IPARD (TKDK) Haberleri, Tarım Bakanlığı Hibeleri, TKDK-IPARD Hibeleri

Sığırcılık (Süt Çiftliği) Yatırımı Projelendirmesi Hakkında Genel Bilgiler

SIĞIRCILIK (SÜT ÇİFTLİĞİ) YATIRIMI PROJELENDİRMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Projelendirme bir bütündür. İşletme yeri seçimi, başlangıç ve nihai kapasitenin belirlenmesi işletmenin planlaması ve teknoloji seçimi ile kaba yem ve kesif yem üretiminin planlanması konularının birlikte ve doğru olarak kararlaştırılmasını gerektiren bir süreçtir.

Bilgi toplamak ve bazı işletmeleri görmek, izlemek yatırımcı için çok yararlıdır. Ancak böyle bir çalışma, profesyonel katkı alınmadan yapılırsa, tam anlamıyla isabetli bir karar için tek başına yetmemektedir. Her şeyden önce hemen her gün yeni teknolojik ve biyolojik bilgiler ortaya çıkmakta ve yeni yatırımların profesyonel olarak projelendirilmesini gerekli kılmaktadır. Diğer bir deyişle bugün yapılan yatırım ertesi gün eski yatırım olabilmektedir. Bu nedenle yatırımlar planlanırken ileriye dönük gelişmeler de göz önüne alınmalıdır. Yani yatırımın projelendirilmesinde zaman boyutu da olmalıdır. 

Aslında hayvancılık yatırımı bitkisel ve hayvansal üretimin entegrasyonudur. Bu bütünlük ne kadar iyi değerlendirilirse yatırımın o kadar karlı olacağı ortadadır. Bitkisel (özellikle kaba yem) üretimin yeterli ve kaliteli olarak yapılması sığırcılık yatırımında karlılığı doğrudan etkileyen bir etmendir. Bunun yapılması için hayvan gübresi kullanımının da çok iyi projelendirilmiş olması gereklidir. Projelendirme sadece barınaklara ait çizimlerle sınırlı değildir, önemli olan işletmenin bir bütün olarak projelendirilmesidir.

Yatırımın projelendirilmesi sırasında profesyonel katkı çok önemlidir. Yatırımcı, yatırım maliyetini azaltmak için sadece olmazsa olmazları yapmaya karar verebilir. Ancak bu yola gidildiğinde bazı eksiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların nasıl en aza indirileceğinin ve ne şekilde giderileceğinin profesyonel bir anlayışla çözülmesi gerekir. Böyle bir bilginin elde edilmesi ve doğru olması zorunludur. Aksi halde yatırımcının ileride kendi gözleyeceği aksaklıkları uygun biçimde giderecek önlemleri alması çok zordur.


SIĞIRCILIK(SÜT ÇİFTLİĞİ) YATIRIMI PROJE HAZIRLANMASINDA ANA İLKELER

1. Proje Yerinin Seçimi

İklim, pazar olanakları, yem üretimi ve hammadde sağlama olanakları göz önüne alınır. Bu süreçte şu aşamalardan geçilir:

1.1 Yörenin seçimi
1.2 Yöre içi seçim
1.3 Arazi içinde işletme yeri seçimi

2. Kapasite Seçimi

İşletmenin başlangıçtaki ve yıllara göre ulaşması istenen kapasitesinin saptanmasıdır. Bu yapılırken yatırımların yanısıra, işletmede çalışanların eğitim düzeyi ve bilgi düzeyindeki gelişmeler ve yem bitkisi üretim olanakları gözönüne alınır.

2.1 Başlangıç kapasitesi
2.2 Son kapasite

3. Teknoloji Seçimi

Teknoloji seçiminde güncel olarak mevcut bütün olanaklar profesyonel bilgiler elde edilerek saptanmalıdır. Bu yapılırken günümüz teknolojisi yanısıra, yakın gelecekte üretilecek teknolojiler de göz önüne alınmalıdır.

