TKDK-IPARD Hibeleri

Ipard – Tkdk Güneş Enerjili Sulama Hibe Destekleri

IPARD – TKDK GÜNEŞ ENERJİLİ SULAMA HİBE DESTEKLERİ

IPARD – TKDK Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Destekleri İle, IPARD – TKDK % 60 hibe destekleri ile makine – ekipman ve güneş enerji sistemlerini kurulabilir. Bunun için gerekli olan başvuru şartları aşağıda açıklanmıştır.


TKDK güneş enerjisi hibe desteği verdiği bitki üretimi;

 • Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiricileri için IPARD Güneş Enerjisi Hibe desteği Sağlanacak,
 • Süs bitkisi ve kesme çiçek yetiştiriciliği için, IPARD Güneş Enerjisi Hibe desteği Sağlanacak,

Bu bitkisel üretim dışında kalan ürünler için her hangi bir hibe desteği uygulanmayacaktır.

UYGUN HARCAMA TUTARI

Yatırım kapsamında yapılacak olan; İnşaat, Makine –Ekipman, Güneş Enerjili Tarımsal Suluma Ekipmanları, Danışmanlık Hizmetleri (İş Planı, Teknik Proje, mühendislik) yatırım kapsamında değerlendirecek en fazla 250.000 Avro yatırımların %60 hibe desteği ile karışılacaktır.

 BAŞVURU KOŞULLARI

Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir) gerekli uygunluk koşullarını sağlamak kaydıyla yatırımı kapsamında yapacağı harcamalardan uygun kabul edilenlerin kamu katkısından karşılanmasını talep edebilir.

BAŞVURU SAHİBİ; IPARD programı kapsamında uygun bir yatırım ile TKDK’ya başvuran gerçek veya tüzel kişilerdir. 

 

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

 1. 50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler,
 2. Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır
 3. İşletme yatırımını aşağıda belirtilen illerin kırsal alanlarında uygulamalıdır.
 4. Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ve fide fidan yetiştiriciliği (bitkisel üretimde sadece üretim materyali olarak) söz konusu olduğunda , proje kapsamındaki sera büyüklüğü en fazla 1 ha, Süs bitkileri açık alan yetiştiriciliğinde ise üretim büyüklüğü ise en fazla 2 ha olmalıdır. 
 5. Sulamayla ilgili yatırımlar için, mevcut yetersiz sulama sistemlerinin kuyu sulaması da dahil olmak üzere su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojisi ile değiştirilmesi şartıyla ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden onay belgesi temin edilmesi suretiyle destek verilir.

 Başvuru Sahibinin Sağlaması Gereken Koşullar

 1. Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).
 1. Tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri için başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı veya Gerçek kişi ise çiftçinin hane halkından olduğunu gösteren ‘’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne kayıtlı olmalı ve hane halkının birine ait çiftçi kayıt belgesi olmalı

Başvuramayacak Olanlar

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığında, diğer tüm koşullar sağlansa dahi başvuru sahibi destek almak amacıyla başvuruda bulunamaz.

(a) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, malvarlığı veya işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler,

(b) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

(c) Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanları,

(d) Başvuru aşamasında, proje uygulama veya sonrası dönemde TKDK tarafından kara listeye alınanlar,

(e) 3713 sayılı terörle mücadele kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

 

IPARD KAPSAMINDA UYGUN OLAN VE UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR

Uygun Harcamalar (Hibe Desteği Olan Harcamalar)

Makine–ekipman alımı (Ekte Sunulmuştur.), yapım işleri (Ekte Sunulmuştur.), hizmet alımı (genel harcamalar) destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Hizmet Alımı (Genel Harcamalar)

Yatırım bütçesi içerisinde yer alan makine ve ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara dahil olmak üzere makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla %4’üne tekabül eden ve 6.000 avroyu aşmayan iş planı hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) ile ilgili alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalarıdır.

Hizmet alımlarında aşağıda belirtilen kalemler destek kapsamında değerlendirilecektir. Bu kalemlerin bazılarında aşağıda belirtilen kurumların açıkladığı asgari ücretler temel alınacak olup, bu fiyatlar aşıldığı takdirde, TKDK bu kalemlerinin fiyatlarında azaltma yapma veya bu kalemleri uygun olmayan harcama olarak kabul etme hakkına sahiptir.

