Tarım Bakanlığı Hibeleri

Tarımsal Ar-Ge Destek Programı 2019

Ar-Ge-Destek-Programi

Tarımsal Ar-Ge Destek ProgramıTarımsal Ar-Ge Destek Programı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarımsal Ar-Ge Destek Programı, son başvuru tarihi: 15.03.2019 Özel Sektör Kuruluşları, Üniversiteler, ilgili STKlar, Çiftçi Örgütleri ve Meslek Kuruluşlarının hibe desteği verecektir.


2019 yılı Tarımsal Ar-Ge Destek Programı Öncelikli Konuları

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 15. Dönem Tarımsal Ar-Ge Proje Teklif Çağrısını ilan etmiştir. Destek Programının amacı, özel sektörün Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi; yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi ve ortaya konulacak çıktıların çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılmasıdır. Başvurusu yapılacak projelerin Öncelikli Ar-Ge Proje Konularına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Projelerde Proje Yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları yer alabilirler.

1. Grup Öncelikli Konular
2. Grup Öncelikli Konular
 • Bahçe Bitkileri
 • Bitki Sağlığı
 • Gıda ve Yem
 • Hayvan Sağlığı
 • Hayvancılık ve Su Ürünleri
 • Tarla Bitkileri
 • Toprak – Su Kaynakları
 • Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon

 

Daha önce desteklenmeye hak kazanmış Tarımsal Ar-Ge Destek Programı projeler:

 

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019, Cuma (saat: 18.00)

Duyuru: https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programlari

Kimler Proje Yürütücüsü Kurum olarak başvurabilir?

 • Özel Sektör Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • STKlar ve Çiftçi Kuruluşları
 • Meslek Kuruluşları

Kimler Proje Yürütücüsü olabilir?

 • Projelerde Yürütücü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları yer alabilirler.
 • Proje Yürütücüsünün, Yürütücü Kurum veya Proje Ortağı Kurum çalışanı olması zorunlu değildir. Ancak bu durumda olan Proje Yürütücüsünün ve Yardımcı Araştırmacıların çalıştığı kurumdan projede görev almasının uygun olduğunu gösteren izin/görevlendirme belgesini alması zorunludur.
 • Devam eden projelerde aynı anda bir projede Yürütücü ve 2 projede Yardımcı Araştırmacı olarak görev alınabilir.

İşbirliği ve Ortaklık koşulları

 • Proje Ortağı, desteğe konu projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yürütücü kuruma projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, başvuru evrakları arasında bulunan ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili proje formunda açıkça belirtilen kurum/kuruluşlardır.
 • Konusu I. Grup Öncelikli Konular kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda Proje Ortağı zorunluluğu mevcut değildir ancak istenmesi halinde proje ortağı alınabilir.
 • Bununla birlikte konusu II. Grup Öncelikli Konular kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda Proje Ortağı bulunması ise zorunludur. Bu kapsamdaki projelerdeki ortaklık kuralları ise şöyledir:
  • Özel Sektör, Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları, TAGEM’e bağlı Araştırma Enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Tarım ve Orman Bakanlığı kuruluşları ile işbirliği olmadan proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı dâhil edilebilir.
  • Üniversiteler, Özel Sektör veya Sivil Toplum Kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan Ar-Ge Destek Programı kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak TAGEM’e bağlı Araştırma Enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Tarım ve Orman Bakanlığı kuruluşları da dahil edilebilir.
 • Ortak olacak Kurum/kuruluşlar Ortaklık Beyannamesini doldurmalıdırlar. Ortaklık Beyannamesi, her bir proje ortağı için ayrı ayrı doldurularak ortağın yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Ortaklık beyannamesi başvuru klasörüyle birlikte sunulmalıdır.

