TKDK-IPARD Hibeleri

TKDK 8 Çağrı Hibeleri Son Başvuru Tarihi 28.01.2020

tkdk-hibe

tkdk-hibeTKDK 8 Çağrı Hibeleri Son Başvuru Tarihi 28.01.2020 kadar başvurulabilir.  TKDK 8. Çağrı döneminde desteklenecek yatırımlar, başvuru koşulları, nelere hibe desteği var, kimler başvurabilir. Bu sorularınızın cevapları yazımızda.

TKDK 8. Çağrı Hibe Desteğine Başvuru Koşulları

Tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler. (Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.) açılan hibe desteğine başvuru hakkına sahiptir.

Başvurular Yeni ve Mevcut işletme üzerinden yapılabilir.

Mevcut işletme: Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı adreste* başvuru yapacağı sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi varsa ve bu işletme için modernizasyon, genişletme veya kapasite artırımı yapacaksa bu tür başvurular mevcut işletme olarak kabul edilecektir.

Yeni işletme: Başvuru sahibinin; yatırımın uygulanacağı adreste* başvuru yapacağı sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği hali hazırda bir işletmesi yoksa bu tür başvurular yeni işletme olarak kabul edilecektir.

* Adres: Herhangi bir toprak parçası veya binanın il, ilçe, mahalle, köy, cadde, sokak ismi, bina numarası, ada ve parsel bilgileri vb. bileşenler ile tanımlanan coğrafi konumudur.

TKDK 8. Çağrı Hibe Desteğine Uygunluk Kriterleri

 • Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
 • Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
 • Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, başvuruya konu olan işletmeler aşağıda belirtilen mevzuat ile uyumlu olmalıdır.
  • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu
  • 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 • Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasınının bulunmaması şartıyla, süt ve süt ürünleri, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama tesisleri, kanatlı kesimhanesi (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde), kanatlı parçalama tesisleri (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde), meyve ve sebze işleme ve su ürünleri işleme sektörleri için uygundur.

Süt ve Süt Ürünleri Yatırımları İçin

 • Süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Peynir altı suyu işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 200 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır. Mevcut işletmeler destek kapsamında değildir.
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen (çiğ süt hariç) ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

 

Et ve Et Ürünleri Yatırımları İçin

 • Kırmızı et kesimhaneleri için:
  • Eğer sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş, en fazla 500 baş,
  • Eğer sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş ve en fazla 4.000 baş,
  • Eğer kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, sığır, manda ve koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler karşılanmalıdır.
 • Kanatlı kesimhaneleri için:
  • Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya
  • Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi.
  • İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir.
  • Yeni kanatlı kesimhanelerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.
 • Et işleme için:
  • En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.
  • Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.
 • Parçalama tesisleri için:
  • Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.
  • Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir.
  • Yeni kanatlı eti parçalamada tesislerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.
 • Bir yatırımın aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda, bu yatırım, yukarıda belirtilen kesimhaneler, parçalama tesisleri ve et işleme tesisleri için gerekli tüm kapasite kriterlerini karşılamalıdır.
 • Su Ürünleri
 • İşletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.
 • İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.
 • Meyve ve Sebze
  • İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyvelerile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır.
  • Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan (www.tkdk.gov.tr’de yayınlanan meyve-sebze listesi), meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi, kurutulması, dondurulması ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
  • Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilerin yaptığı başvurular için üst limit şartı aranmayacaktır.

TKDK Hibe Desteğine Başvuru Yapamayacak Olanlar

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığında, diğer tüm koşullar sağlansa dahi başvuru sahibi destek almak amacıyla başvuruda bulunamaz.

(a) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınan, mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış kayyum tarafından idare edilen tüzel kişiler,

(b) Mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış vasi tarafından idare edilenler,

(c) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

(d) Hırsızlık, kaçakçılık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp veya rüşvet suçlarından adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,

(e) Başvuru aşamasında, proje uygulanma ve uygulama sonrası dönemde TKDK Kara Listesinde olanlar,

(f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,

(g) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar,

(h) Türk Ceza Kanunu’nun 102., 103. ve 104. Maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,

(i) Başvuruya konu yatırımı ile ilgili olarak AB’ye ihracat yapan işletmeler

tkdk-hibeTKDK Hibe Miktarı ve Destek Bilgisi

Uygun Harcama Tutarı Desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “Uygun Harcamalar” esas alınacaktır.

Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti,

 • Süt (peynir altı suyu dâhil) ve Et sektörleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 3.000.000 Avro,
 • Süt toplama merkezleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.000.000 Avro,
 • Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Avro ve 1.250.000 Avro,
 • Su ürünleri sektörü için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.500.000 Avro.

ÖNEMLİ NOT: Sekizinci çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen alt ve üst limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 6,1895 TL olarak kullanılacaktır.

Yukarıda belirtilen üst limitleri geçen kısım desteklenmeyecek olup, bu miktar başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır. Toplam uygun harcama tutarı alt limitin altında kalan yatırımlar reddedilecektir.

TKDK Hibe Destek Oranları

Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla;

 • Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişiler için bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı, diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.
 • Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişilikler için ise bildirilen uygun harcama tutarının %40’ını kamu katkısı, %60’ını ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.
 • Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

TKDK Hibelerinde Uygun Olan ve Olmayan Harcamalar

1. Makine-ekipman alımı: Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan satın alımı yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi alımlar ile uygun harcamalar listesinde belirtilen yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu tedbir için uygun harcamalardır.