 • İş Planı hazırlama (Teknik Proje ve Fizibilite hazırlığı dahil)
 • Statik Proje Hazırlama (İnşaat Mühendisleri Odası)
 • Mimari Proje Hazırlama (Mimarlar Odası)
 • Elektrik Tesisat Projesi Hazırlama (Elektrik Mühendisleri Odası)
 • Mekanik Tesisat Projesi Hazırlama (Makine Mühendisleri Odası)
 • Patent ve Lisans Haklarının Edinilmesi (Türk Patent Enstitüsü)
  • Patent danışmanlık bedeli
  • Lisans o Faydalı model
  • Coğrafi işaret sertifikası
 • Sistem Sertifikalandırma Danışmanlığı
  • TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  • GMP belgesi
  • GHP belgesi
  • CE belgesi
 • Diğer Danışmanlık Hizmetleri
  • Genel Yönetim
  • Pazarlama
  • Üretim
  • İnsan kaynakları
  • Mali İşler ve Finans
  • Dış ticaret
  • Bilgisayar ve bilgi teknolojileri
  • Yeni teknik ve teknoloji

Uygun Olmayan Harcamalar

Aşağıda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu harcamalar için destek talebinde bulunulamaz.

 • Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
 • İkinci el makine ve ekipman alımı,
 • Canlı hayvan satın alınması,
 • Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,
 • KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar,
 • Gümrük resmi ve ithalat vergileri,
 • İşletme giderleri,
 • Bakım ve amortisman giderleri,
 • Her türlü kira gideri,
 • Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
 • Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
 • Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,
 • Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
 • Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar

BAŞVURU SAHİBİNİN SUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

Başvuru sahibi aşağıdaki bilgi ve belgeleri “Başvuru Paketi” şeklinde sunmak zorundadır.

Başvuru Paketi;

(a) Başvuru Formu ve ekleri,

(b) İş Planı

(c) Teknik Proje’den oluşmaktadır

Başvuru Formu Ekinde Sunulacak Resmi Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanın Kopyası/Nüfus Kayıt Örneği

Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda kendisine tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye ait olmalı ve T.C. Kimlik numarası üzerinde yer almalıdır.

 1. Noter Onaylı İmza Sirküleri

Sadece Tüzel kişilerden istenmekte olup tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye ait olmalıdır. (İmza sirkülerinin geçerlik tarihi Kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır)

 1. Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge

Başvuru sahibi tarafından, ilgili Vergi Dairesinden resmi yazı olarak ya da internet vergi dairesinden çıktı olarak alınmalıdır. (Bu belgeler başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır)

 1. Vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belge/ Sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı

Başvuru sahibi tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden resmi yazı olarak ya da Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden çıktı olarak alınmalıdır. (Bu belgeler başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır)

 1. İşletme KOSGEB’e üye ise, KOBİ Bilgi Beyannamesi,

İşletmede 50’den az kişi istihdam edildiği ve yıllık ciro veya bilançosunun 8 Milyon TL’yi aşmadığını gösterir beyanname (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır)

 1. İşletme KOSGEB’e üye değil ise, Aylık Prim ve Hizmet Dökümü,

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmış işletmenin son iki yıla ait (varsa) prim ve hizmet dökümünü gösteren belge (İşletme KOSGEB’e üye değil ise bu belge zorunludur ve başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır) (Başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydı yoksa ve TKDK’ya “sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı” sunmuşsa bu belge aranmaz.)

 1. Yatırımın Uygulama Alanına Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge

Kadastro Müdürlüğünden ya da Lisanslı Harita Ofislerinden ya da Özel Harita Bürolarından alınmalıdır. (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre). (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

 1. Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi

Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmazlarına ait, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Dairesinden alınmış belge. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.) (Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı arazinin/taşınmazın sahibi olmaması nedeniyle arazi kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis sözleşmesi sunduğu ya da kiralamanın tapuya şerh edilmiş olduğu durumlarda bu belge aranmaz.

9.Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge

Sadece tüzel kişilerde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu’ndan temin edilmelidir. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır)

10.Adli Sicil (Sabıka) kaydı

Başvuru sahibine ait (tüzel kişi olması durumunda en fazla hisseye sahip gerçek kişi ortağının ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye ait) sabıka kaydı. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır)

11.Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge

Sadece tüzel kişilerde Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınmalıdır. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır)

12.Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması

Yenilenebilir enerji yatırımı söz konusu olduğunda sunulmalıdır. (Bu belgenin geçerlilik süresi yatırımın uygulama dönemini kapsamalıdır.)

13.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Mevcut işletme için, yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünlerinin üretimi ve/veya paketlenmesi söz konusu ise, Belediyelerden, İl Özel İdarelerinden veya Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliklerinden alınmış olmalıdır.

