Tarım Bakanlığı Hibeleri

Tarımsal Ar-Ge Destek Programı, son başvuru tarihi: 09.10.2020

Tarımsal Ar-Ge Destek Programı, son başvuru tarihi: 09.10.2020

 

tagem hibeT.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 16. Dönem Tarımsal Ar-Ge Proje Teklif Çağrısını ilan etmiştir. Programın amacı, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; Özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi, Yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi ve Çıktıların, çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılmasıdır. Başvurusu yapılacak projelerin Öncelikli Ar-Ge Proje Konularına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Projelerde Proje Yürütücüsü olarak az Yüksek Lisans mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar yüksek lisans mezunu kabul edilir) Türk vatandaşları yer alabilirler. Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri hariç olmak üzere aynı proje başvuru döneminde kurum/kuruluşlar sadece bir proje ile başvuru yapabilir.

2020 yılı Öncelikli Konuları:

Daha önce desteklenmeye hak kazanmış projeler:

 

Son başvuru tarihi: 9 Ekim 2020, Cuma (saat: 18.00)

Duyuru ve Başvuru Dokümanları için: https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programlari

Kimler Proje Yürütücüsü Kurum olarak başvurabilir?

 • 1. Grup Öncelikli Konular:
  • Özel Sektör Kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri)
   • Proje başvurusunda bulunduğu yılın bir önceki yılında cirosu Bakanlıktan talep ettiği destek miktarının altında olan Özel Sektör Kuruluşları destek programına başvuruda bulunamaz. Başvuruda bulunacak özel sektör vergi dairesinden bir önceki yılın net satış tutarını (ciro) gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
  • Üniversiteler
  • TÜBİTAK Ar-Ge birimleri
  • Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
  • Meslek kuruluşları
 • 2. Grup Öncelikli Konular:
  • Özel Sektör Kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri)
   • Proje başvurusunda bulunduğu yılın bir önceki yılında cirosu Bakanlıktan talep ettiği destek miktarının altında olan Özel Sektör Kuruluşları destek programına başvuruda bulunamaz. Başvuruda bulunacak özel sektör vergi dairesinden bir önceki yılın net satış tutarını (ciro) gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.

Proje Ekibi: Proje Yürütücüsü, Yardımcı Araştırmacılar, Proje Destek Personeli ve varsa Danışmanlardan oluşan ekip

Proje Ekibi Üyesi Görev Tanımı Koşullar
Proje Yürütücüsü Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde, yürütücü kurum ile birlikte, bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu araştırmacı
 • Projelerde Yürütücü olarak en az Yüksek Lisans mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar yüksek lisans mezunu kabul edilir) Türk vatandaşı araştırmacılar görev alabilir.
 • Proje Yürütücüsü Proje Yürütücü Kurum/Kuruluş veya Proje Ortağı Kurum/Kuruluşun personeli olmak zorunda değildir. Ancak bu durumda olan Proje Yürütücüsünün çalıştığı kurumdan projede görev almasının uygun olduğunu gösteren izin/görevlendirme belgesini alması zorunludur.
 • Proje Yürütücüleri destek programı kapsamında devam eden projesinin sonuç raporu Kurul tarafından kabul edilmeden yeni bir projede Yürütücü olamazlar.
 • Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinde görev yapanlar hariç olmak üzere kamu kurum/kuruluşlarında çalışan personel projelerde Yürütücü olarak görev alamaz.
 • Genel Müdürlük personeli (kadrosu başka kurumlarda olup Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilenler dâhil) projelerde yer alamaz.
 • Kurul üyeleri üyelikleri süresince projelerde yer alamaz, uzman olamaz.
Yardımcı Araştırmacı Proje Yürütücüsünün gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı olarak görev alan, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporu ve yayınlarda adı geçecek olan araştırmacı
 • Yardımcı Araştırmacı en az lisans mezunu olmalıdır.
 • Yardımcı Araştırmacılar, Proje Yürütücü Kurum/Kuruluş veya Proje Ortağı Kurum/Kuruluşun personeli olmak zorunda değildir. Ancak bu durumda olan Yardımcı Araştırmacıların çalıştığı kurumdan projede görev almasının uygun olduğunu gösteren izin/görevlendirme belgesini alması zorunludur.
 • Genel Müdürlük personeli (kadrosu başka kurumlarda olup Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilenler dâhil) projelerde yer alamaz.
 • Kurul üyeleri üyelikleri süresince projelerde yer alamaz, uzman olamaz.
Proje Destek Personeli Proje Yürütücüsünün ve/veya Yardımcı Araştırmacının gözetimi altında projede görev yapan, sonuç raporunda ve yayınlarda adı geçmeyen tekniker, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personel
 • Genel Müdürlük personeli (kadrosu başka kurumlarda olup Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilenler dâhil) projelerde yer alamaz.
 • Kurul üyeleri üyelikleri süresince projelerde yer alamaz, uzman olamaz.
Danışman Projelerin yürütülmesinde, uzmanlığından yararlanılmak üzere teknik bilgisine başvurulan, sonuç raporu ve yayınlarda adı geçecek olan kişi
 • Genel Müdürlük personeli (kadrosu başka kurumlarda olup Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilenler dâhil) projelerde danışman olamaz.
 • Kurul üyeleri üyelikleri süresince projelerde danışman olamaz.