3.1 Başlangıç teknolojisi seçimi
3.2 Son kapasite için teknoloji seçimi

İşlevsel olarak teknoloji seçiminde aşağıdaki ana konular göz önüne alınmalıdır:
– Barınak ve Barınak İçi Ekipman Teknolojisi
– Gübre Temizliği ve Kullanımı Teknolojisi
– Kaba Yem ve Kesif Yem Üretimi Teknolojisi
– Sağım Teknolojisi
– Sürü Yönetim Teknolojisi
– Buzağı Büyütme Teknolojisi
– Yemleme Teknolojisi

4. Eğitim

Eğitim, işletmenin başarılı olması için en önemli unsurdur. İşletme sahibi işletmeyi ana konularda izleyebilecek durumda olmalıdır. Bir işletmede elde edilecek başarının, en az eğitilmiş eleman kadar olabileceği unutulmamalıdır. Bu hizmetimiz, aktif danışmanlık kapsamında ayrıca sunulabilmektedir.

4.1 İşletme sahibinin eğitimi
4.2 Teknik eleman eğitimi
4.3 İşçi eğitimi ve iş protokollerinin düzenlenmesi

5. Yem Bitkileri Üretimi

Yem bitkileri üretiminin planlanması sığırcılık işletmesi için çok önemlidir. Yeterli ve kaliteli yem bitkisi üretimi karlılığı doğrudan ve büyük ölçüde etkilemektedir.

5.1 Yem bitkilerinin seçimi
5.2 Yem bitkileri üretimin planlanması

6. Hayvan Alımı

İşletme kurulurken sağlıklı ve yüksek verimli hayvan alımı çok önemlidir. Hayvan alımı yurtiçi veya yurtdışından da olsa, hayvan seçimi işletmenin geleceğini belirleyecek önem taşımaktadır. Ayrıca işletmenin projelendirmesine bağlı olarak zamanlama yapılması da gereklidir.

7. Sürü Yönetiminde İzlenecek Yolun Ve Teknolojinin Seçimi

Sürü yönetiminde çok değişik teknolojilerin seçilmesi olanağı vardır. Bunların ayrıntıları bilinmeden karar verilmesi pek çok yanılgıya sebep olmaktadır.

8. İşletmenin İşlevsel Projesinin Çizilmesi

Önceki aşamalarla ilgili incelemeler tamamlandıktan ve kararlar oluştuktan sonra işletme projesinin hazırlanması gerekmektedir.Bu projelendirmede;

– Sağmal ahırlar
– Sağımhane, bekleme yeri gidiş-geliş koridorları
– Kurudaki hayvan ahırları
– Doğumhane
– Revir
– Buzağı büyütme kulübe ve ahırları
– 2-6 aylık genç hayvan ahırları
– 6-12-18-24 aylık genç hayvan ahırları
– Kesif yem üretim biriminin tasarımı
– Silaj çukurları
– Gübre çukuru ve toplama havuzu
– Ot ve yem depoları
– Gezinti bahçeleri ve alan drenajı
– Güvenlik sistemleri
– Sosyal tesisler (işçi lojmanları, idari bina, yemekhane v.b.)
– Destek üniteleri (atölye, garaj v.b.)

gibi birimler yer almaktadır. Bütün bu birimlerin yerleşiminin uygun bir şekilde tasarlanması işletme içi trafik için çok önemlidir. Bu planlama doğru olarak yapıldığında işletmeye küçümsenmeyecek düzeyde işgücü ve enerji (mazot, elektirik) tasarrufu sağlar.

İşletmenin projelendirilmesi bütün bu evreleri kapsamaktadır. Projelerin sadece çizim aşaması 14-16 haftalık bir süre gerektirmektedir. Firmamız tarafından yapılan bu çizimler imalat için her türlü ayrıntıyı içermektedir.

Görüldüğü gibi sığırcılık işletmesi basit bir yatırım değildir. Bir entegre tesis niteliğindedir. Sanayi yatırımında olduğu gibi her türlü ayrıntının düşünülerek yapılması gereken bir yatırımdır. Hatta sanayi yatırımından farklı olarak geriye dönüp hataları düzeltmek çok
zordur. Örneğin sanayide bozulan veya yetersiz olan bir motoru değiştirmek ve geriye doğru hataları düzelterek eksikliği gidermek olasıdır. Hayvanda ise böyle bir değişiklik olmayacağı için yapılan yanlış hayvanın ekonomik değerini yitirmesi sonucunu doğuracaktır. Çünkü hayvan biyolojik bir varlıktır. Bu nedenle projelendirmede ayrıntılar kimi zaman bir sanayi yatırımından daha fazla önem taşıyabilmektedir.


SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİ YATIRIM PROJESİNİN YER SEÇİMİ

Proje yeri seçilirken mevcut araziniz yoksa ve Türkiye’nin herhangi bir yeri sizin için önemli değilse, bölge / yöre seçiminde;

Bölge Seçiminde;

– Çok sıcak olmayan,
– Nisbi nemin düşük olduğu,
– Sulanabilir tarım arazilerinin yakın olduğu ,
– Büyük pazarlara uzak olmayan ,
– Tarımsal arazi fiyatlarının pahalı olmadığı yöreler öncelikle seçilmelidir.

Yöre içi seçimde ise;

– Rüzgar esintilerini kolay alabilen doğal yapıda yüksekte yer alan,
( Drenaj sorunu olmayan )
– Ana yoldan az içeride,
– Tarımsal üretim arazilerine yakın,
– Enerji hatlarına yakın,
– Temiz yeraltı suyunun kolayca sağlanabildiği,
– Arazi fiyatları yüksek olmayan
– İşletme binaları için sağlam zeminli,
– Hayvancılık işletmelerine çok yakın olmayan
yerler seçilmelidir.

Arazi içinde işletme yerinin seçiminde ise;

– Tarımsal açıdan en niteliksiz (2,3,4 Sınıf tarım arazileri),
– Sağlam zeminli,
– Nisbeten yüksek ve esinti alabilen
– Binaların uygun yönde yerleşimi için elverişli şekilde olan,
– Bitkisel üretim alanlarına ulaşımı kolay olan,
– Büyümeye elverişli konumda bulunan yerler seçilmelidir.

Hibe Desteği Açısından

-Ülkemizde 42 ilde uygulanan IPARD hibe projelerinde %70 hibe ve %18 KDV muafiyeti varken, ,

-39 illimizde Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri ile %50 hibe ve KDV muafı bulunmaktadırlar.


SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİ YATIRIM PROJESİNİN KAPASİTE SEÇİMİ

Kapasite seçiminde temel ilke olarak modern makine-ekipman kullanmaya değecek en küçük kapasitenin altında seçim yapılmamalıdır.Kapasitenin küçüklüğü nedeni ile pahalı bulunarak vazgeçilecek bir makina alımı düşük verimle sonuçlanabilir. Örneğin modern bir yemleme makinasının (TMR/Yem dağıtma vagonu) yokluğu % 10-12 düşük verime razı olmak demektir. Buna göre asgari kapasite modern makina olanaklarından yararlanılacak büyüklükte olmalıdır.

Kapasitenin başlangıç ve sonraki aşamalar için ayrı,ayrı saptanması en doğrusudur. Böylece daha küçük sürüde başlayıp, çalışanların bilgi birikimi yeterli olduğunda son kapasiteyi oluşturmak daha uygundur. Ancak yeterli kadrosu olan yatırımcılar için böyle bir zorunluluk yoktur. Sadece doğumların yıl içinde yayılmasını sağlamak amacıyla hayvan alım sürecinin ayarlanması yeterlidir.

Kapasite seçiminde başlangıç olarak seçilen kapasite, iki katına veya dört katına artırılacak şekilde tasarlanırsa kapasite artırımı için çok kolay ve ucuz çözüm bulunması olasıdır.

Süt sığırı yetiştiriciliğinde kapasite tanımı, sürüde yıl boyunca sağılan hayvan sayısına göre yapılmaktadır. Sürüdeki diğer hayvanlardan erkeklerin 18 – 24 aylık besi sonunda, dişilerin ise 22 – 24 aylık gebe düve olarak sürüden çıkarıldığı varsayılırsa, toplam sürü büyüklüğü sağmal sayısının yaklaşık 2,85 katı kadardır. Örneğin 200 sağmal kapasitenin, toplam sürü büyüklüğü (tam kapasite) ortalama 570 baş hayvandır. Sürüde hayvan satışı için değişik seçenekler bulunabilir. Bu seçeneklere göre sürünün yapısı değiştirilebilir.


SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİ YATIRIM PROJESİNİN TEKNOLOJİ SEÇİMİ

Teknoloji seçiminde ahır içi makine- ekipman ve her türlü ekipman-makine hakkında işlevsel olarak bütün ayrıntılı bilgiler saptanmalıdır. Bu bilgiler kesinlikle profesyonel katkı sağlayabilecek yani teorik bilgilerin yanısıra bizzat bunları (veya benzerlerini) kullanmış, sonuçlarını bilen teknik kişilerden edinilmelidir. Bu konuda ayrıntılı bilgilere dayalı karar oluşturmadan sağlıklı projelendirme yapılamayacağı kabul edilmelidir.

