Tarım Bakanlığı Hibeleri

Hayvancılık Hibe Destekleri 2021

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Destekleri

Hayvancılık hibe destekleri 81 ilde mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmeleri 31.07.2021 kadar devam edecek.

hayvancilik-hibe-destegiHAYVANCILIK HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANLARI, YATIRIMDA ALT VE ÜST SINIRLAR

Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Uygulanacak İller

Hayvancılık hibe programı tüm illerde (81 il) uygulanır.

Hayvancılık Hibe Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesinde aşağıda belirtilen konularda ve oranlarda hibe uygulanır.

 

Yatırım Konuları  Uygulanacak Hibe Oranı (%)
Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı / rehabilitasyonu, 50
Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı 50
Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk 50

Hayvancılık Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar

Hayvancılık hibe Programı kapsamında başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişiler;

 • Büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır,
 • Küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı / rehabilitasyonu,

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımı yatırımlarında, üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

Hayvancılık hibe desteğinde olan makine alet-ekipmanlar;

 • Yem hazırlama makinesi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi ve otomatik suluk
 • Gübre çukuru yapımı, gübre sıyırıcısı alanı ve kapı önlerinde dezenfeksiyon alanı
 • Yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş için yıkama ünitesi inşaatları,

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

Başvurunun Yeri ve Zamanı

Hayvancılık hibe konularında başvuru yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımını  yapacağı  yerdeki il müdürlüğüne başvuru yapacaktır.  Hayvancılık hibe Başvurular 1 – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir ve Başvuruda Aranacak Şartlar

Hayvancılık hibe yatırım konuları için kararın yayımlandığı tarihte (21 Mayıs 2021) işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az 1 yıldır aktif olan, gerçek kişiler ve aşağıda detayları verilmiş olan tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

 Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
 2. Yatırımcılar, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Karar kapsamındaki hibe konuları için, uygulanan faiz indirimi veya hibe programlarından daha önce yararlanmış olan yatırımcılar başvuru yapamaz ve yararlanamaz, yararlanmış ise Karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
 3. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,
 4. 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)
 5. İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
 6. Hırsızlık, kaçakçılık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp veya rüşvet suçlarından adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 7. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 8. Türk Ceza Kanunu’nun 102., 103. ve 104. Maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar.

Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler 

 1. Bakanlık kayıt sistemlerine Karar tarihi itibari ile en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge (İşletme tescil belgesi),
 2. İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait yer alan aidiyet belgesi/belgeleri.
 3. Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu için başvuruda bulunacak olan yatırımcılarda inşaatın yapılacağı alanın tapu kaydı yatırımcıya ait olmalıdır. Tapu kaydının yatırımcı adına tescilli olmaması durumlarda yatırım yerinin eş, anne-baba, çocuklar ve kardeşlerden birisine ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile başvuru yapılabilecektir. Kamu arazisi kiralayarak (en az beş yıllık kira sözleşmesi istenir) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Tapu kaydının başvuruyu yapan yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir ve sahibi oldukları arazi üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Başvurusu Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra) istenecektir. Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 17.maddesine göre hisseli alanlarda sadece bir hissedara yapım izni/ruhsatı verildiğinden aynı parsel için başka bir hissedar başvuru yapamayacaktır.
 4. Başvuru sahibinin başvurusunun Bakanlıkça onaylanmasından sonra yer değişikliği talebi, arazi durumundan aldığı puanını ve sıralamayı değiştirmediği sürece yapılabilecektir.
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
 6. Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
 7. Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 8. Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,
 9. Adli sicil / arşiv taraması kaydı
 10. Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler göçer hayvancılık yaptıklarına dair belgeyi ayrıca başvuru evrakları ile birlikte sunacaklardır.
 11. Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için proforma fatura ve teknik bilgileri içeren şartnameler.

Hayvancılık hibe desteği hak kazanılanlardan istenecek belgeler

a) Yeni İnşaat, Kapasite Artırımı/Rehabilitasyonu Yaptıracaklar

  • Yatırım Projesi İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren, 1/50 veya 1/100 ölçekli projeler, hayvancılık hibe desteği hak kazanan projelerin mimari, statik, sıhhi, elektrik ve makine yerleşim projeleri (2 nüsha hazırlanacak ve birisi yatırımcıda kalacaktır) olacaktır.
  • Proje başvuru yılı içindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan keşif özeti cetvelleri,
  • Proje uygulama dönemi içerisinde alınması gerekli yasal izin ve ruhsatlar işlemlerin uzun sürmesinden dolayı uzaması durumunda, ruhsatı verecek kuruluştan alınan olumlu görüş yazısı veya izin ve ruhsatların yatırımcı tarafından hak ediş tarihine kadar temin edeceğine dair taahhütname,
  • Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve kredi),

b) Hayvan Barınağı Amaçlı Çadır ile Makine Alet ve Ekipman Alımları

 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için fatura,
 • Çadır alımları için işletme tescil kayıtlarına göre çadır alımına esas olacak kapasite miktarına ait belge,
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında  büyükbaş ve küçükbaş işletme büyüklüğüne göre yapılan başvurulara göre ve göçer hayvancılık yaptıklarına dair güncel belgelerini sunmak kaydıyla çadır ve çadır ekipmanları alımları yapılabilecektir.
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır ve ekipmanları ile makine alet ve ekipman alımları konusunda her türlü ekipman montajının tamamlanması, faaliyete hazır ve çalışır durumda olması esastır.