2020 yılı Öncelikli Konuları, Uygun Başvuru Sahipleri ve Destekleme:

Öncelikli Konu Grubu Öncelikli Proje Konuları Uygun Başvuru Sahipleri Proje Ortağı koşulu Destekleme
1. Grup Öncelikli Konular
·        Turunçgil uzun antenli böceği Anoplophora chinensis’in mücadele metodlarının belirlenmesi

·        Önemli bitki hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde yapay zekâ tabanlı tahmin uyarı modellerinin geliştirilmesi

·        Kayısı ve antepfıstığında in-vitro çoğaltmaya uygun anaç geliştirilmesi ve yeni çeşit geliştirme

·        urağa dayanıklı dış mekân süs bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi

·        Meyve ve sebzede hasat öncesi pestisit kalıntı miktarlarını belirleyen taşınabilir cihazların geliştirilmesi

·        Ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, mısır, yeşil mercimek ve kuru fasulye bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

·        Sanayi entegrasyonuna yönelik tıbbi aromatik bitkiler ve boya bitkisi çalışmaları

·        Levrek, çipura ve alabalık ile ilgili ıslah araştırmaları

·        Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknolojilerinin geliştirilmesi

·        Yerel kaynaklardan organik, organomineral ve biyogübre üretimi

·        Biyogaz tesislerinden çıkan sıvı fermente ürünün gübre olarak değerlendirilmesi

·        Gemilere yerleştirilen meteorolojik istasyonlar ile meteorolojik verilerin işlenmesi ve model geliştirilmesi

·        İklim değişikliğine uyum çalışmalarında tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar

·        Yarı iletken nanokristallerin seracılıkta kullanımı

·        Tarımsal su yönetiminde; su kalitesi, sulama sistem malzemeleri ve drenaj çalışmalarında yeni teknik ve teknolojiler geliştirilmesi

·        Zeytin karasuyu ve prinasının gıda sanayinde kullanılabilirliğinin araştırılması.

·        Gıda ve yem analizlerinde kullanılan analitik standart, referans materyal gibi yurt dışından tedarik edilen malzemelerin ve yeterlilik testlerinin ülkemizde üretilmesinin sağlanması

·        Alternatif bitkisel protein ekstratlarının yerli imkânlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi

·        Hayvansal kaynaklardan gıda endüstrisi için jelatin üretimi

·        Tarım Ekonomisi

o   Ülkesel bazda, tarımsal ürünlerde üretim, pazarlama ve nihai tüketiciye ulaşana kadarki aşamalarda israf ve kayıpların belirlenmesi, belirleme metodolojisinin geliştirilmesi ve azaltılmasına ilişkin politika önerilerinin geliştirilmesi

o   Bölgesel bazda, sürdürülebilir tarımsal işletme büyüklüğünün tespiti

o   Bakanlık Ar-Ge Destek Programının etki analizi

·        Özel Sektör Kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri)

·        Üniversiteler

·        TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri

·        Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)

·        Meslek kuruluşları

·        I. ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde Proje Ortağı bulunması zorunludur. Sadece I. Grupta “Tarım Ekonomisi” başlığı altında yer alan 3 madde kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise Proje Ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir.

·        Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge Birimlerinin yürütücü kurum/kuruluş olarak başvurabilmeleri için destek programına başvurmaya haiz en az bir Özel Sektör Kuruluşu ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.

