Tarım Bakanlığı Hibeleri

Kırsal Kalkınma Hibe 2020

kkydp

Kırsal kalkınma hibe destekleri 21. kasım tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek hibe kapsamındaki yatırım konuları detaylı bilgiler uygulama rehberinde yer alacaktır.

Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım konuları

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında;

 1. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 2. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 3. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 4. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında hibe destekleri;

 1. Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 2. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 3. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 4. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 5. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 6. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 7. Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında;

 1. Denizlerde yetiştiricilik,
 2. İç sularda yetiştiricilik,

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında;

 1. Hayvansal orijinli gübre,
 2. Bitkisel orijinli gübre,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

 

Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Başvuracak tüzel kişilerin tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

 

KIRSAL KALKINMA HİBE DESTEK BAŞVURULARINDAN İSTENEN EVRAKLAR

kkydp-evraklar

Hibe  konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların;

 • Yeni tesis olan başvurularda 3.000.000 Türk Lirası,
 • Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası,
 • Yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası

üst limitini geçemez.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Proje toplam tutarının; belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir.

Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları

Yatırım uygulamalarına ait;

 1. İnşaat işleri alım giderlerine,
 2. Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

hibe desteği verilir.

 

Kırsal Kalkınma Hibe Başvuru süresi

Başvurular Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde yapılır. 

 

Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi

Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplamda altmış ve üzerinde puan almış olan proje başvuruları kabul edilir. Bu puanlamalarda başvuru sahiplerinin;

 1. Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,
 2. Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için planlanan projenin konusu hakkında gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları,

dikkate alınır.

kyydp

*60 puan altı başvurular red edilir.

 

Genel Değerlendirme Cetvelinde yer alan 1. Mali Yapısı ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi kriterlerinden asgari yeterli puanın on iki olması gerekir. 

Genel Değerlendirme Cetvelinde yer alan 2. Uygunluk kriterlerinden asgari yeterli puanın on sekiz olması gerekir.

Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmış beş ve üzeri puan alan yatırım başvurularının değerlendirilmesine devam edilir.

kyydp

 

Uygulama rehberi yayımlandıktan sonra başvuru şartları ve yatırım koşulları netlik kazanacaktır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/24)