Tarım Bakanlığı Hibeleri, TKDK-IPARD Hibeleri

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Hibe Başvuruları 14 Kasımda Başlıyor

Büyükbaş hayvancılık hibe

 

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN HİBE DESTEKLENMESİ

besi-hayvani

HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANLARI, YATIRIMDA ALT VE ÜST SINIRLAR, YARARLANMA KOŞULLARI


Hibe Desteği Uygulanacak İller

Hibe desteği kapsamında illerin belirlenmesi yetkisi 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Bakanlığa aittir. Bakanlık proje uygulama süresince her yıl destek uygulanacak iller belirlenip duyuracaktır. 2016 yılı için Bakanlık Makamının 19.10.2016 tarih ve 94390031-604.02-21313 sayılı oluru ile belirlenen iller aşağıdaki gibi olup bu illerden başvurular alınacaktır:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muğla, Manisa, Muş, Niğde, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yozgat illeri.

Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş olan illerde 2016-2018 yılları arasında; yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI                      HİBE ORANI (%)

İNŞAAT

Yeni Yatırım                                                                                      50

Kapasite artırımı/rehabilitasyon

HAYVAN ALIMI    

Damızlık dişi buzağı alımı                                                                  50

MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI

Yem Karma makinesi ve Gübre Sıyırıcı                                             50

 

Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar

Yeni yatırımlarda 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması ve damızlık dişi buzağı alınması veya kapasite arıtımı /rehabilitasyon yatırımlarında ise mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve damızlık dişi buzağı alınması için, il damızlık sığır yetiştirileri birlikleri veya damızlık sığır yetiştiriciliği birliklerine üye  gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

 

Yatırım Konuları ve Alternatifleri

Yeni yatırım projelerinde, yeni inşaat, damızlık dişi buzağı alımı ve makine alet-ekipman alımı birlikte yer almalıdır.

 

Yatırım alternatifleri:

ALTERNATİFLER YATIRIM KONULARI
ALTERNATİF 1

Yeni Yatırım

Ahır yapımı Damızlık dişi buzağı alımı Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı
ALTERNATİF 2 Ahır var Damızlık dişi buzağı alımı Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı
ALTERNATİF 3 Ahır var Damızlık dişi buzağı alımı Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı var
ALTERNATİF 4 Ahır kapasite artırımı /

rehabilitasyon

Hayvan var Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı var

Not: Kapasiteye uygun Gübre Çukuru ve biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon çukuru zorunludur.

 

Desteklemeden Yararlanma

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.

Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.

Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.


 

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

Başvuru Yeri ve Zamanı

2016 yılı için alınacak başvurular açıklanan illerde 14 Kasım-16 Aralık 2016 tarihleri arasında alınacaktır.

 

 

Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere;

 1. Gerçek kişiler
 2. Tüzel kişiler

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel yatırımcılar,

 

Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar          

 1. Başvuru sahibi yetiştirici veya tüzel kişiliklerin, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işleme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
 3. Yatırımcılar yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
 1. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
 2. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.
 3. Aynı parsel için büyüklüğü ne olursa olsun 2. bir yatırımcı tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 4. Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı parsel için tekrar başvuru yapılamaz

Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
 2. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar. Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.
 3. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)
 4. İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
 5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler
 6. Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.
 7. a, d ve e maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.

 

 Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler 

 1. Bakanlık Türkvet veri tabanına başvuru tarihinden en az üç yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet belgesi/belgeleri.
 3. Yeni inşaat ve tadilat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Kamu arazisi kiralayarak (en az on yıllık kira sözleşmesi istenir.) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak başvurularda arazinin başvuru sahibi ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Yatırım onaylandıktan sonra) istenecektir.
 4. Kapasite artırımı/rehabilitasyon projelerinde işletmeye ait kapasite uygunluk raporu,
 5. Kapasite artırımı/rehabilitasyon projelerinde işletmeye ait yapı kullanım izni ve işyeri çalışma belgesi belediye, özel idare, il tarım müdürlüğü, vb. ilgili kurumlardan alınmış olmalıdır.
 6. Kapasite artırımı/rehabilitasyon projelerinde işletme bünyesinde görev yapan ziraat mühendisi (zooteknist) ve/veya veteriner hekimlerin en az 1 yıldır işletmede çalıştıklarını gösterir sözleşme, belge, vb.
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
 8. Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
 9. Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 10. Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

 

