Tarım Bakanlığı Hibeleri

KKYDP Hibe Desteği ile Modern Yatırımlar

KKYDP HİBE DESTEĞİ İLE MODERN YATIRIMLAR

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin  korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri de desteklenmektedir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülecek olan 9. etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince; 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlara yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının % 50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır.

Bu uygulama rehberi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43) gereğince uygulamanın yapılacağı 81 proje ilinde, ekonomik yatırım konularında hibe başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.


 Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı yatırım konuları:

Yatırım konuları

1) Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar:

(a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

(b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

(c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

(ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

– Sera tesisleri için  tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  hibe başvurusu yapılamaz.

-Alternatif enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır.

-Alternatif enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.

Alternatif enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; planlanan yıllık enerji ihtiyacı ile uyumlu olmak üzere güneş pili sisteminin veya güneş enerjine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.

-Alternatif enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.

-Ancak, mevcut seralar için sadece alternatif enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusu olarak değerlendirilir.

-Mevcut seraların enerji ihtiyacının alternatif enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu kodu ise AEÜ (alternetif enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu kodu SER  (alternatif enerji kullanan seralar) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir.

-Daha önce alternatif enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.

 -Alternatif enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet;

– Topraklı seralarda en fazla 90.000 TL/da,

– Topraksız seralarda en fazla 120.000 TL/da,

– Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla 150.000 TL/da olmalıdır.

(d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri;

-Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

-Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin (mevcut tesisin program kapsamında gerçekleştirilmiş olması şartı aranmaz) enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, projenin konusu AEÜ (Alternatif enerji üretim tesisi) olarak belirtilmelidir.

-Enerji üretim tesisinin kapasitesi enerji ihtiyacını karşılayacağı tesisin ihtiyacı ile orantılı olacaktır. İlgili mevzuat kısıtları da dikkate alınarak enerji üretim tesisinin kapasitesi tesisin yıllık ihtiyacının %10’undan fazla olamaz.

-Elektrik piyasasinda lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik (2/10/2013 tarih ve 28783 sayılı) hükümlerine göre projelendirilmelidir.  

-Enerji üretim tesisine ait enerji nakil hattı; hibeye esas yatırım tesisi ile aynı parselde yer alması şartıyla hibe kapsamında değerlendirilir.

-Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji alternatif enerji olarak değerlendirilmez.

 (e) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,

I-Büyükbaş için modern sabit yatırımlar

 1. Et (Sığır)
 2. b) Süt (Manda/Sığır)

II-Küçükbaş için modern sabit yatırımlar

 1. a) Et (Koyun/Keçi)
 2. b)Süt (Koyun/Keçi)

III-Kanatlı için modern sabit yatırımlar*

          Et (Tavuk/Hindi/Kaz/Ördek/Bıldırcın)

        *Kanatlılarda yumurta üretimine hibe desteği verilmez.

IV- Kültür Balıkçılığına yönelik modern sabit yatırımlar

V- Kültür Mantarıcılığına yönelik modern sabit yatırımlar

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım  projelerinin kapasiteleri en az aşağıdaki büyüklükte olacaktır;

Süt sığırcılığı: en az 10 baş süt ineği kapasiteli tesis,

Besi sığırcılığı: en az 30 sığır kapasiteli tesis,

Manda yetiştiriciliği: en az 10 baş süt mandası kapasiteli tesis,

Et /Süt koyunculuğu: en az 100 baş et/süt koyunu kapasiteli tesis,

Et /Süt keçiciliği: en az 100 baş et /süt keçisi kapasiteli tesis,

Et tavukculuğu: en az 5000 kapasiteli tesis,

Hindi/ kaz/ördek/bıldırcın yetiştiriciliği: en az 1000 adet hindi/ kaz/ördek/bıldırcın kapasiteli tesis,

Kültür balıkçılığı: en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis.

Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/ keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.

Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer alacaktır.

Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir. Süt sağım ünitesi, yem kırma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, kuzu/oğlak bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur.

Büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin en az 30 baş süt ineği veya süt mandasına sahip olması veya nihai rapordan önce hayvan varlığını karşılayacağını (30 baş) taahhüt etmesi gerekmektedir.

Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir. 

Büyükbaş için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, buzağı kulübeleri, hayvan bakım sehpası, slaj çukuru, doğumhane, buzağı bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur.

–  Koyun-keçi yatırımlarında et ve süt üretimi ayrımı yapılmamaktadır. Bu nedenle koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Süt sağım ünitesinin mobil olması durumunda süt sağım ünitesine destek verilmez. Bu durumda yatırımcı mobil süt sağım ünitesini ayni katkı ile karşılamak zorundadır.

Mevcut ahır/ağıl varsa sadece sabit süt sağım ünitesi için de kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir.

– Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

– Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

Et üretimine yönelik büyükbaş (sığır) konusunda yapılacak başvurularda aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.

-Yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

– Büyükbaş besi için yapılacak yeni tesis başvurularında, taahhüt edilen hayvan varlığının tamamı karşılanacaktır. Gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi, yem deposu, slaj çukuru gibi unsurları bulundurması zorunludur. Kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.

– Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

– Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

– Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

Et ve Süt üretimine yönelik büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliğine yönelik modern sabit yatırm projeleri;

Bakanlığımızın yürürlükte olan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olmalıdır.

-Maliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz.

Kanatlı için modern sabit yatırımlar;

Beyaz et üretimine yönelik et tavukçuluğu/hindi/kaz/ördek/bıldırcın yetiştiriciliği konusunda yapılan tesisler.

Kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.

Kültür Balıkçılığına yönelik modern sabit yatırımlar;

-İç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan modern sabit yatırımları kapsar.

Destekleme kapsamında üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan havuzların betonarme olması zorunludur.

-Ağ havuz (ağ kafes), plastik ve benzeri malzemeden yapılan tank ve benzeri üniteler hibe desteği kapsamında değildir.

-Sadece kuluçkahaneye yönelik başvurular da hibe kapsamında kapsamında değerlendirilir.

