Kosgeb

Kooperatiflere yönelik Hibe Programı!

kooperatif hibe

Kooperatiflere yönelik Hibe Programı!

T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bir çağrı ilan etmiştir. Destek Programının amacı, Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasıdır. Başvurular, Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacak olup başvuru yapmak isteyenlerin Ticaret İl Müdürlükleri bünyesindeki Proje Yürütme Birimleri ile görüşerek bilgi almaları tavsiye edilmektedir.

Program kapsamında desteklenen giderler (proje konuları):

 • Mal Alımları:
  • Demirbaş
  • Makine-Ekipman
 • Hizmet Alımları
 • Nitelikli Personel İstihdamı

Başvurular 15 Temmuz 2020 tarihinde başlamış olup son başvuru tarihi belirlenmemiştir!

Duyuru: https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des

Başvuru dokümanları için: https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des/koop-des-kilavuz-ekleri-ve-taahhutnameler

Kimler başvuru yapabilir?

Kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce yürütülen Kooperatif türleri genel haliyle aşağıda listelenmiştir:

 • Tarım Satış
 • Yaş Sebze Meyve Pazarlama
 • Karşılıklı Sigorta
 • Eğitim
 • Gayrimenkul İşletme
 • Sağlık Hizmetleri
 • Kredi Kefalet
 • Küçük Sanat
 • Karayolu Yük Taşıma
 • Karayolu Yolcu Taşıma
 • Deniz Yük Taşıma
 • Deniz Yolcu Taşıma
 • Tüketim
 • Site İşletme
 • Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
 • Tedarik
 • Temin-Tevzi
 • Turizm Geliştirme
 • Yardımlaşma
 • Üretim Pazarlama
 • Hamal-Taşıma
 • Pazarcılar İşletme
 • Yayıncılık
 • Basın Yayın İletişim

Destekleme:

Desteklenen Gider Kalemi Destekten Yararlanabilecek Kooperatif Türü(leri) Hibeye Esas Proje Tutarı Üst Limiti ve Destek Oranı
Mal Alımları: Demirbaş
Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezleri ile Çocuk Kulüpleri, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları

·        Ortaklarının %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarında, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında YönetmelikEngelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri YönetmeliğiÖzel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuattaki esaslar dikkate alınacaktır. Bu kapsamda kooperatiflerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapacakları kuruluş başvurularında belirtilen kapasiteye uygun olarak yatırım malı alımlarının miktar ve niteliği belirlenir.

·        Başvuru sahibi Kooperatifler, proje konularından makine ve/veya ekipman veya yatırım malı alımları için ayrı ayrı talepte bulunabilecekleri gibi, bu proje konularının ikisine de talepte bulunabilirler.

·        Yapılacak ödemelerde oluşacak havale, komisyon vb. masraflar, Bakanlık tarafından gönderilecek hibe desteği miktarının içinden karşılanır. Hibe ödemeleri gerçekleştirilirken oluşacak havale, komisyon vb. masraflar Bakanlıktan ayrıca istenemez.

Ortaklarının en az %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatifler
 • Hibeye esas proje tutarının azami sınırı: 200.000 TL
 • Destek Oranı:
  • Ortaklarının en az %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatifler: %75
Mal Alımları: Makine-Ekipman
Kooperatifin anasözleşmesindeki faaliyet konuları ile ilgili bir işi yapmak, bir makineyi gereğince kullanmak, çalıştırmak için gerekli alet, edevat, cihaz ve teçhizat

 • Başvuru sahibi Kooperatifler, proje konularından makine ve/veya ekipman veya yatırım malı alımları için ayrı ayrı talepte bulunabilecekleri gibi, bu proje konularının ikisine de talepte bulunabilirler.
 • Yapılacak ödemelerde oluşacak havale, komisyon vb. masraflar, Bakanlık tarafından gönderilecek hibe desteği miktarının içinden karşılanır. Hibe ödemeleri gerçekleştirilirken oluşacak havale, komisyon vb. masraflar Bakanlıktan ayrıca istenemez.
Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce yürütülen Kooperatif ve Üst Kuruluşları
 • Hibeye esas proje tutarının azami sınırı: 200.000 TL
 • Destek Oranı:
  • Ortaklarının en az %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatifler: %75
  • Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki kooperatifler: %75
  • Diğer kooperatifler: %50
Hizmet Alımları
Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin Tanıtımı ve Pazarlanmasına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş Sergi ve Fuar katılımlarına yönelik alımlar