2019 yılı Öncelikli Tarımsal Ar-Ge Destek Programı Konuları

Öncelikli Konu Grubu Öncelikli Konular Proje Ortağı bulunması zorunlu mu? Destekleme
1. Grup Öncelikli Konular
Tarım Ekonomisi

 • Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikaların ve desteklerin etki analizlerinin yapılması
 • Gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi,
 • Türkiye’nin mevcut tarımsal örgüt yapısının ve etkinliğinin incelenmesi ve uygun örgütlenme modellerinin geliştirilmesi
 • Türkiye’de seçilmiş ürünlerde (ekmek-un-buğday, kırmızı et, tavuk eti, yumurta, peynir, zeytin-zeytinyağı, fındık, çay, portakal, limon, elma, domates, biber, patates, soğan, kuru
 • fasulye, nohut, mercimek) gıda arz zincirlerinin yapısının (aktörler ve aşamalar, fiyat, maliyet ve marj ilişkileri, çiftçilerin durumu, rekabet ihlalleri) analiz edilmesi ve politika
 • önerileri geliştirilmesi,
 • Hayvancılık işletmelerinde ekolojik özelliklerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması
 • Tarım ürünleri ticaretimizde rakip ülkelerin üretim desenlerinin incelenmesi
 • Türkiye’de gıda tüketim yapısı ve gelişimi
 • Tarım ürünleri piyasası arz, talep ve risk analizi
Zorunlu değil. Destek Tutarı üst limiti: 300 bin TL

Destekleme oranı: %100

2. Grup Öncelikli Konular
Bahçe Bitkileri
 • Bahçe bitkilerinde biyotik, abiyotik stres koşullarına tolerant anaç, çeşit ve ileri ıslah, yetiştirme teknikleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi
 • Bahçe bitkilerinde hasat ve hasat sonu kayıpların önlenmesine yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi
 • Yerel kışlık ve fonksiyonel gıda üretimine yönelik sebze gen kaynaklarından yararlanarak kışlık sebze ıslahı, mevcut gen havuzlarında bulunan yarı-yol materyallerinin kullanımı ve
 • yeni çeşit geliştirilmesi
 • Ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları
Zorunlu. Destek Tutarı üst limiti: 3 milyon TL

Destekleme oranı: %70

Bitki Sağlığı
 • Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyoteknik ve biyolojik mücadeleye esas bitki koruma ürünlerinin yerli imkânlarla üretilmesi
 • Ülkemize yeni giren ya da sınırlı alanlarda bulunan zararlı organizmaların tespiti, ekonomik zarar eşiklerinin belirlenmesi ve mücadelesine esas çalışmalar
 • Depo hastalık ve zararlıları ile mücadele olanaklarının araştırılması
 • Organik tarımda kullanılabilecek bitki koruma ürünlerinin/yöntemlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve üretimi
 • Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı tahmin ve uyarı modelleri ile uzaktan algılama sistemlerinin oluşturulması veya mevcut olanların geliştirilmesi
 • Pestisitlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması, tarım ilaçlarının toksikolojik testlerinin GLP şartlarında yapılabilirliğinin sağlanması
Gıda ve Yem
 • Ülkemizde üretimi yapılmayan, yaygın olarak kullanılan ve mevzuatta yer alan gıda katkı maddelerinin geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi
 • İhracat potansiyeli yüksek ürünlerden katma değerli yeni gıdaların geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi
 • Yem hammaddeleri, yem katkı maddeleri, ikame yemler ve pet mamalarının geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi
 • Gıda ve yem sanayi atık ve artıklarının alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi
 • Şekerli mamullerde şeker kaynağının tespiti
Hayvan Sağlığı
 • Veteriner biyolojik ürünlerinin (aşı ve serum) geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi
 • Veteriner sağlık ürünlerinin ve etken maddelerinin geliştirilmesi ve ticari boyutta üretimi
 • Bitkisel ekstraktların hayvan sağlığında kullanılma olanakları
Hayvancılık ve Su Ürünleri
 • Su ürünlerinde ülkemizde üretimi yapılmayan yeni türlerin ekonomiye kazandırılması
 • Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi
 • Hayvancılıkta döl verimini artırmaya yönelik araştırmalar
 • Hayvan barınakları ile ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi
Tarla Bitkileri
 • Tarla Bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 • Son ürün eldesine yönelik tıbbi ve aromatik bitkiler ile boyar bitki çalışmaları
 • Yerli şeker pancarı tohumunun geliştirilmesi
Toprak – Su Kaynakları
 • Hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilerek gübre, enerji vb. ürünlere dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar
 • Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organomineral ve nano gübrelerin geliştirilmesi
 • İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin belirlenmesinde/azaltılmasında ve tarımsal su yönetiminde ileri/yeni teknolojilerin kullanımı
 • Çevresel kirleticilerin tarımsal ekosistem üzerine etkilerinin araştırılması ve azaltılmasına yönelik çalışmalar
Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon
 • Tarımda verim artırıcı, maliyet düşürücü yerli tarım makine ve teknolojilerinin geliştirilmesi
 • Elektrikli kendi yürür tarım makinaları (traktör, ilaçlama makinası vb.) geliştirilmesi
 • Akıllı ve hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi
 • Tarımsal analizlerde kullanılacak laboratuvar cihazlarının geliştirilmesi