Teknoloji seçimi, yapılan yatırımda ileri dönük gelişmeleri de gözönüne alınarak yapılmalıdır. Her üretim sektöründe olduğu gibi sığır yetiştiriciliğinde de hızlı teknolojik gelişmeler olmaktadır. Bu nedenle sadece mevcut işletmelere bakarak doğru karar alınması çok zordur.

Teknoloji seçimi başlangıç ve son kapasite için ayrı ayrı yapılabilmektedir. Böylece yapılan yatırımda parasal olanakları daha etkin kullanmak olasıdır. Öte yandan çalışanların bilgi birikiminin artışına paralel olarak, ileri teknolojiye yer verilmesiyle olası uyumsuzlukların engellenmesi de mümkündür.

Sığırcılıkta yem üretimi ile entegre bir sistem kurulacağı için, benimsenecek yemleme programlarının belirlenmesi de karar aşamasında makina seçimini etkileyecektir. Yem üretimi kadar yemlemenin uygulanması da çok önemlidir.Yemlemede (yem dağıtımı ve farklı yaş ve fizyolojik durumdaki hayvanların yemlenmesi) için çok değişik seçenekler vardır. Amatör yaklaşım ile çok kolay olarak görülen (veya gösterilen) seçenekleri benimsemiş pek çok işletme sonradan bazı sıkıntılar yaşayabilmektedir. Yemlemenin besleme programına uygun, doğru, ve kolayca yapılması açısından teknoloji seçimi çok önemlidir.

Teknoloji seçiminde, işlevsel olarak işletmede kullanılan sistemler ayrı olarak ve tüm ayrıntılarıyla incelenmelidir.

Barınak ve Barınak içi Ekipman Teknolojisi

Barınak (Ahır) projelendirilmesinde yörenin iklim koşullarına uygun yapılanma çok önemlidir. Özellikle barınak içindeki doğal havalandırma için uygun açıklık ve çatı profili iyi seçilmelidir. Ayrıca bina içi ve binalar arası trafik düzenlenmesi açısından da bina içi ayrıntılar iyi bilinmelidir. Ayrıntılı mimari çizimler çok önemlidir. Birçok kaynaktan kolayca bulunabilen, ancak ayrıntıları içermeyen çizimlerle yapılan barınaklar sonradan giderilemeyen hatalara neden olmaktadır.

Yapılacak barınağın hiçbir ayrıntısı, bunu yapan kişilerin çözümüne bırakılmayacak şekilde projelendirilmeden barınak yapılmamalıdır. Basit bir görünüş planına bağlı olarak yapılmaya çalışılan, ayrıntıların projelendirmesini yatırımcının kişisel beceresine bırakan uygulamaların ileride çözümsüzlüğe varan veya düzeltilmesi çok pahalıya malolan sorunlar yaratabileceği asla unutulmamalıdır.Diğer taraftan hayvan davranışları bilinmeden üretilecek çözümler büyük kayıplar meydana getirebilmektedir.

Barınak içinde yer alan durak tipleri ( hayvanların yattıkları duraklar ) için çok sayıda seçenek vardır. Son yıllarda geliştirilen yeni tipler daha büyük rahatlık sağlamaktadır. Bütün bunlar arasındaki farklar ve sağlayacağı yararlar bilinmeden karar oluşturmamalıdır.

Barınakta yemlik kilitleri ve durakların yatakları için de değişik seçenekler bulunmaktadır. Durak demiri, yatak, yemlik kilidi için ithal seçeneklerin yanısıra yerli imalat seçenekleri de bulunmaktadır.

Gübre Temizliği Ve Kullanımı Teknolojisi Seçimi

Gübre temizliğinin ahır içinde yapılması için otomatik sıyırıcılar kullanılmaktadır. Bunlar zaman ayarlı olarak otomatik (istenirse manual) şekilde çalışır, gübreyi temizleyip ahır sonundaki ara gübre çukuruna düşürür.Gübre bu çukurda özel mixer ile karıştırılıp, özel pompa ile istenen yere aktarılır.