Kültür Mantarıcılığına yönelik modern sabit yatırımlar;

Mantar üretim tesisi ve kompost. Ancak kompost hazrlama ünitesi mantar üretim tesisinin bir ünitesi olmalı ve kapasitesi üretim tesisinin kapasitesiyle uyumlu olmalıdır. İklimlendirme sistemi, havalandırma fanı, nemlendirici, nem ölçer ve sabit raflar ile paketleme ünitesi hibe desteği kapsamındadır.

(f) Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar   hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

-Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan karışımdır. (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi)

-Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır.

-Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez.

-Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. 

2) Program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmez.

3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.)

Örneğin çay, zeytinyağı, un vb. gibi başka bir yatırım tesisinde işlenmiş, mamul haline getirilmiş ürünlerin işlenmesi, paketlenmesine yönelik başvurular  hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

-İlk ürünün işlemesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği verilir.

-Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etlerinin işlenmesinde karkas et birinci ürün olup tanımları aşağıdaki gibidir.

Kanatlı Karkası: Tekniğine uygun olarak kesilmiş, tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış bir bütün halindeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesidir.

Büyük ve Küçük Baş Karkası: Kasaplık hayvanın kanının akıtılıp yüzüldükten, iç organları boşaltılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesidir.

-Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesinde ham deri birinci ürün olup tanımı aşağıdaki gibidir.

Ham Deri: Hayvanlardan yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş derilerin tamamını kapsamaktadır.

-Hayvansal ürün olarak derinin işlenmesine yönelik yatırım tesislerinde birinci ürün olarak pikle deri ve kromlu deri hariç sadece tuzlu yaş veya kuru (Hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham derinin işlendiği tesisler hibe desteği kapsamındadır.

-Deri işleme tesisine yönelik hibe başvuruları yatırım yerinin organize sanayi bölgesi olması şartıyla kabul edilir.

4) Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir. (Yaş çay üretiminin yapıldığı iller: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin.)

5) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

-Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.

-Çelik silo başvurusu mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ olmalıdır. Çelik silo başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise ÇES olmalıdır.

-Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak silo başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.

-Soğuk hava deposu başvurusu mevcut bir tesisin (süt işleme, et işleme vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ/HÜİ/SÜİ olmalıdır. Soğuk hava deposu başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise SHD olmalıdır.

-Soğuk hava deposu (SHD) için yapılan  yeni tesis başvurularında hayvansal ürünler ve/veya su ürünleri ve/veya bitkisel ürünler depolanabilir.

 -Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak soğuk hava deposu başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.

-Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 den veya depolama hacmi 4500 m3 den düşük olamaz. (Gerçek kişi başvuruları ve tarımsal amaçlı kooperatif  başvuruları hariç.)

– Çelik silo ve soğuk hava deposu tesislerine yönelik  tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

 6) Yatırımcılar Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler (2011/9, 2012/64 ve 2013/59 numaralı tebliğler) kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulunduğu parsellerde herhangi bir yatırım konusu için hibe başvurusu yapılamaz.

8) Birinci fıkranın  (b) bendinde belirtilen kapasite artırımı teknoloji yenilemeye ve (c) bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya konu yatırımın yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi ile uyumlu olması gerekir.

Örneğin,  Süt İşleme Tesisi için başvuru yapılacaksa, mevcut tesisin başlangıçta da süt işleme tesisi amacı ile inşasına başlanmış olması, yasal izinlerin bu amaçla alınmış olması şartı aranılacaktır.

Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvurulara ait yatırım yeri organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinde ise işletmenin uygulayacağı konu ile uyumlu olduğunu gösteren belge bu yerlere ait ilgili yönetim kurulundan alınmalıdır.

9) Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir.

          Yeni tesis ve tamamlama başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti ;

          1) Başvuru sahibi adına olabilir.

          2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü,  organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabili.

          3) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanmış olabilir.

           -Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti ;

          1) Başvuru sahibi adına olabilir.

          2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü,  organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına kira/tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir.

          3) Yukarıda belirtilen kiralamalar dışında, gerçek ya da tüzel kişilerden başvuru sahibi adına kiralanmış olabilir. Bu durumda kira sözleşmesi noter tasdikli olmalıdır.

           -Yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında ;

          1) Tahsis / irtifak / kiralama süresi başvuru tarihinden  itibaren en az 7 (yedi) yıl olacaktır.

          2) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir.

          3) Organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

          4) 3218 Sayılı  Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.

 -Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde, başvuru sahibi  hissedarlardan biri olmalı, kendi hissesi sunduğu projenin alanı için yeterli olmalı ve diğer hissedarlardan başvuru yılı itibariyle en az 7 (yedi)  yıl süreli olmak kaydı ile noter tasdikli muvafakat alınmalıdır. Hissedarlardan birisinin Hazine olması durumunda ise ilgili birimden de muvafakat alınmalıdır. Hisseli yatırım yerleri için birden fazla başvuru yapılamaz.

10) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu dışında kalan yeni tesis başvurularında yatırım yerine ait imar planının en geç hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında il müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

           Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposuna ait yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planı aranmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı başvuru aşamasında sunulmalıdır.

 İmar planı; 1/1000 ölçekli uygulama imar planını ifade eder.


 9.ETAP KKYDP HİBE DESTEĞİ İLE YATIRIM KONULARINA İLİŞKİN DİĞER AÇIKLAMALAR

 -Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz.

Örneğin, sütün işlenmesine yönelik faaliyette bulunan bir işletmede meyve, sebze gibi başka bir ürünün işlenmesi ya da paketlenmesi gibi bir proje başvurusu yapılamaz. Ancak, ilgili mevzuatına uygun olması koşuluyla soğuk hava depolarında farklı ürün ya da ürün gruplarının depolanmasına yönelik projeler kabul edilir.

