Tarım Bakanlığı Hibeleri

Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri Uzatıldı Son Başvuru Tarihi 30 Aralık

Büyükbaş hayvancılık hibe

 

Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri  Uzatıldı

Son Başvuru Tarihi 30 Aralık

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TAGEM), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Tarıma Dayalı Yatırımlar Desteği 2016 yılı proje teklif çağrısını ilan etmiştir.

Son başvuru tarihi: 30 Aralık 2016, Cuma

tkdk-ipard-hibeli-ciftlik

 

Kimler başvurabilir?

Başvuru Sahibi Türü Uygunluk Şartları
Gerçek Kişiler § Kırsal Ekonomik Alt Yapı Konularından Kırsal Turizm, El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler hariç başvuru sahibi Gerçek Kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

§ Yatırıma konu olan işletmenin 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam etmesi ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilonçosundan herhangi birinin 40 milyon Türk Lirasını (KOBİ ölçeğini) aşmaması gerekmektedir.

Tüzel Kişiler Limited ve Anonim Şirketler ile Kollektif Firmalar § Başvuru Sahibi Tüzel Kişilerin son başvuru tarihi öncesinde kurulmuş olması gerekmektedir.

§ Kırsal Ekonomik Alt Yapı Konularından Kırsal Turizm, El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler hariç başvuru sahibi Tüzel Kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

§ Yatırıma konu olan işletmenin 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam etmesi ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilonçosundan herhangi birinin 40 milyon Türk Lirasını (KOBİ ölçeğini) aşmaması gerekmektedir.

§ Başvuru Sahibi tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

§ Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketlerin aralarında oluşturulacak ortaklıklar için görev, sorumluluk, ortaklıktaki payların detaylı olarak belirlendiği noter tasdikli sözleşme yapılmalıdır. Başvurular, ortaklığı oluşturan tüzel kişiliklerden birisi adına yapılır.

§ Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler de ilgili koşulları sağlayan şirketlerle ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, başvuru sahibi, mutlaka Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalıdır.

§ Ortaklıklar oluşturularak başvuru yapılması durumunda, proje başvuru sahibi tüzel kişilik yatırımcı sıfatı ile tüm uygulamaları gerçekleştirecektir. Satın alma işlemleri ve tüm finansal işlemler (faturaların düzenlenmesi, ödemeler vb.) başvuru sahibi ortak tarafından gerçekleştirilecektir. Ortaklık sonucunda yeni bir tüzel kişiliğin oluştuğu ve bu tüzel kişiliği de başvuru sahibi ortağın temsil ettiği kabul edilmektedir. Ortaklık şeklindeki başvurularda, satın alma işlemleri, özellikle fatura düzenlenmesi ve ödemelerle ilgili konularda sonradan çıkabilecek sorunlar nedeniyle bu husus başvuru sahipleri tarafından dikkate alınmalıdır.

§ Başvuruya esas proje konusunun kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde bulunan faaliyet konuları arasında yer alması gerekmektedir.

§ Bu programa proje başvurusu yapılması, ortaklık kurulması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmelidir.

§ Başvuruda bulunacak tüzel kişilikler, yetkili kurul ve/veya organlarından Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programına başvuru, ortaklık yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmalıdır. Bu yetki belgesi hibe başvuruları ile birlikte sunulmalıdır.

Limited ve Anonim Şirketler ile Kollektif Firmaların aralarında kurduğu ortaklıklar
Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Üretici Birlikleri ile bunların Üst Birlikleri

Destekleme

 • Azami Proje Bütçesi: Aşağıda listelenen her bir yatırımı konusu için ayrı üst limit belirlenmiştir (bkz. Destek Konuları ve Yapılabilecek Uygun Yatırım Türleri Azami Proje Bütçesi Tutarları ve Destek Kapsamındaki İller).
 • Asgari Proje Bütçesi: 30 bin TL
 • Destekleme Oranı: %50 (KDVsiz tutar üzerinden hesaplanan oran)

Desteklenen harcama kalemleri

Destek Kapsamındaki Harcama Kalemleri Satınalma Şartları
İnşaat İşleri Alım Giderleri § Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

§ Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava deposu ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.

§ İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.

§ İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerinin ve bu projelere ait metraj ile keşif özetlerinin imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir. İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerinin  hazırlayan kişinin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

§ İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %15’ini, çevre düzenlemelerinde de hibeye esas inşaat giderinin % 15’ini aşamaz. (Örneğin: 500 bin TL inşaat giderinde %15 x 500 = 75 bin TL) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, bakıcı evi, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi idari kısım olarak değerlendirilir, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler çevre düzenlenmesi olarak değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür. (Bakıcı evi hibeye esas proje maliyeti içinde 60 bin TL yi aşamaz. Çevre düzenlemesinde çim ekimi, ağaç alımı, aydınlatma, sulama sistemi gibi giderler projelendirilmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.)

§ Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

§ İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.

§ Çelik Silo, Sera ve Soğuk Hava Deposu yatırımları hariç, yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında inşaat gideri hibeye esas proje tutarının % 80’inden fazla olamaz. Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının %20 ‘sinden fazla olamaz. Örneğin Hibeye Esas Proje Tutarı 1.000.000 TL. ise bu tutarın en fazla 800.000 TL. si inşaat gideri, 200.000 TL.si makine-ekipman gideri olmalıdır. Bu tutarı aşan kısımlar ise ayni katkı olarak gösterilmelidir. Hibeye Esas Proje Tutarı 600.000 TL. ise bu tutarın en fazla 480.000 TL. si inşaat gideri, 120.000 TL.si makine-ekipman gideri olmalıdır.

§ İnşaat işleri ile ilgili Teknik Şartnameler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi ile yürürlükte olan ilgili diğer şartnamelerine uygun olarak düzenlenmeli veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Şartnamelerinin kullanılacağı yatırımcı tarafından taahhüt edilmelidir. Ayrıca hazırlanacak olan bu teknik şartnamede kullanılacak malzemelerin niteliği marka verilmeden detaylı olarak açıklanmalıdır.

§ Hibe başvuru aşamasında, proje başvuru sahibi inşaat işlerine yönelik olarak Avan veya Uygulama/Tatbikat/Kati Proje sunmak konusunda serbesttir. Ancak, hibe sözleşmesi aşamasında Onaylanmış Tatbikat/Uygulama Projeleri sunulması zorunludur. Proje başvuru sahipleri tarafından, Avan projelere dayanılarak oluşturulacak hibeye esas proje tutarlarında  oluşabilecek yanılmalar ve sapmalardan proje sahipleri sorumludurlar.  Avan proje ile başvurulması halinde hazırlatılacak Mimari Projeye Uygun Makine Yerleşim Planı, İnşaat, Elektrik ve Sıhhi Tesisat Projeleri yaklaşık maliyetleri veya toplam inşaat alanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının metrekare birim fiyatları ile hesaplanan yaklaşık maliyeti başvuru dosyasında bulunmalıdır. Bu durumda projelerde onay şartı aranmaz. Hibe sözleşmesi aşamasında ise ilgili kanun ve mevzuatlara uygun proje değişiklikleri yapılabilir, bu durumda oluşacak fiyat artışları ayni katkı olarak karşılanır. Tatbikat projesi ile başvurulması halinde Mimari, Statik, Elektrik, Sıhhi Tesisat vb. projeler ile bunların ayrıntılı metraj ve yaklaşık maliyetlerinin sunulmuş olması gerekir. Hibeye esas bu projenin Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve/veya Büro Tescil Belgesine sahip, gerekli meslek disiplinlerini (Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi vb.) barındıran kurum ya da kişi/kişilerce hazırlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.

Makine, Ekipman ve Malzeme Alım Giderleri § Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

§ Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.

§ Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposuna ait giderlerin tamamı yeni tesis başvurularında inşaat gideri olarak bütçelendirilebilir.

§ Mevcut tesisin (örneğin BÜİ/HÜİ/SÜİ) bir unsuru olarak yapılacak çelik silo ya da soğuk hava deposuna ait Kapasite Artırımı – Teknoloji Yenilenmesine yönelik başvurularda da giderlerin tamamı inşaat gideri olarak bütçelendirilebilir.

§ Tamamlama ve Kapasite Artırımı ve/veya Teknoloji Yenilenmesine yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.

§ Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

§ Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.

§ Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez. Ancak kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm konusunda yapılan başvurularda demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alım giderleri hibe kapsamında değerlendirilir.

§ Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

§ Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

§ Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

§ Bilişim Sistemleri ve Eğitimi ile ilgili satın alımlar, makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında değerlendirilir.

§ Ekonomik yatırım konularında makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

§ Kırsal ekomomik alt yapı yatırımlarından çiftlik faliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, kendinden hareketli/çekilebilir makine, taşınabilir depo vb. giderlere hibe desteği verilmez. Küçükbaş/Büyükbaş için modern sabit yatırımlarda kullanılacak yem karma makinesinin hibe desteğinden faydalanabilmesi için sabit olması şartı aranmaz.

