Tarım Bakanlığı Hibeleri

Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri

kirsal-kalkinma-hibe-2023

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) DestekleriKırsal Kalkınma %50 Hibe Destekleri açıklandı. Yeni yatırımlar için 7.000.000.- TL, tamamlama yatırımları  için 5.000.000.-TL, teknoloji yenileme yatırımları için 4.000.000.-TL üst limit belirlenmiştir. En son başvuru tarihi: 10 Şubat 2023, başvurular online olarak: Kırsal Kalkınma Hibelerine Başvuru online adresi yapılacaktır.

Kırsal Kalkınma Hibe Desteklerine  Kimler Başvurabilir

 • Tüm gerçek ve tüzel kişiler  kırsal kalkınma hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilirler.

Kırsal Kalkınma Hibe Desteklerine  Kimler Başvuramaz

 • Kamu görevi yürütenler, devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim görevlileri,
 • Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan ancak güncel uygulama rehberinin yayımlandığı tarihe kadar yatırımını nihai rapora bağlayamayanlar, hibe programından yararlanmış ancak fesih sürecinde projesi olanlar,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ve Türk Ceza Kanunu’nun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil kaydı olanlar,
 • Hibe sözleşmesi imzaladıktan sonra kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçmesi nedeniyle projesi için fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak feshedilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar 5 (beş) yıl süreyle hibe desteğinden faydalanamazlar.
 • Aynı başvuru döneminde, Tarımsal amaçlı birim kooperatif ve birlikler ile bunların üst birlikleri hariç, tüzel kişi olarak hibe başvurusunda bulunulması halinde ortaklar ayrıca çiftçi ve gerçek kişi olarak,
 • Tüzel kişi ortaklarının farklı tüzel kişilerle de ortaklıklarının olması halinde tüzel kişiler ayrı ayrı olarak, Çiftçi, gerçek ve/veya tüzel kişilerin hibe başvurusunda bulunmaları halinde oluşturdukları ya da oluşturacakları farklı tüzel kişiler/ortaklar ayrıca hibe desteğinden faydalanamazlar. Sonraki dönemlerde yapılacak başvurular için ise Tebliğde yer alan süre kısıtlarına uyulması gerekir

Kırsal Kalkınma Hibe Desteklerinden Yararlanacak Yatırım Yerin Özellikleri

 • Yeni tesis inşa edilecek tarım alanları veya mevcut işletmelerin genişletileceği/büyütüleceği tarım alanlarının, 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izin belgeleri alınmış olması gereklidir.
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik başvurularda; yatırım yeri organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinde ise işletmenin uygulayacağı yatırım konusu ile uyumlu olduğunu gösteren belgenin yukarıda belirtilen yatırım yerleriyle ilgili yönetim kurulundan alınması gerekir. Yatırım yerleri yukarıda belirtilen yerler dışında ise Yapı Kullanım İzin Belgesinin yatırım konusu ile uyumlu olduğunun tespitinde işletmenin yasal izin ve ruhsatları (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, İşletme Kayıt/Onay/Tescil Belgesi, Kapasite Raporu) dikkate alınır.
 • Yatırım yeri; organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi yada ihtisas küçük sanayi sitesinde yer alıyorsa ve tahsisli ise tapu takyidat belgesinin, tapu idaresi yerine yukarıda anılan idarelerden alınmış olması yeterlidir.
 • Yatırım yeri kiralık ise;

1. Kiralama süresi yatırım için başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en az 5 (beş) yılı kapsamalıdır.
2. Kira sözleşmesi noter tasdikli olmalıdır.
3. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.
4. İnşai faaliyet içeren projelerde nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde tapu üzerine işlenecek “başkasına ait olan bir arazideki inşaat üzerinde malik olma yetkisi veren” üst hakkı şerhi şartı aranır.
5. Yatırımcının nihai rapor aşamasında bu şarta uyacağına dair taahhüdü başvuru sırasında veri giriş sistemine yüklenir.
6. Başvuru sahibi adına, ilgili kurumlardan, mevzuatlarında aranılan şartların yerine getirilmesi halinde tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine yönelik olarak alınacak resmi yazı üst hakkı şerhi için taahhütname yerine kullanılabilecektir. Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütname ve/veya resmi yazılarda ayrıca noter tasdiki aranmaz.