-Üretim kapasitesine uygun soğuk hava ve/veya şoklama ünitesi bulunmayan büyük baş, küçük baş ve kanatlı hayvan kesimhaneleri, su ürünleri, et ve süt işleme tesisi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposuna sahip olunduğu belgelenen başvurular ise söz konusu soğuk hava deposunun, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Örneğin faal olan bir soğuk hava deposu işleten yatırımcı et işleme tesisi için başvuruda bulunduğunda soğuk hava deposunun tesis ile aynı parselde yer alması halinde projede soğuk hava deposu bulunması şartı aranmaz ve bu başvurular yeni tesis olarak yapılır.

-Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında yapılacak ünite mevcut tesisle aynı parselde yer almalıdır.

-Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında işleme, paketleme ve depolama tesislerinde depolama ünitesi ek ünite olarak yapılacak ise kapasitesinin tesisin kapasitesi ile uyumlu olması gerekmektedir.

Örneğin tohum işleme, paketleme ve depolama tesisinde tesisin depolama kapasitesi yetersiz ise bu durumda tesis kapasitesi ile uyumlu olması şartıyla çelik silo dışındaki depolama yapısı da hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yeni tesis başvurularında, yatırım yeri imar planı (Koyun keçi manda sabit yatırımları ile alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu hariç) ile yetkili kurumlardan alınması gereken diğer izin belgeleri hibe sözleşmesi aşamasında il müdürlüğüne verilmelidir.

Zeytinyağı konusunda;

Yeni tesis proje başvurularında iki fazlı sistem olması koşulu aranmaz. 

Tamamlama projesi başvurularında sunulan projelerin iki fazlı sistem olması koşulu aranmaz

Kapasite artırımı-teknoloji yenileme projesi başvurularında iki fazlı tesisler ile üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirilir.

Kapasite artırımı-teknoloji yenileme konusuda yapılan başvurularda prina havuzu inşaat kısıtları oranında (%80) destekleme kapsamında değerlendirilir.

Meyve ve/veya sebze (kayısı, incir, domates, biber vb.) kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır.

 1. Uygulama illeri

1)Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde; yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera ve alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

– Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ) (*Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç)

*Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları: Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ kapsamında değerlendirilir.

– Soğuk hava deposu (SHD)

– Çelik silo (ÇES)

– Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG)

– Alternatif enerji kaynaklı sera (SER)

– Alternatif enerji üretim tesisi (AEÜ)

2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise; bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular kabul edilir.

– Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ)

– Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HÜİ)

– Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (SÜİ)

– Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar (TÜY)

– Soğuk hava deposu (SHD)

– Çelik silo (ÇES)

– Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG)

– Alternatif enerji kaynaklı sera (SER)

– Alternatif enerji üretim tesisi (AEÜ)


9.ETAP KKYDP Hibe Desteği Modern Yatırımlar Yatırım süresi 

-Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2015’tir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır. 

 2014/43 sayılı Tebliğ kapsamında imzalanacak bütün hibe sözleşmelerinde işin bitim tarihi 1/12/2015 olarak belirtilecektir. Taslak hibe sözleşmesinde de yazılmış olan bu tarih kesinlikle değiştirilmeyecektir.

Mücbir sebepler dışında, yatırımın süresi içerisinde fiziki olarak tamamlanamaması halinde yatırımcının gerekçeleriyle birlikte 1/12/2015 tarihinden en az bir ay öncesinden talep etmesi ve idarece de uygun görülmesi halinde projenin kalan kısmının yatırımcı tarafından kendi kaynakları ile tamamlaması şartıyla il müdürlüğünce en fazla doksan gün süre uzatımı verilir. Bu durumda; 1/12/2015 tarihi itibariyle fiziki olarak gerçekleştirilen işler mahallinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Verilen bu süre içerinde yatırımın tamamlanması ve nihai rapora bağlanması durumunda 1/12/2015 tarihinden önce fiziki olarak gerçekleştirilen işler hibeye esas proje gideri olarak değerlendirilir. 1/12/2015 tarihinden sonra fiziki olarak gerçekleştirilen işler ayni katkıyla karşılanır ve ödeme talebi bu çerçevede düzenlenir. Verilen süre uzatımı sonunda da yatırım tamamlanamaz ise Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir ve teminat Hazineye irat kaydedilir. Ayrıca yapılan hibe ödemeleri 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak geri alınır. Sözleşmenin feshi nedeniyle yatırımcı Bakanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

-Projenin fiziki olarak 1/12/2015 tarihi itibari ile gerçekleştiğinin faturalar ile belgelendirilmesi ve il müdürlüğünce de yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanması halinde söz konusu yasal izinlerin alınabilmesi ve nihai raporun düzenlenebilmesi için, yatırımcının talebi, il müdürlüğünün uygun görmesi şartıyla doksan güne kadar süre uzatımı verilir. Verilen süre uzatımı sonunda da yatırım tamamlanamaz ise Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir ve teminat Hazineye irat kaydedilir. Ayrıca yapılan hibe ödemeleri 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak geri alınır. Sözleşmenin feshi nedeniyle yatırımcı Bakanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

Yatırımın tamamlanması; yatırıma ait fiziki gerçekleşmenin tamamlanması, nihai rapor ve eklerinin idareye sunulmuş olması ve idarece de kabul edilmesi halinde yatırım tamamlanmış sayılır.  

Yatırımın 1/12/2015 tarihine kadar hibe sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ile kamulaştırma, imar plan değişikliği ve yasal mevzuat değişikliği nedenlerden dolayı tamamlanamaması durumunda;

 1. a) Yatırımcının gerekçeleriyle birlikte bir ay içerisinde talep etmesi ve uygun görülmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.
 2. b) Yatırımcının mücbir sebeplerden dolayı ek süre talep etmesi halinde, yatırım süresi ne kadar kesintiye uğramış ise o kadar ek süre verilir. Ancak bu süre doksan günü aşamaz. Bu sebepten verilen süre uzatımı içinde yapılan harcamalar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

9.ETAP KKYDP Hibe Desteği Modern Yatırımlar Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

1) Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

-Başvuru sahibi tüzel kişiliğin Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kaydı esastır. Bu nedenle tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıt olmaları gerekmemektedir.

