Kosgeb

KOBİGEL Hibe Programı

kosgep-kobigel-hibe

KOBİGEL Programı kapsamında İmalat Sanayi KOBİ’lerinin Üretim ve ilişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması konulu Proje Teklif Çağrısı, son başvuru tarihi: 17.09.2020

 

KOSGEB, KOBİ Gelişim (KOBİGEL) Destek Programı kapsamında 2020 yılı çağrılarına başvurular devam etmektedir. Aşağıdaki belirtilen çağrı ile İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları ve bu sayede üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirmeleri amaçlanmaktadır. Başvurusu yapılan proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanması halinde değerlendirmelerde daha yüksek puan getirecektir. İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır. KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler (son başvuru tarihine kadar) bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.

KOBİGEL Destek Programını tanıtıcı video: https://www.youtube.com/watch?v=uGMNV24OmF0

 

Çağrı Kodu Çağrı Konusu Çağrı Metni
2020-02 İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2020%20Cagrilari/2020.02/01_2020.02_Proje_Teklif_Cagrisi-1.pdf

Aşağıdaki bilgiler:

Son başvuru tarihi: 17 Eylül 2020, Perşembe (saat: 23.59)

Duyuru: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7511/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

KOSGEB KOBİGEL Programı sayfası: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

Online başvuru için: https://edevlet.kosgeb.gov.tr

(Online başvuru sisteminde oturum açma işlemini anlatan kısa sunum: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhbg9VFOC69X22mSMVIew)

Kimler başvurabilir?
Aşağıdaki koşulları sağlayan KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler:

 • NACE REV 2 sınıflamasına göre İmalat Sanayi Sektörlerinde faaliyet gösteriyor olmak
•        2019 yılında bilanço esasına göre defter tutmuş olmak
•        2019 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500 bin TL olmak (Not: 2019 veya 2020 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2019 yılındaki net satış hasılatını beyan edebilecektir. 2019 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.)
•        KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler (son başvuru tarihine kadar) bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.
Uygun Proje Konuları
İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek/uygulamak/uyarlamak için proje sunabilecektir. İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu değerlendirmede olumlu yönde dikkate alınacaktır.

İmalat Sanayi Sektörüyle ilişkili Dijital Teknolojiler
Dijital Teknoloji Alanı Açıklama Proje Teklif Çağrısına özel olarak Proje Başvuru Formunun 2.11 Numaralı “Çağrıya Özel Hususlar” Bölümünde Yer Verilmesi Gereken İlave Bilgiler (100 puan üzerinden 30 puanlık teknik değerlendirmede esas alınacaktır.)
Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 • Büyük veri, işlenmesi için yenilikçi çözümler gerektiren yüksek hacimli, yüksek hızda ve yüksek değişkenlikteki veridir. Kullanılacak veri türlerine örnek olarak; sensörlerden gelen bilgiler, üretim parametreleri, fire ölçümleri, kalite kontrol ölçümleri, tedarik ve satış işlem kayıtları, müşteri geri bildirim kayıtları, internet istatistikleri, sosyal medya yayınları gibi büyük sayıda bilgiden oluşan veriler gösterilebilir.
 • Bu uygun proje konusunu içeren projeler; büyük verinin analitik yöntem ve araçlar kullanılarak tamamen veya kısmen otonom bir şekilde analiz edilmesi ile İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin ÜRETİM, PLANLAMA, STOK TAKİP, TEDARİK, PAZARLAMA, YÖNETİM VE KARAR DESTEK, LOJİSTİK, ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalıdır.
·         Projenin, Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi suretiyle; imalat sanayi sektörü işletmesinin ÜRETİM, PLANLAMA, STOK TAKİP, TEDARİK, PAZARLAMA, YÖNETİM VE KARAR DESTEK, LOJİSTİK, ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olması:

  • Verilerin işlenerek kullanılır hale getirilmesiyle ilgili yöntemlerin teknik olarak açıklanması
  • Kullanılacak verilerin ve işleme yöntemlerinin, ilişkili iş süreçlerinde iyileştirme sağlama açısından etkililiği
  • Proje konusu ürünün; dijital teknolojilerle entegre olma kabiliyetleri

·         Ayrıca varsa;

  • Proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu
  • Donanım yatırımlarını bulut teknolojiler kullanarak düşürme kabiliyetleri
  • Mobil platformlardan veri ve raporlara erişim kabiliyetleri
  • Projeyle işletmeye adapte edilecek/uygulanacak/uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının Ar-Ge desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış ya da Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan bir ürün/yazılımıyla ilgili olması durumunda, proje ve işletmedeki uygulaması hakkında bilgi verilmesi
İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti ·         Nesnelerin İnterneti uygulamaları; internet/intranet/kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı fiziksel nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – imalat tesis yönetimi–lojistik–kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıran sistemlerdir. Sunucular üzerindeki yazılım çözümleri ile güncel ve geçmiş veriler değerlendirilerek, nesnelere ilişkin eylemler hayata geçirilmektedir. Bu eylemler bazı durumlarda ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi veya ikazı şeklinde gerçekleşirken, başka durumlarda ise üretim sistemlerinde motor hareketi, anahtarlama, çevresel koşulların değişmesi gibi fiziksel değişikliklerle sonuçlanabilmektedir.

 • Bu uygun proje konusunu içeren projeler; Nesnelerin İnterneti uygulamaları kullanılmak suretiyle, İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin  ÜRETİM PROSESLERİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ, STOK KALİTE KONTROL, LOJİSTİK, ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalıdır.
·         Projenin, Nesnelerin İnterneti Uygulamaları kullanılmak suretiyle; İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin ÜRETİM PROSESLERİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ, STOK KONTROLÜ, KALİTE KONTROL, LOJİSTİK, ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olması:

  • Transfer edilecek verilerle ilgili elektronik ve yazılımsal altyapının çalışma şeklinin açıklanıyor olması
  • Transfer edilecek verilerin ve sistemin verileri değerlendirerek göstereceği tepkilerin ilişkili iş süreçlerinde iyileştirme (verimlilik, maliyet, hız, kaynak optimizasyonu vb.) sağlama açısından etkililiği
  • Varsa sistemin farklı firmaların mamulü olan fiziksel nesnelerin iletişimini sağlayabilme kabiliyetleri
  • Proje konusu ürünün; dijital teknolojilerle entegre olma kabiliyetleri

·         Ayrıca varsa:

  • Proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu
  • Donanım yatırımlarını bulut teknolojiler kullanarak düşürme kabiliyetleri
  • Mobil platformlardan veri ve raporlara erişim kabiliyetleri
  • Projeyle işletmeye adapte edilecek / uygulanacak/ uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının Ar-Ge desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış ya da Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan bir ürün/yazılımıyla ilgili olması durumunda, proje ve işletmedeki uygulaması hakkında bilgi verilmesi
İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 • Endüstriyel robotlar, endüstriyel uygulamalarda kullanılan, sabit konumlu veya hareketli olabilen, üç veya daha fazla programlanabilir eksene sahip, otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir çok amaçlı manipülatöre (mekanik işlemi gerçekleştiren mafsallı kol) sahip cihazlardır. Bu robotlar imalat sanayinde; malzemelerin / parçaların taşınması, birleştirilmesi – sökülmesi, sıralanması, temizlenmesi – parlatılması, kesilmesi, perçinlenmesi vb. işlemlerinde ve kaynak, boyama, stoklama – yükleme – boşaltma, döküm, kontrol – ölçüm otomasyonunda kullanılır, enerji kullanımında verimlilik sağlayabilir. Üretimle ilgili tehlikeli ve riskli yerlerde yapılacak farklı işlemleri de gerçekleştirebilirler.
 • Bu uygun proje konusunu içeren projeler; endüstriyel robot teknolojileri kullanılmak suretiyle imalat sanayi sektörü işletmesinin ÜRETİM, KONTROL, TEST, ÖLÇÜM, STOK VEYA YÜKLEME – BOŞALTMA, ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalıdır.
 • Projenin, endüstriyel robot teknolojileri kullanılmak suretiyle; imalat sanayi sektörü işletmesinin ÜRETİM, KONTROL, TEST, ÖLÇÜM, STOK VEYA YÜKLEME – BOŞALTMA, ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olması
  • Proje konusu ürünün; dijital teknolojilerle entegre olma kabiliyetleri
  • İşçilik maliyetini azaltma etkisi
  • Ürün kalitesini arttırma ve standartlara uyumu sağlama kabiliyetleri
  • İnsan gücü / kabiliyetinin yetersiz olduğu iş gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetleri
 • Ayrıca varsa:
  • Proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu
  • Projeyle işletmeye adapte edilecek / uygulanacak/ uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının Ar-Ge desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış ya da Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan bir ürün /yazılımıyla ilgili olması durumunda, proje ve işletmedeki uygulaması hakkında bilgi verilmesi
İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 • Akıllı Sensörler; çift yönlü haberleşme ara yüzlerine sahip, doğrudan algılanan veriyi analiz eden, makinelere kolay entegre olan ve daha düşük maliyetli sensörlerdir. Akıllı Sensörler üretim tesislerinde; önceden algılama ile proseslerin hızla gelişen duruma adapte edilmesi, verimliliğin artırılması, arıza yönetimi, makine performans yönetimi, endüstriyel otomasyon uygulamaları, gibi konularda kullanılır.
 • Bu uygun proje konusunu içeren projeler; Akıllı Sensör teknolojileri kullanılmak suretiyle, İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin  ÜRETİM VE/VEYA STOK GİRİŞ – ÇIKIŞ PROSESLERİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ iş süreçlerini iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalıdır.
 • Projenin, Akıllı Sensör Teknolojileri kullanılmak suretiyle; İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin ÜRETİM VE/VEYA STOK GİRİŞ – ÇIKIŞ PROSESLERİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ, ENERJİ KULLANIMI, YÜKLEME BOŞALTMA, BAKIM, HATA ÖNLEME iş süreçlerini iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olması:
  • Proje konusu ürünün; dijital teknolojilerle entegre olma kabiliyetleri
 • Ayrıca varsa:
  • Proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu
  • Projeyle işletmeye adapte edilecek/uygulanacak/uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının Ar-Ge desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış ya da Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan bir ürün /yazılımıyla ilgili olması durumunda, proje ve işletmedeki uygulaması hakkında bilgi verilmesi
Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 • Yapay Zeka; öğrenerek ve öğrendiklerinden kendi çıkarımlarını yaparak insan zekasını taklit eden teknolojilerdir. Yapay Zeka Teknolojileri sayesinde siber fiziksel sistemler insan müdahalesi olmadan otonom şekilde işler hale gelebilmektedir. Yapay Zekanın imalat sanayinde kullanımına örnek olarak; proses ve sensörlerden gelen verilerin tamamen veya kısmen otonom bir şekilde önleyici/optimize edici aksiyonlara çevrilmesi, veriye dayalı otonom hata önleme, kestirimci bakım, robotik süreç otomasyonu, veriye dayalı otonom stok kontrolü gösterilebilir.
 • Bu uygun proje konusunu içeren projeler; Yapay Zeka Teknolojileri kullanılmak suretiyle; imalat sanayi sektörü işletmesinin ÜRETİM PROSESLERİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ, PLANLAMA, ESNEK VE AKILLIİMALAT, DİJİTAL SÜREÇ YÖNETİMİ, STOK YÖNETİMİ, BAKIM, ENERJİ KULLANIMI, HATA ÖNLEME iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalıdır.