Tüm Satınalma İşlemleri için Ortak Hükümler

§ Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

§ Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan düzenli, dönüşümlü, yarı-zamanlı ve geçici olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

§ Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılır ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilir.

§ Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.

§ Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.

§ KDV dahil iade alınan veya alınacak vergiler, İkinci El Mal alım giderleri, Proje yönetim ve danışmanlık giderleri, Makine tamir ve parça alım giderleri destek kapsamında değildir.

Destek Konuları ve Yapılabilecek Uygun Yatırım Türleri Azami Proje Bütçesi Tutarları ve Destek Kapsamındaki İller

Yatırım Konusu Ana Başlığı ve Alt Başlığı Yatırım Konusu Ana veya Alt Başlığının Kısaltması Uygun Yatırım Niteliği Azami Proje Bütçesi Tutarları (Hibeye Esas Proje Tutarları) Destek Kapsamındaki İller
1) Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar 1.1) Yaş Meyve Sebze Tasnif, Paketleme ve Depolama* BÜİ Yeni Tesis,

Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme,

Tesis Tamamlama

2 milyon TL 39 İl**
1.2) Tohum İşleme, Paketleme ve Depolama 2 milyon TL 81 İl
1.3) Diğer Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına yönelik Yatırımlar 1,5 milyon TL 81 İl
2) Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına yönelik Yatırımlar 2.1) Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması HÜİ Yeni Tesis,

Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme,

Tesis Tamamlama

2 milyon TL 39 İl**
2.2) Ham Deri İşlenmesi 2 milyon TL 81 İl
3) Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması SÜİ Yeni Tesis,

Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme,

Tesis Tamamlama

2 milyon TL 39 İl**
4) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Sera SER Yeni Tesis 2 milyon TL 81 İl
5) Yenilenebilir Enerjiden Isı/Elektrik Üreten Tesislerin Yapımına yönelik Tesisler YEÜ Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme 2 milyon TL 39 İl**
6) Çelik Silo ÇES Yeni Tesis 1,5 milyon TL 81 İl
7) Soğuk Hava Deposu SHD Yeni Tesis 1,5 milyon TL 81 İl
8) Hayvansal ve Bitkisel Orjinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması HOG Yeni Tesis,

Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme,

Tesis Tamamlama

2 milyon TL 81 İl
9) Tarımsal Üretime Yönelik Modern Sabit Yatırımlar 9.1) Büyükbaş TÜY Yeni Tesis,

Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme,

Tesis Tamamlama

1,5 milyon TL 39 İl**
9.2) Küçükbaş 1 milyon TL 39 İl**
9.3) Su Ürünleri Tesisleri 1 milyon TL 39 İl**
9.4) Kültür Mantarcılığı 1 milyon TL 39 İl**
10) Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları 10.1) Kırsal Turizm Yatırımları KTY Yeni Tesis 1,5 milyon TL 39 İl**
10.2) Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri ÇFG Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme 500 bin TL 81 İl
10.3) El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler ELS Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme 500 bin TL 39 İl**
10.4) Bilişim Sistemleri ve Eğitimi BSY Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme 500 bin TL 81 İl

* Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları: Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ kapsamında değerlendirilir.

** Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce (IPARD II uygulamaları dışında kalan iller)

İllere göre konu öncelikleri: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhb0VAvnIv4zj_VrriC

Projelerin tamamlanması için son tarih:

 • 1 Aralık 2017 (Bu tarih itibariyle tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.)
 • Yatırımın tamamlanması yatırıma ait fiziki gerçekleşmenin tamamlanması, nihai rapor ve eklerinin idareye sunulmuş olması ve idarece de kabul edilmesi halinde yatırım tamamlanmış sayılır.
 • Mücbir sebepler dışında, yatırımın süresi içerisinde fiziki olarak tamamlanamaması halinde yatırımcının gerekçeleriyle birlikte 1/12/2017 tarihinden en az bir ay öncesinden talep etmesi ve idarece de uygun görülmesi halinde projenin kalan kısmının yatırımcı tarafından kendi kaynakları ile tamamlaması şartıyla il müdürlüğünce en fazla doksan gün süre uzatımı verilir. Bu durumda; 1/12/2017 tarihi itibariyle fiziki olarak gerçekleştirilen işler mahallinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Verilen bu süre içerinde yatırımın tamamlanması ve nihai rapora bağlanması durumunda 1/12/2017 tarihinden önce fiziki olarak gerçekleştirilen işler hibeye esas proje gideri olarak değerlendirilir. 1/12/2017 tarihinden sonra fiziki olarak gerçekleştirilen işler ayni katkıyla karşılanır ve ödeme talebi bu çerçevede düzenlenir. Verilen süre uzatımı sonunda da yatırım tamamlanamaz ise Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir ve teminat Hazineye irat kaydedilir. Ayrıca yapılan hibe ödemeleri 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak geri alınır. Sözleşmenin feshi nedeniyle yatırımcı Bakanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 • Projenin fiziki olarak 1/12/2017 tarihi itibari ile gerçekleştiğinin faturalar ile belgelendirilmesi ve il müdürlüğünce de yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanması halinde söz konusu yasal izinlerin alınabilmesi ve nihai raporun düzenlenebilmesi için, yatırımcının talebi, il müdürlüğünün uygun görmesi şartıyla doksan güne kadar süre uzatımı verilir. Verilen süre uzatımı sonunda da yatırım tamamlanamaz ise Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir ve teminat Hazineye irat kaydedilir. Ayrıca yapılan hibe ödemeleri 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak geri alınır. Sözleşmenin feshi nedeniyle yatırımcı Bakanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 • Yatırımın 1/12/2017 tarihine kadar hibe sözleşmesinde belirtilen projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir durum veya mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamaması durumunda Yatırımcının gerekçeleriyle birlikte bir ay içerisinde talep etmesi ve uygun görülmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir. Yatırımcının ek süre talep etmesi halinde, yatırım süresi ne kadar kesintiye uğramış ise o kadar ek süre verilir. Bu sebepten verilen süre uzatımı içinde yapılan harcamalar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Bu süre içerisinde yatırımın tamamlanamaması durumunda, yatırımcının talebi ve idarenin uygun görmesi halinde en fazla doksan gün ek süre verilerek yatırımın geri kalan kısmının yatırımcının kendi kaynaklarıyla yaptırılarak, yatırımın tamamlanması sağlanmalıdır. Ancak verilen bu süreler içinde yatırımın tamamlanamaması durumunda hibe sözleşmesi fesih edilir ve teminat Hazine adına irat kaydedilir.

Projenin yürütüleceği arazinin mülkiyetine dair koşullar: Yatırım yeri aşağıdaki opsiyonlardan birine uygun olmalıdır.