3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları şirketler ise bu kapsam dışındadır. Ancak bu şirketlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin hisse oranı en fazla % 49 olacaktır.

4) Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

 1. a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

             -Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketlerin aralarında oluşturulacak ortaklıklar için görev, sorumluluk, ortaklıktaki payların detaylı olarak belirlendiği noter tasdikli sözleşme yapılmalıdır. Başvurular, ortaklığı oluşturan tüzel kişiliklerden birisi adına yapılır.

          -Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler de, yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayan şirketlerle ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, başvuru sahibi, mutlaka Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalıdır.

          -Ortaklıklar oluşturularak başvuru yapılması durumunda, proje başvuru sahibi tüzel kişilik yatırımcı sıfatı ile tüm uygulamaları gerçekleştirecektir. Satın alma işlemleri ve tüm finansal işlemler (faturaların düzenlenmesi, ödemeler vb.) başvuru sahibi ortak tarafından gerçekleştirilecektir. Ortaklık sonucunda yeni bir tüzel kişiliğin oluştuğu ve bu tüzel kişiliği de başvuru sahibi ortağın temsil ettiği kabul edilmektedir. Ortaklık şeklindeki başvurularda, satın alma işlemleri, özellikle fatura düzenlenmesi ve ödemelerle ilgili konularda sonradan çıkabilecek sorunlar nedeniyle bu husus başvuru sahipleri tarafından dikkate alınmalıdır.

 1. b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

5) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

-Başvuruya esas proje konusunun kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde bulunan faaliyet konuları arasında yer alması gerekmektedir.

Örneğin Tarımsal amaçlı kooperatiflerin, ekonomik faaliyetlere yönelik bir yatırım konusuna başvuru yapabilmesi için, Bakanlık tarafından onay verilmiş tüzüğünde, o yatırımı yapabileceği konusunda bir hüküm bulunması ve son genel kurulda gündeme alınıp karara bağlanmış olması gereklidir.

-Tüzel kişiler başvuruları ile birlikte, halen geçerli olan  tüzük/ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile Tebliğin Resmi Gazete’de yayım tarihinden sonra Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Faaliyet Belgesini vermelidirler.

6) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

-Bu programa proje başvurusu yapılması, ortaklık kurulması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmelidir. 

-Başvuruda bulunacak tüzel kişilikler, yetkili kurul ve/veya organlarından; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programına başvuru, ortaklık yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmalıdır. Bu yetki belgesi hibe başvuruları ile birlikte sunulmalıdır.

 Örneğin, hibe başvurusu şirket adına yapılıyorsa, başvuruyu imzalayarak sunan kişinin yetkilendirildiğine dair yetkili organ kararı, kooperatif adına kooperatif başkanı tarafından yapılan bir başvuruda ise, kooperatif başkanına yetki veren yönetim kurulu kararı (kooperatif genel kurul kararı ile yönetim kurulu bu tip yetkilendirmeler için yetki almışsa) hibe başvurusu ekinde verilmelidir.

Başvuruda bulunamayacaklar          

Tebliğin 11 inci maddesinde açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler başvuramaz.


  9. Etap KKYDP Hibe Desteği Modern Yatırımlar Yatırım tutarı ve destekleme oranı :

1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri;

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez.    


 YATIRIM KONULARI, HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI VE UYGULAMA İLLERİ 

YATIRIM KONUSU HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (TL) DESTEK VERİLECEK İLLER
Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 

 

 

 

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama*     3.000.000  39 İL**
Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 1.000.000       81 İL
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 3.000.000 39 İL**
Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 3.000.000 39 İL**
Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera 1.000.000       81 İL
Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler 1.000.000 81 İL
Çelik silo 1.000.000 81 İL
Soğuk hava deposu 1.000.000 81 İL
Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 1.000.000 81 İL
Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar
Büyükbaş 1.500.000    39 İL**
Küçükbaş     1.000.000
Kanatlı  1.000.000
Kültür balıkçılığı  1.000.000
Kültür mantarcılığı 1.000.000

*Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları: Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ kapsamında değerlendirilir.

**39 İl IPARD Uygulamalarının Dışında Kalan İllerdir.

Bu iller;

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce

2) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

3) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

4) Proje toplam tutarının;  Yukarıda belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

          -Büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde program kapsamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.


9.ETAP KKYDP Hibe Desteği Modern Yatırımlar  Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları :

Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

 1. a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,
 2. b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,
 3. c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderlerinin, tüm başvurularda 13 üncü maddesinde belirtilen limitlerin içerisinde kalması.

ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması gerekir.

 9. Etap KKYDP Hibe Desteği Modern Yatırımlar Yatırım tutarı ve destekleme oranı Hibe desteği verilen proje gider kalemleri :

1) Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2) Yatırım uygulamalarına ait;

 1. a) İnşaat işleri alım giderlerine,
 2. b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

hibe desteği verilir.

3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

5) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılmalı ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.

7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.


  9. Etap KKYDP Hibe Desteği İnşaat işleri alım giderleri  :

1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava deposu ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.

3) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.

4) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunların metraj ile keşif özetlerinin hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir.

5) İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %20’sini aşamaz.

6) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür.

7) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

8) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.

9) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, tüm yatırımlarda inşaat gideri hibeye esas proje tutarının % 80’inden fazla olamaz.

Örneğin;

-Hibeye esas proje tutarı 1.000.000 TL. ise bu tutarın en fazla 800.000 TL. si inşaat gideri, 200.000 TL.si makine-ekipman gideri olmalıdır. Bu tutarı aşan kısımlar ise ayni katkı olarak gösterilmelidir. 

-Hibeye esas proje tutarı 600.000 TL. ise bu tutarın en fazla 480.000 TL. si inşaat gideri, 120.000 TL.si makine-ekipman gideri olmalıdır.