 • Projenin, Yapay Zeka Teknolojileri kullanılmak suretiyle; İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin ÜRETİM PROSESLERİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ, PLANLAMA, ESNEK VE AKILLI İMALAT, DİJİTAL SÜREÇ YÖNETİMİ, STOK YÖNETİMİ, ENERJİ KULLANIMI, BAKIM, HATA ÖNLEME iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olması
  • Proje konusu ürünün; dijital teknolojilerle entegre olma kabiliyetleri
 • Ayrıca varsa:
  • Proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu
  • Kullanılacak/geliştirilmiş açık kaynak kodlu yazılımlar/ürünlerin projede kullanımına ilişkin detay açıklamalar
  • Projeyle işletmeye adapte edilecek/uygulanacak/uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının Ar-Ge desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış ya da Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan bir ürün /yazılımıyla ilgili olması durumunda, proje ve işletmedeki uygulaması hakkında bilgi verilmesi
İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 • Siber Güvenlik Teknolojileri; ağları, bilgisayarları, programları ve verileri siber saldırılardan koruyan teknolojilerdir. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik Uygulamalarına örnek olarak; üretim sistemindeki makine ve cihazlardan gelen verilerin sadece yetkili kişilerin erişimine açık tutulması, verilerin güvenliğinin sağlanması, veri doğruluğunun saptanabilmesi konuları verilebilir.
 • Bu uygun proje konusunu içeren projeler; İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin ÜRETİM iş süreçlerindeki verilerin tek başına veya bununla birlikte TEDARİK, PAZARLAMA, YÖNETİM VE KARAR DESTEK, LOJİSTİK iş süreçlerinden biri veya birkaçındaki verilerin siber güvenlik ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalıdır.
 • Projenin, İmalat Sanayi Sektörü işletmesinin ÜRETİM iş süreçlerindeki verilerin tek başına veya bununla birlikte TEDARİK, PAZARLAMA, YÖNETİM VE KARAR DESTEK, LOJİSTİK iş süreçlerinden biri veya birkaçındaki verilerin siber güvenlik ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olması
  • Tehditlere karşı otonom karar alabilme kabiliyeti
  • Bulut platformlar kullanıldığında oluşacak risk ve tehditlerin önlenmesi kabiliyeti
 • Ayrıca varsa:
  • Proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu
  • Projeyle işletmeye adapte edilecek/uygulanacak/uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının Ar-Ge desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış ya da Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan bir ürün /yazılımıyla ilgili olması durumunda, proje ve işletmedeki uygulaması hakkında bilgi verilmesi
  • Bilgi güvenliği kontrolleri için uygulama kuralları standartlarına uyumluluk konusunun açıklanıyor olması
İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 • Akıllı ve esnek otomasyon sistemleri; ürün çeşitliliği fazla olan işletmelerde, aynı gruptan olup farklılık gösteren parçaları / ürünleri insan müdahalesiyle önemli bir değişiklik yapılmadan ve tezgah duruşuna gerek kalmadan üretebilme ve/veya test edebilme kabiliyetine sahip üretim / kontrol sistemleridir. Malzemeler bir ana bilgisayar kontrolünde otomatik bantlarla ya da taşıyıcılarla hareket edebilmektedir. İmalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon uygulamalarına örnek olarak; etiket sensörleri ile üretim bandındaki ürünün algılanarak ilgili ürün türüne özel işlem gerekliliklerinin yerine getirilmesi verilebilir.
 • Bu uygun proje konusunu içeren projeler; akıllı ve esnek otomasyon teknolojileri kullanılmak suretiyle; imalat sanayi sektörü işletmesinin ÜRETİM, TEST, KALİTE KONTROL, ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalıdır.
 • Not: Otomatik bant veya taşıyıcı sisteminin ve sistem elemanlarının birbirinden haberdar olmasını sağlayan ana bilgisayar kontrolünün mevcut olmadığı, münferit makine (CNC, pres, lazer – plazma vb.) alımlarından oluşan projeler kapsam dışıdır.
 • Projenin, akıllı ve esnek otomasyon teknolojileri kullanılmak suretiyle; imalat sanayi sektörü işletmesinin ÜRETİM, TEST, KALİTE KONTROL ENERJİ KULLANIMI iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olması
  • Sistemin işleyişindeki insan müdahalesini asgariye indirme kabiliyetleri
  • Ürün türüne göre gerekli olan tezgah / operasyon ayarlarını hızlı ve otomatik gerçekleştirme kabiliyetleri
  • Hataları / değişiklikleri algılama ve sürecin ilerleyişi etkilenmeden giderme / adapte olma kabiliyetleri
  • Proje konusu ürünün; dijital teknolojilerle entegre olma kabiliyetleri
 • Ayrıca varsa:
  • Proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu
  • Projeyle işletmeye adapte edilecek / uygulanacak/ uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının Ar-Ge desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış ya da Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan bir ürün /yazılımıyla ilgili olması durumunda, proje ve işletmedeki uygulaması hakkında bilgi verilmesi
İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri
 • Sanal gerçeklik teknolojisi; gerçek hayatın veya durumların bilgisayar destekli olarak simüle edilmesi ve yapay biçimde yeniden oluşturulması, artırılmış gerçeklik teknolojisi ise; bilgisayar tarafından ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle üretilen sanal nesnelerin gerçek dünya ortamına eklenmesi suretiyle eş zamanlı karma gerçeklik ortamı oluşturulmasıdır.
 • İmalat sanayinde sanal gerçeklik / artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanımına örnek olarak; tehlikeli alanlarda veya deneme maliyeti yüksek olan konularda işbaşı eğitim / mesleki eğitim amaçlı simülasyon, endüstriyel tasarımların önizlemesi amaçlı simülasyon, montaj – bakım gibi teknik operasyonların kılavuzlarını destekleyici simülasyonlar verilebilir.
 • Bu uygun proje konusunu içeren projeler; sanal gerçeklik ve/veya artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılmak suretiyle; imalat sanayi sektörü işletmesinin ÜRÜN TASARIMI, ÜRETİME İLİŞKİN EĞİTİM, ÜRETİM, TEST, KALİTE KONTROL iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalıdır.
 • Projenin, sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılmak suretiyle; imalat sanayi sektörü işletmesinin ÜRÜN TASARIMI, ÜRETİME İLİŞKİN EĞİTİM, ÜRETİM, TEST, KALİTE KONTROL iş süreçlerinden EN AZ BİRİNİ iyileştirecek veya ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olması
  • Sanallaştırma için kullanılacak verilerin ve kullanılacak yöntemlerin açıklanıyor olması
  • Proje konusu ürünün; dijital teknolojilerle entegre olma kabiliyetleri
 • Ayrıca varsa:
  • Proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu
  • Projeyle işletmeye adapte edilecek / uygulanacak/ uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının Ar-Ge desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış ya da Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan bir ürün /yazılımıyla ilgili olması durumunda, proje ve işletmedeki uygulaması hakkında bilgi verilmesi
Destek Tutarı ve Oranı Üst Limitleri
 • Proje bütçesi üst limiti: Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2019 yılı net satış hasılatını aşamaz.
 • Destek tutarı üst limiti:
  • Toplam: 1 milyon TL (KDV gideri destek kapsamında değildir.)
   • Geri ödemesiz (hibe): 300 bin TL
   • Geri ödemeli: 700 bin TL
 • Destekleme oranı: %60
  • İlave destekleme oranı:
   • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde destek oranlarına %15 ilave edilir. Böylelikle geri ödemesiz destek oranı %15 artırılarak %45 olarak uygulanır, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak %55 olarak uygulanır.
   • Açık kaynak kullanımını beyan eden başvuru olması ve KOSGEB tarafından uygun bulunması durumunda destek oranlarına %15 ilave edilir. Böylelikle geri ödemesiz destek oranı %15 artırılarak %45 olarak uygulanır, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak %55 olarak uygulanır.
   • İşletmenin KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde başvuru yapmış olması koşuluyla; geri ödemesiz destek oranı %10 arttırılarak %40 olarak uygulanır ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılarak %60 olarak uygulanır. Bu ilave destek oranı, proje bazlı KOSGEB destek programlarının herhangi birinde bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. İlave destek oranlarından yararlanma talebini proje başvurusunda belirten işletme, KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincilerine ilişkin ilave destek oranından yararlandırılmayı talep edemez.
   • Toplam ilave destekleme oranı % 15 ile sınırlıdır.
 • Erken Ödeme: Proje başvuru aşamasında işletmenin talep etmesi halinde, teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, projenin kabul edildiği ilk kurul kararında belirtilen Tahmini Geri Ödemeli Destek Tutarının %50’sini geçemez. Ödenecek tutar, proje teklif çağrısındaki toplam geri ödemeli destek üst limitinin %50’sinden fazla olamaz. Erken ödeme yapılabilmesi için; yararlanıcı tarafından, erken ödeme talep formu ekinde erken ödeme tutarının %20 fazlası kadar teminat sunulmalıdır. Detaylar için bkz. KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları
 • Geri Ödemeli Destekler ve Teminat/Kefalet Mektubu Şartı: Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 12 ay sonra başlamak üzere dörder aylık dönemde altı eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz. Teminat/Kelafet Mektubu ile ilgili koşullar için bkz. Uygulama Esasları Madde 26.
 • Destek kapsamında satın alınacak giderlere dair Fiyat Araştırması Bilgisi: Personel gideri hariç olmak üzere; destek talep edilen her bir gider kalemi için 1 adet, KDV hariç tutarı 75.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için ise en az 2 adet piyasa fiyat araştırma bilgisi Proje Başvuru Formuna işlenmeli ve fiyat araştırmasına ilişkin belgeler işletmede muhafaza edilmelidir. Not: KDV hariç tutarı 75.000 TL ve üzerinde olmasına rağmen ürünün özelliği gereği ikinci fiyat teklifinin alınamaması durumunda yapılması gerekenler Proje Başvuru Formunda açıklanmıştır.
 • Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanılması: Proje başvurusunda açık kaynak kodlu yazılım kullanılacağına dair beyan bulunan işletme, Proje Sonuç Raporunda açık kaynak kodlu yazılımı proje süresi içinde kullandığını beyan ederek ilave %15 destek oranından yararlanma talebinde bulunabilir. Proje başvurusunda ve proje sonucunda işletme tarafından açık kaynak kodlu yazılım kullanıldığının beyan edilmemesi durumunda bu oran uygulanmaz. %15 ilave destek oranı, personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödemesi gerçekleşen giderler için uygulanır. Daha önce yapılan ödemeler ile geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılmışsa %15 ilave destek oranından yararlanma talebinin reddedildiği uygulama birimi tarafından işletmeye bildirilir. Detaylar için bkz. bkz. Uygulama Esasları Madde 24.
Desteklenen Harcama Kalemleri
Harcama Kalemi Açıklama Harcama Kalemi bazında Destek Tutarı Üst Limiti ve Destekleme Oranı
Personel Giderleri
 • Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname onay tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır. Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir. İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden fazla alt işveren numarası olması durumunda, personelin proje başladıktan sonra olan SGK giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde gün kaybı olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda, ilgili personel için gün kaybı olan aylara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.
 • Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limitleri: Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi (bekâr ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir. SGK idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın daha düşük olması durumunda bu tutar dikkate alınır. Hesap, proje desteği kapsamındaki gün sayısına göre yapılır.
  • Ön Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,25 katı
  • Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,5 katı
  • Yüksek lisans mezunları için net asgari ücretin 1,75 katı
  • Doktora mezunları için net asgari ücretin 2 katı
 • Destek Tutarı Üst Limiti:
  • Geri Ödemesiz (hibe): 90 bin TL
 • Destekleme Oranı: %100
  • Geri Ödemesiz Destek (hibe) oranı: %100
Makine-Teçhizat Giderleri
 • Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.
 • Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.
 • Destek Tutarı Üst Limiti (Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz toplam): 850 bin TL
 • Destekleme Oranı: %60
  • Standart uygulama:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %30
   • Geri Ödemeli destek oranı: %70
  • Yerli Malı Belgeli Makine ve Teçhizat için:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin Yatırım Projesi başvurusunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanacağını beyan etmiş olması halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin son 3 yıl içerisinde KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Birincisi olmuş olması halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %40
   • Geri Ödemeli destek oranı: %60
Yazılım Giderleri
 • Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir.)
 • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
 • Destek Tutarı Üst Limiti (Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz toplam): 100 bin TL
 • Destekleme Oranı: %60
  • Standart uygulama:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %30
   • Geri Ödemeli destek oranı: %70
  • Yerli Malı Belgeli Makine ve Teçhizat için:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin Yatırım Projesi başvurusunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanacağını beyan etmiş olması halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin son 3 yıl içerisinde KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Birincisi olmuş olması halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %40
   • Geri Ödemeli destek oranı: %60
Hizmet Alım Giderleri
 • Eğitim giderleri
  • Eğitim hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcıları:
   • Üniversite veya üniversitenin eğitim vermek üzere kurulmuş birimi / merkezi / enstitüsü
   • Kamu kuruluşu veya kamu kuruluşu tarafından kurulmuş birim / merkez / enstitü
   • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip firma
 • Danışmanlık giderleri
  • Danışmanlık hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcıları:
   • Üniversite veya üniversitenin danışmanlık /araştırma vb. hizmetler vermek üzere kurulmuş birimi / merkezi / enstitüsü
   • Kamu kuruluşu veya kamu kuruluşu tarafından kurulmuş birim / merkez / enstitü
   • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşu
   • Teknoloji transfer ofisi / teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi
   • Teknoloji geliştirme bölgesinde/teknoloji transfer ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanı veya teknoloji geliştirme bölgesinde firması bulunan öğretim elemanı
   • KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında mesleki yeterlilik belgesine sahip KOBİ danışmanı
   • 5.2.2019 tarih ve 30677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre yetkilendirilen rehber ve danışmanlar
 • Proje hazırlama danışmanlığı gideri
  • Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir.
  • KOBİ Danışmanları Listesi: https://sausem.sakarya.edu.tr/2/3285/KOBI-DANISMANI-(Seviye-6)-MESLEGINDE-BELGELENDIRILMIS-KISILERIN-LISTESI

