Kalkınma Projeleri

%50 Hibe Destekli Ahır-Ağıl Yapımı Müracaatları Başladı

%50 Hibe Destekli Ahır-Ağıl Yapımı Müracaatları Başladı

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ no:2019/16) kapsamında  “Ahır ve ağıl inşaatları için %50  hibe desteği “başvuruları başlamış olup,Başvurular 11 Mart – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığımızca Hibe Programı kapsamında yeni ahır ve ağıl inşaatları için % 50 hibe desteği verilecektir. Tebliğ gereğince hibe desteklemesinden yararlanacak gerçek ve tüzel yatırımcıların;

-Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sitemine en az 1 yıl önceden kayıtlı Aktif işletmesi olması,

-Ahır inşaatı için en az 10 en fazla 50 baş anaç sığıra (15 ayı doldurmuş dişi) ve ağıl inşaatı için en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçiye (12 ayı doldurmuş dişi) sahip olması gerekmektedir.

2019 Yılı için Ahır/ağıl başvuruları  Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce 11 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında alınacaktır. İlçe Müdürlüklerince başvuru alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi ise 19 Nisan 2019’dir.

Ahır/Ağıl İnşaat Yapımı İçin  Gereken Başvuru Evrakları:

1-Güncel İşletme Tescil Belgesi(2019 yılı içerisinde alınmış olacaktır. Bağlı bulunduğu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden alınacaktır.)

2-Güncel Hayvan Listesi(2019 yılı içerisinde alınmış olacaktır. Bağlı bulunduğu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden alınacaktır.)

3- Tapu veya Tapu Sicil Müdürlüğünce Onaylanmış Güncel Tapu Kaydı(Tapu kaydı 2019 yılı içerisinde alınmış ve ilgili Tapu Müdürlüğünce Onaylanmış olacaktır.)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)

5- Adli sicil / arşiv taraması kaydı

6-Hibe Başvuru Formu(Ek-1) (İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınacaktır.)

6- Ön Proje Formu (Ek-2)(İl Tarım ve Orman  Müdürlüğünden alınacaktır.)

7-Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu (Ek-4)(İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınacaktır.)

8-ÇKS  kaydı(Çiftçi Kayıt Belgesi) (2019 yılı içerisinde alınmış olacaktır. Bağlı bulunduğu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden alınacaktır.)

9- SGK dan borcunun olmadığına dair belge,

10- Maliyeden vergi borcu olmadığına dair belge,

11-Varsa hayvancılık konusunda eğitim belgesi, sertifika vb. belgeler

12- Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri  (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,

13- Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),