Yapılacak işlerle ilgili Teknik Şartnameler;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi ile yürürlükte olan ilgili diğer şartnamelerine uygun olarak düzenlenmeli veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Şartnamelerinin kullanılacağı yatırımcı tarafından taahhüt edilmelidir. Ayrıca hazırlanacak olan bu teknik şartnamede kullanılacak malzemelerin niteliği marka verilmeden detaylı olarak açıklanmalıdır.

Hibe başvuru aşamasında, proje başvuru sahibi inşaat işlerine yönelik olarak avan veya uygulama/tatbikat/kati proje sunmak konusunda serbesttir. Ancak, hibe sözleşmesi aşamasında onaylanmış tatbikat/uygulama projeleri sunulması zorunludur.

 -Proje başvuru sahipleri tarafından, avan projelere dayanılarak oluşturulacak hibeye esas proje tutarlarında  oluşabilecek yanılmalar ve sapmalardan proje sahipleri sorumludurlar.  

Avan proje ile başvurulması halinde;

-Hazırlatılacak mimari projeye uygun makine yerleşim planı, inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri yaklaşık maliyetleri veya toplam inşaat alanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının metrekare birim fiyatları ile hesaplanan yaklaşık maliyeti başvuru dosyasında bulunmalıdır. Bu durumda projelerde onay şartı aranmaz. Hibe sözleşmesi aşamasında ise ilgili kanun ve mevzuatlara uygun proje değişiklikleri yapılabilir, bu durumda oluşacak fiyat artışları ayni katkı olarak karşılanır. 

 Tatbikat projesi ile başvurulması halinde;

-Mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat vb. projeler ile  bunların ayrıntılı metraj ve yaklaşık maliyetlerinin sunulmuş olması gerekir. Hibeye esas bu projenin; Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve/veya Büro Tescil Belgesine sahip, gerekli meslek disiplinlerini (Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi vb.) barındıran kurum ya da kişi/kişilerce hazırlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.

 9. Etap KKYDP Hibe Desteği Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri :

1) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

2) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.

-Çelik silo ve soğuk hava deposuna ait giderlerin tamamı yeni tesis başvurularında inşaat gideri olarak bütçelendirilebilir.

-Mevcut tesisin (örneğin BÜİ/HÜİ/SÜİ) bir unsuru olarak yapılacak çelik silo ya da soğuk hava deposuna ait kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda da giderlerin tamamı inşaat gideri olarak bütçelendirilebilir.

3) Tamamlama ve kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.

4) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

5) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.

6) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.

7) Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

8) Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

9) Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

Taşıyıcı (seyyar/kendinden hareketli) araç ve üzerinde taşınabilir depo vb. giderlere hibe desteği verilmez.

 9. Etap KKYDP Hibe Desteği Modern Yatırımlar Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler :

1) Tebliğin 16 ve 17 inci maddelerinde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:

 1. a) Her türlü borçlanma giderleri,
 2. b) Faizler,
 3. c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

2) Kira giderleri,

 1. d) Kur farkı giderleri,
 2. e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,
 3. f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri,
 4. g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri,

3) Bankacılık giderleri,

 1. h) Denetim giderleri,

5) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,

 1. i) İkinci el mal alım giderleri,
 2. j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri,
 3. k) Makine tamir ve parça alım giderleri. (Örneğin: Kurutma fırınının içerisinde bulunan yıpranmış/arızalı fırın paletlerinin tamiri ya da değiştirilmesi.)

2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.

3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.

 9. Etap KKYDP Hibe Desteği Modern Yatırımlar  Ayni katkılar :

1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dahil edilmez.

2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında kendi kaynaklarını kullanarak yatırımcılar tarafından bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler.

3) Ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır.

Ancak zorunlu hallerde birlikte ihaleye çıkılması da mümkündür. Bu durumda ihale sonrası oluşacak tutarda tenzilat söz konusu ise aradaki fark hibeye esas proje tutarından düşülür.

-Örneğin, hibeye esas tutar 1.000.000 TL.,ayni katkı tutarı 200.000 TL. toplam proje tutarı 1.200.000 TL, ihale sonrası oluşan toplam tutar ise 1.000.000 TL. olsun. Bu durumda ihale sonrası oluşan tenzilat tutarı 1.200.000 – 1.000.000=200.000 TL olduğundan gerçekleşen bu tenzilat hibeye esas proje tutarından düşülür. Bu durumda hibeye esas proje tutarı 1.000.000 – 200.000 = 800.000 TL. olur. Ayni katkı ise başlangıçtaki tutar olan 200.000 TL. olarak kalır.

4) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır.

-Bu husus il müdürlüğü tarafından mahalinde izlenir ve rapora bağlanır.

5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez.

-Ayni katkıda fiziki gerçekleşme esas alınır,  ayni katkıda gösterilen inşaat, makine-ekipman için ayrıca ihale yapma zorunluluğu yoktur.

-Toplam proje tutarı 1.200.000 TL olan hibe başvurusuna ait bütçe içerisinde hibeye esas proje tutarı, ayni katkı ve toplam proje tutarı dağılımı şu şekilde oluşturularak sunulabilir: 

Örnek :

A-Hibeye Esas Proje Tutarı

Mal alımları (18 kalem)                   : 440.000 TL

İnşaat İşleri (2 ünite; 88 kalem)       : 560.000 TL

Toplam                                            : 1.000.000 TL

B- Ayni Katkı Tutarı

Mal alımları (4 kalem)                     :   55.000 TL

İnşaat İşleri (1 ünite; 14 kalem)       :  145.000 TL

Toplam                                            : 200.000 TL

C- Toplam Proje Tutarı (A+B)      : 1.200.000 TL

 -Proje sahipleri tarafından taahhüt edilen ayni katkı, mutlaka bir iş karşılığı olmalı ve bütçe büyüklüğü ile birlikte iş kalemi olarak hibe başvuru formları bütçe tablolarında belirtilmelidir. Ayni katkı kapsamında belirtilen işin karşılığı olan tutarın uygulama aşamasında aynı tutarda gerçekleşmesinden ziyade, taahhüt edilen işin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle de mutlaka hibe başvuru formları ve bütçe formlarında ayni katkı bölümlerinde yapılması planlanan işler ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