o   Bu konudaki desteğin üst limiti 4.000 TL’dir.

o   Bir Öğretim Elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez.

 • Test ve analiz giderleri
  • Test – analiz hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcıları:
   • Üniversite veya üniversite tarafından test – analiz hizmetleri vermek üzere kurulmuş laboratuvar /birim / merkez / enstitü
   • Kamu kuruluşu veya kamu kuruluşu tarafından kurulmuş laboratuvar /birim / merkez / enstitü
   • İlgili test – analiz konularında yurtiçi veya yurtdışı akredite laboratuvar / test kuruluşu
   • Bilişim teknolojileriyle ilgili olarak fonksiyonel test, performans testi, güvenlik değerlendirmesi ve sızma testi vb. testler konusunda yurtiçi veya yurtdışı akredite laboratuvar / test kuruluşu
 • Belgelendirme giderleri
  • Belgelendirme hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcıları:
   • İlgili belge konusunda TÜRKAK veya yurt dışı akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu
   • Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
   • İlgili belgeyi verme yetkisine sahip kamu kurumu / kuruluşu ya da ilgili bakanlıkça belirlenen mevzuatına göre yetkilendirilmiş özel firma
 • Destek Tutarı Üst Limiti (Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz toplam): 200 bin TL
 • Destekleme Oranı: %60
  • Standart uygulama:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %30
   • Geri Ödemeli destek oranı: %70
  • Yerli Malı Belgeli Makine ve Teçhizat için:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin Yatırım Projesi başvurusunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanacağını beyan etmiş olması halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin son 3 yıl içerisinde KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Birincisi olmuş olması halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %40
   • Geri Ödemeli destek oranı: %60
Proje Süresi
 • Proje süresi, aşağıda belirtilen sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.
  • Azami 20 ay
  • Asgari 8 ay
 • Projede Revizyon talebi kapsamında, proje teklif çağrısında belirtilen proje süresi üst sınırı dikkate alınmaksızın, bir defaya mahsus 4 ay ek süre verilebilir.
Değerlendirme Kriterleri
https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2020%20Cagrilari/2020.01/04_2020.01_Kurul_Degerlendirme_Kriterleri_Tablosu.pdf