 1. İşletme Kayıt/Onay/Şartlı Onay Belgesi

Mevcut işletme için, yerel tarım (gıda) ürünlerinin üretimi ve/veya paketlenmesi söz konusu ise, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ulusal minimum standartları sağladığını gösteren bu belge Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden alınmış olmalıdır.

15.Yasal Mali Tablolar

Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişiler ve tüzel kişiler için;

 • Başvurunun teslim tarihinden önceki son aya ait yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı duran varlık listesi. Örneğin Aralık 2010’da teslim edilen bir başvuru için, Kasım 2010’a ait duran varlık listesi sunulmalıdır. Duran varlık listesi alış tutarı ve alış tarihini içermelidir.
 • Son üç hesap dönemine (son üç yıla) ait vergi dairesinden onaylı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı bilanço ve gelir tablosu. Örneğin 2010’da başvuran bir başvuru sahibi için 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait bilançolar ve gelir tabloları sunulmalıdır.

Başvuru sahibinin faaliyet süresi 3 yıldan az ise, başvuru sahibinin faaliyet gösterdiği yıllara ait (örneğin iki yıldır faaliyet gösteren bir başvuru sahibi için iki yıllık, bir yıldır faaliyet gösteren bir başvuru sahibi için bir yıllık, bir yıldan az süredir faaliyet gösteren bir başvuru sahibi için ise 3 aylık/6 aylık/9 aylık mali tablolardan hangisi mevcut ise, bunlar da mevcut değilse açılışa ait) mali tabloların vergi dairesinden ya  da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olmalıdır. 3 aylık/6 aylık/9 aylık mali tablolar ile açılışa ait mali tablolar, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olabilir.

16.Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzni Belgesi

 1. Yatırımın yapım işleri içermesi durumunda alınan Yapı Ruhsatları, köy yerleşim alanlarında izinler ve Yapı ruhsatı alımına gerek olmayan inşaat işleri olması durumunda gerekli resmi yazılar:

 

Yatırımın köy yerleşim alanı dışında olması veya köy yerleşim alanı içerisinde yer alıp İmar Kanununa göre yapı ruhsatı alması gereken inşaat işleri içermesi durumunda; Yapı Ruhsatı yatırımın uygulanacağı alana bağlı olarak İl Özel İdareleri, Belediyeler, Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilikleri veya serbest bölge tüzel kişiliklerinden temin edilir. Yapı Ruhsatı yatırım kapsamındaki binaya/binalara ilişkin olmalıdır. Yapı ruhsatı ilgili çağrı dönemi için kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır. Yapı ruhsatı yetkili mercii tarafından imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır.

Yatırımın köy yerleşim alanı içinde olması ve 3194 sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi kapsamında yer alan inşaat işleri içermesi durumunda; Köy meclisinden (Muhtar ve köy ihtiyar heyeti) alınan izin ve İl Özel İdaresi/Belediyedenalınan 3194 sayılı “İmar Kanunu”nun 27. maddesine göre yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığını gösteren yazılı izin sunulmalıdır. Köy meclisi tarafından verilen belge köy meclisince mühürlenmiş ve muhtar ile diğer köy meclisi üyeleri tarafından imzalanmış olmalıdır. Belediye/İl Özel İdaresi tarafından verilen belge ise imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.

3194 Sayılı İmar Kanununun 21. Maddesine göre, başvuru sahibinin yatırımın yapım işleri için yapı ruhsatı almasına ihtiyaç yok ise (basit tadilat işleri vb); İl Özel İdaresi, Belediyeler, Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliklerinden veya serbest bölgeler tüzel kişiliklerinden alınmış yapı ruhsatına gerek olmadığına dair sebepleri gösteren resmi yazı başvuru formu ekinde yer almalıdır. Yapı ruhsatının bulunmama sebebini gösteren resmi yazı, tarihli olmalı ve düzenleyen kurum tarafından imzalanmalıdır.

 1. b) Yatırımın sadece makine ekipman alımıyla ilgili olması durumunda mevcut yapılara ait Yapı Kullanma İzni Belgesi, köy yerleşim alanlarında izinler

Yatırımın köy yerleşim alanı dışında veya köy içinde yer alıp yapı ruhsatına sahip bir binada uygulanacak olması ve sadece makine ekipman alımını içermesi durumunda; İl Özel İdareleri ya da Belediyeler ya da Organize Sanayi Bölgeleri ya da Serbest Bölge Tüzel Kişiliklerinden alınmış yapı kullanma izin belgesi sunulmalıdır. Yapı kullanma izni belgesi üzerinde onaylayan ilgili onay merciinin (İl Özel İdareleri ya da Belediyeler ya da Organize Sanayi Bölgeleri ya da Serbest Bölge Tüzel Kişilikleri) mührü ve imzası bulunmalıdır.