·        Özel Sektör, Sivil Toplum ve meslek Kuruluşlarının yürütücü kurum/kuruluş olarak destek programına başvuruda bulunabilmeleri için en az bir Enstitü (TAGEM’e bağlı Enstitüler ile araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık birimleri) ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.

·        Enstitü müdürlüklerinin Proje Ortağı olduğu projelerde Yürütücü Kurumlar başvuru döneminin bitiş tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar Enstitü müdürlüklerine proje tekliflerini sunar, Enstitü müdürlükleri yapacakları değerlendirme sonucunda projeye ortak kurum olarak katılıp katılmayacaklarına karar verirler. Başvuru döneminin bitiş tarihine 15 günden daha az zaman kala Enstitü müdürlüklerine başvurulması halinde enstitüler proje ortaklık teklifini değerlendirme yapmadan doğrudan reddedebilirler.

·        Projede ortaklık yapacak kurumlar “Ortaklık Beyannamesi’ni” doldurmalıdırlar. Ortaklık Beyannamesi, her bir proje ortağının yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Ortaklık beyannamesi başvuru klasörüyle birlikte sunulmalıdır.

·        Destek Tutarı üst limiti: 300 bin TL (Destek ödemesi hesaplamasında KDV dâhil tutarlar dikkate alınır.)

·        Destekleme oranı:

o   Üniversiteler: %100

o   TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri: %100

o   STK’lar: %70

o   Özel Sektör Kuruluşları: %70

2. Grup Öncelikli Konular
·        Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyopestisitlerin yerli imkânlarla geliştirilerek ticari formlarının üretilmesi ve ruhsatlandırılması

·        İlaç hammaddesi olarak değerlendirilebilecek endemik geofit türlerinin (Galantamin içeren endemik geofit türleri ve/veya Colchicum türleri) geliştirilmesi ve geliştirilen bu türlerden ilaç ve/veya ilaç hammaddesi gibi ticari ürünler üretilmesi

·        Ülkemizde doğal olarak bulunan (Kuzugöbeği, İstiridye, Shitake, Çaşır, Kulacık, Reishi, Truf mantarı gibi) egzotik mantar türlerinde ticarete yönelik yerli misel üretiminin geliştirilmesi

·        Yerel kışlık sebze (karnabahar, kırmızı pancar, kereviz, ıspanak, havuç, marul ) veya minör sebze gen kaynaklarından yararlanarak yeni çeşit geliştirilmesi

·        Kapalı mekânda bitkisel üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu

·        Bitkisel üretim alanlarının belirlenmesi ve verim tahmininde uzaktan algılama ve yapay zekâ tabanlı sistemlerin geliştirilmesi

·        Jeotermal enerji tesislerinin tarımsal üretime ve çevreye olan etkilerinin azaltılmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi

·        Tarım ve hayvancılıkta sera gazı emisyonlarının analiz/ölçüm ve azaltılmasına yönelik sistemlerinin geliştirilmesi

·        Tarımda atmosfere salınan sera gazlarını azaltan düşük karbonlu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

·        Zeytin karasu ve pirinanın tarımda kullanımı için uygun metodların geliştirilmesi

·        Hassas tarım teknolojilerinin geliştirilmesi

·        Zirai mücadelede kendi yürür ilaçlama makinası (24 veya 32 metrelik) geliştirilmesi

·        Yerli hasat makinalarının geliştirilmesi

·        Hayvancılıkta ahır içi otomasyon, robotik sistemler ve yazılımların geliştirilmesi

·        Kanatlı hayvanlarda Newcastle hastalığı için ülkemizde yaygın olan genotiplerine karşı GMP şartlarında üretim amacıyla canlı/inaktif aşı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim)

·        Kuduz hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif kuduz aşısı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim)

·        Atların Batı Nil Virüsü hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif aşı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim)

·        Hayvancılıkta kullanılan senkronizasyon hormonlarının yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretimi

·        Gıda ve yem katkısı olarak metal-amino asit şelatları, organik mineral, vitamin üretim ve optimizasyonu

·        Yüksek yayla ballarının fizikokimyasal özelliklerinin ortaya konulması

·        Ülkesel olarak gıda ve yem alanında ihtiyaç duyulan enzim ve ürünlerinin mikrobiyolojik yollarla ticari boyutta üretilmesi

·        Karadeniz’de balık yetiştiriciliği amacıyla açık deniz (50 m. derinlik) kafes teknolojilerinin geliştirilmesi

·        Özel Sektör Kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) ·        Destek Tutarı üst limiti: 1 milyon TL (Destek ödemesi hesaplamasında KDV dâhil tutarlar dikkate alınır.)