 • Bu kapsamda en fazla 7 günlük boş alan yer kirası, stand konstrüksiyonu ile ilgili hizmet giderleri için destek talebinde bulunabilirler. Hibe desteği talebinde bulundukları sergi veya fuar giderlerinin tümü tek bir faturada yer alması gerekmektedir. Boş alan yer kirasından ayrı faturalanmış diğer giderlere Program kapsamında hibe desteği verilmez.
 • Kooperatifler; katılacakları sergi ve fuarlara ilişkin başvurularını, kooperatif merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğüne sergi ve fuarın ilanı veya bildirimi tarihinden sonra gerçekleştirir.
 • Başvuru sahibi Kooperatifler, proje konularından makine ve/veya ekipman veya yatırım malı veya hizmet alımları için ayrı ayrı talepte bulunabilecekleri gibi, bu proje konularının tümüne de talepte bulunabilirler. Nitelikli Personel İstihdam desteğinden de yararlanmak isteyen kooperatifler ise mal ve/veya yatırım malı alımı proje konularıyla birlikte başvuruda bulunmalıdır.
 • Yapılacak ödemelerde oluşacak havale, komisyon vb. masraflar, Bakanlık tarafından gönderilecek hibe desteği miktarının içinden karşılanır. Hibe ödemeleri gerçekleştirilirken oluşacak havale, komisyon vb. masraflar Bakanlıktan ayrıca istenemez.
Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce yürütülen Kooperatif ve Üst Kuruluşları
 • Hibeye esas proje tutarının azami sınırı: 30.000 TL
 • Destek Oranı:
  • Ortaklarının en az %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatifler: %75
  • Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki kooperatifler: %75
  • Diğer kooperatifler: %50
Nitelikli Personel İstihdamı
Mal alımına ilişkin hibe desteği verilecek Kooperatiflerin projeleri kapsamında istihdam edecekleri en az Lisans düzeyinde mezuniyet belgesi bulunan kişiler:

 • Mal alımına ilişkin ödeme talepleri Bakanlıkça uygun görülmeden Nitelikli Personel İstihdam desteğine ilişkin hibe sözleşmesi imzalanmaz.
 • Destek kapsamında istihdam edilecek kişilerin Kooperatifin son 4 aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam olması gerekmektedir.
 • Program kapsamında makine ve/veya ekipman alımı projelerine hibe desteği alan kooperatiflerin, bu makine ve/veya ekipmanların kullanımında ihtiyaç duyacakları ya da bu yatırım nedeniyle kamu kurumlarınca istihdamı zorunlu tutulan nitelikli personel istihdamlarına destek verilecektir. Kooperatif işletmesinin çalışanları, alınan makine ve/veya ekipmanın kullanımı konusunda yeterli veya zorunlu olarak istihdam edilmesi gereken personelin vasıflarını taşıyorsa, kooperatifin nitelikli personel istihdamına hibe desteği verilmez.
 • Ortaklarının % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinde nitelikli personel olarak yalnızca faaliyeti için gerekli olan veya kamu kurumlarınca zorunlu tutulan personel istihdamına hibe desteği verilir.
 • Kooperatif tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, emekliler, yabancı uyruklular, kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri, denetçileri veya bağımsız denetçileri bu Program kapsamında Nitelikli Personel olarak istihdam edilemez.
 • Nitelikli personel istihdam desteği Merkez Proje Komisyonu kararı ile kooperatifin yeni istihdam edeceği en fazla 2 personel için verilir.
 • Nitelikli personel olarak istihdam edilen kişilerin, 26/09/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan malvarlığına karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, bilişim alanında suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine işleyişine karşı suçlar, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlarla ilgili ya da 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4 üncü maddesi gereğince fail, azmettiren ve yardım eden sıfatıyla kesinleşmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin adli sicil kaydının bulunmaması şarttır.
 • Yapılacak ödemelerde oluşacak havale, komisyon vb. masraflar, Bakanlık tarafından gönderilecek hibe desteği miktarının içinden karşılanır. Hibe ödemeleri gerçekleştirilirken oluşacak havale, komisyon vb. masraflar Bakanlıktan ayrıca istenemez.
 • Hibe desteği ödemesi, nitelikli personel istihdamının gerçekleştiği sürenin sonunda kooperatifin hesabına aktarılır.
Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce yürütülen Kooperatif ve Üst Kuruluşları
 • Hibeye esas proje tutarının azami sınırı: Her türlü vergi ve sigorta giderleri ile asgari geçim indirimi hariç net ücret üzerinden;
  • Bir personel için: 30.000 TL/yıl
  • İki personel için: 60.000 TL/yıl
 • Destek süresi: 1 yıl
 • Destek Oranı: %100

* Birinci Derecede Kalkınma Öncelikli Yöreler:

