Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği bugünkü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

damizlik-duve-hibe

3 Ekim 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29846
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/39)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsar.

(2) Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2016-2018 yılları arasında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 27/6/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Damızlık dişi buzağı: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en fazla 6 aylık dişi buzağıyı,

d) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine sahip Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 3 aylık gebe hayvanı,

e) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

f) Hakediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje ve değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan ve genel müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

g) Hakediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

ğ) Hibe başvuru formu: Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların başvuru esnasında dolduracakları formu,

h) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

ı) Hibe desteği: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek olan illerde ahır inşaatı, damızlık amaçlı dişi buzağı alımı ve makine alet ve ekipman alımları ile ilgili olarak yatırımcılara Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

i) Hibe tutarı: Hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarını,

j) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

k) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

l) İl proje değerlendirme komisyonu (İPDK): Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden (asıl müdürler olmadığında yerine vekalet eden kişi) valilik oluru ile oluşan komisyonu,

m) İl proje yürütme birimi (İPYB): Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünde görev yapan konu uzmanı (inşaat, elektrik, makine mühendisi/teknikerleri) teknik eleman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimi,

n) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği veya açık sistem tesis durumundaki yerleri,

o) Karar: 27/6/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Kararı,

ö) Merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK): Bakan oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında daire başkanları ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az 5 kişilik komisyonu,

p) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren projeyi,

r) Sağlık sertifikası: Bakanlıkça belirlenmiş hastalıkları taşımayan, programlı aşıları yapılmış hayvanlara sahip işletmeler veya hastalıktan ari işletmelere verilen sertifikayı,

s) Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,

ş) TÜRKVET: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

t) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,

u) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

ü) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

v) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu,

y) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri,

z) Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve kadastro müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik elemanla (harita mühendisi/teknikerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda tespitini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 – (1) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama projelerini teknik gereklilikler bakımından inceler ve onaylar.

c) Onaylanan projeleri ve hakedişleri Genel Müdürlüğe gönderir.

(2) İl proje yürütme birimi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri/ veteriner hekimler ile çevre ve şehircilik il müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinde görevli inşaat, elektrik, makine mühendisi/teknikerlerinin katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üye olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin aplikasyonunun yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden bir teknik eleman ve inşaat hakedişlerinin düzenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyükşehir belediyelerinden, il özel idarelerinden veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

c) Başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine göre iş ve işlemlerin incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna gönderir.

ç) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirir.

d) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşur. Her üyenin birer yedeği belirlenir. Asıl üyelerin olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır. Vali yardımcısının izinde veya başka bir görevde olması durumunda komisyona vali yardımcısının yerine vekalet eden vali yardımcısı başkanlık eder. Komisyon üye çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

c) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakan oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında daire başkanları ve konu uzmanı teknik elemanlardan olmak üzere en az 5 kişiden oluşur.

b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

c) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak illerden gelen onaylı listeleri inceler. Onaylı listeleri illerin hayvan varlığı, arazi büyüklüğü, yem bitkileri ekiliş alanları, başvuran yatırımcıların mesleki tecrübeleri, il birliklerinin üye sayıları ve bütçe imkânlarına göre değerlendirerek desteğe hak kazanan yatırımcıları belirler ve ilgili il müdürlüklerine iletilmesini sağlar.

ç) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın öngördüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.

d) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst limitlerini belirler.

e) İl müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alır.

f) Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde;

a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar,

b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar,

c) Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel kişilerden bireysel veya bir arada yatırım yapacak yatırımcılar, yararlandırılır.

Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı

MADDE 7 – (1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

(3) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir.

(4) Aynı konudaki yatırımlarda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamındaki başvuruları değerlendirilmez.

b) Başvuru sahibi, aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır:

a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, gerçekleşme tutarının % 50’si.

b) Damızlık dişi buzağı alımına, alım tutarının % 50’si.

c) Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, alım tutarının % 50’si.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

MADDE 9 – (1) Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılır.

(2) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak Bakanlık merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK) tarafından belirlenir, internet sayfasında duyurulur ve il müdürlüklerine bildirilir.

(3) Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(4) Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

(5) Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(6) Karar kapsamında belirlenen yatırımların destekleneceği iller her yıl Bakanlıkça belirlenir.