Gübrenin sorunsuz bir biçimde temizlenmesi temizlik ve aktarımı işinin projelendirilmesi çok önemlidir. Çünkü bir inek günde 60 litre gübre üretir. Bu gübre yaklaşık % 9-11 kuru maddeli kolayca akmayan ve yapışkan nitelikte bir maddedir. Bir süre durduktan sonra katı kısım üste, sıvı kısım altta kalacak şekilde ayrışır. Bu nedenle temizlik ve aktarma tasarımı çok önemlidir.

Sığır gübresi (katı gübre+idrar) çoğu zaman ekonomik anlamda fazla bir değer taşımayan ve işletme için sorun oluşturan bir yan ürün kabul edilir. Gübrenin toplanmasında ve kullanımında doğru yöntemler seçilmeyecek olursa bu yaklaşım doğrudur.

Aslına bakıldığında, gübre, bitkisel üretim sürecine doğru bir biçimde girdiğinde sağladığı verim artışı nedeniyle çok değerlidir. Bu bakımdan bitkisel üretimde kullanımı için teknoloji seçimi iyi yapılmalı ve tam olarak yararlanılmalıdır. İstenirse kompost üretimi veya biogas (enerji) üretimi için de kullanılması mümkündür.

Gübrede ucuz çözüm ileride büyük sorun yaratmaktadır. Özellikle ucuz teknoloji, çok fazla enerji kullanımına neden olduğu için aslında çok pahalıya gelmektedir.

Kaba Yem Ve Kesif Yem Üretim Teknolojisi

Kaba yem olarak hububat-fiğ karışımı, çeşitli hububatlar ile yonca ve mısır silajları ve çeşitli kuru otlar üretilip kullanılmaktadır. Bu kaba yemlerin üretiminde uygun bitkilerin seçimi ve uygun teknoloji kullanımı çok önemlidir. Uygun şekilde yapılmış bir üretimin iyi seçilmiş makinalarla hasat edilmesi gerekir. Çünkü yanlış uygulamaların % 40’lara varan düzeylerde besin madde kaybına neden olduğu bilinmektedir.

İşletmede yapılacak kaba yem üretiminde istenen kalitenin sağlanması halinde, hayvanların beslenmelerinde daha yüksek oranda kaba yem kullanılması mümkündür. Böylece düşük maliyetli bir besleme yapılacağı gibi, aynı zamanda bol kaba yeme dayalı beslemenin hayvan sağlığı ve düzenli döl verimine sağlayacağı katkılardan da yararlanılmış olacaktır.

Yem bitkileri üretimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak çok önemlidir. Sığırcılık yatırımında karlılığı oluşturmada yem bitkileri üretim bilgisi, uygun zamanda hasat ve uygun makina kullanımı konusundaki bilgi ve uygulama çok büyük bir etkendir.

Kesif yem üretimde dane yemleri unlaştırmadan ezebilen bir değirmen ile yem hammaddelerini homojen karıştırabilen bir karıştırıcı önemlidir. Bunun dışındaki kısımlar istenen otomasyon düzeyine göre yapılacak bir tasarım ile Türkiye’de yaptırılabilmektedir.Sisteme karar verilirken yeni gelişmeler ve üretimin her aşaması ile ilgili profesyonel bilgiye ulaşmak ve kararları bu bilgilere göre vermek gereklidir. İşletmede karlılığı doğrudan ve büyük ölçüde etkileyen birimin kaba yem ve kesif yem üretim birimi olduğu unutulmamalıdır.

Yemleme teknolojisi seçimi

Yemleme, öngörülen miktarlardaki yemleri tartarak dozlayıp, uygun partikül büyüklüğünde homojen karışımlar halinde hayvanlara verilmesi ve tüketim miktarlarının izlenmesi işlemidir.Konu ile ilgili çok değişik otomasyon teknikleri arasından seçim yapılabilir. Ancak işlevsel olarak uygun kapasitenin ve sistemin seçilmiş olması önemlidir.

Sağım teknolojisi seçimi

Sağımda kullanılacak makina seçimi için sağım konusunda ayrıntılı bilgi alınması gerekir. Makina kapasitesi işletmede uygulanacak sağıma, günde sağım adedine ve hayvan sayısına göre belirlenmelidir. Daha sonra ise otomasyon konusunda elde edilecek bilgilere göre karar verilmelidir. Yapılacak işlem konusunda bilgi sahibi olduktan sonra istenen otomasyon, makinayı kullanan elemanlara göre olmalıdır. Kimi zaman başlangıçta daha sınırlı ölçüde otomasyona yer vermek ve sonradan ilave edilecek biçimde makina almanın da daha iyi bir yol olabileceği düşünülmelidir.