 • Adıyaman
 • Ağrı
 • Aksaray
 • Amasya
 • Ardahan
 • Artvin
 • Bartın
 • Batman
 • Bayburt
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri)
 • Çankırı
 • Çorum
 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkari
 • Iğdır
 • Kahramanmaraş
 • Karabük
 • Karaman
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kırıkkale
 • Kırşehir
 • Kilis
 • Malatya
 • Mardin
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Osmaniye
 • Rize
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Şanlıurfa
 • Şırnak
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmadan önce YönetmelikUygulama Kılavuzu ve 50 Soruda KOOP-DES Kitapçığı’nın incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Hibe Sözleşmesi devredilemez.
 • Merkez Proje Komisyonunca verilmesi kararlaştırılan hibe destek tutarı ve oranı hibe sözleşmesinde aşılamaz.
 • Mal alım ve Hizmet Alım bedelleri ile Nitelikli Personel İstihdam ücretleri piyasa rayicini geçemez. Kooperatiflerin sunmuş oldukları proje bedellerinin piyasa rayiçlerinin üstünde olması halinde, projeler İl Müdürlüğünce piyasa fiyat araştırmalarının yeniden yapılması amacıyla kooperatiflere iade edilir.
 • Kooperatifin sunacağı projenin toplam bedeli, KDV ve diğer vergiler hariç olmak üzere hazırlanır.
 • Desteklenecek proje giderlerine dair gerçekleşmeler Kooperatif ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra ve Hibe sözleşmesinde öngörülen süre içerisinde yapılmalıdır.
 • Başvuru sahibi kooperatifler, Bakanlığın vereceği hibe desteği tutarı dışında kalan, kendi katkı paylarını karşılamakla yükümlü ve sorumludur. Kooperatif kendi katkı payının finansmanında diğer kamusal desteklerden yararlanmamış olmalıdır.
 • Satın alınacak demirbaş, makine-ekipman ve hizmetleri sağlayacak yüklenicilerini kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri, denetçileri veya bağımsız denetçileri, kooperatif çalışanı ve bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarından ve kamu çalışanlarından olmaması gereklidir.
 • Mal ve hizmet alımlarının tahmini bedelleri dikkate alınarak aşağıdaki satın alma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.
  • Hibeye esas proje tutarı 150.000 TL ve altı olan kooperatiflerin projelerinde “Doğrudan Temin Usulü” yönteminin izlenmesi (detaylar için bkz. Uygulama Kılavuzu s. 47 – 48)
  • Hibeye esas proje tutarı 150.000 TL’nin üstü olan kooperatif projelerinde ise “Pazarlık Usulü” alım yönteminin uygulanması (detaylar için bkz. Uygulama Kılavuzu s. 48 – 54)
 • Program kapsamında ödemeler Türk Lirası olarak yapılır.
 • Kooperatifin SGK borcu, vadesi geçmiş vergi borcu bulunması ve gelir vergisi stopajını yatırmaması durumlarında, Kooperatife bu borçların ödemesi yapılana kadar hibe desteği kapsamında ödeme yapılmaz.
 • Kooperatif, projenin tamamlanmasından itibaren 5 yıl içinde hibe sözleşmesi kapsamında satın aldığı malların mülkiyetini devredemez ve amacını değiştiremez.
 • Kooperatifler, projenin uygulanmasına ilişkin hesaplara ait kayıtları ile bu kayıtlara ilişkin belgeleri düzenli olarak tutmak ve 10 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 • Destek başvurusu:
  • Mal ve Ekipman Alımı Desteği başvuruları: Kooperatifçe Proje Başvuru Formu (Ek: 1-a, Ek: 1-b) ile “Taahhütname 1” ve “Taahhütname 2” doldurularak, ekleri ile birlikte eksiksiz olarak Kooperatif merkezinin bulunduğu ildeki İl Müdürlüğüne teslim edilir. Proje başvuru formu iki nüsha, ekleri ise tek nüsha olarak elden teslim edilir.
  • Hizmet Alımı Desteği başvurular: Kooperatifçe Proje Başvuru Formu (Ek: 2-a) ile “Taahhütname 1” ve “Taahhütname 2” doldurularak, ekleri ile birlikte eksiksiz olarak Kooperatif merkezinin bulunduğu ildeki İl Müdürlüğüne teslim edilir. Proje başvuru formu iki nüsha, ekleri ise tek nüsha olarak elden teslim edilir.
  • Nitelikli Personel İstihdam Desteği başvuruları: Kooperatifçe Proje Başvuru Formu (ek: 4-a) ile “Taahhütname 2” ve “Taahhütname 5” doldurularak, ekleri ile birlikte eksiksiz olarak Kooperatifin merkezinin bulunduğu ildeki İl Müdürlüğüne teslim edilir. Proje başvuru formu iki nüsha, ekleri ise tek nüsha olarak elden teslim edilir.
 • İl Proje Yürütme Birimi incelemesi:
  • İl Proje Yürütme Birimince Programa yapılan başvurular, başvuru süresinin bitiş tarihinden itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine göre incelenir ve sonuçlandırılır.
  • İl Proje Yürütme Birimi öncelikli olarak başvuru belgelerini tam ve doğruluğu yönünden inceler. Yapılan incelemelerde aranan kriterleri sağlayan eksiksiz başvurular İl Proje Komisyonuna sunulur.
  • Yapılan kontrollerde, başvuru kriterlerini sağlamayan ve/veya eksik başvuruların tespiti halinde bunlar kooperatife iade edilir. Kooperatifler başvuruların iade edilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde iade edilme gerekçesini gidererek, başvurularını İl Müdürlüğüne teslim eder.
 • İl Proje Komisyonu değerlendirmesi:
  • İl Proje Komisyonunca, İl Proje Yürütme Birimi tarafından başvurular için düzenlenen Proje Başvuru Puanlama Cetvelinin doğruluğu incelendikten sonra projelerde belirtilen maliyet kalemlerinin gerekliliği, piyasaya uygunluğu ve yerindeliği gibi hususlar incelenerek projenin üretim ve istihdama katkısı, ilin ihtiyaçları, projenin ekonomik olup olmadığı hususları Proje Değerlendirme Formunda değerlendirilir.
  • İl Proje Komisyonu, Proje Başvuru Puanlama Cetvellerinin gelmesinden itibaren 10 gün içinde yapacağı değerlendirme sonuçlarına göre İl Proje Yürütme Birimine hazırlattırılan İl Proje Değerlendirme Raporunu (Ek: 1-d) imzalar. Proje Değerlendirme Formu, İl Proje Değerlendirme Raporuna eklenir.
  • İl Proje Komisyonunca Proje Değerlendirme Formundaki kriterlere göre dyapılan değerlendirme sonucunda en az 80 puan alan kooperatif projeleri ile ilgili olarak Başvuru Listesi İl Müdürlüğünce düzenlenir. Bu liste Merkez Proje Komisyonunca nihai karar verilmek üzere en geç 5 gün içinde yazı ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. İl Proje Değerlendirme Raporunda yeterli puanı alamayarak İl Müdürlüğünce iade edilen başvurular tekrar kabul edilmez.
 • Genel Müdürlük Merkez Proje Komisyonu kararı:
  • Genel Müdürlükçe, İl Müdürlükleri tarafından gönderilen İl Proje Değerlendirme Raporları, hibe desteği nihai kararı için Merkez Proje Komisyonuna sunulur. Merkez Proje Komisyonu, İl Proje Değerlendirme Raporlarının sunulmasından itibaren, Bakanlığa sağlanan bütçe imkanları çerçevesinde kooperatifin faaliyet gösterdiği sektör, bulunduğu il, kooperatifin durumu, İl Proje Değerlendirme Raporunda belirlenen puan ve Bakanlığın kooperatifçilik politikası gibi hususları da dikkate alarak nihai kararını en geç 20 gün içinde verir. Merkez Proje Komisyonunun kararları kesindir.
  • Bütçe imkanları nedeniyle desteklenmesine ilişkin karar alınamayan projeler dışında, Merkez Proje Komisyonunca kabul edilmeyen projeler tekrar değerlendirmeye alınmaz.
  • Hibe desteği verilmesi kabul edilen projeler, Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Ayrıca kararlar İl Müdürlüğüne bildirilir. Kooperatifler, kararlar hakkında İl Müdürlüğü aracılığıyla bilgilendirilir.
 • Hibe Sözleşmelerinin imzalanması:
  • Kooperatifin imzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinden en az ikisi, projelerinin desteklenmesi kararının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasından itibaren 20 gün içerisinde İl Müdürü ile hibe sözleşmesi ve ekleri ile “Taahhütname’yi” imzalar. Bu süre, son günün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzar. Taraflarca hibe sözleşmesi ve eklerinin her bir sayfası imzalanır.
  • Desteklenmesi kabul edilen projelerin duyurulmasını takip eden 20 gün içerisinde İl Müdürü ile hibe sözleşmesini imzalamayan veya hibe sözleşmesi eki dokümanlarını tamamlamayan kooperatiflerle hibe sözleşmesi yapılmaz. Ancak Kooperatifin proje ödemelerine yönelik ortaklarından ek ödeme almak için gerekli olan genel kurul kararının gecikmesi, proje faaliyetlerine yönelik diğer kamu kurumlarından alınacak belgelerde gecikmenin yaşanması gibi zorunluluk hallerinde, kooperatif gerekçesiyle birlikte bir defaya mahsus 30 güne kadar ek süre talep edebilir. Doğal afetler, genel salgın hastalıklar, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebepler var ise 30 günden daha uzun ek süre de verilebilir.