Tarım Bakanlığı Hibeleri

Su ürünleri Hibe Destekleri 2021

Su ürünleri hibe desteği

Su ürünleri Hibe Desteği 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yürütmüş olduğu ekonomik yatırımlar 81 ilde; Su ürünleri üretim tesisi yapılacak yeni tesislere, tamamlama projelerine, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme projelerine %50 hibe desteği verecektir.

Su ürünleri üretim tesisi hibe destek miktarı 

 • Yeni tesislerin yapımı için 3.000.000 TL ‘nın %50 hibe
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması için 2.000.000 TL ‘nın %50 hibe
 • Mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu için 1.500.000 TL ‘nın %50 hibe

hibe desteği verilecektir.

Su ürünleri üretim tesisi hibe desteği şartları

Su ürünleri hibe desteği

Su ürünleri üretim tesisi hibe başvurularına gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Başvuranların Çiftçi kayıt sistemine veya diğer tarım sistemlerine kayıt olmaları gerekmektedir.

 • Proje başvurusu en az 250.000 TL olmalıdır.
 • KDV harcamaları hariç olup yatırıcı tarafından karşılanacaktır.

Su ürünleri Hibe Destekleri  Hangi Tür Yetiştiriciliklerine Verilmektedir

Hibe desteği yararlanacak yatırımlar:

 • Denizlerde yetiştiricilik istiridye, midye ve alabalık türleri ile
 • İç sularda yetiştiricilik alabalık türleri, yayın balığı, mersin balığı, sazan, tilapya, karabalık, makro ve mikro algler, midye, karides, kara salyangozu üretimi 

Su ürünleri üretim tesis kapasiteleri;

 • İç sularda en az 25 en fazla 500 ton,
 • Denizlerde ve kapalı sistemlerde en az 500 en fazla 1.000 ton/yıl olmalıdır.

Su ürünleri Hibe Destekleri Kapsamı 

 • Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan sular için;
  • Filtrasyon ekipmanları, oksijenlendirme sistemleri, tesislerden çıkan suların arıtılması için kullanılması gereken ekipmanlar ve özellikle toprak havuzlarda ve kapalı devre sistemde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesislerde enerji kurulum sistemleri,
 • Tam kapalı devre sistemleri;
  • Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden daha yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü sistemi
 • Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği;
  •  Kafes, kafes ağı, kafes bağlantı elemanları (şamandra, kollektör, halat, çakar, flaşör, zincir kilidi, zincir, çapa, radansa), kuş ağı kulesi, ağ yıkama makinaları, su kalitesi ölçüm cihazı, balık nakil tankı, tüp dolum kompresörü, balık boylama makinesi, boyut ölçme cihazı, balık gözlem aynası, buzlama makinesi, balık nakil tankı, balık pompası, en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop, otomatik yemleme makinesi, ısı ve ışık yalıtımlı yem deposu

Karada su ürünleri yetiştiricilik tesisleri için hibe desteği kapsamı

 • İnşaat gideri olarak
  • Havuz yapımı, kuluçka dolabı, buzlama makinesi, balık nakil tankı, balık boylama makinesi, balık yetiştirme tankı, balık pompası, su dağıtım sistemi (boru, vana), su kalitesi ölçüm cihazı, su filtrasyon, oksijenlendirme ve geri kazanım  sistemleri, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olan alet ve ekipmanlardır. İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmemektedir.

Kuluçkahaneler için gerekli olan alet ve ekipmanlar:

 • İnşaat gideri olarak
  • Havuz yapımı,
 • Alet ve ekipmanlardır olarak;
  • Kuluçka dolabı, yavru tankı, su filtrasyon, oksijenlendirme ve geri kazanım sistemleri, balık boylama makinesi, balık pompası, su dağıtım sistemi (boru, vana), balık nakil tankı, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş enerjisi panelleri, yumurta seçme makineleri, dezenfeksiyon makineleri, markalama makinesi, mikroskop hibe desteği kapsamındadır. İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmemektedir.