 BAŞVURUSU YATIRIMA UYGUN BULUNANLAR İÇİN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER, YATIRIM TABLOSU, YATIRIMCININ SORUMLULUĞU, YATIRIMA BAŞLAMA SÜRESİ, PROJE TADİLATI VE ERTELEME


Yatırım İçin Uygun Bulunanlardan İstenecek Belge ve Bilgiler 

a) Yeni İnşaat Yaptıracak İşletmeler

 • Yatırım Projesi İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren, 1/50 veya 1/100 ölçekli, İPYB tarafından teknik yönden incelenerek uygun bulunan ve Bakanlık İl Müdürlüğünce (projeyi yürütülmesinden sorumlu şube müdürlüğü) uygun bulunan mimari, statik, sıhhi, elektrik ve makine yerleşim projeleri (2 nüsha hazırlanacak ve birisi yatırımcıda kalacaktır, ayrıca CD ortamında olacaktır). Yeni yatırım başvurularında proje başvuruları aynı parsel üzerinde olmak kaydıyla 250’şer başlık iki ayrı ünite olarak sunulabilecektir.
 • Yılı içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan keşif özeti cetvelleri kullanılacaktır.
 • Proje uygulama dönemi içerisinde alınması gerekli yasal izin ve ruhsatlar işlemlerin uzun sürmesinden dolayı uzaması durumunda, ruhsatı verecek kuruluştan alınan olumlu görüş veya izin ve ruhsatların yatırımcı tarafından hak ediş tarihine kadar temin edeceğine dair taahhütname,
 • Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve/veya kredi)
 • İnşaat yapım işlerine ait fatura, yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı için proforma fatura,
 • Projelendirmede temel göstergeleri için rehberde belirtilmiş olan temel kriterler ile “Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik” de belirlenmiş olan esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

b) Kapasite artırımı/ rehabilitasyon İnşaatı Yaptıracak İşletmeler

 • Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve/veya kredi)
 • Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı için proforma fatura,
 • İşletmede yatırımcı hangi yatırım konusunu gerçekleştirecek ise o konu veya konular proje içinde yer almalıdır.
 • Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje olacak şekilde hazırlanmalıdır,

c) İnşaat İşleri İle İlgili Hak Ediş Düzenlenmesi

 

 • Yapılan inşaat yatırımları onaylanan projeye uygun olacaktır.
 • Yapılacak ahırlar, yatırım yapılacak ilin koşullarına göre açık veya yarı açık sistem olacaktı Ahırlara ait bazı kriterler genel hatları ile aşağıdaki teknik özellikleri kapsayacak şekilde olacaktır:

a-Yapılacak ahırlarda hayvan başına kapalı alan en az 10 m2 olacak şekilde planlanacaktır.

b- Tabandan mahyaya kadar olan yükseklik en az 500 cm. olmalıdır.

 • Desteklemeye esas olacak inşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukurunu kapsayacaktır.
 • İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları ile ilgili unsurlar destekleme kapsamı dışındadır.
 • İnşaatların hak edişleri proje yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunlu olup fiili gerçekleşmeye göre yapılır. Yapılan hak ediş tutarı, onaylanan Sabit Yatırım Tutarı Tablosunda (Ek-11) yer alan yatırım tutarı miktarından fazla olamaz. Bu oranların üzerindeki yatırım tutarları yatırımcı tarafından nakdi katkı olarak sağlanır. Gerektiğinde diğer ilgili kurumlarca yayınlanmış onaylı poz numaraları kullanılabilecektir.
 • İnşaat hak edişlerinde; gerçekleşmeler poz numaralarına göre düzenlenecek ve hak edişte inşaat mühendisi /teknikeri bir teknik elemanın imzası mutlaka bulunacak.

d) Yem Karma Makinesi ve Gübre Sıyırıcıları İle İlgili Hak Ediş Düzenlenmesi:

1) Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı sisteminin uygun bir şekilde montajının yapılıp yapılmadığı, teknik raporlara sahip olup olmadığı, satın alımlar ve nakli ile ilgili belgeler incelenir.

2) Hibe desteği ödemesinde yer alan yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı sisteminin üst limit fiyatı, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü uzmanı, Sanayi ve Ticaret Odası uzmanı ile İl Müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan ve Valilikçe onaylanmış fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenen bedel, tavan fiyat olarak esas alınır. Harcamalarda KDV’siz fatura bedeli esas alınır.