·        Destekleme oranı:

o   Özel Sektör Kuruluşları: %70

Desteklenen Proje Giderleri:

Bütçe / Harcama Kalemleri I. Grup Bakanlık Destek Üst Limiti (TL) II. Grup Bakanlık Destek Üst Limiti (TL) Açıklama
MAKİNE-TEÇHİZAT (Alet, makine, teçhizat

hazır yazılım/program ve donanım alımlarının toplamı)

150.000 500.000
 • Ticari üretim yapılabilecek büyüklük ve kapasitede olanlar hariç olmak üzere desteklenir.
 • Makine teçhizat bütçe kaleminin toplamı gruplara göre belirtilen üst limiti geçemez.
 • Söz konusu kalemdeki hazır yazılım/program satın alımı gruplara göre belirtilen üst limiti geçemez.
 • Destek programı kapsamında makine teçhizat ve sarf kaleminden satın alınacak materyaller yeni olmalı, ikinci el/eski olmamalıdır. Yerinde izlemede proje izleme ekibi tarafından ikinci el/eski makine teçhizat alındığı tespit edilmesi durumunda mevzuat kapsamında işlem yapılır.
 • Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları; Kamu Üniversiteleri ve TÜBİTAK Ar-Ge Birimlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, Kamu Üniversiteleri dışındaki diğer üniversiteler, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarında ise tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yapar. Satın alımı yapacak kurum/kuruluşların tabi oldukları herhangi bir mevzuat bulunmuyor ise doğrudan temin yoluyla alım yapılır. Doğrudan temin usulünde piyasa fiyat araştırması yapılarak en az 3 farklı firmadan/kişiden teklif alınır, bu tekliflerden en uygun olanı seçilerek piyasa fiyat araştırması tutanağı düzenlenir ve alım gerçekleştirilir. Gelişme raporu ekinde piyasa fiyat araştırması tutanağı ve alınan teklifler ibraz edilir.
 • İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması veya mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin belirli bir tüzel kişiden alınması durumunda doğrudan temin yapılabilir ve piyasa araştırması tutanağında bu husus belirtilir.
 • Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşlar Proje Ortağı Kurum/Kuruluştan Veya Proje Yürütücü/Ortağı Kurum Kuruluşun Yöneticisi/Sahibi/Ortağı Olduğu Kurum/Kuruluşlardan, Proje Ekibinde yer alan kişilerden veya bu kişilerin birinci derecede yakınlarının ortak /sahip olduğu firmalardan herhangi bir mal/hizmet satın alamaz.
 • Proje Yürütücüsü/Ortağı olarak kamu kurumlarının bulunduğu projelerde kamu kurum ve Kuruluşların Proje Yürütücüsü/Proje Ortağı Kurum olduğuna bakılmaksızın bu kamu kurum/kuruluşlarından doğrudan temin yoluyla mal/hizmet satın alımı yapılabilir.
 • Proje kapsamında alınan makine teçhizat fatura tarihinden itibaren 5 yıl süreyle satılamaz.
Hazır yazılım/program satın alımları 15.000 15.000
HİZMET ALIMI Araştırma Projesinin gerektirdiği

ölçüde desteklenir.

Araştırma Projesinin gerektirdiği

ölçüde desteklenir.