Azami proje süresi: 36 ay (+1 yıl)

Tarımsal Ar-Ge Destek Programı Destek Oranı

Proje başına Destek Tutarı 1. Grup Öncelikli Konulara yönelik hazırlanan projeler için Azami 300 bin TL
2. Grup Öncelikli Konulara yönelik hazırlanan projeler için Azami 3 milyon TL
Proje bütçesi Destek Oranı 1. Grup Öncelikli Konulara yönelik hazırlanan projeler için Azami %100
2. Grup Öncelikli Konulara yönelik hazırlanan projeler için Azami %70
Eş-finansman Eş-finansman yürütücü kurum tarafından taahhüt edilen Nakdi ve Ayni Katkılara denir. Bu tutarların Başvuru Sahibi Yürütücü Kurum/Kuruluş tarafından karşılanması zorunludur. Yürütücü Kurum, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları Eş-finansmanı, öz kaynaklarından sağlayabilecekleri gibi proje ortaklarından, iştirakçilerden veya bankalardan temin edebilirler.
Kurum Nakdi Katkı Payı
 • Kurum Nakdi Katkı Payı, desteklenen projelerde harcanmak üzere Yürütücü Kurum tarafından taahhüt edilen katkılara denir.
 • Konusu II. Grup Öncelikli Konular kapsamında olan Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması gereken nakdi katkı payı miktarı, projeye olan Bakanlık katkısının en az %30’udur. Bu tutar proje bütçesinde Kurum Nakdi Katkı Payı olarak gösterilecektir. Kurum nakdi katkı payı bütçesi olarak proje süresince harcanması planlanan kalemlerden program kapsamında Bakanlıkça desteklenebilecek kalemler arasında yer alan maliyetler gösterilebilecektir. Bakanlık Katkı Payı ile Kurum Nakdi Katkı Payı dışında proje bütçesinde kalan ve proje süresinde harcanması planlanan kalemleri başvuru sahibi ve/veya proje ortakları ayni katkı olarak gösterebilecektir.
 • Projelerin bütçesinde her gelişme dönemi için belirtilen “Kurum Nakdi Katkı Payı” açılacak proje hesabına yatırılacak ve harcamalar buradan yapılacaktır. Bu tutar yatırılmadığı takdirde Bakanlık desteği ilgili dönem için ödenmeyecektir.
Kurum Aynı Katkı Payı
 • Kurum Ayni Katkı Payı, başvuru sahibi Yürütücü Kurum veya ortak/ortaklarından herhangi biri tarafından yapılacak arazi, bina, mal, malzeme, iş gücü, seyahat, makine, ekipman vb. harcamalardır. Konusu II. Grup Öncelikli Konular kapsamında olan projelerin bütçesinde Bakanlık desteğinden karşılanması planlanan proje maliyetleri ile Yürütücü Kurum Nakdi Katkı Payı ile karşılanacağı belirtilen proje maliyetleri dışında kalan, projeyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunabilecek ve proje süresince harcanması planlanan kalemler program kapsamında Ayni Katkı olarak değerlendirilir. Bakanlık tarafından desteklenebilen veya desteklenemeyen maliyetlerin proje bütçesinde ayni katkı olarak gösterilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
 • Hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipmanlar ile sözleşme öncesinde yapılmış projeye ilişkin harcamalar, Ayni Katkı olarak proje bütçesine dâhil edilmez.
 • Ayni katkılar Bakanlık desteğine esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılabilir. Belgelendirilemeyen giderler ayni katkı olarak gösterilemeyecektir.
 • Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır. Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, başvuru sahibinin yapmakla yükümlü olduğu nakdi katkı payının yerine ikame edilemez.
İşgücü/Personel Maliyetleri
 • Proje kapsamında, projenin idaresi ve uygulanması için gerekli olan hizmet ve işgücü alımı yapılabilir. Bu kapsamda ödenecek ücretler, piyasa koşullarında oluşmuş brüt ücretlerden ve proje sahibinin/ortaklarının benzer faaliyetlerde ödediği standart miktarlardan yüksek olmamalıdır. Proje kapsamında çalışması öngörülen teknik personele ödenecek ücretler de bu kapsamda gösterilebilir.
 • Devlet memurları veya diğer kamu çalışanları Projeye katkılarından ötürü hâlihazırda ilgili kuruluşlardan aldıkları mevcut maaşları dışında maaş alamaz ve bu maaşlar ayni katkı olarak gösterilemez. Projelerde görevlendirilen devlet memurlarının, proje ile ilgili harcırah ve seyahat masrafları Bakanlık desteğinden veya yürütücü kurum tarafından proje bütçesinden karşılanabilecektir.
 • Akademisyenlerin çalışma şartları 2547 sayılı YÖK Kanunu’na tabiidir.
Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır.
Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, başvuru sahibinin yapmakla yükümlü olduğu nakdi katkı payının yerine ikame edilemez.