3) Proje kapsamında yer alan yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı sisteminin yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli olması gerekmektedir.

4) Süt sağım ünitesi, soğutma tankı ve benzeri ekipmanlar hibe desteğinden yararlandırılmaz.

e) Hayvan Alımı İle İlgili Hak Ediş Düzenlenmesi

 • Dişi buzağılar Ek-12’de, yer alan şartları taşımalıdır.
 • Faturalı satışlarda faturanın yada müstahsil makbuzu ile satışlarda makbuzun onaylı sureti bulunmalıdır.
 • Buzağıların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır. Ancak yatırımcı seçimi yapılacak hayvanları en fazla 5 merkezde toplayıp seçim heyetine göstermek zorundadır.
 • Hibe kapsamında alınan dişi buzağılar, yetiştirilip en az 3 aylık gebe düve olmadan (tohumlama yaşı 420-660 günler arasında ve gebelik ise en az 90 gün olacaktır) satılmayacağına dair taahhütname alınır.
 • Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler ile şirket ortakları arasında yapılan alım ve satıma konu buzağılar destekleme kapsamı dışındadır.
 • Desteklemeye esas, dişi buzağıların birim fiyatları merkez proje değerlendirme komisyonunca her yıl belirlenir.
 • İşletme faaliyete geçtikten sonra işletmede ziraat mühendisi (zooteknist) ve/veya veteriner hekim istihdamı zorunlu olup, hakedişe başvuru esnasında ilgili personele ait sözleşmeler sunulacaktır.
 • Yatırımcı; Proje kapsamında mera yetiştiriciliği bölgesi kapsamında değerlendirilen illerde (Çorum, Erzurum, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Muş, Sivas ve Yozgat) etçi ve/veya kombine ırklardan olmak üzere en fazla 3 sığır ırkı ile sürü oluşturur.

YATIRIMA ALINAN PROJELERDE DOSYADA OLMASI GEREKEN BELGELER

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
 • Tüzel kişiliklerde ortaklığı % 25 den fazla olan ortaklar için 1. ve 2. maddelerdeki belgeler,
 • Türkvet Sisteminden hayvan varlığı ve kuruluş tarihini gösteren işletme tescil belgesi ve hayvan varlığını gösterir tespit tutanağı.
 • Taahhütname
 • Yatırımın yapılacağı araziye ait Ek-9 da yer alan aidiyet belgesi,
 • Kamudan kiralık işletmelerde en az 10 (on) yıllık kira kontratı,
 • Nüfus cüzdanı onaylı sureti (gerçek kişiler için)
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için),
 • Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 • Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı,
 • İnşaat ruhsatı veya inşaat iznini gösteren belge
 • Projeler (Statik, Sıhhi tesisat, elektrik ve diğer)
 • Onaylanan sabit yatırım ve termin planı tablosu (Ek-11)
 • Yem karma ve gübre sıyırıcısına ait proforma fatura

damizlik-hayvancilik-hibe

 

HAYVANCILIK İŞLETMESİNİN AİDİYETİNİ GÖSTERİR BELGELER (EK-9)

 • Hayvancılık işletmesinin kurulduğu arazi başvuru sahibi çiftçiye ait ise; tapu veya Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti,
 • Üzerine yeni inşaat yapılacak arsanın birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın, yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belgeler istenecektir.
 • Hayvancılık işletmesinin kurulu olduğu arazi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından hayvancılık işletmesini kuran veya kuracak şahsın bu yeri Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi, (ecr-i misil yani işgal bedeli- ceza bedeli kabul edilmeyecektir.)
 • Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, hayvancılık işletmesini kuracak veya kuran şahsın bu yeri Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,
 • Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi Vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti,
 • Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi köy tüzel kişiliğine ait ise muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti,
 • Tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı hayvancılık işletmesi arazilerinde kadastro sırasında maliki belirlenmiş ise;

-Maliki gösterir kadastro/tapulama tutanağı, malik ölmüş ise kadastro/tapulama tutanağı ile mirasçılarını gösterir mahkeme kararının aslı veya noterce onaylanmış sureti ve hayvancılık işletmesi arazisinin başvuruda bulunan kişi tarafından halen kullanıldığını gösterir il/ilçe müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

 

9)Hayvancılık işletmesinin kurulu olduğu arazi kadastro geçmeyen birimlerde (köy/mahalle) arazinin bulunduğu İl/İlçedeki Tespit Komisyonlarınca hazırlanan, arazi yer tespiti ile kurulu işletmelerde üzerinde hayvancılık işletmesinin olduğunu gösterir, İl/İlçe Tespit Komisyonu ve yetiştirici tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