 • Hizmet alımı bütçe kalemi toplamı için bir üst limit bulunmamakla birlikte yan tarafta verilen harcama kalemleri için gruplara göre belirtilen üst limiti geçemez.
 • Yeni sera ve sera benzeri yapıların yapımı desteklenmemektedir. Ancak projenin yapılabilmesi için mevcut olan bu tip yapıların ihtiyacı olan sistem ve malzemeler (naylon, ısıtma, sulama, aydınlatma, havalandırma ve benzeri) desteklenmektedir. Proje kapsamında sera ve benzeri yapıların bakım onarım giderleri ile sarf kaleminden alınarak serada kullanılacak malzemelerin toplam tutarı 20.000 TL’yi geçmemelidir.
 • Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları; Kamu Üniversiteleri ve TÜBİTAK Ar-Ge Birimlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, Kamu Üniversiteleri dışındaki diğer üniversiteler, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarında ise tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yapar. Satın alımı yapacak kurum/kuruluşların tabi oldukları herhangi bir mevzuat bulunmuyor ise doğrudan temin yoluyla alım yapılır. Doğrudan temin usulünde piyasa fiyat araştırması yapılarak en az 3 farklı firmadan/kişiden teklif alınır, bu tekliflerden en uygun olanı seçilerek piyasa fiyat araştırması tutanağı düzenlenir ve alım gerçekleştirilir. Gelişme raporu ekinde piyasa fiyat araştırması tutanağı ve alınan teklifler ibraz edilir.
 • İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması veya mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin belirli bir tüzel kişiden alınması durumunda doğrudan temin yapılabilir ve piyasa araştırması tutanağında bu husus belirtilir.
 • Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşlar Proje Ortağı Kurum/Kuruluştan veya proje Yürütücü/Ortağı Kurum Kuruluşun Yöneticisi/Sahibi/Ortağı Olduğu Kurum/Kuruluşlardan, Proje Ekibinde yer alan kişilerden veya bu kişilerin birinci derecede yakınlarının ortak /sahip olduğu firmalardan herhangi bir mal/hizmet satın alamaz.
 • Proje Yürütücüsü/Ortağı olarak kamu kurumlarının bulunduğu projelerde kamu kurum ve Kuruluşların Proje Yürütücüsü/Proje Ortağı Kurum olduğuna bakılmaksızın bu kamu kurum/kuruluşlarından doğrudan temin yoluyla mal/hizmet satın alımı yapılabilir.
 • Analiz ve deneme hizmet alımlarında hizmet sağlayıcısı olarak öncelikle Bakanlık enstitü/laboratuvar müdürlükleri, devlete ait üniversiteler/laboratuvarlar sırası esas alınarak yapılır. Bu durumda piyasa fiyat araştırması yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Analiz ve deneme ile ilgili hizmet alımlarının Bakanlık enstitü/laboratuvar müdürlükleri ve devlete ait üniversite/laboratuvarlar dışındaki yerlerden karşılanacağı durumlarda proje yürütücüsünün gerekçesini belirtmesi ve daire başkanlığınca bu gerekçenin uygun görülmesi gerekmektedir.
 • Analizlerle ilgili öncelik sırasına uyulduğunda analiz ve deneme sonuçlarını olumsuz etkileyecek mesafe, zaman ve benzeri etkenlerin ortaya çıkacağı veya maliyetlerin yükseleceği durumlarda proje yürütücüsünün/kurumun yazılı olarak gerekçesini bildirmesi ve daire başkanlığınca da bu gerekçenin uygun görülmesi halinde söz konusu analiz öncelik sırasına uyulmayabilir.
 • Kiralık araç ile yapılacak seyahatlerde araca ait kira bedeli hizmet alımı kaleminde gösterilmelidir.
Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri

(Projede kullanılması gerekli olan traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri tarımsal alet ve ekipmanlar)

50.000 50.000
Anket hizmeti alımları 75.000 75.000
Deneme, analiz ve benzeri hizmet alımı 100.000 100.000
Yazılım hizmeti alımı 50.000 50.000
Tasarım hizmeti alımı 20.000 20.000
Yürütücü kurum/ proje ortağı kurumda bulunan