 • Yatırım yeri Başvuru Sahibine ait olabilir.
 • Hazine, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden başvuru sahibi adına Tebliğin yayımı tarihinden (21/10/2016) itibaren en az 7 yıl süreyle tahsis edilmiş/irtifak hakkı tesis edilmiş olabilir.
 • Hazine, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bunlar dışında kalan Tüzel ve Gerçek kişilerden Tebliğin yayımı tarihinden (21/10/2016) itibaren en az 7 yıl süreyle kiralanmış olabilir. (Yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında Gerçek ya da Tüzel Kişilerden kiralanmış ise kira sözleşmesinin noter tasdikli olması şarttır.)
 • Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan soğuk hava deposu başvurularında 7 yıl kira süresi şartı aranmaz.
 • Yeni Tesis, Tamamlama ve Kapasite Artırımı ve/veya Teknoloji Yenileme başvurularında Köy Tüzel Kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir.
 • Yeni Tesis, Tamamlama ve Kapasite Artırımı ve/veya Teknoloji Yenileme başvurularında Serbest Bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez
 • Yatırım, mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere bitişik birden fazla parselde yer alabilir. Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller komşu parsellerde yer alabilir.
 • Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde Hissedarlardan birisinin başvurusu halinde diğer hissedarlardan muvafakat alınmalıdır. Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan Başvuru Sahipleri sorumludur.
 • Aynı parselin birden fazla kişi tarafından kiralanarak başvuru yapılması halinde Kiralanan alan sunulan yatırım projesi için yeterli olmalıdır. Kiralama, başvuru yılı itibariyle en az 7 yıl süreli ve noter tasdikli olmalıdır. Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan Başvuru Sahipleri sorumludur.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Proje Başvurusu hazırlamaya başlamadan önce ilgili Tebliğ ve Uygulama Esaslarının incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayanlar hibe başvurusunda bulunamazlar.
 • Yatırımcılar bu çağrı kapsamında tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece 1 adet proje başvurusunda bulunabilir.
 • Büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde program kapsamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.
 • Başvuruya esas proje konusunun kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde bulunan faaliyet konuları arasında yer alması gerekmektedir. Tüzel kişiler başvuruları ile birlikte, halen geçerli olan tüzük/ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile Tebliğin Resmi Gazete’de yayım tarihinden sonra Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Faaliyet Belgesini vermelidirler.
 • Bu programa proje başvurusu yapılması, ortaklık kurulması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmelidir.
 • Başvuruda bulunacak tüzel kişilikler, yetkili kurul ve/veya organlarından; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programına başvuru, ortaklık yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmalıdır. Bu yetki belgesi hibe başvuruları ile birlikte sunulmalıdır. Örneğin, hibe başvurusu şirket adına yapılıyorsa, başvuruyu imzalayarak sunan kişinin yetkilendirildiğine dair yetkili organ kararı, kooperatif adına kooperatif başkanı tarafından yapılan bir başvuruda ise, kooperatif başkanına yetki veren yönetim kurulu kararı (kooperatif genel kurul kararı ile yönetim kurulu bu tip yetkilendirmeler için yetki almışsa) hibe başvurusu ekinde verilmelidir.
 • Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz.
 • KKYDP Tarıma Dayalı Yatırımlar kapsamında desteklenen bir proje için aynı anda başka hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden (faiz niteliğindeki destekler hariç) yararlanılamaz.
 • Gerçek Kişilerin proje başvurularının değerlendirmelerinde Genç Girişimcilere (yaş olarak 19‘undan gün almış 41’inden gün almamış kişiler), Kadın Girişimcilere, Engellilere, El Sanatları Konusunda Eğitim Merkezi Belgeli, Organik Tarım Üreticisi, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğine üye olan kişilere daha yüksek puan verilecektir.
 • Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir durum veya bir mücbir sebep söz konusu ise, hibe sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında değişikliğe uğrayabilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir. Proje uygulamasına ilişkin değişiklikler, hibe sözleşmesine yapılacak yazılı bir ekle belirtilir. Hibe sözleşmesi değişim isteğinin kabul edilebilmesi için, gerekçelerinin detaylı olarak açıklanması ve belgelerle desteklenmesi gerekir.
 • Yatırımın uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir durum veya bir mücbir sebep söz konusu ise, yatırımcının talep etmesi halinde yer değişikliği yapılabilir.
 • Hibe sözleşmesinde bütçe içi değişiklikler, hibeye esas proje tutarında bir artışa yol açmamak ve projenin temel amacını etkilememek şartıyla satın alma işleminden önce bir kez yapılabilir.
 • Bütçe içi değişiklikler,  makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz.
 • Hibeye Esas Proje Tutarı içerisindeki makine, ekipman, malzeme ve inşaat işlerine ait bütçe kalemleri arasındaki değişiklikler, aktarım yapılacak bütçe kalemi tutarının en fazla %20’si oranında değişiklik gerçekleştirilebilir.
 • Proje Sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren 5 yıl içinde değiştiremez.

Yatırım Konularına dair Özel Şartlar

Yatırım Konusu Ana Başlığı ve Alt Başlığı Özel Şartlar
1) Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar 1.1) Yaş Meyve Sebze Tasnif, Paketleme ve Depolama § Zeytinyağı ile ilgili yatırımlarda Yeni tesis proje başvurularında iki fazlı sistem olması koşulu aranmaz. Tamamlama projesi başvurularında sunulan projelerin iki fazlı sistem olması koşulu aranmaz. Kapasite artırımı-teknoloji yenileme projesi başvurularında iki fazlı tesisler ile üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirilir.

§ Meyve ve/veya sebze (kayısı, incir, domates, biber vb.) kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.

§ Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.

§ Kütlü pamuk konusunda Kapasite Artırımı ve/veya Teknoloji Yenileme dışındaki başvurular kabul edilmez.

§ Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir (Yaş çay üretiminin yapıldığı iller: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin).

§ Üretim kapasitesine uygun soğuk hava ve/veya şoklama ünitesi bulunmayan büyük baş, küçük baş ve kanatlı hayvan kesimhaneleri, su ürünleri, et ve süt işleme tesisi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposuna sahip olunduğu belgelenen başvurular ise söz konusu soğuk hava deposunun, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

§ Kapasite Artırımı – Teknoloji Yenileme başvurularında işleme, paketleme ve depolama tesislerinde depolama ünitesi ek ünite olarak yapılacak ise kapasitesinin tesisin kapasitesi ile uyumlu olması gerekmektedir.

§ Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez (Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.) Örneğin çay, zeytinyağı, un vb. gibi başka bir yatırım tesisinde işlenmiş, mamul haline getirilmiş ürünlerin işlenmesi, paketlenmesine yönelik başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

§ İlk ürünün işlemesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği verilir.

§ Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etlerinin işlenmesinde karkas et birinci ürün olup tanımları şu şekildedir. Kanatlı Karkası: Tekniğine uygun olarak kesilmiş, tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış bir bütün halindeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesidir. Büyük ve Küçük Baş Karkası: Kasaplık hayvanın kanının akıtılıp yüzüldükten, iç organları boşaltılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesidir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesinde ham deri birinci ürün olup tanımı aşağıdaki gibidir. Ham Deri: Hayvanlardan yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş derilerin tamamını kapsamaktadır.

§ Hayvansal ürün olarak derinin işlenmesine yönelik yatırım tesislerinde birinci ürün olarak pikle deri ve kromlu deri hariç sadece tuzlu yaş veya kuru (Hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham derinin işlendiği tesisler hibe desteği kapsamındadır.

§ Deri işleme tesisine yönelik hibe başvuruları yatırım yerinin Organize Sanayi Bölgesi olması şartıyla kabul edilir.

1.2) Tohum İşleme, Paketleme ve Depolama
1.3) Diğer Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına yönelik Yatırımlar
2) Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına yönelik Yatırımlar 2.1) Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
2.2) Ham Deri İşlenmesi
3) Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
4) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Sera § Yenilenebilir enerji kaynaklı (Jeotermal, Biyogaz, Güneş ve Rüzgar) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır.

§ Sera tesisleri için tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme hibe başvurusu yapılamaz. Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular Kapasite Artırımı-Teknoloji Yenileme konusu olarak değerlendirilir.

§ Yenilenebilir enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.

§ Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.

§ Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller yakın parselde yer alabilir. Bu durumda seranın bulunduğu parselde yer alan enerji nakil hattı da hibe desteği kapsamında olup enerji nakil hattının parsel dışındaki kısmı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

§ Yenilenebilir enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.

§ Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı -teknoloji yenileme konusu olarak değerlendirilir.

§ Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı eğer jeotermal veya biyogaz ise seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.

§ Mevcut seraların enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu kodu ise YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu kodu SER  (yenilenebilir enerji kullanan seralar) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir.

§ Daha önce yenilenebilir enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.

§ Yenilenebilir enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet Topraklı Seralarda en fazla 110 bin TL/da; Topraksız Seralarda en fazla 145 bin TL/da, Topraksız Sislemeli Cam Seralarda en fazla 180 bin TL/da ve Topraksız, Sislemeli ve Su Kültürü (Hidroponik) kullanan Seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 180 bin TL/da olmalıdır.

§ Yenilenebilir enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda kuyu maliyetinin hibe desteğinden yararlanabilmesi için elde edilen enerjinin mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesiste kullanılması şarttır. Sadece jeotermal kuyu için hibe desteği verilmez. Jeotermal kuyu ile ilgili hibe  ödemesi yapılabilmesi için sondaj neticesinde pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir. Jeotermal kuyunun farklı parselde olması durumunda isale hattına hibe desteği ödenmez.

§ Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az % 51 ini en fazla  % 110 unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerji; mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının % 110 unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

§ Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanarak elektrik üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır. Bu maddenin on birinci fıkrasında belirtilen kriterlerin karşılanması şartı ile hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır. Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle, projesinde öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmi belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında hibe sözleşmesi tasfiye edilerek teminat yatırımcıya iade edilir. Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise, bu durumda projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek, yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

§ Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir. (Ruhsat işlemlerinin uzun zaman alabileceği öngörüsü üzerine yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için işlemlere hibe sözleşmesi öncesi başlaması kendi menfaatlerine olacaktır.)

§ Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

§ Yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

§ Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ya da yapılacak tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılabilir. Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin (mevcut tesisin program kapsamında gerçekleştirilmiş olması şartı aranmaz) enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı -teknoloji yenileme, projenin konusu YEÜ (Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi) olarak belirtilmelidir.

§ Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Ancak kiralama süresi tebliğ yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olmalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.

§ Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj neticesinde pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.

§ Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.

5) Yenilenebilir Enerjiden Isı/Elektrik Üreten Tesislerin Yapımına yönelik Tesisler
6) Çelik Silo § Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

§ Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.

§ Çelik silo başvurusu mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı -teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ olmalıdır. Çelik silo başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise ÇES olmalıdır.

§ Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak silo başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.

§ Soğuk hava deposu başvurusu mevcut bir tesisin (süt işleme, et işleme vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı – teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ/HÜİ/SÜİ olmalıdır. Soğuk hava deposu başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise SHD olmalıdır.