ç) Hibe Konularına İçin Yatırımlara Esas Birim Fiyatlar:

1) İnşaat işleri için ödemeye esas yatırım üst limitinde kullanılmak üzere; bütün ırklar için, büyükbaş anaç hayvan birim fiyatı KDV hariç 8.000 TL/baş ve küçükbaş için ise anaç hayvan birim fiyatı KDV hariç 1.150 TL/baş olarak uygulanacaktır.

ÖRNEK (1)

50 başlık büyükbaş ahır yapımı:

50 baş kapasite x 8.000 TL                                  =  400.000 TL yatırım bedeli

400.000 TL yatırım bedeli X % 50 hibe oranı      = 200.000 TL Ödenecek hibe miktarı

ÖRNEK (2)

300 başlık küçükbaş ağıl yapımı:

300 baş kapasite x 1.150 TL                                 =  345.000 TL yatırım bedeli

345.000 TL yatırım bedeli X % 50 hibe oranı      = 172.500 TL Ödenecek hibe miktarı

 

2) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımları için hibeye esas üst sınır fiyatları

Çadır alımlarında aşağıdaki m2 alanlarına göre hibeye esas yatırım bedeli üst sınırları ve ödenebilecek hibe miktarları şöyledir:

Yatırım Tutarı                                                              Ödenecek Hibe (% 50)

300 m2’lik çadır için               :   75.000 TL                           37.500 TL

450 m2’lik çadır için               :  110.000 TL                          55.000 TL

600 m2’lik çadır için               :  150.000 TL                          75.000 TL

750 m2’lik çadır için               :  187.000 TL                          93.500 TL

900 m2’lik çadır için               :  220.000 TL                        110.000 TL

olacak ve bu üst sınırlar üzerinden belirtilen miktarlara göre % 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet hayvan barınağı amaçlı çadır alımı için başvuru yapabileceklerdir. Ancak talep edilen çadır alanı tek parça olarak imalatı veya kurulumu mümkün değilse talep edilen kapasite veya alan miktarını geçmemek kaydıyla en fazla iki parça halinde de satın alımı yapılabilecektir.

3) Makine alet ve ekipman alımlarına ait hibeye esas üst sınır fiyatları ve en fazla alınabilecek miktarları

a-Yem hazırlama makinesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Yatırım Tutarı             Ödenecek Hibe (% 50)

4 m3 kapasiteli makineler                   : 50.000 TL                            25.000 TL

6 m3 kapasiteli makineler                   : 60.000 TL                            30.000 TL

8 m3 kapasiteli makineler                   : 80.000 TL                            40.000 TL

10 m3 kapasiteli makineler                 : 100.000 TL                          50.000 TL

12 m3 kapasiteli makineler                 : 120.000 TL                          60.000 TL

14 m3 kapasiteli makineler                 : 140.000 TL                          70.000 TL

16 m3 kapasiteli makineler                 : 180.000 TL                          90.000 TL

20 m3 kapasiteli makineler                 : 250.000 TL                          125.000 TL

olacak ve bu üst sınırlar üzerinden belirtilen miktarlara göre % 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet yem hazırlama makinesi alımı için başvuru yapabileceklerdir. Küçük aile işletmesine sahip olan (büyükbaş için en fazla 50 baş, küçükbaş için en fazla 300 baş kapasiteli) yetiştiriciler işletme kapasitelerine uygun olmak kaydıyla en fazla 8 m3 kapasiteye kadar olan makineler için başvuru yapabileceklerdir.

b-Süt soğutma tankı alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Yatırım Tutarı             Ödenecek Hibe (% 50)

250- 300 litre kapasiteli tanklar         : 15.000 TL                            7.500 TL

301-500 litre kapasiteli tanklar          : 18.000 TL                            9.000 TL

501-1000 litre kapasiteli tanklar        : 27.000 TL                            13.500 TL

1001-2000 litre kapasiteli tanklar      : 38.000 TL                            19.000 TL

olacak ve bu üst sınırlar üzerinden yukarıdaki gibi % 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet süt soğutma tankı alımı için başvuru yapabileceklerdir.

c-Seyyar süt sağım makinesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Yatırım Tutarı            Ödenecek Hibe (% 50)

2 kovalı süt sağım makinesi               : 3.000 TL                              1.500 TL

4 kovalı süt sağım makinesi               : 5.000 TL                              2.500 TL

olacak ve bu üst sınırlar üzerinden yukarıdaki gibi % 50 hibe ödemeleri hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet seyyar süt sağım makinesi alımı için başvuru yapabileceklerdir.