projede kullanılan cihaz, ekipman ve benzeri materyalin bakım onarım ücretleri

50.000 50.000
Sera ve benzeri yapıların bakım onarım giderleri 20.000 20.000
Taşıt kiralama giderleri (akaryakıt hariç), 50.000 50.000
SARF MALZEMESİ Araştırma Projesinin gerektirdiği ölçüde desteklenir. Araştırma Projesinin gerektirdiği ölçüde desteklenir.
 • Projenin yürütülmesi için gerekli olan ve projede kullanılıp tüketilecek olan materyaller yazılır.
 • Sarf alımı bütçe kalemi toplamı için bir üst limit bulunmamakla birlikte ticari üretim yapılabilecek miktarlarda yazılan Sarf Malzeme harcama kalemleri desteklenmez.
SEYAHAT (Yurtiçi seyahat giderleri ve proje konusu ile ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri organizasyonlara katılım dahil toplamı) 50.000 50.000
 • Proje kapsamında yurt içinde yapılacak görevlerde ulaşım, konaklama, gündelik ile Yurt içinde proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri organizasyonlara katılım (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) giderlerin toplamı Yurtiçi seyahat için ayrılan 50.000 TL’lik limit dâhilindedir. Araç kiralaması yapılması halinde buna ilişkin giderler seyahat kaleminde değil hizmet alımı kaleminde gösterilmelidir.
 • Sadece proje ekibinde yer alan kişilerin yurt içi seyahatlerine ilişkin harcırah giderleri ödenir.
 • KKTC yurt içi seyahate dâhil değildir.
 • Harcırah gündeliği proje ekibinin görev mahalli içinde veya dışında proje kapsamında görevlendirilmeleri durumunda yapılan yurtiçi seyahat giderleri için ödenir.
 • Proje çerçevesinde kamu üniversiteleri ve TÜBİTAK Ar-Ge Birimlerinde görevli kişiler hariç olmak üzere proje ekibinde yer alan; Kamu Üniversiteleri dışındaki diğer üniversiteler, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarında görevli ve proje ekibinde yer alan kişiler veya bu kuruluşların dışında olup proje ekibinde yer alan kişiler tarafından yapılacak seyahatlerde gündelik tutar olarak en fazla, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarlarını gösterir H-Cetvelinde yer alan Ek göstergesi 5800 (dâhil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlara ödenen miktar esas alınır.
 • Kamu üniversiteleri/TÜBİTAK Ar-Ge Birimlerinde görevli ve proje ekibinde yer alan kişiler için seyahat giderleri ve yapılan giderlerin karşılanması 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabidir.
 • Günübirlik seyahatlerde gündelik tutarın 2/3’ü oranında ödeme yapılabilir.
 • Konaklama bedeli fatura karşılığı olmak kaydıyla gündelik tutarın en fazla bir buçuk katına kadar ödenir.
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin seyahat giderlerinin ödenebilmesi için görev yaptıkları kurumlardan aldıkları görevlendirme belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Görevlendirme belgesi ibraz edilmeyen seyahatlere ilişkin giderler ödenmez.
 • Seyahatin otobüsle yapılması durumunda otobüs rayiç bedelleri üzerinden, uçakla yapılan seyahatlerde ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak bileti, diğer ulaşım araçları ile yapılan seyahatlerde ise ulaşım giderine ilişkin belgeleri (bilet vb.) ibraz etmeleri şartıyla ödenir.
 • Terminal veya havaalanından konaklama/görev yerine gidiş ve dönüşlerde birer defaya mahsus belgelendirmesi şartıyla taksi ücreti ödenebilir.