-Örneğin, hibeye esas proje tutarı büyüklüğü limiti içerisine girmediği için, yatırımın gerekliliği olan bir makinenin ve/veya inşaatın bir bölümüne ait gider tutarının tamamının kendi kaynakları kullanılarak temin edileceği ve/veya gerçekleştirileceği proje sahibi tarafından taahhüt edilmişse, hibe sözleşmesi akdedildikten sonra inşaat işleri ile ilgili ayni katkı, inşaatın uygulama sırasına uygun olarak yatırımcı tarafından yerine getirilmelidir. Yatırımcının inşaat ile ilgili ayni katkısı gerçekleşmeden ve inşaat bir bütün olarak tamamlanmadan makine,ekipman, malzeme alımı ile ilgili hibe ödemesi talep edilemez. Makine,ekipman, malzeme alımı ile ilgili yatırımcının taahhüt ettiği ayni katkı yerine getirilmeden mal alımı ile ilgili hibe desteği talep edilemez.


  9. Etap KKYDP Hibe Desteği Modern Yatırımlar Başvuru süresi :

1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.

2) Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır.

3) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.

Başvurunun elektronik ağdan yapılması için son tarih 24/12/2014’ tür.

Başvurulacak yerler:

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yaparlar.

Başvuru şekli:

1) Proje başvuruları;

 1. a) Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.
 2. b) Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
 3. c) Bu rehbere uygun olarak hazırlanır.

2)Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılır.

3) Başvurunun gerçekleşmesi için başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden girişinin yapılması şarttır.

4) Elektronik ağ, başvuru girişine kapatıldıktan sonra başvuru dosyasına belge ilave edilemez, hiçbir belgede düzeltme yapılamaz.

Elektronik ortamdaki başvuruların;

– Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkilendirilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

– Gerçek kişilerde ise başvuru sahibi ya da yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

Proje başvuru dosyaları :

 1. Başvuru formu,
 2. Ekleri,
 3. Destekleyici belgeler

olmak üzere üç ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.  Proje başvurusuna esas belgelerin elektronik ortamda girişleri yapılır.


 9. Etap KKYDP Hibe Desteği Modern Yatırımları Hibe sözleşmesi : 

-Hibe sözleşmesi, il müdürü ile hibe başvuru sahibi arasında akdedilir.

-Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.

-Başvuru sahipleri hibe sözleşmesi aşamasında elektronik ağ üzerinden girişleri yapılan bilgi ve belgeler ile bu tebliğin 33 üncü maddesi gereğince yapılan değişiklikler ve hibe sözleşmesi ekinde bulunması gereken diğer belgeleri de kapsayacak dosya sunacaktır. Sunulan bilgi ve belgeler imzalı/paraflı olacaktır.

-Başvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesi eki dokümanları tamamlayarak hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.

-Kendilerine yapılan bildirimi takiben il müdürlükleri ile 5/5/2015 tarihi mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.

-Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince uygun bulunursa karşılıklı müzakere edilerek hibe sözleşmesi imzalanır.

-Programa alınan projelerde 30 uncu maddede yer alan hibe başvurusunun reddedilme nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi halinde söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz. 

Hibe sözleşmesi aşamasinda; Başvuru esnasında sisteme taranarak girişleri yapılan begelerin asılları ile sistem üzerinde doldurulan belgelerin çıktıları (imzalı/paraflı olacak) hibe sözleşmesi ekinde sunulacaktır.

Hibe sözleşmesi ekinde sunulan bu bilgi ve belgelerin başvuru esnasında sisteme girişleri yapılan bütün bilgi ve belgeler ile uyumlu olması gerekmektedir. İl proje yürütme birimi tarafından uyuşmazlık tespit edilmesi halinde sözleşme imzalanmaz. Belgeler arasındaki uyuşmazlığın hibe sözleşmesinden sonra tespit edilmesi halinde ise hibe sözleşmesi fesih edilecektir. 

-Proje klasörü hazırlanırken hibe sözleşmesi ekleri ayraçlar/indekslerle ayrılmalı ve bunların arasına ayrı bölümler şeklinde konulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak dosyalanmalıdır. 

-Projenin eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanarak ve ayrı naylon poşetlerde proje klasörünün içine yerleştirilmelidir. Proje klasöründe yeterli yer olmaması halinde mühendislik projeleri ayrı klasörlere konulmalıdır.

 Hibe sözleşmelerinde teminat alınması :

– Ekonomik yatırımlarda proje sahibi, hibeye esas proje tutarının %10’u tutarında süresiz limit dahilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile birlikte il müdürlüğüne verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının % 5’ini il müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teminat mektuplarının teyidi alındıktan ve hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra sonra, defterdarlık muhasebe müdürlüğüne muhafazası için teslim edilir

– Teminat mektuplarının toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %10’nundan az olmamak kaydı ile birden fazla bankadan teminat mektubu alınabilir.

 • Alınan teminat mektuplarına ait teyit yazıları hibe sözleşmesi imzalama aşamasında il müdürlüğünce  ilgili bankalardan mutlaka istenir.

– Nihai raporun onaylanması ve son ödemenin gerçekleşmesini takiben yatırımcının, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ekler kısmında yer alan” TAAHHÜTNAME (3)” ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir. 

 • Nihai rapor ekleri ile birlikte bir bütündür. 

– Hibe sözleşmesinin, sözleşmede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde, yatırımcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat mektubu veya hesapta bulunan miktar Muhasebe Müdürlüğü aracılığı ile Hazine adına irat kaydedilir.