ç-Gübre sıyırıcısı alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Gübre sıyırıcısı fiyatı yatırım tutarı 40.000 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden % 50 hibe ödemeleri (en fazla 20.000 TL) hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 1 adet gübre sıyırıcısı alımı için başvuru yapabileceklerdir.

d-Hayvan kaşıma ünitesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Hayvan kaşıma ünitesi fiyatı 3.500 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden % 50 hibe ödemeleri (en fazla 1.750 TL/adet) hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 2 adet hayvan kaşıma ünitesi alımı için başvuru yapabileceklerdir. 2 adet X 3.500 TL = 7.000 TL yatırım tutarı. Ödenecek hibe miktarı ise : 7.000 TL X % 50 = 3.500 TL olacaktır.

e-Otomatik suluk alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;

Otomatik sulukların fiyatı 250 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden % 50 hibe ödemeleri (en fazla 125 TL/adet) hesaplanacaktır. Yatırımcılar en fazla 10 adet otomatik suluk alımı için başvuru yapabileceklerdir.

5)Yatırım tabloları KDV hariç olarak hazırlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN KRİTERLERİ
KRİTERLER Puan Referans Puanı Aldığı Puan
1-Başvuru sahibinin niteliği
Genç çiftçi (18-40 yaş), kadın çiftçi ve engelli çiftçi 10 10
Yukarıdaki kriterlerin haricindeki bireysel başvurular 5
Başvuru sahibinin Tüzel kişiliğe sahip olması 2
2-Yatırım yerinin karakteristiği
Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000’den fazla olan ilçe belediye sınırları içinde olması 10 4
Büyükşehir belediye dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde olması 6
Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000’den az olan ilçeler ve diğer illerin merkez ilçeleri hariç, ilçe/ belde beldiye sınırları içinde olması 8
Büyükşehir belediye sınırları, içinde nüfusu 5000 altındaki mahalle veya diğer illerdeki Köy sınırları içinde olması 10
3-Başvuru sahibinin Bakanlık hayvancılık kayıt sistemine kayıtlılık durumu
Başvuru sahibinin 1 yıl Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması 10 2
Başvuru sahibinin 1-2 yıl arasında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması 4
Başvuru sahibinin 2-3 yıl arasında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması 6
Başvuru sahibinin 3-4 yıl arasında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması 8
Başvuru sahibinin 4 yıldan fazla sürede Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması 10
4-Başvuru sahibinin hayvancılık konusunda eğitimi
Hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair herhangi bir belgesi yoksa 10 1
Başvuru sahibinin hayvancılık konusunda herhangi bir eğitime katıldığına dair kurs bitirme belgesi veya başarı belgesinin olması 3
Başvuru sahibinin Bakanlığın MEB, İŞKUR ve KOSGEB ile birlikte düzenlediği hayvancılık konusunda eğitime katıldığına sertifikasının olması 5
Başvuru sahibi Tarım veya Veterinerlik alanında ön lisans diploması olması 7
Başvuru sahibi Tarım veya Veterinerlik alanında lisans diploması olması 10
5-Başvuru sahibinin anaç hayvan varlığı (büyükbaş veya küçükbaş işletmesine göre)
1-10 büyükbaş / 10-100 küçükbaş 10 10
11-15 büyükbaş / 101-110 küçükbaş 8
16-20 büyükbaş / 111-120 küçükbaş 7
21-25 büyükbaş / 121-130 küçükbaş 6
26-30 büyükbaş / 131-140 küçükbaş 5
31-35 büyükbaş / 141-150 küçükbaş 4
36-40 büyükbaş / 151-160 küçükbaş 3
41-50 büyükbaş / 161-300 küçükbaş 2
51 ve üzeri büyükbaş / 301 ve üzeri küçükbaş 1
6-Başvuru sahibinin yem bitkisi ekiliş alanı varlığı
10 dekara kadar 20 2
11-20 dekar 4
21-30 dekar 6
31-40 dekar 8
41-50 dekar 10
51-60 dekar 12
61-70 dekar 14
71-80 dekar 16
81-90 dekar 18
91 dekar ve üzeri 20
7-Ahır/Ağıl yapılacak olan arazinin mülkiyeti / Diğer hibe konuları için işletme tescil durumu
Başvuru sahibinin kamu arazilerini en az 5 yıllık kiralaması varsa 20 5  

 

Başvuru sahibinin tapu / işletmenin tescilinin ortak olması 10
Başvuru sahibinin adına tam hisseli olması / İşletmenin tescili başvuru sahibine ait olması 20
8-İl Müdürlüğü Değerlendirme Puanı 10  1-10
9-Daha önce başvurusu onaylanıp yatırımdan vazgeçmiş olması halinde 20 puan düşülecek (-20) TOPLAM

 

Hayvancılık hibe projelerinizi uzman mühendislik kadrosu ile hazırlanmaktadır. Projelerinizden bizden fiyat almak için tıklayın