 • Araç kiralamaları için, projenin seyahat bölümünde bildirilen toplam seyahat gün sayısı esas alınır. Bu süreyi aşan araç kiralamalarında aşan süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.
 • Özel araç veya kiralık araç ile yapılan seyahatlerde görev tarihlerine uygun akaryakıt/LPG fatura/satış fişi belgeleri ibraz edilmek şartıyla ulaşım gideri olarak kilometre başına 50 kuruş üzerinden hesaplama yapılır. Akaryakıt/LPG fatura/satış fişi belgeleri ibraz edilmeyen veya görev tarihlerine uygun olmayan seyahatler yapılmamış olarak değerlendirilir. Bu seyahatler için araç kiralama bedeli, yolluk/gündelik giderleri ödenmez.
 • Seyahat ve harcırahlara ilişkin yapılacak harcamalarda “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi” formları kullanılır ve bu form seyahati gerçekleştiren tarafından doldurulur. Kişinin bağlı olduğu kurum/kuruluşun yurt içi geçici görev yolluğu bildirimi formunu imzalamaya yetkili amiri tarafından onaylanır. Yurt içi geçici görev yolluğu bildirimi en az iki nüsha olarak ıslak imzalı düzenlenmeli ve bir adedi gelişme raporu ekinde gönderilmelidir.
 • Seyahat harcamalarına ilişkin “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi” formları ekinde ulaşım giderine ilişkin harcama belgeleri (bilet, fatura, akaryakıt gideri için harcama pusulası, akaryakıt satış fişi ve benzeri) ve varsa konaklama için ödenen ücretlere ilişkin faturalar yer almalıdır.
 • Proje ile ilgili yurt içinde gidilecek toplantı, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyonlar için proje süresince 5.000 TL’yi aşmamak üzere katılım masrafları (katılım ücreti, ulaşım ve konaklama giderleri) fatura ve katılım belgesi ile belgelendirildiğinde ödenir.
 • Projelerde görevlendirilen devlet memurlarının, proje ile ilgili harcırah ve seyahat masrafları proje bütçesinden karşılanabilecektir.
Yurt içinde proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri organizasyonlara katılım (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) giderleri 5.000 5.000
Desteklenmeyen giderler
 • Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri
 • Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri
 • Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri hariç, projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler
 • Destek Programı bütçesinden desteklenecek harcamalarda belirtilenlerden, araştırma projesinin gerektirdiği kapasite/miktarlar hariç olmak üzere, ticari üretime yönelik büyük kapasitedeki/miktardaki alet, ekipman, hayvan (inek, koyun, keçi, manda, tavuk ve benzeri) ve sarf malzemesi (yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri) alımları
 • Tarımsal alet ve ekipmanların (traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri) satın alımı
 • Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri
 • İnşaat ve altyapı giderleri
 • Personel giderleri (burs, maaş ve benzeri ücretler)
 • Havale, sigorta, banka maliyetleri gibi mali hizmet maliyetleri
 • Bina, arazi alımları ve kiralamaları
 • Taşıt alımı
 • Başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler
 • Yurt dışı seyahat giderleri
 • Çalıştay, fuar, tanıtım ve toplantı gibi organizasyonlara ilişkin giderler
 • Danışmanlık ve eğitim ücretleri
 • Bilgisayar, fotoğraf makinası, yazıcı, kamera, harici bellek, telefon, projeksiyon cihazı ve benzeri alımlar
 • İşçilik ücretleri
 • Proje ile ilgisi olmayan giderler

