TKDK-IPARD Hibeleri

IPARD Hibeleri 2024

IPARD-3

IPARD Hibeleri 2024

IPARD Hibeleri 2024  2. çağrısında;

 • IPARD-3

  Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi; süs bitkileri, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, solucan gübresi üretimi, fide ve fidan, çiçek soğanını içermektedir.Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler; zanaatkarlık faaliyetleri ile gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasını içermektedir.

 • Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler; konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetlerini içermektedir.
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği; su ürünleri üretimi yapan tesisleri ve ürün satışı yapan restoranları içermektedir.
 • Makine Parkları; yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına yönelik tarımsal makine ve ekipman talebini karşılayacak yatırımları içermektedir.
 • Yenilenebilir Enerji Tesisleri; elektrik, ısı, ışık, gaz vb. üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, kendi ihtiyaçları için enerji üretmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.

sektöre yatırım hibe desteği verilecektir.

IPARD hibe kapsamında, yatırımcıların yapacakları yatırımlar için geri ödemesiz destek (hibe) sağlanmaktadır. Destek, yatırımın sonunda verilmektedir. Yatırım kapsamında destek verilen harcamalar; makine ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamalarıdır.  Uygun harcamalar vergiden muaftır.

IPARD hibe desteği ile yapılan yatırımın hibeye hak kazanması ve sözleşme imzalanasından sonra sözleşmede yer alan hibe tutarının %50’sine kadar avans ödemesi gerçekleştirilebilir. (Avans ödemesinden faydalanabilmesi için sözleşme imzalanmasının ardından 3 ay içerisinde, talep edilen avans tutarının en az %110’u kadar “kesin ve en az 24 ay süreli Banka Teminat Mektubu veya Kefalet Senedi” sunması gerekmektedir. Teminat Mektubu / Kefalet Senedi bulunmayan avans talepleri kabul edilmez.)

IPARD hibe desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.

Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir. (Ziraat Odaları Birliği veya İl/İlçe Ziraat Odaları hariç)

Başvuru sahibi ayrıca;

 • Çiftçi veya çiftlik hane halkının üyesi ise başvuru sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkili birimi tarafından oluşturulan veri tabanları (Çiftçi Kayıt Sistemi) veya belge ile bu statüsünü kanıtlamalıdır.
 • Başvuru sahibi tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişi, bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre kırsal alanda ikamet etme kriterini sağlamalıdır.  Gerçek kişiler: IPARD hibe başvuru yapacak gerçek kişiler kırsal bir alanda yaşıyor olmaları gerekmektedir. Tüzel kişiler: Kırsal alanlarda kurulmuş olan yada kırsal alanda faaliyet göstermelidir. Üretici örgütleri: Üretici örgütleri, kentsel veya kırsal alanlarda bulunmalarına bakılmaksızın uygun yararlanıcılar olabilir.
 • Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’ten fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir. (Ziraat Odaları Birliği veya İl/ İlçe Ziraat Odaları hariç)

IPARD HİBE VERİLEN SEKTÖRLER

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde yatırımların modernizasyonu, oluşturulması, genişletilmesi ve yeniden inşası

 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi; süs bitkileri, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, solucan gübresi üretimi, fide ve fidan, çiçek soğanını içermektedir.
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler; zanaatkarlık faaliyetleri ile gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasını içermektedir.
 • Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler; konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetlerini içermektedir.
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği; su ürünleri üretimi yapan tesisleri ve ürün satışı yapan restoranları içermektedir.
 • Makine Parkları; yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına yönelik tarımsal makine ve ekipman talebini karşılayacak yatırımları içermektedir.
 • Yenilenebilir Enerji Tesisleri; elektrik, ısı, ışık, gaz vb. üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, kendi ihtiyaçları için enerji üretmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.

Yatırımların yeri aşağıda belirtilenler istisna olmak üzere kırsal alanda olmalıdır.

 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi konusunda yatırım yapan veya Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi konusunda çalışan veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği konularında faaliyet gösteren, tarımdan başka hiçbir ekonomik faaliyeti bulunmayan çiftçiler veya bunların hanehalkı üyeleri.
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusundaki kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak kırsal alan dışında restoran açmak isteyenler ile zanaatkarlık ve katma değerli ürünler konusunda kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak kırsal alan dışında satış noktaları kurmak isteyen kırsal alanlarda yaşayan gerçek kişiler.
 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi sektörlerinde yatırımının bir uzantısı olarak satış noktası kurmak isteyen çiftçiler ve/veya hanehalkı üyeleri veya üretici örgütleri.

IPARD HİBE DESTEK VERECEK HARCAMALAR

Makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avrodur.

ÖNEMLİ NOT: İkinci çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen alt ve üst limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 34,7103 TL olarak kullanılacaktır.

Destek Oranları

Destek oranları, başvuru sahibinin statüsüne bağlı olarak değişmektedir:

Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla;

 • Baz kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %60’ıdır.
 • Genç çiftçiler tarafından yapılan yatırımlar ya da organik sertifikalı çiftçiler tarafından yapılan yatırımlarda kamu katkısı, toplam uygun harcama miktarının %70’idir.
ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME
Sektörler

 

Uygun Harcama

Miktarları

 

Kapasite Durumu

 

Destek Oranı

 

Bitkisel Üretimin

Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000 –

500.000

Avro

 

Sera büyüklüğü, mantar/misel ve solucan gübresi üretim alanı en fazla 2 hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerçek ve tüzel kişiler için %60

 

 

Başvuru sahibi genç çiftçi ya da organik sertifikalı çiftçi ise %70

 

 

Atık su ve atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji harcamalarına ek %10

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

 

 

Bal ve arı ürünleri için, yatırım kapsamında ulaşılacak kovan sayısı, en az 30-en fazla 500 kovan

 

 

Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler

 

Süt işleme yatırımın sonunda en fazla 8 ton/ gün, Et işleme konusunda yatırımın sonunda en fazla 0,5 ton/gün
 

Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler

İşletmenin kapasitesi en fazla 40 yatak/kişi ve 20 oda

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 

Yatırımın kapasitesi tatlı suda 10-200 ton/yil; tuzlu suda 150-500 ton/yil

 

Makine Parkları

 

 
Yenilenebilir Enerji Tesisleri

 

Rüzgar, biyokütle, biyogaz ve jeotermal kaynaklı yenilenebilir enerji yatırımları 5 MW

-Mikro-kojenerasyon yatırımları 100 kWe

– Fotovoltaik güneş enerjisi ve konsantre güneş enerjisi yatırımları için 300 KW kapasiteye kadar olmalıdır.

 

 

IPARD HİBE PROGRAMI SIRALAMA KRİTERLERİ

 IPARD hibe destek çağrı döneminde, belirtilen bütçeler kullandırılır. Uygun başvuruların sıralanması, IPARD Programında yer alan sıralama kriterlerinde belirlenen puanlamaya göre gerçekleştirilir. Sıralama işlemi süresince, her tedbir için ayrılan bütçe dikkate alınır. Diğer bir ifadeyle, desteklenecek proje sayısı tedbir için ayrılan bütçe ile sınırlıdır.

 

SIRA KRİTER PUAN
1 Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 20
2 Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyünde* ise 15
3 Başvuru sahibi kadınsa 15
4 Başvuru sahibi genç çiftçi¹ ise 15
5 Başvuru sahibi üretici örgütü ise 15
6 Yerel kırsal kalkınma stratejisi kapsamında uygulanan projeler 10
7 Yatırım yenilenebilir enerji üretimi ve teknolojilerini içeriyorsa 10
  TOPLAM 100

¹ Genç çiftçi, başvuru sahibinin (gerçek kişi olması halinde kendisi, tüzel kişilerde tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişinin) 40 yaşının altında olması anlamına gelir.

 

IPARD HİBE BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILIR?

IPARD hibe başvurular, başvuru çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında yatırımın uygulanacağı ilde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’ne veya İl İrtibat Ofisine elden yapılır.

 

IPARD HİBE BAŞVURULARINDA GEREKLİ BELGELER ÖNEMLİ NOKTALAR

 • Başvuru paketi içerisinde yer alacak resmi belgenin, orijinal olması ya da belgenin kopyasının TKDK’nın İl Koordinatörlüğü, İrtibat Ofisleri, resmi belgenin alındığı kurum veya noter tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri tarafından TKDK İl Koordinatörlüğüne veya İrtibat Ofislerine onaylatılacak belge ve sertifikalarda onay işlemi, başvuru çağrı dönemi içerisinde olmalıdır.
 • Başvuruların son teslim edildiği tarih ile olası hibe desteği kararı alınma tarihi arasındaki süre takriben 7 (yedi) aydır. Başvuru sahibi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş sertifikalarda ve belgelerde bu süreyi göz önünde bulundurmalıdır.
 • Başvuru paketinde sunacağı resmi belgelerde, tarih, imza ve belgenin özelliğine göre mühür veya kaşe mutlaka olmalıdır.

 

A2 RESMİ BELGELER  
1 Gerçek kişiler için noter onaylı “İmza Beyannamesi”    
2 Tüzel   kişilikler   için   yetkili   kişilerin noter Onaylı “İmza Sirküleri” Ø   Sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.
Ø   Başvuru  formunda  beyan  edilen  yetkili  kişinin ismi  ve  temsil  ve  ilzama  yetkili  olup  olmadığı “imza sirküleri”nden kontrol edilecektir.
 
3 Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ø   Gerçek kişi ise kendisi
Ø   Tüzel  kişi  ise  %50’den  fazla  paya  sahip  hakim ortağına ait olmalıdır.
Ø   Başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içinde
alınmış olmalıdır.
 
4 Limited, kollektif ve komandit şirketler hariç  olmak  üzere  güncel  yönetim kurulu  üyelerinin  bu  pozisyon  için atama kararını içeren yönetim kurulu karar   defterinin   noter   onaylı   ilgili kısmı    
 

5

Başvuru Sahibi bir üretici örgütü ise, üretici   örgütüne   ait   ana   sözleşme veya  güncel  tüzük  veya  genel  kurul kararı Ø   Ana sözleşme/güncel tüzükte/ genel kurul kararında belirtilen faaliyet konusunun başvuru yapılan sektör ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.  
6 Başvuru Sahibi Türkiye Ziraat Odaları Birliği veya İl/İlçe Ziraat Odası ise; Türkiye  Ziraat  Odaları  Birliği  ise  İlçe Seçim Kurulu onaylı son Genel Kurul Seçimi Sonucu (mazbata)
İl/İlçe   Ziraat   Odası   ise   İlçe   Seçim Kurulunca   onaylanmış   son   genel kurul organ seçim sonucu (mazbata) ve  İl/İlçe  Ziraat  Odasının  halen  faal olduğuna ilişkin Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ nden alınan resmi yazı
Ø   Başvuru  çağrı  ilanından  sonra  alınmış  olması gerekmektedir.
Ø   İmzalı ve mühürlü olmalıdır.
 
7 Başvuru Sahibi Türkiye Ziraat Odaları Birliği veya İl/İlçe Ziraat Odası ise; Türkiye   Ziraat   Odaları   Birliği   ise; IPARD   desteklerinden   faydalanmak üzere   başvuru   yapılmasına   ilişkin “Birlik Yönetim Kurulu Kararı”
VEYA
İl/İlçe    Ziraat    Odası    ise;    IPARD desteklerinden    faydalanmak    üzere başvuru    yapılmasına    ilişkin    Oda Yönetim Kurulu Kararı ve Oda Meclisi Kararı
Ø   Başvuru  çağrı  ilanından  sonra  alınmış  olması gerekmektedir.
Ø   İmzalı ve mühürlü olmalıdır.
 