Sağım makinasında otomatik çıkarma, bilgisayar kontrollu sürü yönetimi, kızgınlık saptanması, meme hastalıklarının önceden saptanması (gizli mastit için konduktivite ölçümü) bireysel süt ölçülmesi, buzağılara belirlenen miktarda süt verilmesi, hayvanlara istenen miktarda bireysel olarak bir veya üç ayrı değişik kesif yem verilmesi gibi pek çok otomasyon seçeneği bulunmaktadır. Bu işlevlerin ayrı, ayrı neler olduğu uygulama sırasında neler sağlayacağı iyice bilinmeli, işlevleri ve fiyatları karşılaştırılarak karar verilmelidir. Bütün bu olanaklar kullanılsa bile, hayvan yetiştiriciliğindeki temel bilgi ve deneyimin mutlaka gerekli olduğu unutulmamalıdır.

EĞİTİM

İşletmenin sağlıklı yönetilmesi için teknik bilgi birikimi en önemli etmendir. Elbette sığır yetiştiriciliği konusunda özel olarak eğitilmiş Zooteknist Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimler ile teknisyen düzeyinde elemanlar vardır. Ancak bu elemanların modern makinalar ve bunların kullanımı konularında ayrıca eğitim görmesi kaçınılmazdır. Öte yandan sığırcılık konusunda yeni bilgilere de ulaşmaları sağlanmalıdır. Çünkü bu elemanlar, aynı zamanda çiftlik personelini eğitecek kişiler olacaktır. İşletmedeki her birimde (buzağılık, doğumhane ,sağımhane, ahırlar, yem üretimi gibi) çalışan elemanların ayrı, ayrı eğitimini gerçekleştireceklerdir. Hatta her yapılan işin tanımını yapmayı ve iş protokollerine dönüştürmeyi sağlayacaklardır.

Küçük sürülerde işlerin yürütülmesi ile büyük sürü yönetimi çok farklıdır. Bunun temel ilkeleri ve ayrıntıları konusunda yapılacak eğitim çok farklı olacağı için, mutlaka büyük sürü yönetmiş kişilerce profesyonel olarak verilmelidir. Hayvancılıkta eskiye dönük düzeltme yapılamadığı için eğitimin öneminin diğer sektörlerden daha fazla olduğu kabul edilmelidir.

Eğitim kapsamı içinde, işletme sahibinin eğitimi de yer almalıdır. Profesyonel eleman çalıştırıldığı koşularda bile, işletme sahibi, işletmesinin (ve çalışanlarının) performansını değerlendirebilecek bilgilere sahip olmalıdır. Ancak bu şekilde kendisine verilecek raporları değerlendirebilecek ve işletmesinin içinde bulunduğu koşulları izleyebilecektir.

HAYVAN ALIMI

Günümüzde kurulan işletmeler genellikle yurt içinden hayvan almaktadır. İyi bir seçim yapıldığında, Türkiye’den de nitelikli hayvan sağlanması mümkündür. Yurt dışından yapılacak alımlarda da gerçek bir uzman tarafından seçim yapılması kaçınılmazdır. Hayvanlar makinada olduğu gibi, standart değillerdir. Bireysel seçim, yani düvenin bizzat kendisinin seçimi çok önemlidir. Sadece ana ve babasının üstün olması yeterli değildir. Pegidri kayıtları, Süt verim kayıtları ve damızlık özelliklerine dikkat ederek seçim yapılmalıdır.

SÜRÜ YÖNETİMİ

Sürü yönetimi konusunda önce temel bilgilerin saptanması gereklidir. Çünkü bilgisayarlı bir sistem bile kullanılsa temel bilgi eksikliği halinde yeterli sonuç alınamamaktadır. Bu konuda bilgi edinmek bu bilgilere göre neler yapılacağını önceden bilmek büyük önem taşımaktadır. Hatta sistemden gelen verilere göre iş protokolleri düzenlenerek, hangi durumda hangi elemanın ne yapacağı saptanmalıdır. İş protokolüne varan düzeylerde bir çalışma yapılması pek çok işi otomatiğe bağlamak,aksamadan yürütülmesini sağlamak demektir.