Midye Yetiştiriciliği İçin Hibe Desteğinin Kapsamı:

Platform için (HDPE boru sistemi, şamandıra, çapa, zincir, zincir kilit takımı, halka kollektör, şamandıralı çakar fener, çapa gergi şamandırası), file, midye ekim makinesi, midye hasat makinesi, midye yıkama ve boylama makinesi, midye tutunma halatı, su kalitesi ölçüm cihazı, tüp dolum kompresörü, buzlama makinesi, en az 10 metre
boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, mikroskop hibe desteği kapsamındadır.

Kapalı devre sistem hibe kapsamı

 • İnşaat giderleri,
 • Alet ve ekiomanlar;
  • Mekanik filtrasyon cihazı, hassas filtrasyon cihazı, biyolojik filtre, protein ayrıştırıcı, UV ve ozon sterilizasyonu, su sıcaklığı ısıtma ve soğutma sistemi, oksijen ve sıcaklık, ph ölçüm, kontrol ve dağıtım sistemi, desatürasyon sistemi, defosforizasyon sistemi, denitrifikasyon sistemi, atık tutma sistemi, balık yetiştirme tankları, su dağıtım sistemi (boru, vana), güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamındır.

Su ürünleri üretim tesisi Hibe desteğine Başvuru Süresi ve Şekli

Su ürünleri üretim tesisi Hibe Desteği 2021 başvuruları için 06.03.2021 tarihi saat 23:59; kadar online olarak başvuruları tamamlanmalıdır. Su ürünleri üretim tesisi hibe desteğine gerçek ve tüzel kişiler https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx internet adresinden online olarak yapılmalıdır.

Başvuru tarihinde bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte ilgili il müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ HİBE DESTEĞİ

BAŞVURULARINDA  İSTENEN BELGELER

HAYIR KONTROL EDİLECEK BELGELER Belge Tipi
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği Bir
2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı şirket ana sözleşmesi Bir
3 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge Bir
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından bu güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi Bir
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı Bir
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri Bir
7 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname B
8 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti, teknik şartnamesi ve satın alma evrakı Bir
9 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi ve satın alma evrakı Bir
10 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son 3 yılın bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) Bir
11 Proje bütçesi, hibe başvuru formu Ek-1/Ek-1.1/ Ek-1.2 /Ek-1.3’e göre hazırlanmıştır Bir
12 Gider gerekçeleri hibe başvuru formu Ek-2’ye göre hazırlanmıştır A
13 Finansman kaynakları hibe başvuru formu Ek-3’e göre hazırlanmıştır A
14 Tahmini iş takvimi hibe başvuru formu Ek-4’e göre hazırlanmıştır A
15 Yatırım işletme planı dosyası hibe başvuru formu Ek-5 formatına göre hazırlanmıştır A
16 Proje başvuruları için tatbikat projesi yüklenmiştir A
17 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı A
18 Bütün başvurularda yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi, yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden A
21 Kapasite  artırımı,  teknoloji  yenileme  ve/veya  modernizasyona  yönelik  yatırım  konularında yapılan başvurular için yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi A
22 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi A
23 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı – davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı B
24 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge A
25 Başvuran tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname B
26 Başvuran gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname B
27 Kapasite  artırımı,  teknoloji  yenileme  ve/veya  modernizasyona  yönelik  yatırım konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge A
28 Başvuruya esas proje için, 2020/24 nolu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında diğer kurumlara hibe başvurusunda bulunmadığı ve hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname B
29 Damızlık büyükbaş/koyun ve/veya keçi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname B
30 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya  modernizasyon  başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası A
31 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım başvuruları için ürün sertifikası A
32 Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı belgesi (Tüzel kişilerde ortaklar ve yetkili müdürler için) A
33 Yüklenmesi gereken diğer belgeler A-B

A: Asıl Belgeden Taranmış Olmalıdır.

B: Başvuru Sahibi Tarafından İmzalanmış Belgeden Taranmış Olmalıdır.

Su ürünleri Üretim Tesisi Hibe Desteği Proje Başvuru Dosyaları

 • Başvuru formu,
 • Ekleri,
 • Destekleyici belgeler
 • Mühendislik Projeleri ( Mimari + Statik + Mekanik + Elektrik)

olmak üzere dört ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.

Su ürünleri üretim tesisi hibe desteğine başvurularınızı meslek odalarına kayıtlı alanlarında uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır. Bizlerden fiyat teklifi almak için bize ulaşın.