8 Kadastro    Müdürlüğünden    ya    da Lisanslı   Harita   Bürolarından   ya   da Özel    Harita    Bürolarından    alınan, başvuru  sahibinin  yatırım  uygulama alanına    ait    koordinat    bilgilerini gösteren belge (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre)    
 

9

Başvuru           sahibi           yatırımın gerçekleştirileceği  taşınmazın  sahibi değilse; Aşağıda   belirtilen   belgelerin   geçerlilik   süreleri, yatırım  dönemi  ile  yatırım  tamamlandıktan  sonraki en az beş (5) yıllık dönemi kapsamalıdır.  
Başvuru         sahibinin         yatırımın uygulanacağı  taşınmaz  üzerinde  üst hakkına   sahip   olduğunu   gösteren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı   Tapu   Sicil   Müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” Veya Ø   Üst hakkının tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.
Ø   Üst hakkının tapuya şerh edilme tarihinden sonra tapu  kaydında  ipotek,  haciz,  ihtiyati  tedbir  ve yatırımın  sürdürebilirliğini  etkileyebilecek  şerh/ beyan  konulması  durumunda  başvuru  uygun olarak kabul edilecektir.
 
Kiralama/tahsis    kamu    idaresinden yapılmış        ise;        kiralama/tahsis sözleşmesi Veya Ø   İlgili  idareden  alınmış,  yatırımın  konusunun  ve yatırımın yapılmasının uygun olduğunun açıkça belirtildiği  resmi  yazı  da  sözleşme  ile  beraber sunulmalıdır.  
Sanayi   Bölgelerinden   alınmış  “Arsa Tahsis Sözleşmesi” Veya    
Hazine    ve    Maliye    Bakanlığından alınmış   “Kullanım   İzni   Sözleşmesi” Veya    
Başvuru  sahibinin  taşınmaz  üzerinde intifa     hakkına     sahip     olduğunu gösteren tapu sicil müdürlüklerinden alınmış bir “Resmi Senet” Veya Ø   Bu    belge    sadece    yatırımın    inşaat    işlerini içermemesi  veya  mevcut  binalarda  yapılacak 3194 Sayılı İmar Kanununun 21. Maddesine göre esaslı  olmayan  tadilat  işleri  kapsamında  yapı ruhsatı  gerektirmeyen  inşaat  işlerini  içermesi durumlarında kabul edilebilir.
Ø   İntifa  hakkının  tapuya  şerh  edilme  tarihinden sonra tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve   yatırımın   sürdürebilirliğini   etkileyebilecek şerhler  konulması  durumunda  başvuru  uygun olarak kabul edilecektir.
 
Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Ø   Bu    belge    sadece    yatırımın    inşaat    işlerini içermemesi  veya  mevcut  binalarda  yapılacak 3194 Sayılı İmar Kanununun 21. Maddesine göre esaslı  olmayan  tadilat  işleri  kapsamında  yapı ruhsatı  gerektirmeyen  inşaat  işlerini  içermesi durumlarında kabul edilebilir.
Ø   Kiralamanın tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.
Ø   Kiralamanın tapuya şerh edilme tarihinden sonra tapu  kaydında  ipotek,  haciz,  ihtiyati  tedbir  ve yatırımın  sürdürebilirliğini  etkileyebilecek  şerh/ beyan konulması durumunda da başvuru uygun olarak kabul edilecektir.
 
Su  Ürünleri  Yetiştiriciliği  Yatırımı  söz konusu ise; Tarım ve Orman Bakanlığı ile    yapılan,    “Su    Yüzey    Alanının Kiralanmasına İlişkin Belge” Ø   Bu  belge  yatırımın  göl,  baraj  gölü,  deniz  gibi su  yüzey  alanlarında  olması  durumunda  kabul edilebilir.  
10 Kredi  alınması  durumunda,  TKDK  ile protokol   imzalamış   bir   bankadan/ finans     kuruluşundan/Tarım     Kredi Kooperatifinden  alınmış  ”kredi  niyet mektubu ” Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   Kredi  niyet  mektubunun  formatına  TKDK  web sitesinden    (www.tkdk.gov.tr)    ulaşılabilir.    Bu formata  uygun  olmayan  kredi  niyet  mektupları kabul edilmeyecektir.
11 Tüzel   kişilerde,   şirketin   merkezinin bulunduğu    yerdeki    Ticaret    Sicil Memurluğundan      alınan      “Müflis Olmadığına    ve    Konkordato    İlan Etmediğine    İlişkin    Belge”    (5200 sayılı kanunla kurulan Tarımsal Üretici Birlikleri hariç) Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
12 Başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket ise, Sanayi  ve/veya  Ticaret  Odalarından alınan “Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge” Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
13 Başvuru    sahibi    limited,    kollektif, komandit     ve     anonim     şirketler haricinde   tüzel   kişilik   ise   Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmış   işletmenin   son   iki   hesap yılına   ait   (varsa)   aylık   prim   ve hizmet dökümü veya sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı Ø   Başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içinde alınmış olmalıdır.
Ø   KOSGEB’e üye olmayan başvuru sahipleri için bu belge zorunludur.
14 Başvuru  sahibinin  gerçek  kişi  olduğu  ve  yatırımın  kırsal  alanda  olmama  istisnası  söz konusu ise;
İ.1 ÇİFTÇİLER İÇİN; (a ve b şartı birlikte olmalı)
a) Başvuru  sahibi  veya  hanehalkından biri;
Tarım   ve   Orman   Bakanlığı   “Çiftçi Kayıt Sistemi”nde kayıtlı olmalı
Tarım   ve   Orman   Bakanlığı  “Arıcılık Kayıt Sistemi”nde kayıtlı olmalı
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel  Müdürlüğü’nden  alınmış  “Su Ürünleri     Yetiştiricilik     Belgesi“sini sunmalı
Ø   Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi söz konusu  olduğunda  Çiftçi  Kayıt  Belgesi,  Arıcılık ve  Arı  Ürünlerinin  İşlenmesi  ve  Paketlenmesi söz konusu ise Arıcılık Kayıt Belgesi, veri tabanı üzerinden    kontrol    edilecektir.    Su    Ürünleri Yetiştiriciliği    söz    konusu    ise    Su    Ürünleri Yetiştiricilik Belgesinin sunulması zorunludur.
Ø   Gerçek  kişinin  kendisi  çiftçi  değil  ise,  hane- halkından  birinin  yanda  yer  alan  sistemlerden başvuru yaptığı alana uygun olan sisteme kayıtlı olması  gerekmektedir.  Bu  durumda  hane-halkı ile  başvuru  sahibinin  aynı  hanede  oturduğu
kontrol edilecektir.
b) Tarım     Dışı     Ekonomik     Faaliyeti Olmadığına Dair Tarım Bağkur’u Ø   Yalnızca gerçek kişi olarak yapılan başvurularda, yatırım  yeri  kırsal  alan  dışında  ise  ve  başvuru sahibi  kırsal  alanda  yaşamıyor  ise  bu  belgenin sunulması zorunludur.
15 Mevcut işletme için, Belediyelerden ya da İl Özel İdarelerinden ya da Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliklerinden alınan “ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” Ø   Belge  üzerinde  geçerlilik  tarihi  bulunmamakla birlikte   başvurunun   yapıldığı   tarihte,   işletme belgeye sahip olmalıdır.
Ø   Bu   belge;   Solucan   Gübresi,   Bitkisel   Ürün ve   Mantar   İşleme   ve/veya   Paketleme   (Süs Bitkileri  Hariç),  Arı  Ürünlerinin  İşlenmesi  ve/ veya   Paketlenmesi,   Zanaatkarlık   ve   Katma Değerli  Ürünler,  Kırsal  Turizm  ve  Rekreasyonel Faaliyetleri  kapsamında  Yeme-İçme  Tesisi  ve/ veya  Rekreasyon  Tesisi  kurulumu  söz  konusu olduğunda, Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusundaki yatırımın  bir  uzantısı  olarak  restoran  açılması durumunda   ve   Makine   parkı   yatırımları   için zorunludur.  (Makine  parkları  için  İşyeri  Açma ve  Çalışma  Ruhsatı  alınamadığı  durumda  bu belgenin   alınmasına   ihtiyaç   olmadığına   dair
resmi yazı sunulması zorunludur.)
16 Mevcut    işletme    için,    29.04.2009 tarihli     ve     27214     sayılı     Çevre Kanununca   Alınması   Gereken   İzin ve   Lisanslar   Hakkında   Yönetmelik kapsamında,   “Çevre    İzin    Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” ya da Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesinin alınmasına gerek olmadığı durumlarda, Çevre Şehircilik ve    İklim    Değişikliği    Bakanlığı    / Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinden  alınmış “Çevre  İzin Belgesi”  veya  “Çevre  İzin  ve  Lisans Belgesi”  ya   da   Çevre   İzin   Belgesi veya   Çevre   İzin   ve   Lisans   Belgesi Alınmasına   Gerek   Olmadığına   Dair Resmi Yazı Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   Bu  belge;  Solucan  Gübresi,  Bitkisel  Ürün  ve Mantar  İşleme  ve/veya  Paketleme  (Süs  Bitkileri Hariç),    Arı    Ürünlerinin    İşlenmesi    ve/veya Paketlenmesi,   Zanaatkarlık   ve   Katma   Değerli Ürünler,  Su  Ürünleri  Yetiştiriciliği,  Kırsal  Turizm ve     Rekreasyonel     Faaliyetler     kapsamındaki yatırımlar için zorunludur.
 