Desteklenen harcama kalemleri

Harcama kalemi Açıklama
Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar
Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri
Araştırma için gerekli tohum, ilaç, gübre, hormon vb. girdi alımları
Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık
 • En fazla 2 danışman için 10 bin’er TL’yi geçmeyecek şekilde, kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) vb. hizmet alımları
 • Üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum/kuruluşlarında çalışan personel projelerde Danışman olarak görev alamaz. Destek programı kapsamında bir Danışman, aynı anda en fazla 2 devam eden projede görev alabilir.
 • Destek programı kapsamında bir Danışman, aynı anda en fazla 2 devam eden projede görev alabilir.
Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera vb. gibi (bina, laboratuvar gibi yapılanlar hariç) bakım onarım giderleri
Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri
Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere seyahat (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) ücretleri
 • Proje ile ilgili gidilecek toplantı, konferans, kongre, sempozyum vb. için proje süresince 5.000 TL’yi aşmamak üzere katılım masrafları (katılım ücreti, ulaşım ve konaklama giderleri) fatura ve katılım belgesi ile belgelendirildiğinde ödenebilecektir.
 • Harcırah gündeliği proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacıların memuriyet mahalli içinde veya dışında proje kapsamında görevlendirilmeleri durumunda yapılan yurtiçi seyahat giderleri için ödenir.
 • Yurtiçi seyahatlerde ulaşım giderleri; seyahatin otobüsle yapılması durumunda otobüs rayiç bedelleri üzerinden, uçakla yapılan seyahatlerde ise ekonomi sınıfı uçak bileti bedeli üzerinden ödenir. Terminal veya havaalanından konaklama/görev yerine gidiş ve dönüşlerde birer defaya mahsus taksi ücreti ödenebilir.
 • Özel veya kiralık araç ile yapılan seyahatlerde ise 0,50 TL/km üzerinden hesaplanacak ulaşım yakıt bedeli Harcama Pusulası (Ek-3) karşılığında ödenir.
 • Proje çerçevesinde yapılacak seyahatlerde günlük harcırah olarak, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarlarını gösterir H-Cetvelinde yer alan Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlara ödenen miktar kadar ödenebilir.
 • Günübirlik seyahatlerde ise günlük harcırahın 2/3’ü oranında ödeme yapılabilir.
 • Günlük harcırahın en fazla iki katına kadar konaklama bedeli fatura karşılığında ödenebilir.
 • Seyahat ve harcırahlara ilişkin yapılacak harcamalarda “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi” formları (Ek-7) kullanılır ve bu form seyahati gerçekleştiren tarafından doldurularak kişinin bağlı olduğu kurum/kuruluş amirine onaylatılır.
 • Seyahat harcamalarına ilişkin “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi” formları ekinde varsa konaklama için ödenen ücretlere ilişkin fatura yer almalıdır.
Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri
KDV bedeli
Desteklenmeyen harcama kalemleri için bkz. Başvuru Kılavuzu Madde 2.2.2.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Proje hazırlamaya başlamadan önce yukarıda Mevzuat kısmında linkleri yer alan Usul ve Esaslar ile Başvuru Kılavuzu dokümanlarının okunması önemle tavsiye edilmektedir.