§ Soğuk hava deposu (SHD) için yapılan  yeni tesis başvurularında hayvansal ürünler ve/veya su ürünleri ve/veya bitkisel ürünler depolanabilir.

§ Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak soğuk hava deposu başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.

§ Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2’den veya depolama hacmi 4500 m3’den düşük olamaz. (Gerçek kişi başvuruları ve tarımsal amaçlı kooperatif  başvuruları hariç.)

§ Çelik silo ve soğuk hava deposu tesislerine yönelik  tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

7) Soğuk Hava Deposu
8) Hayvansal ve Bitkisel Orjinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması § Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan ürün (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi)

§ Bitkisel orijinli gübreler, tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden yada işlenmesi sonrası elde edilen yan ürünlerinden oluşan ürün. (örnek sera veya budama atıkları v.b.)

§ Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı – teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin her biri için tek başvuru yapılabileceği gibi iki konuyu birlikte içeren başvuru da yapılabilir.

§ Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez.

§ Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

9) Tarımsal Üretime Yönelik Modern Sabit Yatırımlar 9.1) Büyükbaş § Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerinin kapasiteleri Süt Sığırcılığı için en az 10 baş Süt İneği kapasiteli tesis; Besi Sığırcılığı için en az 30 baş Besi Sığırcılığı kapasiteli tesis; Manda Yetiştiriciliği için en az 10 baş Süt Mandası kapasiteli tesis; Et/Süt Koyunculuğu için en az 100 baş Et/Süt Koyunu kapasiteli tesis; Et/Süt Keçiciliği için en az 100 baş Et/Süt Keçisi kapasiteli tesis; Kültür Balıkçılığı için en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis olmalıdır.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı-teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda sunulacak projede sürü projeksiyonu yer alacaktır.

§ Büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin en az 30 baş süt ineği veya süt mandasına sahip olması veya nihai rapordan önce hayvan varlığını karşılayacağını (30 baş) taahhüt etmesi gerekmektedir.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir. Süt sağım ünitesi, yem kırma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, kuzu/oğlak bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda Büyükbaş süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, süt soğutma tankı, buzağı kulübeleri, hayvan bakım sehpası, silaj çukuru, doğumhane, buzağı bakım ünitesi ve padok gibi unsurlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda koyun-keçi yatırımlarında et ve süt üretimi ayrımı yapılmamaktadır. Bu nedenle koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Süt sağım ünitesinin mobil olması durumunda süt sağım ünitesine destek verilmez. Bu durumda yatırımcı mobil süt sağım ünitesini ayni katkı ile karşılamak zorundadır.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda mevcut ahır/ağılın kapasitesini artırmaya yönelik olarak kapasite artırımı – teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapılabilir. Örneğin mevcut ahır/ağılın kapasitesi 200 baş iken 400 başa çıkarılması gibi.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda mevcut ahır/ağılda yukarıda açıklanan unsurların mevcut olması şartıyla, sadece sabit süt sağım ünitesi için de kapasite artırımı – teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapılabilir.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

§ Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda et ve/veya süt için damızlık sığır yetiştiriciliği başvuruları et (besi)sığırcılığı kapsamında değerlendirilir.

§ Büyükbaş besi (sığır) konusunda yapılacak başvurularda yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı-teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

§ Büyükbaş besi için yapılacak yeni tesis başvurularında, projede belirtilen tesis kapasitesindeki hayvan varlığının en az % 70’i karşılanacaktır. Örneğin, besi ahırı kapasitesi 100 baş ise, en az 70 baş besi hayvanı alması gereklidir.  Hibe ödemesi bu koşul yerine getirilmeden yapılmaz.  Gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, silaj çukuru gibi unsurlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.

§ Büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında sürü projeksiyonu taahhüt sayılır. Büyükbaş besi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında faaliyete başlamak için edinilen canlı hayvan sayısı için taahhüt ayrıca verilebilir, ya da başvuruda belirtilir.

§ Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

§ Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

§ Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

§ Et ve Süt üretimine yönelik büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırım projeleri, Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olmalıdır.

§ Et ve Süt üretimine yönelik büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırım projeleri maliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz.

9.2) Küçükbaş
9.3) Su Ürünleri Tesisleri § Kültür Balıkçılığına yönelik modern sabit yatırımlar, iç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan modern sabit yatırımları kapsar.

§ Destek kapsamında üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan havuzların betonarme olması zorunludur.

§ Ağ havuz (ağ kafes), plastik ve benzeri malzemeden yapılan tank ve benzeri üniteler hibe desteği kapsamında değildir.