17

Katma   Değerli   Ürünler   (Et   ve   süt ürünlerinin işlenmesi söz konusu ise) Mevcut   İşletmeler   için   Sanayi   ve/ veya    Ticaret    Odası    veya    Esnaf ve    Sanatkârlar    Odasından    alınan “Kapasite/Ekspertiz Raporu” Ø   Sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.
Ø   Belgenin  kopyası  sunulmuş  ise,  kopya  başvuru tarihinden    30    gün    önce    Sanayi    ve/veya Ticaret  Odasından  veya  Esnaf  ve  Sanatkârlar Odaları’ndan   onaylı   olmalıdır.   Noter   veya   İl Koordinatörlüğünden   onaylı   kopyalar   geçerli sayılmayacaktır.
18 Katma   Değerli   Ürünler   (Et   ve   süt ürünlerinin işlenmesi söz konusu ise) Kapasite  Artırımına  Gidecek  ya  da Yeni  Kurulacak  İşletmeler  için Ticaret ve/veya   Sanayi   Odalarından   veya Esnaf   ve   Sanatkârlar   Odalarından alınan  “Ön  Kapasite  Değerlendirme Raporu” Ø   Ön  kapasite  değerlendirme  raporu,  planlanan yatırımın   IPARD   Programı   kapasite   sınırları içerisinde olduğunu göstermelidir.
Ø   Belgenin  alınması  amacıyla,  planlanan  yatırıma ait  Teknik  Projeye  konu  olan  belgeler  ve  A10- Makine-Ekipman  yerleşim  planı  ve  listesi  ile Ticaret  ve/veya  Sanayi  Odalarına  veya  Esnaf ve  Sanatkârlar  Odalarına  başvuru  yapılmalıdır. Sunulan  ön  kapasite  değerlendirme  raporunun kopyası   başvuru   tarihinden   önceki   30   gün içerisinde  Ticaret  ve/veya  Sanayi  Odalarından veya  Esnaf  ve  Sanatkârlar  Odalarından  onaylı olmalıdır.   Noter   ve  TKDK   İl   Koordinatörlüğü tarafından  onaylanmış  kopyalar  geçerli  olarak kabul edilmeyecektir.
19 Su  Ürünleri  Yetiştiriciliği  söz  konusu ise;
“Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi”
Ø   Mevcut    işletmeler    için    Ulusal    Minimum Standartları    sağladığına    dair    Su    Ürünleri Yetiştiricilik  Belgesi  Tarım  ve  Orman  Bakanlığı/ Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden temin edilir.
Ø   Belgenin geçerlilik tarihi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.
20 Tarım   ve   Orman   Bakanlığı   Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden alınan “Lisans Belgesi” Ø   Mevcut işletmeler için, solucan gübresi üretimi söz konusu ise bu belgenin sunulması zorunludur.
21 Tarım   ve   Orman   Bakanlığı   Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden alınan “Organik Ürün Tescil Belgesi” Ø   Mevcut İşletmeler için, solucan gübresi üretimi söz konusu ise bu belgenin sunulması zorunludur.
22 Organik Tarım Sertifikası Ø   Başvuru sahibi gerçek kişi ise, sunulan sertifikanın kendi adına, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişi adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Ø   Kurumun başvuru çağrı ilanına çıktığı tarihten önceki bir tarihte alınmış ve geçerliliğinin devam ediyor olması gerekmektedir.
23 Turizm İşletme Belgesi Ø   Mevcut işletmeler için, konaklama söz konusu ise bu belgenin sunulması zorunludur.
Ø   İmzalı mühürlü olmalıdır.
24 Proje  Isı  Pompası  Sistemi  içeriyorsa; Tesisat Projesi ve Tasarım Raporu Ø   Projenin ısı pompası sistemi alımı içermesi durumunda, söz konusu proje ve raporun sunulması zorunludur.
Ø   Proje müellif tarafından imzalanmış ve
kaşelenmiş (kaşe kullanıyorsa) olmalıdır.
25 Proje  Tarımsal  Solar  Sulama  Sistemi içeriyorsa;
Güneş  Enerjisi  Sulama  Detay  Proje Çizimi ve DSİ’den alınmış “Yeraltı suyu kullanım izin belgesi/lisansı” belgesi ve Tasarım Raporu
Ø   Projenin   tarımsal   solar   sulama   sistemi   alımı içermesi durumunda, söz konusu rapor, proje ve belgenin sunulması zorunludur.
Ø   Proje müellif tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş (kaşe kullanıyorsa) olmalıdır. Tasarım Raporu için;
Ø   Elektrik     mühendisi     tarafından     hazırlanmış olmalıdır,
Ø   Sulama amaçlı kuyu/kuyuların enerji ihtiyacını, bu enerji ihtiyacı için hangi özellikte kaç adet güneş paneline ihtiyaç olduğunu ve kurulacak olan GES için ne kadar alan gerektiğini göstermelidir.
 

26

Yatırım    302-7   Yenilenebilir    Enerji Tesisleri sektörü kapsamında ise;
Yeni işletme veya kapasite artırımı söz konusu ise;
Lisanssız    Elektrik    Üreticileri    için Bölgesel  Elektrik  Dağıtım  Şirketleri, Organize   Sanayi   Bölgeleri,   Türkiye Elektrik   Dağıtım   Şirketinden   alınan Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması Ve/Veya
Enerji   ve  Tabi   Kaynaklar   Bakanlığı tarafından  yetkilendirilen  Proje  Onay Birimi tarafından onaylanmış Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması
Veya
Yenilenebilir       enerji       tesislerinin modernizasyonu    söz    konusu    ise; Lisanssız Elektrik Üreticileri için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen    Proje    Onay    Birimi tarafından      onaylanmış      Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması
Ø   Bağlantı   anlaşmasının   geçerlilik   tarihi   en   az sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır.
Ø   Bağlantı  anlaşmasının  tarihinin,  başvuru  teslim tarihinden önce olması gerekmektedir.
Ø   Başvuru   paketi   içeriğinde   bağlantı   anlaşması bulunmayan başvurular teslim alınmayacaktır.
Ø   Başvuru,  kapasite  artırımı  projesi  ise  mevcut enerji  tesisinin  Sistem  Kullanım  Anlaşması  ve yeni  kapasite  için  alınmış  Bağlantı  anlaşması beraber sunulmalıdır.
27 Yatırım    302-7   Yenilenebilir    Enerji Tesisleri sektörü kapsamında ise; Başvuru sahibinin elektrik tüketimine esas tesislerine ait;
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Veya
Tarım ve Orman Bakanlığından alınan İşletme Tescil Belgesi
Veya
Tarım ve Orman Bakanlığından alınan Çiftçi Kayıt Belgesi
Veya
Tarım ve Orman Bakanlığından alınan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi
Veya
DSİ’den alınmış “Yeraltı Suyu Kullanım Izin Belgesi/Lisansı” belgesi
Başvuru sahibinin elektrik tüketimine esas tesislerine ait belgeler,
Ø   Tarih
Ø   İmza içermelidir.
Elektrik    abonelik    bilgilerini    gösteren    belgede belirtilen    tüm    işletmeler    için    ilgili    belgeler sunulmalıdır.
28 Esas    işletmenin    enerji    ihtiyacını karşılamak  için  kurulacak  yeni  veya kapasite  artırımlı  yenilenebilir  enerji tesisi söz konusu ise; Lisanssız Elektrik Üreticileri    için    Bölgesel    Elektrik Dağıtım   Şirketleri,   Organize   Sanayi Bölgeleri,   Türkiye   Elektrik   Dağıtım Şirketi’nden alınan Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması
Ve/Veya
Enerji  Ve  Tabi   Kaynaklar   Bakanlığı tarafından  yetkilendirilen  Proje  Onay Birimi tarafından onaylanmış Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması
Veya
Esas    işletmenin    enerji    ihtiyacını karşılamak için kurulmuş yenilenebilir enerji    tesislerinin    modernizasyonu söz   konusu   ise;   Lisanssız   Elektrik Üreticileri için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı   tarafından   yetkilendirilen Proje      Onay      Birimi      tarafından onaylanmış  Dağıtım  Sistem  Kullanım Anlaşması
Ø   Bağlantı   anlaşmasının   geçerlilik   tarihi   en   az sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır.
Ø   Bağlantı  anlaşmasının  tarihinin,  başvuru  teslim tarihinden önce olması gerekmektedir.
Ø   Başvuru   paketi   içeriğinde   bağlantı   anlaşması bulunmayan başvurular teslim alınmayacaktır.
Ø   Başvuru,  kapasite  artırımı  projesi  ise  mevcut enerji  tesisinin  Sistem  Kullanım  Anlaşması  ve yeni  kapasite  için  alınmış  Bağlantı  anlaşması beraber sunulmalıdır.
29 Jeotermal Enerjiyle İlgili Yenilenebilir Enerji Yatırımları Olması Durumunda “İşletme Ruhsatı”
Veya
Başvuru sahibinin kaynağı kullanma hakkına sahip olduğunu gösteren kira sözleşmesi
Ø   İşletme ruhsatı Valilik/il özel idareleri tarafından verilmektedir.
Ø   Kira  sözleşmesi  yetkili  kurum  tarafından  imzalı ve tarihli şekilde sunulmalıdır.
30 Yatırım  Yenilenebilir  Enerji  kurulumu içeriyorsa  (302-7  ve  esas  işletmenin ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan tesisler dahil)
“Elektrik  Tüketimini  Gösteren  Belge” Veya “Elektrik Faturaları”
Ø   Varsa  son  3  yıla  ait,  yoksa  mevcut  yıllar  için tüketim bilgilerini içerecek şekilde sunulmalıdır.
Ø   Tüketim   bilgileri   aylık   bazda   (ay-ilgili   ayda gerçekleştirilen tüketim (kwh)) verilmelidir.
Ø   Veriler kümülatif olarak verilmemelidir.
Ø   Tüketici bilgileri yer almalıdır.
Ø   “Elektrik  Tüketimini  Gösteren  Belge”  Bölgesel Elektrik    Dağıtım    Şirketi    veya    ilgili    diğer idarelerden alınmış olmalıdır.
31 Yatırım  Yenilenebilir  Enerji  kurulumu içeriyorsa  (302-7  ve  esas  işletmenin ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan tesisler dahil)
Elektrik  Abonelik  Bilgilerini  Gösteren Belge
Ø   Bölgesel Elektrik Dağıtım Şirketi veya ilgili diğer idarelerden alınmış olmalıdır.
Ø   Abonelik   başlangıç   tarihi,   tüketim   adresi   ve tüketici bilgileri yer almalıdır.

 IPARD hibelerine başvuruda sunulması gereken belgeler İnşaat + Makine- Ekipman + Hizmet  ve Görünürlük harcamaları olması durumunda Gerçek/Tüzel kişiler başvurularında proje olması gereken dokümanlar

 

A BAŞVURU PAKETI İÇERIĞI DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR
1 Başvuru yapılan sektöre ait “Başvuru Formu” Ø Başvuru sahibi tarafından imzalı, tarihli ve tüzel kişilik olması durumunda kaşeli olmalıdır.
Ø   Online    Başvuru    Sisteminden    çıktısı    alınan başvuru  formu  başvuru  paketi  ile  sunulmalıdır. Sunulan formun referans numarasının sistemdeki referans numarası ile aynı olup olmadığı kontrol edilecektir.

Ø Tarafımızca hazırlamaktadır.

  BAŞVURU FORMU EKLERİ
A1 TAAHHÜTNAME
1 Genel Taahhütname A1.1 Ø   Genel  taahhütname  başvuru  sahibi  tarafından imzalı, tarihli ve tüzel kişilik olması durumunda kaşeli olmalıdır.
Ø   Eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır.

Ø  Taahhütname indirme için tıklayın

A2 RESMİ BELGELER
1 Gerçek kişiler için noter onaylı “İmza Beyannamesi”  
2 Tüzel   kişilikler   için   yetkili   kişilerin noter Onaylı “İmza Sirküleri” Ø   Sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.
Ø   Başvuru  formunda  beyan  edilen  yetkili   kişinin ismi  ve  temsil  ve  ilzama  yetkili  olup

olmadığı “imza sirküleri”nden kontrol edilecektir.

3 Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ø   Gerçek kişi ise kendisi
Ø   Tüzel  kişi  ise  %50’den  fazla  paya  sahip  hakim ortağına ait olmalıdır.
Ø   Başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içinde alınmış olmalıdır.
4 Limited, kollektif ve komandit şirketler hariç  olmak  üzere  güncel  yönetim kurulu  üyelerinin  bu  pozisyon  için atama kararını içeren yönetim kurulu karar   defterinin   noter   onaylı   ilgili kısmı  
 

5

Başvuru Sahibi bir üretici örgütü ise, üretici   örgütüne   ait   ana   sözleşme veya  güncel  tüzük  veya  genel  kurul kararı Ø   Ana sözleşme/güncel tüzükte/ genel kurul kararında belirtilen faaliyet konusunun başvuru yapılan sektör ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.
6 Başvuru Sahibi Türkiye Ziraat Odaları Birliği veya İl/İlçe Ziraat Odası ise; Türkiye  Ziraat  Odaları  Birliği  ise  İlçe Seçim Kurulu onaylı son Genel Kurul Seçimi Sonucu (mazbata)
İl/İlçe   Ziraat   Odası   ise   İlçe   Seçim Kurulunca   onaylanmış   son   genel kurul organ seçim sonucu (mazbata) ve  İl/İlçe  Ziraat  Odasının  halen  faal olduğuna ilişkin Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ nden alınan resmi yazı
Ø   Başvuru  çağrı  ilanından  sonra  alınmış  olması gerekmektedir.
Ø   İmzalı ve mühürlü olmalıdır.
7 Başvuru Sahibi Türkiye Ziraat Odaları Birliği veya İl/İlçe Ziraat Odası ise; Türkiye   Ziraat   Odaları   Birliği   ise; IPARD   desteklerinden   faydalanmak üzere   başvuru   yapılmasına   ilişkin “Birlik Yönetim Kurulu Kararı”
VEYA
İl/İlçe    Ziraat    Odası    ise;    IPARD desteklerinden    faydalanmak    üzere başvuru    yapılmasına    ilişkin    Oda Yönetim Kurulu Kararı ve Oda Meclisi Kararı
Ø   Başvuru  çağrı  ilanından  sonra  alınmış  olması gerekmektedir.
Ø   İmzalı ve mühürlü olmalıdır.
8 Kadastro    Müdürlüğünden    ya    da Lisanslı   Harita   Bürolarından   ya   da Özel    Harita    Bürolarından    alınan, başvuru  sahibinin  yatırım  uygulama alanına    ait    koordinat    bilgilerini gösteren belge (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre)  
9 Başvuru           sahibi           yatırımın gerçekleştirileceği  taşınmazın  sahibi değilse; Aşağıda   belirtilen   belgelerin   geçerlilik   süreleri, yatırım dönemi ile yatırım  tamamlandıktan  sonraki en az beş (5) yıllık dönemi kapsamalıdır.
Başvuru         sahibinin         yatırımın uygulanacağı  taşınmaz  üzerinde  üst hakkına   sahip   olduğunu   gösteren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı   Tapu   Sicil   Müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” Veya Ø   Üst hakkının tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.
Ø   Üst hakkının tapuya şerh edilme tarihinden sonra tapu kaydında  ipotek,  haciz,  ihtiyati  tedbir  ve yatırımın  sürdürebilirliğini  etkileyebilecek  şerh/ beyan  konulması  durumunda  başvuru  uygun olarak kabul edilecektir.
Kiralama/tahsis    kamu    idaresinden yapılmış        ise;        kiralama/tahsis sözleşmesi Veya Ø   İlgili  idareden  alınmış,  yatırımın  konusunun  ve yatırımın yapılmasının uygun olduğunun açıkça belirtildiği  resmi  yazı  da  sözleşme  ile  beraber sunulmalıdır.
Sanayi   Bölgelerinden   alınmış  “Arsa Tahsis Sözleşmesi” Veya  
Hazine    ve    Maliye    Bakanlığından alınmış   “Kullanım   İzni   Sözleşmesi” Veya  
Başvuru  sahibinin  taşınmaz  üzerinde intifa     hakkına     sahip     olduğunu gösteren tapu sicil müdürlüklerinden alınmış bir “Resmi Senet” Veya Ø   Bu    belge    sadece    yatırımın    inşaat    işlerini içermemesi  veya  mevcut  binalarda  yapılacak 3194 Sayılı İmar Kanununun 21. Maddesine göre esaslı  olmayan  tadilat  işleri  kapsamında  yapı ruhsatı  gerektirmeyen  inşaat  işlerini  içermesi durumlarında kabul edilebilir.
Ø   İntifa  hakkının  tapuya  şerh  edilme  tarihinden sonra tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve   yatırımın   sürdürebilirliğini   etkileyebilecek şerhler  konulması  durumunda  başvuru  uygun olarak kabul edilecektir.
Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Ø   Bu    belge    sadece    yatırımın    inşaat    işlerini içermemesi  veya  mevcut  binalarda  yapılacak 3194 Sayılı İmar Kanununun 21. Maddesine göre esaslı  olmayan  tadilat  işleri  kapsamında  yapı ruhsatı  gerektirmeyen  inşaat  işlerini  içermesi durumlarında kabul edilebilir.
Ø   Kiralamanın tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.
Ø   Kiralamanın tapuya şerh edilme tarihinden sonra tapu  kaydında  ipotek,  haciz,  ihtiyati  tedbir  ve yatırımın  sürdürebilirliğini  etkileyebilecek  şerh/ beyan konulması durumunda da başvuru uygun olarak kabul edilecektir.
Su  Ürünleri  Yetiştiriciliği  Yatırımı  söz konusu ise; Tarım ve Orman Bakanlığı ile    yapılan,    “Su    Yüzey    Alanının Kiralanmasına İlişkin Belge” Ø   Bu  belge  yatırımın  göl,  baraj  gölü,  deniz  gibi su  yüzey  alanlarında  olması  durumunda  kabul edilebilir.
10 Kredi  alınması  durumunda,  TKDK  ile protokol   imzalamış   bir   bankadan/ finans     kuruluşundan/Tarım     Kredi Kooperatifinden  alınmış  ”kredi  niyet mektubu ” Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   Kredi  niyet  mektubunun  formatına  TKDK sitesinden  (www.tkdk.gov.tr)    ulaşılabilir.
11 Tüzel   kişilerde,   şirketin   merkezinin bulunduğu    yerdeki    Ticaret    Sicil Memurluğundan      alınan      “Müflis Olmadığına    ve    Konkordato    İlan Etmediğine    İlişkin    Belge”    (5200 sayılı kanunla kurulan Tarımsal Üretici Birlikleri hariç) Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
12 Başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket ise, Sanayi  ve/veya  Ticaret  Odalarından alınan “Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge” Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
13 Başvuru    sahibi    limited,    kollektif, komandit     ve     anonim     şirketler haricinde   tüzel   kişilik   ise   Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmış   işletmenin   son   iki   hesap yılına   ait   (varsa)   aylık   prim   ve hizmet dökümü veya sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı Ø   Başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içinde alınmış olmalıdır.
Ø   KOSGEB’e üye olmayan başvuru sahipleri için bu belge zorunludur.
14 Başvuru  sahibinin  gerçek  kişi  olduğu  ve  yatırımın  kırsal  alanda  olmama  istisnası  söz konusu ise;
İ.1 ÇİFTÇİLER İÇİN; (a ve b şartı birlikte olmalı)
a) Başvuru  sahibi  veya  hanehalkından biri;
Tarım   ve   Orman   Bakanlığı   “Çiftçi Kayıt Sistemi”nde kayıtlı olmalı Tarım   ve   Orman   Bakanlığı  “Arıcılık Kayıt Sistemi”nde kayıtlı olmalı Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel  Müdürlüğü’nden  alınmış  “Su Ürünleri     Yetiştiricilik     Belgesi“sini sunmalı
Ø   Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi söz konusu  olduğunda  Çiftçi  Kayıt   Belgesi,  Arıcılık ve  Arı  Ürünlerinin  İşlenmesi  ve  Paketlenmesi söz konusu ise Arıcılık Kayıt Belgesi, veri tabanı üzerinden    kontrol    edilecektir.    Su    Ürünleri Yetiştiriciliği    söz    konusu    ise    Su    Ürünleri Yetiştiricilik Belgesinin sunulması zorunludur.
Ø   Gerçek  kişinin  kendisi  çiftçi  değil  ise,  hane- halkından  birinin  yanda  yer  alan  sistemlerden başvuru yaptığı alana uygun olan sisteme kayıtlı olması  gerekmektedir.  Bu  durumda  hane-halkı ile  başvuru  sahibinin  aynı  hanede  oturduğu kontrol edilecektir.
b) Tarım     Dışı     Ekonomik     Faaliyeti Olmadığına Dair Tarım Bağkur’u Ø   Yalnızca gerçek kişi olarak yapılan başvurularda, yatırım  yeri  kırsal  alan  dışında  ise  ve  başvuru sahibi  kırsal  alanda  yaşamıyor  ise  bu  belgenin sunulması zorunludur.
15 Mevcut işletme için, Belediyelerden ya da İl Özel İdarelerinden ya da Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliklerinden alınan “ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” Ø   Belge  üzerinde  geçerlilik  tarihi  bulunmamakla birlikte   başvurunun   yapıldığı   tarihte,   işletme belgeye sahip olmalıdır.
Ø   Bu   belge;   Solucan   Gübresi,   Bitkisel   Ürün ve   Mantar   İşleme   ve/veya   Paketleme   (Süs Bitkileri  Hariç),  Arı  Ürünlerinin  İşlenmesi  ve/ veya   Paketlenmesi,   Zanaatkarlık   ve   Katma Değerli  Ürünler,  Kırsal  Turizm  ve  Rekreasyonel Faaliyetleri  kapsamında  Yeme-İçme  Tesisi  ve/ veya  Rekreasyon  Tesisi  kurulumu  söz  konusu olduğunda, Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusundaki yatırımın  bir  uzantısı  olarak  restoran  açılması durumunda   ve   Makine   parkı   yatırımları   için zorunludur.  (Makine  parkları  için  İşyeri  Açma ve  Çalışma  Ruhsatı  alınamadığı  durumda  bu belgenin   alınmasına   ihtiyaç   olmadığına   dair
resmi yazı sunulması zorunludur.)
16 Mevcut    işletme    için,    29.04.2009 tarihli     ve     27214     sayılı     Çevre Kanununca   Alınması   Gereken   İzin ve   Lisanslar   Hakkında   Yönetmelik kapsamında,   “Çevre    İzin    Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” ya da Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesinin alınmasına gerek olmadığı durumlarda, Çevre Şehircilik ve    İklim    Değişikliği    Bakanlığı    / Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinden  alınmış “Çevre  İzin Belgesi”  veya  “Çevre  İzin  ve  Lisans Belgesi”  ya   da   Çevre   İzin   Belgesi veya   Çevre   İzin   ve   Lisans   Belgesi Alınmasına   Gerek   Olmadığına   Dair Resmi Yazı Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   Bu  belge;  Solucan  Gübresi,  Bitkisel  Ürün  ve Mantar  İşleme  ve/veya  Paketleme  (Süs  Bitkileri Hariç),    Arı    Ürünlerinin    İşlenmesi    ve/veya Paketlenmesi,   Zanaatkarlık   ve   Katma   Değerli Ürünler,  Su  Ürünleri  Yetiştiriciliği,  Kırsal  Turizm ve     Rekreasyonel     Faaliyetler     kapsamındaki yatırımlar için zorunludur.
 

17

Katma   Değerli   Ürünler   (Et   ve   süt ürünlerinin işlenmesi söz konusu ise) Mevcut   İşletmeler   için   Sanayi   ve/ veya    Ticaret    Odası    veya    Esnaf ve    Sanatkârlar    Odasından    alınan “Kapasite/Ekspertiz Raporu” Ø   Sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.
Ø   Belgenin  kopyası  sunulmuş  ise,  kopya  başvuru tarihinden    30    gün    önce    Sanayi    ve/veya Ticaret  Odasından  veya  Esnaf  ve  Sanatkârlar Odaları’ndan   onaylı   olmalıdır.   Noter   veya   İl Koordinatörlüğünden   onaylı   kopyalar   geçerli sayılmayacaktır.
18 Katma   Değerli   Ürünler   (Et   ve   süt ürünlerinin işlenmesi söz konusu ise) Kapasite  Artırımına  Gidecek  ya  da Yeni  Kurulacak  İşletmeler  için Ticaret ve/veya   Sanayi   Odalarından   veya Esnaf   ve   Sanatkârlar   Odalarından alınan  “Ön  Kapasite  Değerlendirme Raporu” Ø   Ön  kapasite  değerlendirme  raporu,  planlanan yatırımın   IPARD   Programı   kapasite   sınırları içerisinde olduğunu göstermelidir.
Ø   Belgenin  alınması  amacıyla,  planlanan  yatırıma ait  Teknik  Projeye  konu  olan  belgeler  ve  A10- Makine-Ekipman  yerleşim  planı  ve  listesi  ile Ticaret  ve/veya  Sanayi  Odalarına  veya  Esnaf ve  Sanatkârlar  Odalarına  başvuru  yapılmalıdır. Sunulan  ön  kapasite  değerlendirme  raporunun kopyası   başvuru   tarihinden   önceki   30   gün içerisinde  Ticaret  ve/veya  Sanayi  Odalarından veya  Esnaf  ve  Sanatkârlar  Odalarından  onaylı olmalıdır.   Noter   ve  TKDK   İl   Koordinatörlüğü tarafından  onaylanmış  kopyalar  geçerli  olarak kabul edilmeyecektir.
19 Su  Ürünleri  Yetiştiriciliği  söz  konusu ise;
“Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi”
Ø   Mevcut    işletmeler    için    Ulusal    Minimum Standartları    sağladığına    dair    Su    Ürünleri Yetiştiricilik  Belgesi  Tarım  ve  Orman  Bakanlığı/ Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden temin edilir.
Ø   Belgenin geçerlilik tarihi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.
20 Tarım   ve   Orman   Bakanlığı   Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden alınan “Lisans Belgesi” Ø   Mevcut işletmeler için, solucan gübresi üretimi söz konusu ise bu belgenin sunulması zorunludur.
21 Tarım   ve   Orman   Bakanlığı   Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden alınan “Organik Ürün Tescil Belgesi” Ø   Mevcut İşletmeler için, solucan gübresi üretimi söz konusu ise bu belgenin sunulması zorunludur.
22 Organik Tarım Sertifikası Ø   Başvuru sahibi gerçek kişi ise, sunulan sertifikanın kendi adına, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişi adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Ø   Kurumun başvuru çağrı ilanına çıktığı tarihten önceki bir tarihte alınmış ve geçerliliğinin devam ediyor olması gerekmektedir.
23 Turizm İşletme Belgesi Ø   Mevcut işletmeler için, konaklama söz konusu ise bu belgenin sunulması zorunludur.
Ø   İmzalı mühürlü olmalıdır.
24 Proje  Isı  Pompası  Sistemi  içeriyorsa; Tesisat Projesi ve Tasarım Raporu Ø   Projenin ısı pompası sistemi alımı içermesi durumunda, söz konusu proje ve raporun sunulması zorunludur.
Ø   Proje müellif tarafından imzalanmış ve
kaşelenmiş (kaşe kullanıyorsa) olmalıdır.
25 Proje  Tarımsal  Solar  Sulama  Sistemi içeriyorsa;
Güneş  Enerjisi  Sulama  Detay  Proje Çizimi ve DSİ’den alınmış “Yeraltı suyu kullanım izin belgesi/lisansı” belgesi ve Tasarım Raporu
Ø   Projenin   tarımsal   solar   sulama   sistemi   alımı içermesi durumunda, söz konusu rapor, proje ve belgenin sunulması zorunludur.
Ø   Proje müellif tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş (kaşe kullanıyorsa) olmalıdır. Tasarım Raporu için;
Ø   Elektrik     mühendisi     tarafından     hazırlanmış olmalıdır,
Ø   Sulama amaçlı kuyu/kuyuların enerji ihtiyacını, bu enerji ihtiyacı için hangi özellikte kaç adet güneş paneline ihtiyaç olduğunu ve kurulacak olan GES için ne kadar alan gerektiğini göstermelidir.
 

26

Yatırım    302-7   Yenilenebilir    Enerji Tesisleri sektörü kapsamında ise;
Yeni işletme veya kapasite artırımı söz konusu ise;
Lisanssız    Elektrik    Üreticileri    için Bölgesel  Elektrik  Dağıtım  Şirketleri, Organize   Sanayi   Bölgeleri,   Türkiye Elektrik   Dağıtım   Şirketinden   alınan Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması Ve/Veya
Enerji   ve  Tabi   Kaynaklar   Bakanlığı tarafından  yetkilendirilen  Proje  Onay Birimi tarafından onaylanmış Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması
Veya
Yenilenebilir       enerji       tesislerinin modernizasyonu    söz    konusu    ise; Lisanssız Elektrik Üreticileri için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen    Proje    Onay    Birimi tarafından      onaylanmış      Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması
Ø   Bağlantı   anlaşmasının   geçerlilik   tarihi   en   az sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır.
Ø   Bağlantı  anlaşmasının  tarihinin,  başvuru  teslim tarihinden önce olması gerekmektedir.
Ø   Başvuru   paketi   içeriğinde   bağlantı   anlaşması bulunmayan başvurular teslim alınmayacaktır.
Ø   Başvuru,  kapasite  artırımı  projesi  ise  mevcut enerji  tesisinin  Sistem  Kullanım  Anlaşması  ve yeni  kapasite  için  alınmış  Bağlantı  anlaşması beraber sunulmalıdır.
27 Yatırım    302-7   Yenilenebilir    Enerji Tesisleri sektörü kapsamında ise; Başvuru sahibinin elektrik tüketimine esas tesislerine ait;
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Veya
Tarım ve Orman Bakanlığından alınan İşletme Tescil Belgesi
Veya
Tarım ve Orman Bakanlığından alınan Çiftçi Kayıt Belgesi
Veya
Tarım ve Orman Bakanlığından alınan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi
Veya
DSİ’den alınmış “Yeraltı Suyu Kullanım Izin Belgesi/Lisansı” belgesi
Başvuru sahibinin elektrik tüketimine esas tesislerine ait belgeler,
Ø   Tarih
Ø   İmza içermelidir.
Elektrik    abonelik    bilgilerini    gösteren    belgede belirtilen    tüm    işletmeler    için    ilgili    belgeler sunulmalıdır.
28 Esas    işletmenin    enerji    ihtiyacını karşılamak  için  kurulacak  yeni  veya kapasite  artırımlı  yenilenebilir  enerji tesisi söz konusu ise; Lisanssız Elektrik Üreticileri    için    Bölgesel    Elektrik Dağıtım   Şirketleri,   Organize   Sanayi Bölgeleri,   Türkiye   Elektrik   Dağıtım Şirketi’nden alınan Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması
Ve/Veya
Enerji  Ve  Tabi   Kaynaklar   Bakanlığı tarafından  yetkilendirilen  Proje  Onay Birimi tarafından onaylanmış Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması
Veya
Esas    işletmenin    enerji    ihtiyacını karşılamak için kurulmuş yenilenebilir enerji    tesislerinin    modernizasyonu söz   konusu   ise;   Lisanssız   Elektrik Üreticileri için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı   tarafından   yetkilendirilen Proje      Onay      Birimi      tarafından onaylanmış  Dağıtım  Sistem  Kullanım Anlaşması
Ø   Bağlantı   anlaşmasının   geçerlilik   tarihi   en   az sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır.
Ø   Bağlantı  anlaşmasının  tarihinin,  başvuru  teslim tarihinden önce olması gerekmektedir.
Ø   Başvuru   paketi   içeriğinde   bağlantı   anlaşması bulunmayan başvurular teslim alınmayacaktır.
Ø   Başvuru,  kapasite  artırımı  projesi  ise  mevcut enerji  tesisinin  Sistem  Kullanım  Anlaşması  ve yeni  kapasite  için  alınmış  Bağlantı  anlaşması beraber sunulmalıdır.
29 Jeotermal Enerjiyle İlgili Yenilenebilir Enerji Yatırımları Olması Durumunda “İşletme Ruhsatı”
Veya
Başvuru sahibinin kaynağı kullanma hakkına sahip olduğunu gösteren kira sözleşmesi
Ø   İşletme ruhsatı Valilik/il özel idareleri tarafından verilmektedir.
Ø   Kira  sözleşmesi  yetkili  kurum  tarafından  imzalı ve tarihli şekilde sunulmalıdır.
30 Yatırım  Yenilenebilir  Enerji  kurulumu içeriyorsa  (302-7  ve  esas  işletmenin ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan tesisler dahil)
“Elektrik  Tüketimini  Gösteren  Belge” Veya “Elektrik Faturaları”
Ø   Varsa  son  3  yıla  ait,  yoksa  mevcut  yıllar  için tüketim bilgilerini içerecek şekilde sunulmalıdır.
Ø   Tüketim   bilgileri   aylık   bazda   (ay-ilgili   ayda gerçekleştirilen tüketim (kwh)) verilmelidir.
Ø   Veriler kümülatif olarak verilmemelidir.
Ø   Tüketici bilgileri yer almalıdır.
Ø   “Elektrik  Tüketimini  Gösteren  Belge”  Bölgesel Elektrik    Dağıtım    Şirketi    veya    ilgili    diğer idarelerden alınmış olmalıdır.
31 Yatırım  Yenilenebilir  Enerji  kurulumu içeriyorsa  (302-7  ve  esas  işletmenin ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan tesisler dahil)
Elektrik  Abonelik  Bilgilerini  Gösteren Belge
Ø   Bölgesel Elektrik Dağıtım Şirketi veya ilgili diğer idarelerden alınmış olmalıdır.
Ø   Abonelik   başlangıç   tarihi,   tüketim   adresi   ve tüketici bilgileri yer almalıdır.
A3 UYGUN / UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR DETAYLI TABLOLARI
A3.1 Yapım   İşleri   Faaliyetleri   –   Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu Ø   Online    başvuru    sistemi    üzerinden    çıktısı alınmalıdır.
Ø   Tablolar, başvuru sahibi tarafından imzalı, tarihli ve tüzel kişilik olması durumunda kaşeli olmalıdır.
Ø   Online  başvuru  sisteminden  çıktısı  alınan  Ek A3’ler  başvuru  paketi  ile  sunulmalıdır.  Sunulan formun     referans     numarasının     sistemdeki referans numarası ile aynı olup olmadığı kontrol edilecektir.
A3.2 Makine-  Ekipman  Faaliyetleri-  Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu
A3.3 Genel    Harcamalar    (Hizmetler)    – Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu
A3.4 Görünürlük    –    Uygun    Harcamalar Detaylı Tablosu
 

A3.5

Uygun Olmayan Harcamalar Tabloları
A4 SEÇİLEN TEKLİFLER VE EKLERİ
1 Seçilen Teklif Teklifler   (teklif   sunum   formu,   teklif   fiyatları   ve teklife ilişkin beyanlar ve taahhütler) imzalı ve kaşeli olarak  Online  Başvuru  Sistemine  PDF  formatında yüklenecektir.
  Seçilen Teklifin Ekleri
2 Teklif  davet  mektubunun  potansiyel tedarikçi/yüklenici             tarafından imzalanmış fotokopisi Ø   Başvuru  sahibi  tarafından  teklif  davet  mektubu imzalanmalı  varsa  kaşelenmeli  ve  tüm  sayfaları paraflanmalıdır.
Ø   Teklif  Davet  Mektubunda  “Teklife  İlişkin  Genel Şartlar”da yer alan maddelerin Kurumumuz web sitesinde yayınlanan içeriğe uygun olması ve buna ilişkin hazırlanan teklifteki taahhütnamelerin de söz konusu içeriğe uygun olması gerekmektedir.
3 Teknik şartnamenin ve sadece yapım işlerinde   keşif   özetinin   potansiyel tedarikçi/yüklenici             tarafından imzalanmış fotokopisi Ø   Teknik  şartname  ve  keşif  özeti  hazırlanırken “Teklif   Alma   Kuralları   Rehberi”nde   belirtilen formata uyulması zorunludur.
4 Potansiyel    tedarikçi/yüklenici    çok ortaklı   anonim   şirket   ise,   ortaklık yapısını    gösteren    belge   “Hazirun Cetveli”   (Son   Genel   Kurul   Katılım Cetveli)
Veya
potansiyel  tedarikçi/yüklenici  gerçek kişi  ise,  TC  kimlik  numarasının  yer aldığı “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Sureti”
Veya
potansiyel tedarikçi/yüklenici yabancı ise,    yeminli    tercüman    tarafından Türkçeye   çevrilmiş   apostilli   “Ticari Kayıt Belgesi Kopyası”
Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   Hazirun  cetveli  son  olağan  genel  kurula  ait olmalıdır. Ticaret Sicil Müdürlüğü, noter veya ilgili Bakanlık  tarafından  atanan  komiser  tarafından onaylanmış olmalıdır.
Ø   Ortaklık   yapısını   gösteren   belgede   ortakların hisse oranları mutlaka yer almalıdır.
5 Potansiyel   tedarikçi/yüklenici   esnaf ve  sanatkâr  statüsünde  gerçek  kişi ise,  esnaf  ve  sanatkârlar  odasından alınmış   “Mesleki    Faaliyet    Belgesi”
Veya
potansiyel  tedarikçi/yüklenici  serbest mühendis  veya  müşavir  statüsünde gerçek  kişi  ise,  bağlı  olduğu  meslek odasından alınmış “Serbest Müşavirlik Mühendislik  Büro  Tescil  Belgesi”nin fotokopisi
Veya
potansiyel tedarikçi/yüklenici yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “Faaliyet Belgesi”
Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   Faaliyet   alanını   gösteren   belgede   belirtilen faaliyet  alanının,  yatırım  kapsamında  yapılacak satın  alımla  ilgili  teklif  vermeye  uygun  olması gerekmektedir.
A5 SEÇİLMEYEN TEKLİFLER VE EKLERİ
1 Seçilmeyen Teklifler Teklifler   (teklif   sunum   formu,   teklif   fiyatları   ve teklife ilişkin beyanlar ve taahhütler) imzalı ve kaşeli olarak  Online  Başvuru  Sistemine  PDF  formatında yüklenecektir.
  Seçilmeyen Tekliflerin Ekleri
2 Teklif  davet  mektubunun  potansiyel tedarikçi/yüklenici             tarafından imzalanmış fotokopisi Ø   Başvuru  sahibi  tarafından  teklif  davet  mektubu imzalanmalı  varsa  kaşelenmeli  ve  tüm  sayfaları paraflanmalıdır.
Ø   Teklif  Davet  Mektubunda  “Teklife  İlişkin  Genel Şartlar”da yer alan maddelerin Kurumumuz web sitesinde yayınlanan içeriğe uygun olması ve buna ilişkin hazırlanan teklifteki taahhütnamelerin de söz konusu içeriğe uygun olması gerekmektedir.
 