 • Teminat mektubu örneği rehber eklerinde yer almaktadır.
 • Hibe sözleşmesi aşamasında alınan teminatın maksadı, yatırımcı tarafından yapılacak yatırım tesisine verilecek hibe desteğinin karşılığı olacak bir teminat değildir. Bu teminatın alınmasındaki amaç, potansiyel yatırımcıların proje başvuru aşamasında dosya olarak sundukları ve bu kapsamda yapmayı planladıkları yatırım başvurusunun kendileri tarafından gerçekleştirileceği konusunda bir güvence niteliği taşımaktadır.
 • Teminatlar, hibe sözleşmesi imzalanmadan önce İl Müdürlüğüne sunulur veya İl Müdürlüğü hesabına yatırılır. Nakit teminat ile teminat mektubu uygulama sürecinde değiştirilemez. Ancak idarenin yararına olması şartıyla İl Müdürlüğü tarafından değiştirilmeye izin verilebilir.
 • Teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar, hibe sözleşmesinde yatırımcı tarafından taahhüt edilen ayni katkının da başvuru sahibi tarafından tamamlanması ve proje uygulamasının sona ermesinden sonra proje sahibinin talebi üzerine il müdürlüğünce iade edilir.
 • İl Müdürlüğünce hibe sözleşmesine onay verilmemesi durumunda  teminat mektubu veya nakit teminat başvuru sahibine iade edilir. 

Hibe sözleşmesi akdi :

-Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir adedi ve ekleri il müdürlüğünde bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutarı :       

– Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.

– Hibe miktarı, Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranı kesinlikle aşamaz.

 • Hibe desteğinin nihai miktarı, belirtilen satın alma usul ve esasları doğrultusunda gerçekleştirilen fiili satın alımlar sonucunda oluşan fiyatlar üzerinden belirlenir.
 • Gerçekçi olarak ve titiz bir piyasa araştırması sonucunda hazırlanmış proje tahmini tutarının, rekabetçi ihaleler sonucunda ve/veya planlanan metrajların fiili uygulama sonucu gerçekleşen metraj değişiklikleri sonucunda, hibe sözleşmesine bağlanan tutarın altında oluşacağı beklenmektedir.
 • Uygulamalar sonucunda fiilen gerçekleşen hibeye esas proje tutarının ekonomik yatırımlarda %50 sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe desteği, tüm yatırımlarda KDV hariç hesaplanır.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi :

– Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın hibe ödemesi yapmama ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

Hibe Sözleşmesinin Feshi:

Proje uygulamalarının Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde proje sahiplerine uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Genel Müdürlük bir hafta içerisinde bilgilendirilir. Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdürlüğü fesih için Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda hibe sözleşmesinin fesih işlemini başlatır.

– Hibe sözleşmeleri devredilemez. Ancak yatırım sahibinin vefatı halinde talep etmeleri durumunda kanuni mirasçılar ile hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

 •  Kanuni mirasçılarının işe devam etmek istemediklerini il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri halinde genel usul ve esaslara göre tasfiye
 • Yatırım tamamlandıktan sonraki beş yıl içerisinde hibe sözleşmesiyle gerçekleştirilen yatırım üçüncü şahıslara kiralama veya satış yoluyla devredilemez.
 • Tüzel kişiliğin isim değişikliği talebi gibi hususlar hibe sözleşmesindeki sorumlulukların devam etmesi koşuluna bağlanır. Bu hususta destekleyici belgelerle (önceki ve sonraki ticaret sicil gazetesi, önceki ve sonraki yönetim kurulu kararı ) Genel Müdürlükten izin alınır.
 • Yatırımın 1/12/2015 tarihi itibariyle hibe sözleşmesinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamaması durumunda yatırımcının gerekçeleriyle birlikte bir ay içerisinde talep etmesi ve uygun görülmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.
 • Yatırımcının ek süre talep etmesi halinde, mücbir sebeplerden dolayı yatırım süresi ne kadar kesintiye uğramış ise o kadar ek süre verilir. Ancak bu süre 1/3/2016 tarihini aşamaz.

 Hibe Sözleşmesinin Tasfiyesi:

Mücbir sebepler nedeniyle verilen süre uzatımları sonucu proje bitim tarihi 1/3/2016 tarihini geçtiği takdirde sözleşme tasfiye edilir. 1/3/2016 tarihi itibariyle yatırımcı tarafından projeye uygun olarak yapılan hibeye esas harcamalar bir tutanakla tespit edilerek yatırımcıya ödenir. Tespit sonucu daha önce fazla ödeme yapıldığı anlaşılır ise yapılan fazla ödeme yasal faizi ile birlikte geri alınır. Sözleşmenin tasfiyesi nedeniyle yatırımcı ya da Bakanlık yukarıda açıklanan husus dışında herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Tasfiyeden sonra yatırımcının teminatı iade edilir.

 • Proje bütçesinde ihale, keşif ve metrajlardaki eksiklik ve hatalardan dolayı sözleşme akdinden sonra ortaya çıkabilecek ilave harcamalar daha önce bütçe revizyonu yapılmamış ise, bütçe revizyonu ayni katkı ile gerçekleştirilir. (İlgili Tebliğin 45. maddesine uygun olarak yapılır.) Ayrıca, hibe başvuru hazırlığı döneminde uygulama projelerinin, keşif ve metrajların sağlıklı ve doğru hazırlanmaması nedeniyle, hibe başvurusu hibe desteği kapsamında değerlendirilmiş olsa bile, o yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmamasına neden olabilecektir.

Örneğin, projelerin gerçekçi hazırlanmaması nedeniyle, hibe sözleşmesi imza aşaması veya tatbikat aşamasında revizyon ihtiyacı duyulması nedeniyle orijinal projede önemli ölçüde revizyon yapılması o yatırım projesine hibe desteği verilmemesine neden olabilecektir. Bu bağlamda keşif ve metrajların baştan doğru hesaplanmaması, piyasa fiyatlarının uygulamaların başlangıç dönemi dikkate alınmadan yansıtılması gibi nedenlerle oluşabilecek keşif, metraj değişiklikleri sonucunda kabul edilen yatırım projesi kapsamında planlanandan daha az miktarda iş yapılması gibi bir sonuç yaratmaktadır.