BAŞVURULARIN KABULÜ VE DEĞERLENDİRMESİ

Başvurunun Mali ve Ekonomik Değerlendirmeye Alınması

İş planı Değerlendirmesi ve Puanlaması

İş planı 3 ana başlıkta ve toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bunlar sırasıyla;

1- Mali Değerlendirme (65 Puan)

 • Başvuru sahibinin mevcut mali durumunun değerlendirilmesi (40 Puan) 
 • b) Başvuru Sahibinin Projesinin Değerlendirilmesi (25 Puan)

 

Başvurunun Reddedilmesi 

Başvuru Sahiplerine, başvuruları ile ilgili TKDK’nın kararı yazılı olarak bildirilir. Başvurunun

reddedilmesine ilişkin olası nedenler tahdidi olmaksızın aşağıda listelenmiştir.

 • Başvurunun eksik olması veya başvuru çağrı rehberinde belirtilen koşulları karşılamaması,
 • Başvuru sahibinin gerekli şartları taşımaması,
 • Projenin IPARD programı hedeflerinin taşımaması, ekonomik ve mali açıdan yetersiz olması ve sürdürülebilir olmaması,
 • Projenin, tedbir ve alt tedbir ile ilgili olmaması,
 • Başvuru sahibinin mali düzeyi ve işletme kapasitesinin projeyi gerçekleştirmeye yeterli olmaması,
 • Projenin, teknik ve mali açıdan seçilmiş olan diğer projelere göre yetersiz olması,
 • Proje, olumlu görüş için gerekli kalite kriterlerini karşıladığı halde, benzer bir başka projenin daha yüksek puan almış olması,
 • Talep edilen destekleyici belgelerin bir ya da birkaçının belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiş olması,
 • Başvuru sahibinin sunmuş olduğu tapu kaydında ipotek, haciz veya ihtiyati tedbir olması durumunda,
 • Yatırım kapsamındaki alımlarla ilgili olarak, TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan “Teklif Alma Kuralları”na ilişkin rehberde belirtilen ve projenin reddedilmesini gerektirecek durumların tespit edilmesi,
 • Toplam uygun harcama tutarının sözleşme tarihi itibari ile avro cinsinden değerinin, bu alt-tedbir için belirlenmiş minimum sınırın altında olması,
 • Sözleşme aşmasında, başvuru sahibi tarafından uygunluk kriterlerinin karşılanmaması,
 • Yatırımı TKDK tarafından desteklenmek üzere seçildiği halde, başvuru sahibinin Sözleşme imzalamaya davet mektubunu aldıktan sonra 5 iş günü içerisinde sözleşme imzalamaması,
 • Başvuru sahibinin sözleşme imzalanmadan önce yatırımına başlaması.
 • TKDK’nın her türlü red ya da destek vermeme kararı, itirazların eğerlendirilmesi sonrasında, nihaidir

 

 YENİLEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARININDA

 • Yenilebilir enerji kapsamında sadece Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) sistemler desteklenmektedir.
 • İşletmenin enerji ihtiyacı (Tükettiği enerji) kadar kapasiteye (Elektrik Tesisatı Projesinde enerji ihtiyacı 1 MW kurulu güçten daha fazla olması durumunda ise üst sınır olarak 1 MW kapasite destek kapsamındadır.
 • Şebekeye bağlı (On-Grid) sistemler destek kapsamındadır.
 • Sistemlerin kurulmasında kullanacak olan PV panellerin tek tip (Aynı) olması gerekmektedir.
 • Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama adresi (uygulama sahası) dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmemektedir
 • Başvuru sahibi: TKDK başvuru sürecinde sözleşme imzalanması yatırım gerçekleştirilmesi süresilerini ve ilgili yönetmelik (EPDK Lisanssız Yönetmeliğin 24 –b) gereği olarak Lisanssız Elektrik üreticileri için dağıtım sistemine bağlantı anlaşması’ alınması gerekmektedir. Surecin uzun olması sebebiyle yatırım planlını buna göre yapılmalıdır.

 

TKDK – IPARD DESTEKLİ TARIM MAKİNE-EKİPMANLARI

[real3dflipbook id=”2″]

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.