3

Teknik      şartnamenin      potansiyel tedarikçi/yüklenici             tarafından imzalanmış fotokopisi Ø   Teknik   şartname   hazırlanırken   “Teklif   Alma Kuralları Rehberi”nde belirtilen formata uyulması zorunludur.
4 Potansiyel tedarikçi/yüklenici çok ortaklı anonim şirket ise, ortaklık yapısını gösteren belge “Hazirun Cetveli” (Son Genel Kurul Katılım Cetveli) VEYA
potansiyel tedarikçi/yüklenici gerçek kişi ise, TC kimlik numarasının yer aldığı “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Veya Nüfus Kayıt Sureti” VEYA potansiyel tedarikçi/yüklenici yabancı ise, yeminli tercüman
tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “Ticari Kayıt Belgesi Kopyası”
Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   Hazirun  cetveli  son  olağan  genel  kurula  ait olmalıdır. Ticaret Sicil Müdürlüğü, noter veya ilgili Bakanlık  tarafından  atanan  komiser  tarafından onaylanmış olmalıdır.
Ø   Ortaklık   yapısını   gösteren   belgede   ortakların hisse oranları mutlaka yer almalıdır.
5 Potansiyel tedarikçi/yüklenici esnaf ve sanatkâr statüsünde gerçek kişi ise, esnaf ve sanatkârlar odasından alınmış “Mesleki Faaliyet Belgesi” VEYA
potansiyel  tedarikçi/yüklenici  serbest mühendis  veya  müşavir  statüsünde gerçek  kişi  ise,  bağlı  olduğu  meslek odasından alınmış “Serbest Müşavirlik Mühendislik  Büro  Tescil  Belgesi”nin fotokopisi VEYA
potansiyel tedarikçi/yüklenici yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli
“Faaliyet Belgesi”
Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   Faaliyet   alanını   gösteren   belgede   belirtilen faaliyet  alanının,  yatırım  kapsamında  yapılacak satın  alımla  ilgili  teklif  vermeye  uygun  olması gerekmektedir.
A6 MALİYETLERİ GEREKÇELENDİRME TABLOSU
1 Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu Ø   Başvuru    sahibinin    en    düşük    fiyatlı    teklifi seçmemesi   halinde,   en   düşük   fiyatlı   teklifin neden   seçilmediğini   açıklamak   için   başvuru sahibinin     hazırlaması     gereken    “Maliyetleri Gerekçelendirme    Tablosu”    başvuru     formu ekinde  olmalıdır.  Başvuru  sahibi  tüm  alımlarda en  düşük  fiyatlı  teklifi  seçmiş  ise,  “Maliyetleri Gerekçelendirme  Tablosu”  boş  olarak  başvuru formu ekinde olmalıdır.
Ø   Harcamalara  ilişkin  tekliflerin  tek  teklif  olması durumunda  ilgili  belgenin  sunulmasına  gerek yoktur.
Ø   Maliyetleri  Gerekçelendirme Tablosu’nun  forma- tına   TKDK   web   sitesinden   (www.tkdk.gov.tr)
ulaşılabilir.
A7 YASAL MALİ TABLOLAR
  Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişiler ve tüzel kişiler için
1 Duran Varlık Listesi Ø   Başvurunun  teslim  tarihinden  önceki  son  aya ait olmalıdır.
Ø   Yeminli  mali  müşavir  veya  serbest  muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır.
Ø   Örneğin;Temmuz   2024’te   teslim   edilen   bir başvuru için, Mayıs 2024’e ait duran varlık listesi sunulmalıdır.
Ø   Alış tutarı ve alış tarihini içermelidir.
2 Gelir Tablosu Ø   Başvuru  sahibi  üç  yıldır  faaliyette  ise,  son  üç hesap dönemine (son üç yıla) ait olmalıdır. Başvuru sahibi iki yıldır faaliyette ise, son iki yıla ait olmalıdır.
Başvuru sahibi bir yıldır faaliyette ise, son bir yıla ait olmalıdır.
Bir yıldan daha az süre faaliyette ise 3 / 6/ 9 aylık olmalıdır.
Ø   Vergi  dairesinden  veya  yeminli  mali  müşavir
veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır.
3 Bilanço Ø   Başvuru  sahibi  üç  yıldır  faaliyette  ise,  son  üç hesap dönemine (son üç yıla) ait olmalıdır. Başvuru sahibi iki yıldır faaliyette ise, son iki yıla ait olmalıdır.
Başvuru sahibi bir yıldır faaliyette ise, son bir yıla ait olmalıdır.
Başvuru sahibi bir yıldan daha az süre faaliyette ise 3 / 6/ 9 aylık olmalıdır.
Başvuru  sahibi  üç  aydan  daha  az  bir  süredir faaliyette ise açılış bilançosu sunulmalıdır.
Ø   Vergi  dairesinden  veya  yeminli  mali  müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı
olmalıdır.
  İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan gerçek kişiler için;
 

1

Duran Varlık Listesi Ø   Başvurunun  teslim  tarihinden  önceki  son  aya ait olmalıdır.
Ø   Yeminli  mali  müşavir  veya  serbest  muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır.
Ø   Örneğin;   Temmuz   2024’te   teslim   edilen   bir başvuru için, Mayıs 2024’e ait duran varlık listesi sunulmalıdır.
Ø   Alış tutarı ve alış tarihini içermelidir.
   2 İşletme Hesap Özeti Ø   Başvuru  sahibi  üç  yıldır  faaliyette  ise,  son  üç hesap dönemine (son üç yıla) ait olmalıdır.
Ø   Başvuru sahibi iki yıldır faaliyette ise, son iki yıla ait olmalıdır.
Ø   Başvuru sahibi bir yıldır faaliyette ise, son bir yıla ait olmalıdır.
Ø   Başvuru sahibi bir yıldan daha az süre faaliyette ise 3 / 6/ 9 aylık olmalıdır.
Ø   Vergi  dairesinden  veya  yeminli  mali  müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır.
  Basit Usulde vergilendirilen gerçek kişiler için;
1 Gelir Gider Hesap Özeti Ø   Başvuru  sahibi  üç  yıldır  faaliyette  ise,  son  üç hesap dönemine (son üç yıla) ait olmalıdır. Başvuru sahibi iki yıldır faaliyette ise, son iki yıla ait olmalıdır.
Başvuru sahibi bir yıldır faaliyette ise, son bir yıla ait olmalıdır.
Başvuru sahibi bir yıldan daha az süre faaliyette ise  (tamamlanmış  hesap  dönemi  yok  ise)  bu belge aranmayacaktır.
Ø   Vergi  dairesinden  veya  yeminli  mali  müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır.
Not:  Tevkifata  tabi  başvuru  sahiplerinin  sunduğu  müstahsil  makbuzlarının,  başvuru  paketinin Kuruma sunum tarihinden önceki 1 yıl içerisinde alınmış olması mevcut durum analizinden puan alınabilmesi açısından önemlidir.
A8 MEVCUT VARLIKLAR LİSTESİ
1 Mevcut Varlıklar Listesi Mevcut   varlıklar   listesinin   formatına   TKDK   web sitesinden   (www.tkdk.gov.tr)   ulaşılabilir.   Başvuru sahibi  yatırımla  ilgili  tüm  mevcut  varlıklarını  bu listeye yazmalıdır. Başvuru sahibi herhangi bir varlığa sahip değil ise, “Mevcut Varlıklar Listesi” boş olarak başvuru formu ekinde olmalıdır.
A9 MİMARİ,  STATİK,  ELEKTRİK  TESİSAT  VE  MEKANİK  TESİSAT  PROJELERİ,  METRAJ  CETVELİ,
TEK  HAT  ŞEMASI  (Belirtilen  istisnalar  haricinde  tüm  proje  çizimlerinin  ilgili  idaresince imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.)
 

1

Mimari Projeler Ø   Mimari proje, yatırım uygulama alanında bulanan ve yapılacak binaları gösteren vaziyet planını (A3 veya A4 formatında) da içermelidir.
Ø   Vaziyet  planı  arazinin  büyüklüğüne  göre  farklı ölçeklerinde  olabilir  (1/200,  1/500  gibi). Vaziyet planında   eski   yapılar   ve   yeni   yapılar   farklı biçimde   gösterilmelidir   (Yeni   yapılar   kesikli çizgi, eski yapılar sürekli çizgi). Vaziyet planında yapılar numaralandırılmalı ve eski ve yeni yapılar ayrı   listeler   halinde   gösterilmelidir.   Yapıların boyutları  vaziyet  planında  belirtilmelidir  (en  ve boy). Vaziyet planında varsa çevre düzenlemesi, ihata duvarları, bahçe kapıları, yollar vb. ölçekli ve detaylı olarak gösterilmelidir.
Ø   Mimari proje ve eklerinde ölçüler eksiksiz olarak gösterilmelidir. Mimari projenin ekinde yapıdaki tüm  mahaller  için  ayrı  ayrı  hazırlanmış  mahal listesi sunulmalıdır.
Ø   Mahal listesi tavan, duvar, zemin, kapı, pencere vb. için  kullanılacak  malzemeleri  poz  numaralarıyla beraber göstermelidir. Mahal listesinde kullanılan poz numaraları mimari planlar ve metrajla tam uyumlu   olmalıdır.   İnşaatta   kullanılacak   tüm malzemeler   mahal   listesinde   yer   almalıdır. Örnek  “Mahal  Listesi”ne  TKDK  web  sitesinden (www.tkdk.gov.tr)     ulaşılabilir.     Bu     formata uyulması zorunludur.
Ø   Mimari   proje,   gerekli   tüm   mimari   kesitleri içermelidir.   Kesitlerde   tüm   malzemeler   poz numaraları,  kalınlığı  ile  beraber  gösterilmelidir. Mimari proje tüm kat planlarını, tüm yönlerden cephe  görünüşlerini,  çatı  planını  varsa  asma tavan   planlarını   içermelidir.   Mimari   projede imalat   detayları   ayrı   olarak   gösterilmelidir. Örneğin,  yapılacak  bir  demir  kapı  imalatının hangi  profillerden  oluştuğu  ve  ölçüleri  mimari projede çizimleriyle yer almalıdır.
Ø   Mimari projeler yetkili mercii tarafından (İl Özel İdareleri ya da Belediyeler ya da Organize Sanayi Bölgeleri  ya  da  Serbest  Bölge Tüzel  Kişilikleri  )
imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır.

