Tarım Bakanlığı Hibeleri

Kırsal Kalkınma 14. Etap Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi Hibe Desteği

Kırsal Kalkınma 14. Etap

14.etapKırsal Kalkınma 14. Etap Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi Depolanması Hibe Desteği, Tarım Orman Bakanlığı Kırsal Ekonomik Projelerine 500.000 TL yatırımlarına %50 Hibe Desteği sağlayacak.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Bitkisel ve Hayvansal ürünlerin işlenmesine hibe desteği kapsamında yapılacak örnek yatırımlar:

 • Et işleme ve süt işleme,
 • Meyve ve sebze işleme(Biber salçası, püre, pekmez, marmelat, reçel, pestil, turşu, meyve ve sebze suları, konserve, sirke, közleme, salamura, ekşiler, ezme vb), sofralık zeytin ve zeytin mamulleri, kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı, boza, salep ve bakliyat,
 • Mısır kurutma,
 • Baharat, bitki çayları,
 • Pamuk yağı, defne yağı ve susam yağı, (işlenme, paketleme ve depolama)
 • Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo-Soğuk Hava Deposu).

hibe destek kapsamında desteklenecek örnek yatırım konularıdır.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Bitkisel ve Hayvansal Ürün İşleme Hibe Başvuranların Şartları

a) Hazırlanacak proje başvurularına çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

b) El sanatları ve katma değerli ürünler hariç, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, çiftçi kayıt sistemine (ÇKS), diğer kayıt sistemlerinin (AKS, TURKVET) herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

ç) Tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetleri olan ve proje sunan gerçek kişilerin kırsal alanda veya kırsal mahallede yaşıyor olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Kırsal alan: 31/12/2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerleri, son güncel kırsal alan listesine buradan ulaşabilirsiniz.

d) Tüm yatırım konuları için son başvuru tarihinden önce kurulan;

 • Türk Ticaret Kanununda yer alan kollektif şirket, Limited şirket ve anonim şirketler,
 • 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,
 • 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu,
 • 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri,
 • 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişi olarak başvurabilirler.

e) Yukarıda belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

f) Yukarıda belirtilen kuruluşların, proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

g) Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;

 • Çiftçilerin; Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına dair belgeyi,
 • Gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,
 • Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, başvuru ekinde sunmaları gerekir.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Hibe Kimler Başvuramaz

a) Gerçek ve tüzel kişi haricindekiler ve kamu görevlileri hibe başvurusunda bulunamazlar.

b) Kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçmesi nedeniyle projesi için fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak feshedilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar beş yıl süreyle hibe başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca hibe sözleşmesi imzalayan ancak yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayan yatırımcılar hibe başvurusunda bulunamazlar.

c) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler hariç, tüzel kişi olarak hibe başvurusunda bulunulması halinde ortaklar ayrıca çiftçi ve gerçek kişi olarak başvuru yapamazlar.

ç) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler,

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

e) Yatırımcının; kamu haklarından mahrum olması, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasının olması veya affa uğramış olsa bile hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlar ile yatırımcının profesyonel faaliyetlerini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması,

f) Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve uygulama sonrası dönemde Kamu İhale Kurumu Yasaklılar Listesinde olanlar

g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ve adli sicil ve/veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,

ğ) Bakanlık tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar

h) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi kapsamındaki yatırımlar kırsal alanda veya kırsal mahallede olmalıdır, Kırsal alan listesinde yer almayan yatırım yerlerinden yapılan başvuru yapılmaz.

ı) Türk Ceza Kanunu’nun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar, hibe başvurusunda bulunamazlar

Kırsal Kalkınma 14. Etap Hibe Destekleme Oranı ve Hibe Desteği verilecek Proje Giderleri

a) Kırsal Kalkınma 14. Etap Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 TL üst limitini geçemez.

b) Kırsal Kalkınma 14. Etap Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

c) Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir.

ç) Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Hibe Desteği Verilecek Proje Giderleri

Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması durumunda hibe desteği kapsamındadır.

Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri yapılmış, statik projesinin tüm inşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatını etkileyen bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari elemanlarını, detaylarla ilgili referanslarını ve tüm detayları çizim teknikleri ile eksiksiz içeren, gerekli bütün ölçülerin, malzemelerin ve teknik özelliklerinin yer aldığı, yapı aplikasyon projesi/mimari proje, peyzaj projesi, statik proje, mekanik tesisat projesi, makine yerleşim planı ve elektrik tesisat projeleri ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren ve ilgili meslek odalarına kayıtlı teknik personel tarafından onaylanmış projeyi tarif eder.

Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılır. Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarının yatırım süresince artırılma imkânı yoktur. Bu nedenle başvuru mühendislik çalışması özenle bir şekilde yapılmadır.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Hibe Desteği Gider Kalemleri

Yatırım uygulamalarına ait;

 • İnşaat işleri alım giderlerine,

 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

hibe desteği verilir.

