Tarımsal İhale

Polatlı Tarım İşletmesi küçükbaş hayvan satışı ihale duyurusu

hibe proje

Polatlı Tarım İşletmesi küçükbaş hayvan satışı ihale duyurusu

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

1- İşletmemiz yetiştirmesi 1.900 baş Reforme Merinos Erkek Kuzu, 250 baş Reforme Polatlı Erkek Kuzu, 300 baş Reforme Merinos Koyun, 40 baş Reforme Polatlı Koyun, 150 baş Reforme Merinos dişi Toklu olmak üzere toplam 2.640 baş reforme hayvanın canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırma usulü ile işletme Merkezinde satışı yapılacaktır..
2-İhale 09.07.2020 Perşembe günü saat 14,00’de işletmemiz merkezinde yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, ikinci ihale 16.07.2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Parti
No
C i n s i Miktarı
(Baş)
Canlı Ağırlık (Kg) Muh. Bedel
(TL/Kg)
Muhammen Tutar (TL) Geçici Teminat
(% 5)
1 Reforme Merinos Erkek Kuzu 300 13.500 23,00 310.500,00.- 15.525,00.-
2 Reforme Merinos Erkek Kuzu 300 13.500 23,00 310.500,00.- 15.525,00.-
3 Reforme Merinos Erkek Kuzu 300 13.500 23,00 310.500,00.- 15.525,00.-
4 Reforme Merinos Erkek Kuzu 300 13.500 23,00 310.500,00.- 15.525,00.-
5 Reforme Merinos Erkek Kuzu 300 13.500 23,00 310.500,00.- 15.525,00.-
6 Reforme Merinos Erkek Kuzu 200 8.000 23,00 184.000,00.- 9.200,00.-
7 Reforme Merinos Erkek Kuzu 200 8.000 23,00 184.000,00.- 9.200,00.-
8 Reforme Polatlı Erkek Kuzu 250 11.250 23,00 258.750,00.- 12.937,50.-
9 Reforme Merinos Koyun 150 9.750 18,00 175.500,00.- 8.775,00.-
10 Reforme Merinos Koyun 150 9.750 18,00 175.500,00.- 8.775,00.-
11 Reforme Polatlı Koyun 40 2.600 18,00 46.800,00.- 2.340,00.-
12 Reforme Merinos Dişi Toklu 150 8.250 23,00 189.750,00.- 9.487,50.-
TOPLAM 2.640 125.100 2.766.800,00 138.340,00

4-İşletmemiz Konya -Yunak yolu üzeri 54.Km. Polatlı / ANKARA.
5-İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
d)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
6-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No.62 Bakanlıklar/ANKARA) ile Altınova, Gözlü, Konuklar ve Malya Tarım İşletmeleri ile işletmemizde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.
Ayrıca, 0 312 632 20 20-21 Numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.
7- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar (7.000,00.-TL.kadar) işletme veznesine yatırılacağı gibi 7.000,00.-TL.’nın üzerindeki teminatlar İşletmenin T.C Ziraat Bankası Polatlı Merkez şubesindeki (IBAN NO:TR54 0001 0000 1105 9943 7852 10 ) numaralı hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
8- Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereği istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve ihale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İLAN OLUNUR.
POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