Tarım Bakanlığı Hibeleri

Üniversite Mezunu 100 Bin Lira Hibe Proje Desteği

üniversite mezunu hibe

Üniversite Mezunu 100 Bin Lira Hibe Proje Desteği

Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak, tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi amaçlamaktadır.

2019-2020 yılı için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe verilecektir. Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri 

Proje Konuları, Başvuru Sahiplerinde Aranan Şartlar,

Başvuru Yeri ve İstenecek Belgeler

Desteklenecek Proje konuları

1.Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
 • Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
 • İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

2. Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmamış olması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,
 • Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,

3.Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • Kapama meyve bahçesi tesisi,
 • Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
 • Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
 • Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
 • Ormancılık projeleri,
 • Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler,
 • Odun dışı orman ürünleri projeleri,

4.Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
 • Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversite mezunu olmak.
 • Bakanlığın diğer hibe programlarından daha önce yararlanmamış olmak.
 • Başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.
 • Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan veya emekli olmamak.
 • Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

Başvuru yeri

 • Ön başvurular, Bakanlığa ait resmi web sitesi üzerinden yapılır. https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr
 • Kesin başvurular, hak sahiplerinin pilot iller kapsamındaki proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği/etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il müdürlüklerine şahsen yapılır.

İstenecek belgeler

Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

 • Başvuru dilekçesi.
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 • İş planı.
 • Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge.
 • Taahhütname.
 • Diploma veya çıkış belgesi veya onaylı örneği.
 • Su ürünleri projeleri için ön izin başvuru dilekçesi.

hibe proje

Hibe Desteği Miktarı, Ödemeler Hibe desteği miktarı,

Başvuruların Alınması, Hibe Desteğinde Harcamalar

Başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren, tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulu ve üniversite mezunu eğitimli girişimciye 100.000 TL.’ye kadar hibe ödemesi yapılır.

Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır. Hibe ödemesinin yapılabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttır.

Başvurular, 24.12.2019   tarihten itibaren başlar. 04.02.2020 son günüdür. Ön başvurular https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr  web sitesinden yapılarak kayıt altına alınır.

Başvuru sahipleri, kesin başvuru kaydı için istenilen belgeleri proje yürütme birimine başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar şahsen teslim etmek zorundadır.

Hibe Desteğinde Harcamalar

Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki

 • Makine, ekipman, donanım, malzeme,
 • Fide, fidan, tohum, misel, torf,
 • Arılı kovan,
 • Yeni tesis, hayvancılık projelerindeki canlı hayvan alımı giderleri,
 • Su ürünleri üretiminde havuz inşaat malzemesi giderleri,
 • Kuluçkahane dolabı, su ürünleriyavru ve/veya anaç alımı giderler

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/61)

Eki için tıklayınız