 • Yatırım yeri hisseli ise; hissedarlardan birisinin başvuruda bulunması halinde diğer
  hissedarların yatırımcıya muvafakat verdiklerini, sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat
  yapılmasına rızaları olduğunu ve tesis faaliyete geçtikten sonra en az 5 (beş) yıl süreyle tesisin
  faaliyetine engel olabilecek ölçüde başka bir tesis kurmayacaklarını beyan ettikleri noter onaylı
  taahhütnamenin başvuru aşamasında veri giriş sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Kırsal Kalkınma Hibe Desteklerinden Başvurusunda İstenen Belgeler

NO BAŞVURULARDA İSTENEN BELGELER GERÇEK (G) / TÜZEL (T) KİŞİ
1 Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi T
2 Güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi T
3 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge G/T
4 Yatırım için yetkili kurul kararı ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararı ve noter onaylı imza sirküleri T
5 İnşaat varsa inşaat metrajı, keşif özeti, teknik şartnamesi G/T
6 Makine ekipman varsa makine ekipman teknik şartnamesi, bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair “Teknik Rapor” G/T
7 Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden yeminli mali müşavir veya yetkili muhasebe personeli tarafından onaylanmış yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu ile vergi levhası T
8 Proje başvuruları için avan/tatbikat projesi, alınması planlanan makine-ekipmana ait ölçekli yerleşim planı ve tatbikat projesi ile başvurulması halinde müelliflere ait oda kayıt belgeleri G/T
9 Tapu kaydı (web tapu üzerinden ya da tapu müdürlüğünden alınacak malik için detaylı Şerh/Beyan/İrtifak bilgisi içeren belge), arazi kiralık ise noter onaylı kira kontratı, hisseli araziler için noter onaylı muvafakatname, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve/veya 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında konulan şerhler için ilgili kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge G/T
10 Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi ya da başvuru sahibinin yatırım yerinin bağlı olduğu ilgili kurumdan alacağı yapı ruhsatı almasına gerek olmadığına dair yazı G/T
11 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için üretim izin belgesi (İşletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi), işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile kapasite raporu veya ekspertiz raporu G/T
12 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi G/T
13 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda; sadece mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge G/T
14 Genel Taahhütname G/T
15 Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname ve/veya mevcut hayvan varlığı için Türkvet kaydı belgesi G/T
16 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası ile bu amaca yönelik yatırım başvuruları için ürün sertifikası G/T
17 Adli sicil kayıt belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için), adli sicil kaydı olması durumunda mahkeme kararı G/T
18 İl/ilçe müdürlükleri döner sermayesine yatırılan KKYDP’ye ait başvuru ücret makbuzu G/T

Kırsal Kalkınma Hibe Desteği Verilen Gider Kalemleri

İnşaat işleri alım gideri ve makine ekipman alım giderleri hibe desteği kapsamındadır. Teklifte yer alan fiyatlar, öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı poz listelerinde yer alan fiyatlar olmalı, bu Bakanlığın poz listesinde yer almaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları poz fiyatları kullanılmalıdır. Bu listelerde bulunmayan pozlar için il referans fiyat komisyonu tarafından belirlenen referans fiyatlar kullanılabilir. (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı poz listeleri güncellemeleri, son başvuru tarihinden önce yayımlanan “TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranları Cetveline” göre yapılacaktır.

Kırsal Kalkınma Hibe Desteğinin Kazanılmasından Sonra Sunulacak Belgeler 
 • Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu,
 • Yatırımcının SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve vergi borcu olmadığına dair belgeler,
 • Modern seralarda yeni tesis kapsamında yapılacak yatırımlarda, il müdürlüğünden alınan uygun görüş ile ruhsat vermeye yetkili idarece verilecek, etüt ve projelerin fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair yazı,
 • Adli sicil kaydı,
 • Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı olmadığına dair tapu müdürlüğünden veya web tapudan alınmış güncel belge,
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki projeler için yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki yatırımlar için yapı kullanım izin belgesi,
 • Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda, mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli yapıldığına dair belge,
 • Tarımsal kooperatifler hariç, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti,
 • İlgili meslek odalarına kayıtlı kişiler tarafından hazırlanan ve tasdik edilen; makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını içeren ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair teknik rapor,
 • Güncel uygulama rehberi eklerinde yer alan başvuru konusu ile ilgili taahhütnameler,

Proje Danışmanı

Osman KARABOYUN (Ziraat Müh.)

0542 6097508

İletişim