 • Projelerin yapılan değerlendirmelerinde sadece bütçeler onaylanmamakta, o bütçe kapsamında yapılması planlanan iş büyüklükleri de onaylanmaktadır. Bu bakımdan onay verilen hibeye esas proje tutarı kapsamında planlanan işlerinde aynı büyüklükte gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
 • Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik proje ve piyasa etütlerine dayandırılmalı, proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarının yatırım süresince artırılma imkanı yoktur. Ancak, sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere artırım/eksiltme gibi aktarımlar yapılabilir.
 • Bu nedenle, uygulama projelerinin ve buna bağlı hazırlanacak ihale dokümanı metraj ve keşif cetvellerinin titizlikle gerçekçi olarak hazırlanması, yatırımcıların hibe desteğinden tam olarak yararlanabilmeleri bakımından önemlidir.
 • Yatırıma ait satın alımlarda hazırlanacak ihale dokümanlarına baz olan tahmini tutarlar ve bu tutarı oluşturan iş kalemleri miktarı kesinlikle hibe sözleşmesi ekinde belirtilmiş o işe ait hibeye esas proje tutarını aşmamalıdır.
 • Eğer, ihaleye söz konusu olan tahmini tutar veya ihale sonucu oluşacak fiyat hibe sözleşmesi ekinde belirtilmiş o işe ait hibeye esas proje tutarını aşıyorsa, mutlaka aşan kısma yönelik olarak bütçe revizyonu talep edilmeli ve uygun görüş sonrası ihale dokümanı aşan kısım çıkarılarak yeniden hazırlanıp aşan kısım ayni katkıya dahil edilerek gerçekleştirilmelidir.
 • Yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmaz.
 • Yükleniciler ile yapılacak uygulama sözleşme tutarları ( KDV hariç) kesinlikle o işe ait olarak bütçe tablosunda belirtilmiş hibeye esas tutarı aşamaz.
 • Proje kapsamında yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler ve bunlara ait ödemeler, Türk Lirası (TL) olarak yapılır.
 • Yatırımcılar tarafından hibe başvuru aşamasında yatırım büyüklüğünün tespiti amacıyla yapılmış olan fiyat araştırmalarının (fiyat listeleri, proforma faturalar vb.) sorumluluğu tamamen yatırımcılara ait olup gerektiğinde idareye bu belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler. Ayrıca proje başvuruları ve ekindeki bütçe tablolarında belirtilen gider tutarları ile ilgili açıklamalarda firma isimleri kesinlikle belirtilmez.
 • Bütçe tabloları ve teknik şartnamelerinde firma ismi zikredilmiş başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Yatırımcıların bütçe hazırlıkları sırasında piyasa araştırması yapmaları, proforma fatura almaları piyasa araştırma sonuçları ile proforma faturaların sadece proje sahipleri tarafından değerlendirilerek gerçekçi bütçe hazırlamaları açısından önerilmektedir.
 • Ayrıca, satın alma kitabında da açıklandığı üzere hibe sözleşmesi akdedilmesinden sonra gerçekleştirilen satın alımlarda bu belgeler teklif olarak kullanılamaz.
 • Satın almaya yönelik tüm işlemler, satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hibe sözleşmesi akdedildikten sonra başlatılır ve gerçekleştirilir.

HİBE BAŞVURU FORMUNUN EKLERİNE AİT LİSTE

Hibe başvuru formu ekleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.Hibe başvuru formu ekleri “Elektronik Ortamda Başvuru Kılavuzu”nda yer alan açıklamalar doğrultusunda eksiksiz olarak sisteme girişleri yapılacaktır.

 1. Yatırım Projesi, Başvuru Sahibi ve Ortakları ile ilgili bilgi ve belgeler :
 2. Yatırım Projesi
 3. Başvuru Sahibi
 4. Başvuru sahibinin projeye katılan ortakları
 5. Proje bütçe tabloları :

EK 1:  Proje Bütçesi

EK 1.1:     İnşaat İşleri Alım Giderleri

EK 1.2:     Makine-Ekipman Alım Giderleri

EK 1.3:     Ayni Katkı/Özkaynak Kullanım Giderleri

EK 2:  Gider Gerekçeleri

EK 3:  Finansman Kaynakları

EK 4:  Tahmini İş Takvimi

 

 1. Yatırım İşletme Planı Dosyası :

EK 5: Uygulama rehberinde formatı verilmiştir.

 

 1. Hibe Sözleşmesi : Uygulama rehberinde formatı verilmiştir. 
 1. Destekleyici Belgeler :Başvuru aşamasında verilmesi gereken destekleyici belgeler tebliğde bulunan EK-I Başvuruların İdari Uygunluk kontrol Listesinde açıklanmıştır.

ÖNEMLİ:

Gerçek kişiler ile bilançosu olmayan yeni kurulmuş tüzel kişilerin mali durumunu gösterir açıklayıcı ve destekleyici bilgi ve belgeleri sunmaları puanlama yönünden “mali yapısı ve proje gerçekleştirilmesi kapasitesi” değerlendirilirken başvuru sahibi lehine dikkate alınacaktır. 

HIBE SÖZLEŞMESI AŞAMASINDA VERILMESI GEREKEN EK BELGELER

 Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesi imzalanmadan önce il müdürlüğüne verilmelidir. Bu belgeleri vermeyen başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

 1. Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu
 2. Yeni tesis başvurularında, yatırım yeri imar planı (Tarımsal Üretime Yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu yeni tesis başvuruları hariç)
 3. ÇED raporu veya muafiyet belgesi (Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında yeni kapasiteye uygun olmalıdır.)
 4. Tatbikat projesi (Avan projeyle başvuranlar için)
 5. SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler
 6. Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı ve mahkemelik olmadığına dair tapu müdürlüğünden alınmış güncellenmiş belge
 7. Hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan güncellenmiş olumlu görüş yazısı,
 8. Organik ürün amaçlı başvurular için örneği ekte verilen taahhütname

HIBE SÖZLESMESINDEN SONRA VERILMESI GEREKEN BELGELER

 Yeni tesis başvuruları için yapı/inşaat ruhsatı en geç ilk inşaat ödeme talebiyle birlikte verilmelidir.