§ Kültür Balıkçılığına yönelik modern sabit yatırımlarda sadece kuluçkahaneye yönelik başvurular da hibe kapsamında kapsamında değerlendirilir.

9.4) Kültür Mantarcılığı § Kültür Mantarcılığına Yönelik Modern Sabit Yatırımlar, mantar üretim tesisi ve bu tesisin kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi sadece mantar üretim tesisi olarak da projelendirilebilir.

§ Yeni tesis olarak tek başına kompost hazırlama ünitesine hibe desteği verilmez. Ancak mevcut bir mantar üretim tesisi için yapılacak kompost hazırlama ünitesi için kapasite artırımı – teknoloji yenileme olarak başvuruda bulunulabilir.

§ Sabit raflar ve paketleme ünitesi de hibe desteği kapsamındadır.

10) Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları 10.1) Kırsal Turizm Yatırımları § Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.

§ Sadece yeni tesis başvuruları için kırsal alanda en az 5, en fazla 25 oda kapasiteli konaklama tesisleri ile sosyal yaşam alanlarını (Restoran, kafe, çocuk parkı v.b) içinde barındıran tesislere verilecektir. Alınacak makine ekipman ve malzemeler tesisin kapasitesiyle orantılı olmalıdır. Konaklama tesislerinde gerekli izin, ruhsatlar, işyeri açma ve çalışma belgesi nihai rapor ile birlikte istenir. Konaklama tesisi yatırımları dışındaki yatırımlarda ise turizm belgesi istenir.

10.2) Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri § Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri (aşağıdaki faaliyet gruplarından sadece biri için başvuru yapılabilir):

v  Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, buzlama makinesi, balık nakil tankı, kafes ve kafes ağı (Denizde yapılan kafes balıkçılığı hariç), balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre

v  Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiflik gübresi dağıtma sistemler ,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır)

v  Yaylacılar ve arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çadır ahır ve ağıl

v  Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde don zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriçiliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü.

v  Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo

v  Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma, yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu

§ Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri yatırımlarında yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi şartı aranmaz

10.3) El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler § El Sanatları Listesi: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhb0VOXAvV8d12vujFg

§ Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.

10.4) Bilişim Sistemleri ve Eğitimi § Uygun Bilişim Sistemleri:

v  Sürü yönetim sistemi

v  Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları

v  Sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi

§ Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.

Başvuru ve değerlendirme süreci

 • Son başvuru tarihi: 30 Aralık 2016
 • Program kapsamında, başvurusu alınan projelerin incelenmesi ve ilk değerlendirmeleri bu bölümde belirtilen kriterlere göre İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Değerlendirmeye son başvuru tarihini takiben ilk iş günü içerisinde yapılacak toplantıda belirlenecek kriterlere göre elektronik ağ üzerinden başlanır. Valilik makamının ihtiyaç duyması halinde Teknik Alt Komisyon görevlendirilebilir. Oluşturulan alt komisyon İl Proje Değerlendirme Komisyonu ile eş zamanlı olarak ilk 10 gün içinde projelerin incelemesini tamamlar. Komisyon, bu değerlendirmeleri son başvuru tarihini takiben en geç 35 gün içerisinde tamamlar. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listelerinin elektronik ağ üzerinden alınan çıktısı, komisyonca imzalanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.
 • Nihai Değerlendirme, bu maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca yapılır. Nihai Değerlendirme kararı Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir.
 • Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe İl Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje numaraları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir. İl Müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, Başvuru Sahiplerine 10 gün içerisinde tebliğ eder.
 • Sözleşme imzalamaya davet edilen Proje Başvuru Sahiplerinin kendilerine yapılan bildirimi takip eden 20 gün içerisinde İl Müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri İl Müdürlüklerince uygun bulunursa karşılıklı müzakere edilerek hibe sözleşmesi imzalanır.
 • Ekonomik Yatırımlarda Proje Sahibi, hibeye esas proje tutarının %10’u tutarında süresiz limit dâhilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile birlikte İl Müdürlüğüne verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının %5’ini İl Müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. İl Müdürlüğü tarafından teminat mektuplarının teyidi alındıktan sonra, defterdarlık muhasebe müdürlüğüne muhafazası için teslim edilir. Teminat mektuplarının toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %10’undan az olmamak kaydı ile birden fazla bankadan teminat mektubu alınabilir. Nihai raporun onaylanması ve son ödemenin gerçekleşmesini takiben yatırımcının, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

OSMAN KARABOYUN

ZİRAAT MÜHENDİSİ

Tel: 0542 609 7508