Sürü yönetimini kolaylaştırmak için bilgisayar kontrollu değişik seçenekler de vardır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmeksizin bu seçeneklere ait isabetli karar verilmesi çok zordur. İstenecek özelliklere göre çok farklı fiyatı olan çözümler bulunmaktadır.

Bu sistemlerle hayvanların süt verimini, kızgınlığını, meme arızalarını saptayıp kaydetmek, hayvanlara yem ve buzağılara süt verilmesini kontrol etmek mümkündür. Hatta kaba ve kesif yemin birlikte verildiği yemleme römorklarında yükleme ve dağıtım sırasında olabilecek işçi hatalarını (verilen programdan sapmaları) saptayabilen sistemler de vardır. Ayrıca yemlikte artan yemi geriye süpürüp alan ve miktarını saptayan teknolojik seçenekler de bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi çok değişik çözümler içeren sürü yönetimi konusunda ayrıntılı bilgiler gereklidir. Bu bilgiler ışığında hangi seçeneğin ne işe yaradığı, fiyatı ve getirisi iyi bilinmelidir. Başlangıçtaki yatırım maliyetini düşürmek amacıyla bu seçeneklerin sonradan sisteme ilave edilebileceği öngörülerek birkaç aşamalı planlama yapmak da olanaklıdır.

İşletme yönetiminde sürü planlaması, sürünün yem ihtiyaçlarının belirlenmesi, yem programlarının yapılması ve buna uygun ekim planlaması da aynı şekilde çok önemli bilgi birikimi gerektirmektedir. Çünkü bu planlamalar yapılırken iklim, toprak yapısı, işletme elemanlarının bilgi düzeyi gibi etmenler de göz önüne alınmalıdır.


SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİ YATIRIM PROJESİNİN ÇİZİLMESİ (Mimari, Statiki Mekanik, Elektirik Projeleri)

Yukarıda bahsedilen konulardaki çalışmalar yapılıp, kararlar oluştuktan sonra işletme projesinin çizimine başlanmaktadır. Bu yapılırken önce arazi durumuna göre yer seçimi ve yerleşim planı kararlaştırılıp, barınakların ayrı ayrı detay çizimleri yapılmaktadır. Bu aşama yerleşme planı yapıldıktan sonra, projenin büyüklüğüne göre 14-16 hafta sürmektedir. Proje çizimleri işlevsel (mimari) çizimlerdir.

Yöreye göre farklılık gösteren temel hesapları ve çatı konstrüksiyon hesapları işletme sahibi tarafından yaptırılmaktadır. Burada anlatılmak istenen projelendirmenin sadece basit bir çizim olmadığını vurgulamaktır. Barınakların ve yardımcı binaların çiziminde her türlü ayrıntı bulunmaktadır.

Bu yazımızla sığırcılık yatırımı yapan veya yapmayı planlayan yatırımcılara böyle bir işletmenin özenle kurulması için hangi aşamalarda hangi konuların irdelenmesi gerektiği konusunda bilgi sunulmaya çalışılmıştır. Türkiye’de ziyaret edeceğiniz işletmelerden kimilerinin bütün bu aşamaları inceleyerek yatırım yapmış olduklarını göreceksiniz. Bazılarının ise kısmen, diğerlerinin de yetersiz bilgi toplanarak yaptığı yatırımları izleyeceksiniz.

Eksik bilgiye dayalı yatırım yapanların, yaşayıp öğrendikleri eksiklikleri gidermek için çabaladıklarını, bunu yapabilmek için de fazladan önemli harcamalara girdiklerini saptayacaksınız.

Sonuçta bilgi eksikliğinin giderilmesinin kaçınılmaz olduğunun kabul edilmesi ve yatırımların gerçek anlamda profesyonel katkı alınarak yapılması gereği akıldan çıkarılmamalıdır. Çok kabaca ifade edilirse, gerçek anlamda profesyonel yatırımcı, 1-6 yıl içinde nelerle karşılaşacağını önceden bilen kimsedir. Aradan 6 yıl geçtikten sonra hemen her yatırımcı bunları yaşayarak öğrenecektir. Doğal olarak eksikliklerin yaşanarak öğrenilmesi en pahalı seçenektir.

Sığırcılık (Süt Üretim Çiftliği) yatırımı yapmayı planlayan veya mevcut işletmesini geliştirmek isteyen yatırımcıları bizlerle görüşmek üzere…

Saygılarımızla,

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.