Azami proje süresi: 36 ay (+3 yıl)

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Proje hazırlamaya başlamadan önce TebliğUsul ve Esaslar ile Başvuru Kılavuzu dokümanlarının okunması önemle tavsiye edilmektedir.
 • Proje başvurusu yürütücü kurumun üst yazısı ile yapılır.
 • Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri hariç olmak üzere aynı proje başvuru döneminde kurum/kuruluşlar sadece bir proje ile başvuru yapabilir.
 • Yürütücü kurum olarak başvuruda bulunan özel sektör/sivil toplum ve meslek kuruluşu ile proje ortağı kurum, tarım ekonomisi konularındaki projeler hariç olmak üzere projeyi yapabilecek ve çıktılarını ticarileştirebilecek fiziksel altyapıya (bina, laboratuvar ve üretim ile
 • ilgili makine teçhizat) sahip olduğunu gösterir varsa demirbaş kayıtlarını ve fotoğraflarını ibraz etmelidir. Bakanlık gerek gördüğünde beyanın doğruluğunu teyit için yerinde inceleme yapabilir.
 • Proje formunda yer alan bütçe tabloları proforma, teklif mektubu ve benzeri belgelere uygun olarak doldurulmalı boş bırakılmamalıdır. (Yabancı para birimleri üzerinden alınan proformalar düzenleme tarihindeki TCMB efektif satış kurları üzerinden TL’ye çevrilerek elde
 • edilen tutarlar projenin bütçe tablolarına TL cinsinden yazılmalı ayrıca proforma üzerinde hesaplama ile gösterilmelidir.)
 • Proje yürütücüsü ve yürütücü kurum, proje uygulamalarının mevzuat ve sözleşmeye göre gerçekleştirilmesinden, alım-satımlara ve diğer uygulamalara yönelik tüm belgelerin asıllarının gerektiğinde ibraz edilmek üzere proje bitiş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile muhafazasından sorumludur.
 • Projelerdeki öngörülmeyen giderler ve/veya maliyet artışlarından kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla, proje yürütücüsünün/yürütücü kurumun gerekçeli başvurusu üzerine, ilgili daire başkanlığının uygun görüşü ve Kurul kararı ile Bakanlıkça projeye verilen destek tutarında artış yapılabilir. Yapılacak destek tutarındaki artış, Bakanlık desteğin %10’unu geçemez.
 • Mücbir sebepler haricinde, proje yürütücüsünün/yürütücü kurumun gerekçeli başvurusu üzerine, daire başkanlığının uygun görüşü ve Kurul kararı ile projenin süresi en fazla bir yıl uzatılabilir. Ancak ıslah projelerinde, ilgili daire başkanlığının görüşü ile Kurul tarafından, projenin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.
 • Yürütücü kurumlar, desteklenen projelerini başka kurum/kuruluşlara devredemezler. Ancak üniversitelerin yürütücü olduğu projelerde, proje yürütücüsünün başka bir üniversiteye geçmesi veya üniversitenin bölünmesi durumlarında, devir eden ile devir alan üniversitenin, karşılıklı olarak devir işlemini kabul etmesi ve yazışma ile bu hususu belgelemesi koşulu ve Kurulun uygun kararı ile proje devredilebilir. Bu projeler için aynı şartlarda yeni sözleşme imzalanır ve proje ile ilgili her türlü hak ve sorumluluk devir alan üniversiteye ait olur. Ayrıca o zamana kadar alınan tüm makine, teçhizat ve sarf malzemelerinin yürütücülüğünün, devir alan üniversiteye koşulsuz devredilmesi gerekir.
 • Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş, tescil, patent, faydalı model, teknoloji gibi her türlü fikri ürün ve proje çıktıları üzerindeki fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin hususlar, proje sözleşmesi ile düzenlenir.
 • Proje Yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında, araştırma ile ilgili bilimsel yayın yapabilir. Ancak bilimsel yayın yapılması için izin alınması şartı getirilen projelerde bilimsel yayın yapılmadan önce Genel Müdürlükten izin alınır. Proje kapsamında yapılan bilimsel yayınların bir örneğinin, gelişme ve sonuç raporunun ekinde Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur. Proje ile ilgili yayınlarda, proje destek personeli hariç, proje ekibinde yer alan kişilerin isimleri yazılır.
 • Projeler ile ilgili kamu kurumları dışında üçüncü taraflardan gelen bilgi/belge talepleri Genel Müdürlük tarafından karşılanmaz.
 • Proje ekibi ve yürütücü/ortağı kurum, aşağıda belirtilen etik ilkelere uygun hareket etmek zorundadır:
 • Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak.
 • İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek.
 • Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve yayın kurallarına uymak.
 • Yukarıda yer alan ilkelere uyulmadığı durumların tespiti halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket etmek.
 • Başka bir kurum/kuruluş tarafından desteklenen bir projeye Bakanlıkça destek verilmez. Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum/kuruluştan destek alınamaz.
 • Bakanlığın proje başına verebileceği destek üst limitinin aşılmaması şartıyla Kurul, belirli projeler için Usul ve Esaslarda harcama kalemleri bazında belirlenen Bakanlık destek üst limitlerini, makine-teçhizat bütçe kalemi hariç olmak kaydıyla artırabilir. Kurul toplantısında, TAGEM temsilcisinin önerisi üzerine, çağrı yılında Bakanlık destek üst limitinin üstünde destek verilecek en fazla iki projede, Usul ve Esaslarda kalemler bazında belirlenen destek üst limitleri de projeye verilen Bakanlık destek üst limitine yapılan artış oranında arttırılır.
 • Proje hesabı, yürütücü kurum adına, T.C. Ziraat Bankası şubeleri nezdinde açılır.Ödemeler Türk Lirası olarak yapılır. Döviz kuru ile yapılan satın alımlarda faturalardaki tutarlar, fatura tarihindeki TCMB Efektif Döviz Satış Kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilmelidir.
 • Alımı desteklenen malzeme, alet, makine-teçhizat, yazılım-donanım ve benzeri alımların mülkiyetinin kime ait olacağı sözleşmede belirtilir.
 • Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş, tescil, patent, faydalı model, teknoloji gibi her türlü fikri ürün ve proje çıktıları üzerindeki fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin hususlar, proje sözleşmesi ile düzenlenir.

Başvuru ve değerlendirme süreci:

 • Son başvuru tarihi: 9 Ekim 2020
 • Sekretarya ön değerlendirmesi
 • Daire başkanlığı değerlendirmesi
 • Uzman değerlendirmesi
 • Kurul değerlendirmesi
 • Proje revizyonu ve sözleşme
 • Projeler, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmede belirtilen proje başlama tarihinde yürürlüğe girer.

Başvuru adresi: bkz. Proje Çağrısı sayfa 4.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel (1): (312) 307 60 40

Tel (2): (312) 307 60 00

Saygılarımla,