2. Yapım işleri: Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan taşınmazların inşası/genişletilmesi/modernizasyonu bu tedbir için uygun harcamalardır.

3. Hizmet alımları (Genel Harcamalar): Yatırım bütçesi içerisinde yer alan, makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamalar toplamının en fazla %12’sine karşılık gelen mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri (ödeme talep paketi hazırlama bedeli) ile lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara dâhil olmak üzere makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla % 4’üne karşılık gelen ve 6.000 avroyu aşmayan iş planı hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) ile ilgili alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.

4. Görünürlük: Görünürlük giderleri, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla yatırımın bütçesine dâhil edilmeli ve iş planında gösterilmelidir. Toplam uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir ve yalnızca bir pano alımı uygun harcama bütçesine dâhil edilebilir.

Uygun harcamalar listesinde yer almayan harcama kalemleri desteklenmeyecektir.

tkdk-hibeTKDK 8. Çağrı Dönenimde Tüm sektörler için ortak olan uygun harcamalar,

 • AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
 • HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar,
 • Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
 • İşletmenin kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ ekipman alımı ve inşaat işleri,
 • Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında şebekeye bağlı olmayan (off-grid) sistemler desteklenmemektedir.
 • Paketleme için ekipman satın alınması,
 • Ürün ve işleme yönetimi için bilişim teknolojileri donanım ve yazılımları.

Sektörlere Özel Uygun Harcamalar Süt sektörü

 • Süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi, (peynir altı suyu işleyen işletmeler hariç)
 • Yeni süt toplama merkezlerinin, süt işleyen işletmelerin ve peynir altı suyu işleyen işletmelerin inşası,
 • Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
 • Düşük kaliteli ve iyi kaliteli süt arasındaki ayrımı yapabilmek için test ekipmanları,
 • Peynir altı suyu ve ürünlerinin test edilmesi için laboratuvar ekipmanları,
 • Peynir altı suyunun pastörizasyonu, konsantrasyonu, demineralizasyonu, laktozun ayrılması, peynir altı suyu ve ürünlerinin kurutulması, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması için yatırımlar,
 • Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.

Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Sektörü

 • Kırmızı et kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin inşası, modernizasyonu ve/ veya genişletilmesi,
 • Yeni kırmızı et kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,
 • Kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin ve ayrıca et işleyen işletmelerin modernizasyonu,
 • Yeni kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,
 • Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman,
 • Hayvan refahı ile uyumlu koşullarda büyükbaş ve koyun/keçi kesimi için yatırım,
 • Soğuk hava deposu ekipmanı,
 • İşleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi,
 • İşleme ve/veya parçalama tesisleri için soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.

Meyve ve Sebze Sektörü

 • Temizleme, sınıflandırma, tasnif ve paketleme hatları,
 • Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,
 • Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları,
 • Kurutma makine, ekipman ve paketleme hatları,
 • Ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/ veya modernizasyonu, kurutma, temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme üniteleri,
 • Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme üniteleri,
 • Hammadde ve paketleme için depolar,
 • Ürün taşıma ekipmanları,
 • Meyve ve sebzelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) dondurulması ve kurutulması için makine ve ekipman satın alınması,
 • Sert kabuklu meyvelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) kurutulması için makine ve ekipman satın alınması,
 • Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.

Su Ürünleri Sektörü

 • Kültür balıkçılığı ve su ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,
 • Su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri işleyen yeni işletmelerin kurulması,
 • Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman,
 • İnsan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili Topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler,
 • Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı

Elektrik İhtiyacını (öztüketimi) Karşılamaya Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Başvurulan sektörde kurulu veya kurulacak tüketim tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumda hibe olarak desteklenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu destekten faydalanabilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketinden alınmış bağlantı anlaşmasına sahip olmaları gerekmektedir.

Hususlar:

1. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, başvuru yapılan sektör kapsamında kurulu veya kurulacak elektrik tüketen tesisin kapasitesiyle uyumlu projelendirilmelidir.

2. Tüketim tesisinin faaliyet alanı ile ilişkisi olmayan veya sektörde kullanımı olmayan makine-ekipmanlara projelerde yer verilmemelidir.

3. Teknik projede yer almayan makine-ekipmanlara, elektrik projelerinde yer verilmemelidir.

4. Tüketim tesisinin kurulu gücü hesaplanırken suni artışa sebebiyet verecek makine-ekipmanların (boş prizlere yükleme cetvelinde 1-2 kw güç yazılması vs.)  kurulu güç hesabına dâhil edilmemelidir.

5. Projelere dâhil edilecek yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulu gücü (kWe), tüketim tesisinin kurulu gücünün yüzde 60‘ını geçmemelidir. Yenilenebilir enerji tesisinin kurulu gücünün (kWe) hesaplanmasında kullanılan 0.6 talep gücü faktörü (eş zamanlılık faktörü) eş zamanlı yoğun kullanım gerektiren sektörler için farklı alınabilir. Bu durumda, sözleşme öncesi kontroller sırasında TKDK tarafından açıklama talep edilebilir.

6. Teknik projede yer alan panellerin toplam gücünden (kWp), eviriciden (invertör) çıkışla (kWe) gerçekleşecek kaybın, oran olarak makul olmasına dikkat edilmelidir.

7. Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi işletme ile aynı parselde olmalıdır.

 

TKDK Proje Uzmanı
Osman KARABOYUN
0542 609 75 08