Ø   Yatırım  sadece  makine  ekipman  alımlarını  veya 3194 Sayılı İmar Kanununun 21. Maddesine göre basit tadilat işlerini kapsıyorsa, tesisteki yapıların mimari  projeleri  de  sunulmalıdır.  Bu  projelerin onaylı olmasına gerek yoktur.

Ø   Modernizasyon    ve    genişletme    durumunda işletmenin  mevcut  durumunu  gösteren  mimari projesi de başvuru paketiyle birlikte sunulmalıdır.

2 Statik Projeler Ø   Projelerin ekinde hesap raporu da sunulmalıdır.
Ø   Statik  projeler  yetkili  mercii  tarafından  (İl  Özel İdareleri ya da Belediyeler ya da Organize Sanayi Bölgeleri  ya  da  Serbest  Bölge Tüzel  Kişilikleri  ) imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır.
Ø   İnşaat işlerinin mevcut bir yapıdaki basit tadilat işleri  ile  sınırlı  olması  halinde  statik  projenin sunulmasına gerek yoktur.
3 Elektrik Tesisat Projeleri Ø   Elektrik  imalatları  mutlaka  bir  proje  dâhilinde sunulmalıdır.
Ø   Metraj    cetvelindeki    kalemler    ile    projedeki imalatlar   birbiri   ile   tam   uyumlu   olmalıdır. Projelerde kullanılan malzemeler poz numaraları ile beraber gösterilmelidir.
Ø   Elektrik tesisat projeleri yetkili mercii tarafından imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır.
Ø   Yatırım    sadece    makine    ekipman    alımlarını içeriyorsa   tesisteki   yapıların   elektrik   tesisat projeleri  de  sunulmalıdır.  Bu  projelerin  onaylı olmasına gerek yoktur.
4 Mekanik Tesisat Projeleri Ø   Yapıda sıhhi tesisat, drenaj, havalandırma, klima, doğalgaz,  kalorifer  vb.  tesisatlarının  yapılması düşünülüyorsa  projeler  eksiksiz  olarak  başvuru paketinde sunulmalıdır.
Ø   Metraj    cetvelindeki    kalemler    ile    projedeki imalatlar   birbiri   ile   tam   uyumlu   olmalıdır. Projelerde kullanılan malzemeler poz numaraları ile beraber gösterilmelidir.
Ø   Mekanik tesisat projeleri yetkili mercii tarafından imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır.
Ø   Yatırım    sadece    makine    ekipman    alımlarını içeriyorsa   tesisteki   yapıların   mekanik   tesisat projeleri  de  sunulmalıdır.  Bu  projelerin  onaylı olmasına gerek yoktur.
  Detaylı Metraj Cetveli Ø   Metraj  cetvelinde;  imalat  miktarları,  subasman altı, zemin kat, 1. Kat, 2. Kat vs. şeklinde gruplar altında    ayrı    ayrı    hesaplanmalıdır.    Örneğin 16.059/1A (BS30 Betonu) imalatının ne kadarlık bir  kısmının  subasman  altında  kullanıldığı,  ne kadarlık  bir  kısmının  zemin  katta  kullanıldığı vb.  metraj  cetvelinde  detaylı  hesabıyla  beraber görülmelidir.    Detaylı    hesaplar,    zemin    kat kolonlarda ne kadar beton kullanıldığı (50x50cm genişliğinde 3m yüksekliğinde 6 adet kolon için: 0,5×0,5x3x6=4,5m3  beton  şeklinde)  gibi  imalat miktarlarının   nasıl   hesaplandığının   detaylarını göstermelidir.
Ø   Örnek  “Detaylı   Metraj   Cetveli”ne   TKDK   web sitesinden    (www.tkdk.gov.tr)    ulaşılabilir.    Bu formata uyulması zorunludur.
Ø   Detaylı    Metraj    Cetveli    ilgili    mühendis(ler) (harcama  kalemlerine  göre  inşaat  mühendisi, mimar,   elektrik   mühendisi   ya   da   makine mühendisi)  tarafından  imzalanmış,  tarih  atılmış ve kaşelenmiş (kaşe kullanıyorsa) olmalıdır.
 