(7) Uygulama rehberi Genel Müdürlükçe hazırlanır ve yayımlanır.

(8) Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaat, hayvan alımı ile makine ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsar.

(9) İnşaat yatırımları için;

a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.

b) Yapılacak ahırlar, yatırım yapılacak ilin koşullarına göre açık veya yarı açık sistem olacaktır.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, çatı aktarımı, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) Tadilat projeleri kapasite artırımına konu ahırın taşıyıcı unsurlarını etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüştürülmesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.

e) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılacaktır.

(10) Satın alınacak damızlık dişi buzağılar için;

a) Uygulama rehberinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir.

b) Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış fatura ve müstahsil makbuzu bulundurulur.

c) Buzağıların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

ç) Hayvanların, en az 3 aylık gebe düve olmadan satılmayacağına dair taahhütname alınır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu buzağılar destekleme kapsamı dışındadır.

e) Desteklemeye esas, dişi buzağıların birim fiyatları merkez proje değerlendirme komisyonunca her yıl belirlenir.

(11) Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı için;

a) Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin kapasitesine uygun olur. Satın alınacak yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, her iki ekipmanı kapsayacak şekilde hazırlanabileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için başvuru yapılabilir.

c) Makine alet ve ekipmanların birim fiyatı valilik oluru ile belirlenen fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hakedişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

(12) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

MADDE 10 – (1) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanır. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlara, yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme komisyonunun görüşü ve merkez proje değerlendirme komisyonunun kararıyla ek süre verilebilir.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Yapılan başvurular onbeş gün içinde, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular uygulama rehberi ekinde yayımlanacak olan değerlendirme kriterleri ve belirlenmiş olan puan barajına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır.

(2) İnceleme raporu, onbeş gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. İl müdürlüğü, yatırıma uygun bulunup il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmış olan başvuruları puanlama sırasını esas alarak listeleyip, Genel Müdürlüğe bir üst yazı ile gönderir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen onaylı listeleri inceler. Onaylı listeleri illerin hayvan varlığı, arazi büyüklüğü, yem bitkileri ekiliş alanları, başvuran yatırımcıların mesleki tecrübeleri, il birliklerinin üye sayıları ve bütçe imkanları dahilinde asıl ve yedek olarak onaylar. Onaylanan listeler Genel Müdürlükçe il müdürlüğüne gönderilir.

(4) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanması ve onaya sunulmasını resmi yazı ile rehberde belirtilen kadar süre vererek tebliğ eder.

Yatırımın ve işletmenin denetimi

MADDE 12 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) Yatırımcı 5 yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname verir.

(3) Yatırımın tamamlanması ve hakedişlerin ödenmesi sonrasında işletmeler beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hakedişler

Destekleme hakedişine başvuru ve hakediş belgelerinin hazırlanması

MADDE 13 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

(2) Hakedişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

(3) Yeni yatırımlarda yatırım tamamlanmadan hakediş düzenlenmez. Ödemeler iki defada yapılır. Birinci hakediş inşaat yatırımının tamamlanmasının ardından, ikinci hakediş ise hayvan alımı tamamlandıktan sonra yapılır. Kapasite artırımı/rehabilitasyon yatırımlarında ise hangi yatırım olursa olsun tüm yatırım kalemleri tamamlandıktan sonra bir defada hakediş yapılır.

(4) İnşaat hakedişlerinde konu uzmanı en az bir teknik elemanın (mühendis/tekniker) imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.

(5) Hayvan alımı için düzenlenecek hakedişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur.

Hakediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

MADDE 14 – (1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hakedişler il proje ve değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.

(2) Ödemeye uygun bulunan hakedişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) İl müdürlüğü tarafından yatırımcıya ödenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilen icmaller, Genel Müdürlükçe incelenir, değerlendirilir ve yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.

(4) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hakediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 15 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi altındaki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Bakanlık bütçesine tefrik edilen sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları yaralanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki (hayvan alımı, ahır inşaatı yapımı veya tadilatı, yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı hibesinden yararlanmış olanlar) faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara Karar kapsamında hibe kullandırılmaz. Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürlükleri yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınmak üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.