 • Yürütücü Kurum/Kuruluş, projenin fiilen yürütüldüğü üniversiteler, STKlar, Çiftçi Kuruluşları, Meslek Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşlarını ifade eder.
 • Proje Yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları yer alabilirler.
 • Kurum/kuruluşlar çağrı dönemi içerisinde yürütücü olarak sadece 1 proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında Kurum/kuruluşlar en fazla 2 devam eden projede yürütücü olarak yer alabileceklerdir.
 • TAGEM personeli projelerde yer alamaz ve danışman olamaz.
 • Proje süresi, Proje Yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Bilim Kurulu tarafından azami 1 yıl uzatılabilir.
 • Projelere öngörülmeyen giderler için Proje Yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine destek tutarında azami %10’u kadar artırım yapılabilir.
 • Proje harcama kalemleri KDV dahil olarak belirtilir.
 • Tüm mal ve hizmet alımlarının gerçekleşme bedeli proforma fatura tutarını aşmamalıdır. Ancak çeşitli nedenlerle proforma fatura tutarını aşan bedel, gerekçeler göz önüne alınarak Değerlendirme Kurulu’nun kabulü ile ödenebilir.
 • Faturalar yürütücü kurum/kuruluş/işletme adına kesilmeli ve proje numarası belirtilmelidir.
 • Mal alımlarında, aynı faturada malın bedeli ile birlikte yerinde teslim, montaj ve eğitim giderlerinin de gösterilmesi halinde bu bedeller de ödenir.
 • İhtiyaç duyulması halinde harcama kalemlerinde değişiklik veya birbirleri arasında aktarım için Genel Müdürlükten onay talep edilebilir. Bununla birlikte sarf kalemindeki malzeme değişiklikleri, proje yürütücüsünün sorumluluğu kapsamında projeye uygun olmak kaydıyla herhangi bir onaya gerek bulunmaksızın yapılabilir. Ancak burada mevcut sarf bütçesinin aşılmaması esastır. İhtiyaç duyulması halinde Proje Yürütücüsünün uhdesinde temin edilecek sarf malzemelerinde değişikliğe gidilebilir, ancak sarf malzemesi kalemi için ayrılan bütçe tutarının aşılmaması gerekir.
 • Satın almalar, her kurum veya işletmenin tabi olduğu kendi satın alma uygulamalarına göre yapılacaktır.
 • Destek ödemeleri  Proje Gelişme Raporu ile Sonuç Raporunun Kurul tarafından kabul edilmesini müteakip yürütücü kurum/kuruluşa ait vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden alınacak belgenin Genel Müdürlüğe gönderilmesinden sonra proje hesabına aktarılır. Proje Yürütücüsünün gerekçeli başvuru üzerine proje süresi Değerlendirme Kurulu tarafından en fazla 1 yıl uzatılabilir.
 • Ayni katkılar Bakanlık desteğine esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılabilir. Belgelendirilemeyen giderler ayni katkı olarak gösterilemeyecektir.
 • Projeler kapsamında oluşabilecek bilgi, eser, patent, faydalı model ve benzeri teknolojik çıktılar kullanım ve uygulamaya aktarma hakkı, Yürütücü Kurum/Kuruluşa devredilebilir.
 • Proje Yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla yurtiçinde veya yurtdışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Ancak bunların birer örneğinin TAGEM’e gelişme raporu ve çıktı izleme formu ekinde gönderilmesi zorunludur.
 • Projelerde insan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etkin ilkelerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Başvuru adresi: bkz. Başvuru Kılavuzu Madde 4.2.

Daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi