat işlerinin tamamlanıp ahırın/ağılın faaliyete hazır olduğunun tespit edilmesinin ardından, inşaat hak edişlerinde konunun uzmanı en az bir teknik elemanın (mühendis/tekniker) imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen imalata göre hazırlanmış olan cetvellerin bulunması zorunludur.

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve hibe ödemesine esas çalışmalar

MADDE 17 – (1) İnşaat işleri hak edişlerine ait icmallerinin düzenlenmesinde merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenmiş olan damızlık anaç hayvan birim fiyatları esas alınır.

 (2) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımları ve makine, alet ve ekipmanların hak ediş icmallerinin düzenlenmesinde hibe ödemesi, montajının yapıldığı tarihteki Genel Müdürlük tarafından ilan edilmiş üst sınır birim fiyatları üzerinden yapılır.

(3) Fatura bedelinin üst sınırdan fazla olması durumunda, sadece üst sınırın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak çadır alımı, makine, alet ve ekipmanın hibeye esas yatırım tutarı üst sınır fiyatın altında olur ise malın satın almada gerçekleşen fiyatı üzerinden düzenlenen KDV’siz fatura bedelinin %50’sine hibe ödemesi yapılır.

(4) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il proje değerlendirme komisyonu onayına sunulur.

(5) 30/11/2021 tarihinden önce işlemleri tamamlanmış ve ödemeye uygun bulunan hak edişler için il proje değerlendirme komisyonunca uygulama rehberinde yer alan ve proje sorumlularınca hazırlanmış olan ödeme icmal cetvelleri, onaylandıktan sonra her ayın 20’sine kadar il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Kararda belirlenmiş hibe konuları esas olmak üzere, 30/11/2021 tarihine kadar yapım ve alım işlemleri tamamlanmış olan işlere ait ödemeler için her türlü belgenin Genel Müdürlüğe gönderilmesinin son tarihi 10/12/2021’dir.

(7) İl müdürlüklerinden gelen icmaller Genel Müdürlükçe incelenerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.

(8) Projenin tamamlanması  sonucu yatırımcıya  ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.

(9) Yatırımcıların hibe ödemesi aşamasında vergi dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan vadesi geçmiş borcu olmadığına veya varsa bu borcun yapılandırıldığına dair belgeyi il müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.

(10) Hayvan barınağı amaçlı çadır ile makine, alet ve ekipman alımlarında, Bakanlık tarafından başvuruların onayından ve yatırımcıya tebliğ tarihinden önce alınmış faturaların ibrazına hibe ödemesi yapılmaz. Alımlara ait işlemler Bakanlık onayı ve yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten sonra olmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve hibe ödemeleri

MADDE 18 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama ile ilgili olarak Bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Hibelerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu Tebliğdeki hibe konuları için, uygulanan faiz indirimi alan veya hibe programlarından daha önce yararlanmış olan yatırımcılar başvuru yapamaz ve yararlanamaz, yararlanmış ise Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

(3) Kamuda görev yapan devlet memurları ile kamu işçileri gerçek kişiler ve kamudan bağımsız olmayan tüzel kişiler hibeden yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 20 – (1) Onaylanan yatırımın termin planına uygun olarak yapılıp yapılmadığı il proje yürütme birimi tarafından denetlenir. Bu Tebliğde belirtilmiş olan hibe konularına ait yatırımların tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında hibeden yararlanan yatırımcılar en az üç yıl süre ile yatırımlarına devam etmek zorunda olup,  il müdürlüklerince bu işletmeler yılda en az bir defa denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, uygulama rehberinde belirlenen süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

(2) Bu Tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürlükleri yetkilidir.

(3) Hibe ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(4) Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılamaz.

(5) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 21 – (1) 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine  İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2019/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine  İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2019/16) hükümlerine göre başvuruları yapılmış, devam eden ve sonuçlandırılmamış işlemler bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak olup, halen devam eden yatırımların son tamamlanma tarihi 30/11/2021’dir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210625-20.htm

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projeleriniz meslek odalarına kayıtlı ziraat mühendisi, inşaat mühendisi tarafından hazırlanmaktadır. Projeleriniz için bizden teklif alınız iletişim bilgilerimiz