 

BUZAĞILARDA ARANACAK TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTLARI

 • Buzağılar dış görünüş itibari ile ırk özelliklerini taşıması gereklidir.
 • Yurt içinden temin edilecek buzağılar damızlık belgesine sahip olmalıdır.
 • Buzağılarda gelişim geriliği görülmemelidir. Buzağılarda ağız-burun akıntısı olmamalı, gözler ve derisi canlı olmalıdır.
 • Buzağılar saf ırk olmalıdır.
 • Buzağılar soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemine kayıtlı olmalıdır.
 • Seçilecek buzağılar seçim tarihinde en az 3 aylık (90 gün) en fazla 6 aylık (180 gün) olmalıdır.
 • Buzağılar tüberküloz ve brusella yönünden negatif ve/veya bu hastalıklarından ari işletmelerden seçilmiş olmalıdır.
 • Deride papillom ve lezyon bulunmamalıdır.
 • Bacaklar ve tırnaklar sağlam olmalıdır.

(*) İthal edilecek buzağılar Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşımalıdır.


 

EK-17 PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TABLOSU
KRİTERLER Puan Referans Puanı
1-Başvuru sahibinin niteliği
Gerçek kişi / tüzel kişi 10 3
Genç çiftçi (18-35 yaş), kadın çiftçi,  bireysel başvuru ve/veya ortaklıkları 5
Birlik ve/veya ortaklıkları 10
2-Yatırım yerinin karakteristiği
Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000’den fazla olan ilçe belediye sınırları içinde olması 10 4
Büyükşehir belediye dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde olması 6
Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan nüfusu 20.000’den az olan ilçeler ve diğer illerin merkez ilçeleri hariç, ilçe/ belde belediye sınırları içinde olması 8
Büyükşehir belediye sınırları, içinde nüfusu 5000 altındaki mahalle veya diğer illerdeki Köy sınırları içinde olması 10
3-Başvuru sahibinin bakanlık kayıt sistemine kayıtlılık durumu
Başvuru sahibinin en az 3 yıl süre ile kayıt sistemine kayıtlı olması 5 1
Başvuru sahibinin 4 yıl ve daha fazla sürede kayıt sistemine kayıtlı olması 5
4-Başvuru sahibinin ve/veya ortaklarının hayvancılık konusunda eğitimi
Hayvancılık konusunda herhangi bir eğitime katıldığına dair bir belge yoksa 10 1
Başvuru sahibinin Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair belge veya sertifikasının olması 5
Başvuru sahibi gerçek kişinin tarım veya veterinerlik alanlarında ortaöğretim, ön lisans, lisans diploması, vb. olması, birlik veya tüzel kişiliklerin bünyelerinde söz konusu meslek grupları istihdam etmeleri 10
5-Yatırımın karakteristiği
Kapasite artırımı / rehabilitasyon 10 3
Yeni yatırım (inşaat yapımı, hayvan ve makine-ekipman alımı) 5
Hayvan alımı 10
6-Başvuru sahibi gerçek/ tüzel kişi ve birliklerin arazi varlığı
10 dekar 10 1
11-30 dekar 2
31-50 dekar 4
51-70 dekar 6
71-90 dekar 8
91 dekar ve üzeri 10
7-Yem tedarik sekli
Kısmen sözleşmeli 10 1
Sözleşmeli 2
Kısmen kiralık 3
Kiralık 4
Kendi Arazisinden 10
8-İnşaat yapılacak olan arazinin mülkiyeti
Yatırım yerinin kamu arazisi olması ve en az 10 yıllık kiralaması varsa 7 2
Yatırım yerinin hisseli, anne,  baba, kardeş veya birinci derecede akrabalara ait olması 4
Yatırım yerinin başvuru sahibi adına tam hisseli olması 7
9- Finansman Dağılımı (Belgelendirme veya taahhüt alınacak)
İnşaat ve hayvanlar için kredi kullanılacak 8 2
Sadece hayvanlar için kredi kullanılacak 4
Tüm İşletme kendi sermayesi ile karşılanacak  (Kredi Kullanılmayacak) 8
10-Bakanlık değerlendirme puanı 20 20

 

https://www.tarimsalhibe.com/dokumanlar/Damizlik_Duve_Yetistiriciligi.pdf