6

Tek Hat Şeması Ø   Şebekeye   bağlı   yenilenebilir   enerji   yatırımı var  ise,  Enerji  ve  Tabi  Kaynaklar  Bakanlığının ilgili  proje  onay  birimi  tarafından  onaylanmış olmalıdır.
Ø   Şebekeden     bağımsız     yenilenebilir     enerji yatırımları    var    ise,    elektrik    veya    elektrik- elektronik   mühendisi   tarafından   onaylanmış olmalıdır.
302-7 Yenilenebilir Enerji yatırımları hariç olmak üzere,   eğer   Tek   Hat   Şeması   onaylı   değilse ve   onay   işlemleri   eksik   evrak   prosedürüne göre   tamamlanmamışsa,   proje   reddedilmez, yenilenebilir    enerjiyle    ilgili    kısımlar    uygun olmayan    harcamalara    atılır    veya    yatırım kapsamından çıkarılır.
302-7  Yenilenebilir  Enerji  yatırımları  için  belge zorunludur  ve  başvuru  paketi  veya  eksik  evrak prosedürleri  kapsamında  sunulmadığı  takdirde proje reddedilir.
7 Kübaj Hesabı Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   Eğer    kazı,    dolgu    ve    reglaj    işleri,    yapım işleri    kapsamında    uygun    harcama    olarak talep  ediliyorsa,  söz  konusu  işlere  ait  kübaj hesaplamaları     başvuru     paketi     içerisinde sunulmalıdır.
Ø   Kübaj    hesabı,    Kadastro    Müdürlükleri    veya Lisanslı Harita Büroları veya Özel Harita Büroları tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
Ø   Uygun  şekilde  sunulmaması  durumunda  ilgili kalemler destek kapsamından çıkarılacaktır.
8 Plankote Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   Eğer  kazı,  dolgu  ve  reglaj  işleri,  yapım  işleri kapsamında    uygun    harcama    olarak    talep ediliyorsa,    yatırım    uygulama    adresine    ait plankote başvuru paketi içerisinde sunulmalıdır.
Ø   Plankote,  Kadastro  Müdürlükleri  veya  Lisanslı Harita    Büroları    veya    Özel    Harita    Büroları tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
Ø   Uygun  şekilde  sunulmaması  durumunda  ilgili kalemler destek kapsamından çıkarılacaktır.
9 Santral Genel Yerleşim Planı Ø   Yetkili mercii tarafından imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır.
Ø   Ölçülerin   eksiksiz   olarak   gösterilmesi,   ölçekli olması   ve   bina/mahal   isimlerinin   belirtilmiş olması gerekmektedir.
302-7    Yenilenebilir    Enerji    yatırımları    hariç olmak  üzere,  eğer  Santral  Genel Yerleşim  Planı onaylı  değilse  ve  onay  işlemleri  eksik  evrak prosedürüne   göre   tamamlanmamışsa,   proje reddedilmez, yenilenebilir enerjiyle ilgili kısımlar uygun  olmayan  harcamalara  atılır  veya  yatırım kapsamından çıkarılır.
Ø   302-7  Yenilenebilir  Enerji  yatırımları  için  belge zorunludur  ve  başvuru  paketi  veya  eksik  evrak prosedürleri  kapsamında  sunulmadığı  takdirde proje reddedilir.
10 Güneş Panelleri Taşıyıcı Sistem Statik Projesi Ø   Yetkili mercii tarafından imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır.
302-7 Yenilenebilir Enerji yatırımları hariç olmak üzere, eğer Güneş Panelleri Taşıyıcı Sistem Statik Projesi  onaylı  değilse  ve  onay  işlemleri  eksik evrak   prosedürüne   göre   tamamlanmamışsa, proje  reddedilmez,  yenilenebilir  enerjiyle  ilgili kısımlar uygun olmayan harcamalara atılır veya yatırım kapsamından çıkarılır.
302-7  Yenilenebilir  Enerji  yatırımları  için  belge zorunludur  ve  başvuru  paketi  veya  eksik  evrak prosedürleri  kapsamında  sunulmadığı  takdirde proje reddedilir.
11 Topraklama  ve  Aşırı  Gerilim  Koruma Projeleri Ø   Yetkili mercii tarafından imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır.
302-7 Yenilenebilir Enerji yatırımları hariç olmak üzere, eğer Güneş Panelleri Taşıyıcı Sistem Statik Projesi  onaylı  değilse  ve  onay  işlemleri  eksik evrak   prosedürüne   göre   tamamlanmamışsa, proje  reddedilmez,  yenilenebilir  enerjiyle  ilgili kısımlar uygun olmayan harcamalara atılır veya yatırım kapsamından çıkarılır.
302-7  Yenilenebilir  Enerji  yatırımları  için  belge zorunludur  ve  başvuru  paketi  veya  eksik  evrak prosedürleri  kapsamında  sunulmadığı  takdirde proje reddedilir.
A10 MAKİNE-   EKİPMAN  YERLEŞİM   PLANI   (Yenilenebilir   Enerji  Tesisleri(302-7),   B3   İş   Planı ile  Birlikte  Sunulan  Bitkisel  Üretimin  Çeşitlendirilmesi  ve  Bitkisel  Üretimin  İşlenmesi  ve Paketlenmesi (302-1) ve B3 İş Planı ile Birlikte Sunulan Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi (302-2) Sektörleri Hariç)
1 Makine – Ekipman Yerleşim Planı ve Listesi Ø   Makine  Ekipman  yerleşim  planı  ve  listesi  proje müellif   tarafından   imzalanmış   ve   kaşelenmiş (kaşe kullanıyorsa) olmalıdır.
Ø   “Makine Ekipman Yerleşim Planı ve Listesi” nde yatırımla ilgili tüm mevcut veya alımı yapılacak makine ve ekipmanlar gösterilmelidir.
Ø   Makine-ekipman      yerleşim      planı      format olarak  mimari  proje  ile  aynı  olacak  ve  makine ekipmanların  yerleşimi  mimari  proje  üzerinde gösterilecektir.
Ø   Makine   ve   ekipmanların   adedi,   yerleşimi   ve teknik  şartnamede  belirtiliyorsa  ölçüleri  planda kesit  alınarak  gösterilmelidir.  Planda  gösterilen makine   ve   ekipmanlara   numaralar   verilmeli ve  plana  eklenecek  bir  listede  bu  numaraların karşısında makine ekipmanların isimleri, adetleri
ve teknik özellikleri gösterilmelidir.
A11 YAPI RUHSATI/YAPI KULLANMA İZNİ BELGELERİ
  Yeni işletmelerin inşa edilebileceği tarım alanları veya mevcut işletmelerin genişletileceği/ büyütüleceği tarım alanlarının, Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikler ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izinlendirilmiş olması gereklidir.
Eğer yatırım korunan bir alanda yapılacak ise (Sit Alanları, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Özel Çevre Koruma Bölgesi gibi), ilgili Kanun ve Yönetmeliklerine göre izinlendirilmiş olmalıdır. Yatırım kapsamında birden fazla yapı olması durumunda; her yapı münferit değerlendirilmeli
ve belgesi sunulmalıdır.
  Yapım işleri olması durumunda,
1 Yatırımın  köy/kırsal  mahalle  yerleşim alanı dışında olması veya köy yerleşim alanı içerisinde yer alıp imar kanununa göre   yapı   ruhsatı   alması   gereken inşaat  işleri  içermesi  durumunda,  İl Özel  İdareleri  ya  da  Belediyeler  ya da  Organize  Sanayi  Bölgeleri  ya  da Serbest   Bölge   Tüzel   Kişiliklerinden alınmış Yapı Ruhsatları Ø   Yapı  ruhsatının  geçerlilik  tarihi  Kurum  ile  olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır.
Ø   Yapı  ruhsatı  tarihinin  başvuru  teslim  tarihinden önceki bir tarih olması gerekmektedir.
Ø   Yapı   ruhsatı   yatırım   kapsamındaki   binaya/ binalara ilişkin olmalıdır.
Ø   Yapı ruhsatında belirtilen yapının kullanım amacı ile yatırım konusu uyumlu olmalıdır.
Ø   Yatırım  arazi  kurulumu  güneş  enerjisi  santrali içermesi  durumunda;  güneş  enerjisi  santrali  bu madde  kapsamında  değerlendirilmeli  ve  yapı ruhsatı sunulmalıdır.
Ø   Yapı ruhsatı yetkili mercii tarafından imzalanmış,
tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır.
2 Yatırımın  köy/kırsal  mahalle  yerleşim alanı  içinde  olması  ve  3194  sayılı İmar     Kanununun     27.     maddesi kapsamında   yer   alan   inşaat   işleri içermesi  durumunda;  İl  Özel  İdaresi/ Belediyeden  alınan  3194  sayılı “İmar Kanunu”nun 27. maddesine göre Yapı Ruhsatı Alınmasına Gerek Olmadığını Gösteren Yazılı İzin Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   Belediye/İl Özel İdaresi tarafından verilen belge imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.
3 Yatırım  yapılacak  mevcut  yapılarda yatırımla   ilgili   inşaat   işleri   olması durumunda mevcut yapılar için, 3194 sayılı imar kanununun 21. maddesine göre  yapı  ruhsatı  almasına  ihtiyaç yok   ise   (basit   tadilat   işleri   vb.) yapı    ruhsatının    alınmasına    gerek olmadığını  gösteren  İl  Özel  İdareleri ya  da  Belediyeler  ya  da  Organize Sanayi  Bölgeleri  tüzel  kişilikleri  ya da Serbest Bölge tüzel kişiliklerinden alınmış Resmi Yazı ve İl Özel İdareleri ya  da  Belediyeler  ya  da  Organize Sanayi  Bölgeleri  tüzel  kişilikleri  ya da Serbest Bölge tüzel kişiliklerinden alınmış Yapı  Kullanma  İzin  Belge(ler) (çatı/cephe fotovoltaik güneş enerjisi sistemi yapılması da dahildir.) Ø   Başvuru   çağrı   ilanı   tarihinden   sonra   alınmış olmalıdır.
Ø   İl   Özel   İdaresi,   Belediyeler,   Organize   Sanayi Bölgesi    tüzel    kişiliklerinden    veya    Serbest Bölgeler    tüzel    kişiliklerinden    alınmış    yapı ruhsatına   gerek   olmadığına   dair   sebepleri gösteren  resmi  yazı  başvuru  formu  ekinde  yer almalıdır.  Yapı  ruhsatının  bulunmama  sebebini gösteren resmi yazı, tarihli olmalı ve düzenleyen kurum tarafından imzalanmalıdır.
Ø   Yapı kullanma izninde belirtilen yapının kullanım amacı ile yatırım konusu uyumlu olmalıdır.
4 Yapı  Kayıt  Belgesi  ve  yapı  ruhsatının alınmasına gerek olmadığını gösteren İl  Özel  İdareleri  ya  da  Belediyeler  ya da   Organize   Sanayi   Bölgesi   tüzel kişilikleri  ya  da  Serbest  Bölge  Tüzel Kişiliklerinden alınmış resmi yazı Yatırımla  ilgili  mevcut  yapılarda  inşaat  işleri  olması ve mevcut yapılar için 3194 sayılı “İmar Kanunu”nun Geçici  16.  maddesine  göre  İmar  Barışı  kapsamında Çevre,  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığı  ile Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlardan alınmış yapı kayıt belgesi sunulması durumunda, yapı ruhsatının alınmasına   gerek   olmadığını   gösteren   İl   Özel İdareleri  ya  da  Belediyeler  ya  da  Organize  Sanayi Bölgesi  tüzel  kişilikleri  ya  da  Serbest  Bölge  Tüzel Kişiliklerinden  alınmış  resmi  yazı  başvuru  formu ekinde yer almalıdır.
Ø   Yapı  Kayıt  Belgesinde  mühür  veya  kaşe  veya barkod olmalıdır.
Ø   Yapı kayıt belgesi ile ilgili hususlarda “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” ve “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Usul  ve Esaslar  Tebliği” ve  bundan  sonraki  değişiklikler esas alınacaktır.
Ø   Yapı  kayıt  belgeli  yapılarda,  çatı/cephe  güneş enerji santralleri kurulumu desteklenmeyecektir.
Ø   Yapı   ruhsatının   alınmasına   gerek   olmadığını gösteren resmi yazı, tarihli olmalı ve düzenleyen kurum  tarafından  imzalanmalıdır.  Yazı  başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır.
  Yatırımın mevcut bir yapıda sadece makine-ekipman alımı ile ilgili olması durumunda,
1 Yatırımın  köy  yerleşim  alanı  dışında olması   veya   köy   içinde   yer   alıp yapı   ruhsatına   sahip   bir   binada uygulanacak olması ve sadece makine ekipman alımını içermesi durumunda, İl  Özel  İdareleri  ya  da  Belediyeler  ya da  Organize  Sanayi  Bölgeleri  ya  da Serbest   Bölge   Tüzel   Kişiliklerinden alınmış Yapı Kullanma İzni Ø   İl Özel İdareleri ya da Belediyeler ya da Organize Sanayi   Bölgeleri   ya   da   Serbest   Bölge  Tüzel Kişiliklerinden alınmış yapı kullanma izin belgesi sunulmalıdır. Yapı kullanma izni belgesi üzerinde onaylayan ilgili onay merciinin (İl Özel İdareleri ya da  Belediyeler  ya  da  Organize  Sanayi  Bölgeleri ya  da  Serbest  Bölge Tüzel  Kişilikleri)  mührü  ve imzası bulunmalıdır.
Ø   Yapı kullanma izninde belirtilen yapının kullanım amacı ile yatırım konusu uyumlu olmalıdır.
2 Yatırımın köy yerleşim alanı içinde 3194 sayılı  imar  kanununun  27.  Maddesi kapsamında    yapılmış    bir    binada uygulanacak olması ve sadece makine ekipman alımını içermesi durumunda, İl   Özel   İdaresi/Belediyeden   alınan İlgili  Yapının  Teknik  Ve  Diğer  Yasal Düzenlemelerle   Uyumlu   Olduğunu Gösteren Yazılı İzin Ø   İl  Özel  İdaresi/Belediyeden  alınan  ilgili  yapının teknik  ve  diğer  yasal  düzenlemelerle  uyumlu olduğunu   gösteren   yazılı   izin   sunulmalıdır. Belediye/ İl Özel İdaresi tarafından verilen belge ise imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.
Ø   Yazı   başvuru   çağrı   ilanından   sonra   alınmış olmalıdır.
3 Yapı Kayıt Belgesi Ø   Yatırımın    sadece    makine    ekipman    alımını içermesi durumunda, 3194 sayılı “İmar Kanunu” nun   Geçici   16.   maddesine   göre   İmar   Barışı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı     veya     Bakanlığın     yetkilendirdiği kuruluşlardan alınmış olmalıdır.
Ø   Belgede mühür veya kaşe veya barkod olmalıdır.
Ø   Yapı  kayıt  belgeli  yapılarda,  çatı/cephe  güneş enerji santralleri kurulumu desteklenmeyecektir.
Ø   Yapı kayıt belgesi ile ilgili hususlarda “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” ve “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Usul  ve Esaslar  Tebliği” ve  bundan  sonraki  değişiklikler
esas alınacaktır.
B İŞ PLANI
  B1, B2 veya B3 İş Planı Ø   B1   İş   Planı:   Uygun   harcama   tutarı   60.000 Avro’nun   üzerinde   ve   180.000   Avro’ya   eşit veya altında olan başvuru sahiplerinin yapacağı başvurular için geçerlidir.
Ø   B2 İş Planı: Uygun harcama tutarı 180.000 Avro üzerinde   olan   başvuru   sahiplerinin   yapacağı başvurular için geçerlidir.
Ø   B3   İş   Planı:   Uygun   harcama   tutarı   60.000 Avro  ve  altında  olan  ve  uygun-uygun  olmayan harcamalar   kapsamında   yapım   işi   harcaması bulunmayan    başvuru    sahiplerinin    yapacağı başvurular için geçerlidir.
Ø   İş   Planı   formatları   başvuru   çağrı   dönemi süresince  TKDK’nın  web  sitesinde  (www.tkdk. gov.tr)  yayınlanmaktadır.  Başvuruda  sunulacak olan   İş   Planının   güncel   ve   doğru   formatlar kullanılarak hazırlanmış olması gerekmektedir.

Ø   İş   Planı   hazırlanırken,   TKDK   web   adresinde (www.tkdk.gov.tr) yayınlanan «İş Planı Hazırlama Rehberi»    inde    belirtilen    hususlar    dikkate alınmalıdır.

Not: B-2 İş Planı sunulması gereken bir başvuru için B-1  veya  B-3  İş  Planı  sunulması  durumunda  proje reddedilir. B-1 veya B-3 İş Planı sunulması gereken bir başvuru için B-2 İş Planı sunulması durumunda ise proje reddedilmez ancak İş Planı değerlendirmesi B-2 İş Planı için belirlenmiş kriterlere göre yapılır.

B-1 İş Planı sunulması gereken bir başvuru için B-3 İş Planı sunulması durumunda proje reddedilir. B-3 İş Planı sunulması gereken bir başvuru için B-1 İş Planı sunulması durumunda ise proje reddedilmez ancak İş Planı değerlendirmesi B-1 İş Planı için belirlenmiş kriterlere göre yapılır.

 

 

C TEKNİK  PROJE  (B3  İş  Planı  ile  birlikte  sunulan  302-  Çiftlik  Faaliyetlerinin  Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri başvuruları hariç)

 

  Sektöre Özel Teknik Proje Ø   Yatırım  kapsamında  makine-ekipman  alımı  ve/ veya  yapım  işleri  yapılacak  ise  mutlaka  teknik proje hazırlanmalıdır.
Ø   Teknik  Proje  formatları,  başvuru  çağrı  dönemi süresince  TKDK  web  adresinde  (www.tkdk.gov. tr) yayınlanmaktadır.
Ø   Başvuru   sahibi,   Teknik   Projesini,   başvuracağı sektör/alt  sektör  için  belirlenen  formata  uygun olarak hazırlamalıdır.
Ø   B3 iş planı sunan başvuru sahipleri Teknik Proje sunmayacak olup ilgili teknik detaylar B3 İş Planı formatı kapsamında belirtilecektir.
Ø   Teknik Proje hazırlanırken, TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr)    yayınlanan    “Teknik    Proje Hazırlama   Rehberi”   ve   “Yatırım   Kapsamında Uyulması    Gereken    Koşullar”larda    belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.

 

IPARD Hibelerinden faydalanmak isteyen yatırımcılara başvuru formu ve ekleri, mühendislik projeleri teknik proje ve iş planı hazırlama danışmanlık hizmeti vermekteyiz. IPARD hibe desteği almak için bizimle iletişime geçiniz.