Projeye ek yapılarak belgelendirildiği takdirde (zorunlu değildir), ikinci aşama kurul proje değerlendirmesi sonrasında ek puan getirecek hususlar:

 • İşletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir.)
 • Projeyle işletmeye adapte edilecek / uygulanacak/ uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış proje ya da Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan bir ürün /yazılımıyla ilgili olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun /TGB’nin yazısı veya ArGe Merkezi belgesi hizmet sağlayıcıdan alınarak başvuruya eklenmelidir.)
 • Orta Yüksek Teknolojili Sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, Yüksek Teknolojili Sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
 • Ek puanların toplamı 10’u geçemez.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Başvuru yapmadan önce Çağrı DokümanıÇağrı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile Uygulama Esaslarının incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler (son başvuru tarihine kadar) bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.
 • KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarılı tamamlanmayan ya da sonlandırılan işletmeler, proje süresinin bitiş tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz. Proje süresi bitmeden önce sonlandırılan projeler için proje bitiş tarihi, sonlandırmaya ilişkin kurul kararı tarihidir.
 • İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı dışındadır.
 • İş süreçlerine adapte edilecek teknolojinin işletmedeki mevcut makine – teçhizat – bilişim donanım ile çalışması halinde işletmede verimlilik artışını ve süreçlerde dijitalleşmeyi sağlaması esastır.
 • Adapte edilecek /uygulanacak / uyarlanacak teknolojinin yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda, proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması destek kapsamındadır.
 • İşletme, proje uygulama sürecinde; proje faaliyetleri, faaliyet – zaman planı, proje süresi ve giderleri için proje teklif çağrısında belirlenen esaslar dahilinde revizyon talep edebilir. Revizyon talebi, 12 ay ve daha kısa süreli projelerde 1 kez, 12 aydan uzun süreli projelerde en fazla 2 kez yapılabilir. (2) İşletme en erken proje başlangıç tarihinden 4 ay sonra KBS üzerinden projesinin değişikliğe açılmasını talep edebilir. İşletme, revizyon talebini ve projedeki değişiklikleri KBS üzerinden Proje Revizyon Talep Formuna işler ve proje süresi tamamlanmadan en geç 2 ay öncesine kadar sistem üzerinden formu onaylar. İşletme, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararındaki toplam destek tutarında artış olacak şekilde revizyon talep edemez. Revizyon talebi kapsamında, proje teklif çağrısında belirtilen proje süresi üst sınırı dikkate alınmaksızın, toplam proje süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla kurul kararı ile bir defaya mahsus 4 ay ek süre verilebilir.
 • Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzer giderler (ör. KDV) destek kapsamı dışında tutulur.
 • Destek kapsamındaki giderlerin fatura tarihinin ve ilişkili faaliyetin icra tarihinin proje süresi içinde olması gerekir. Proje süresi içinde düzenlenen fuarlara ilişkin giderlerde, fatura tarihinin proje süresi içinde olması şartı dikkate alınmaz. Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, ilgili çağrı kapsamında proje başvuru formu hazırlama konusunda alınan danışmanlık hizmeti için destek verilir. Proje başvuru formu hazırlama danışmanlığı giderinde, faaliyet icra tarihinin ve fatura tarihinin proje süresi içinde olması şartı dikkate alınmaz.
 • İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu İşletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
 • Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
 • İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda işletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.
 • İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmaması şartı ile sadece makine-teçhizat ve yazılıma (yazılıma ilişkin eğitim- danışmanlık hariç) ilişkin satın alımlar için Uygulama Biriminin de uygun bulması halinde Hizmet Sağlayıcıya ödeme yapılabilir. Bu durumda; öncelikle işletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların hizmet sağlayıcıya ödenmiş veya akreditif hesabına yatırılmış olması gerekir. Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; hizmet sağlayıcının adına Gayri Kabili Rücu Akreditif açılması için akreditif açtırma talimatı ile birlikte işletmenin banka hesabına blokeli olarak yapılır.
 • Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden ve faturanın düzenlenme tarihi, Yurt Dışı Hizmet Sağlayıcıya ödeme yapılması durumunda ise akreditif açtırma talimatı tarihi esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
 • Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.
 • Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.
 • Banka aracılığıyla ödemeden kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü ödemedir (banka dekontu ya da hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, ciro edilemez senet vb.). Ödemenin hizmet sağlayıcıya üçüncü kişiler tarafından banka aracılığıyla yapılması durumunda, banka dekontunda; ödemenin kimin borcuna karşılık yapılmış olduğu veya ilgili fatura tarihi ve numarası bilgilerinin bulunması, dekontta bu bilgilerin eksik/yetersiz olduğu hallerde işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının ayrıca sunulması gerekir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde, çek fotokopisi ya da hizmet sağlayıcı imzalı çek giriş belgesi ile birlikte işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının sunulması gerekir.
 • Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından proje başlangıç tarihinden itibaren banka aracılığıyla ödenmesi gerekir. Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet vb.) ödemedir.  Ödemenin Hizmet Sağlayıcıya üçüncü kişiler tarafından yapılması durumunda, banka dekontunda; ödemenin kimin borcuna karşılık yapılmış olduğu veya ilgili fatura tarihi ve numarası bilgilerinin bulunması veya bankacılık enstrümanları ile yapılan ödemeye ilişkin olarak İşletmenin borcunun ödendiğini gösteren Hizmet Sağlayıcı yazısının sunulması gerekir.
 • Yatırım Projesi kapsamında desteklenerek satın alınan makine-teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletmeye ait olup proje süresi içerisinde, proje bitiş tarihinden proje tamamlanma tarihine kadar ve projenin tamamlanma tarihinden itibaren 3 yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, devredilemez veya Kredi Garanti Fonu A.Ş. haricinde rehin verilemez. Söz konusu taşınırlar üzerine, KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir.
 • Proje süresinde işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi hususu işletme tarafından uygulama birimine bildirilir. Bu husus kurul tarafından değerlendirilerek projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir. İşletmenin tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde proje kurul kararıyla sonlandırılır.
 • Projenin sonlandırılması durumunda işletmenin durumu kurul tarafından değerlendirilir. Kurula sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik, projenin başarılı sonuçlanma ihtimalinin ortadan kalktığına ilişkin değerlendirme içeren Dönemsel İzleme Formu veya kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Geri ödemeli destekler ise sonlandırmaya ilişkin kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu kapsamda, geri ödemeli desteklerin tahsili için işletmeye (teminatın KGF’den alınması durumunda ayrıca KGF’ye) yazı ile; borcunu tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemesi gerektiği, ödemediği takdirde teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen faiziyle birlikte ödeme yapılmadığı takdirde; borç, destek ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte teminat nakde çevrilmek suretiyle ve varsa faizden dolayı teminatın karşılamadığı tutarlar işletmeden ayrıca iade alınmak ya da yasal takip başlatılmak suretiyle tahsil edilir.
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
 • Son başvuru tarihi: 17 Eylül 2020
 • Kontrol işlemleri:
  • KOSGEB ilk kontrol: 21 – 27 Eylül 2020 (5 iş günü)
  • İşletme düzeltme ve varsa itiraz: 28 Eylül – 2 Ekim 2020 (5 iş günü)
  • KOSGEB son kontrol: 5 – 7 Ekim 2020 (3 iş günü)
 • Kurul değerlendirmesi:
  • 1. Safha – online değerlendirme: 15 – 20 Ekim 2020 (7 iş günü)
  • 2. Safha – toplantılar: 5 – 2 Kasım 2020 (12 iş günü)
 • Kabul edilen projelerin bildirilmesi: 30 Kasım 2020
 • Kurul değerlendirme sürecine itiraz: 30 Kasım – 14 Aralık 2020 (15 gün)
Daha fazla bilgi ve sorularınız için
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler

Saygılarımla,