Kırsal Kalkınma 14. Etap İnşaat gideri;
 • Yeni yatırımlarda hibeye esas proje tutarının (500.000 TL) %80’inden,
 • Kapasite artırımına yönelik yatırımlarda %60’ından,
 • Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırımlarda ise %20’sinden

fazla olamaz.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Makine, Ekipman ve Malzeme Alım Giderleri

a) Yerli malı belgeli makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli, proje sahasına teslim giderleri ve montaj giderlerinin tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda uygun harcama kapsamında değerlendirilerek hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılmaları durumunda ise sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

b) Trafo ve jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

c) Bilişim sistemleri ve eğitimi ile ilgili satın alımlar; makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında değerlendirilir.

d) Yatırım kapsamında destek almak istediği ekipman ve malzemeler için; satın alma uygunluk onayı almak üzere il proje yürütme birimine sunduğu satın alma evrakının ekinde yüklenici olarak seçilen imalatçı/bayi veya tedarikçinin temin edeceği:

 • Yurt içinde üretilmiş makine, ekipman ve malzemeler için TSE, TSEK veya yerli malı belgelerinden herhangi birini,
 • İthal makine, ekipman ve malzemeler için CE belgesi ile birlikte menşe belgesini,
 • Özel imalat makineler için Deney Raporunu

sunması halinde uygun harcama kapsamında değerlendirilecektir.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Başvuruları

Kırsal Kalkınma 14.etap hibe desteklerinde “Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımları” başlığı altında Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması yatırımlarına hibe desteği verilecektir.

14.Etap Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlemesi başvuru kapsamı

 • Yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında başvurular kabul edilecektir.
 • Meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması için gerekli makine-ekipmanlar konusunda proje kabulü yapılacaktır.
 • Süt işleme ve toplama konusunda proje kabulü yapılacaktır.
 • Et işleme (kesimhaneler hariç) konusunda proje kabulü yapılacaktır.
 • Bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlarda, soğutuculu araçların sadece frigofrik kasa veya soğutma tankı kısımları konusunda proje kabulü yapılacaktır.
 • Yatırımcının tarımsal üretimiyle orantılı; çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, soğuk hava deposunun müştemilatı olarak kullanılan plastik kasalar, şoklama ünitesi, çelik silo uygun harcama kapsamındadır.

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik:

 • Et işleme(en fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve süt işleme(en fazla 10 ton/gün işleme kapasitesi),
 • Meyve ve sebze işleme(Biber salçası, püre, pekmez, marmelat, reçel, pestil, turşu, meyve ve sebze suları, konserve, sirke, közleme, salamura, ekşiler, ezme vb), sofralık zeytin ve zeytin mamulleri, kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı, boza, salep ve bakliyat,
 • Mısır kurutma,
 • Baharat, bitki çayları,
 • Pamuk yağı, defne yağı ve susam yağı, (işlenme, paketleme ve depolama) destek kapsamındadır.

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, soğutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlarda uygun harcama kapsamında kabul edilecek malzeme ve ekipmanlar:

 • Süt kabul tankı, tartım kantarı, çiğ süt depo tankı, santrifüj pompa, otomatik pastörizatör, krema seperatörü, dinlendirme kazanı, CIP ünitesi (kimyasal tankı, su tankı, satrifüj pompa), mayalama teknesi, salamura pastörizatörü, kapama makinesi, teleme tarağı, karıştırma aparatı, faraş peynir arabası, proses tankı, tambur süzdürme, haşlama makinesi, kurutma arabaları, peynir kalıpları, doğrama makinesi, vakum makinesi, süzdürme arabası, arabalar, ambalajlama makinesi, dolum tankı, dolum makinesi, krema pastörize kazanı, yayık makinesi, şekillendirme makinesi, gramaj makinesi, soğuk oda, buhar kazanı ve tesisatı, laboratuvar malzemeleri, süt ürünlerinin işlenmesinde kullanılacak diğer makine ve ekipman alımları

hibe kapsamında değerlendirilir.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Süt Toplama Tesisleri

 • Başvuruda bulunacak söz konusu işletmelerin, kuracakları süt toplama tesisinin/tesislerinin toplam kapasitesi mevcut işletmenin kapasite/ekspertiz raporlarında belirtilen günlük süt işleme kapasitesinden fazla olamaz.
 • Tesis, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve güncel 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygunluk arz etmelidir.
 • Çiğ süt toplamada kullanılan, süte temas edecek tankların en az 250 L/gün kapasitede olması, yeni olması, otomatik temizleme sistemine sahip olması, sıcak su kaynağının sağlanması, süt kamyonuna süt transferini sağlamak için entegre olmuş süt pompasına sahip olması ve kullanılacak tankların yüzeylerinin, “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ve “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” hususlarına uygun; bakımlı, kolay temizlenebilir, gerektiğinde dezenfekte edilebilir olması gerekir.
 • Çiğ süt toplamada kullanılan tesisin yeri/yerleri,
  • Elektrik ve su tesisatları abonelikleri ile tankın konacağı parsel/parseller proje sahibi adına tapulu/kayıtlı olmalıdır,
  • Kooperatif ve ilgili birliklerde parsel ve abonelikler ortaklarının/üyelerinin adına olabilir.
  • Bu taktirde ortakların ve/veya üyelerin bu tesis/tesislerin kendi adlarına kayıtlı parselde uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren kurulmasına ve en az 7 yıl süresince faaliyet göstermesine ve aboneliklerle ilgi tüm harcamaların kendilerince karşılanacağına dair rızalarının olduğu noter onaylı muvafakatname vermeleri ve bu belgeleri başvuru sırasında online olarak diğer belgeler bölümüne yüklemeleri gerekir.
 • Mevcut işletmelerde yapılacak kapasite artırımı projesi uygulanması sonunda kurulacak süt toplama tesis/tesisleri gerekli güncel ulusal izin ve ruhsatlara sahip olmalıdır.
 • Projelendirilecek süt toplama tesisi/tesisleri: Faaliyette bulunan işletmeler için, işletmelerin kurulu bulunduğu il ve/veya ilçe sınırlarını, tüzel kişiliklerin ana sözleşmesi ve/veya tüzüklerindeki faaliyet gösterdikleri alanı, kapsamalıdır.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo-Soğuk Hava Deposu)

 • Kırsal Kalkınma 14. Etap Yeni tesislerin yapımı konusunda başvurular kabul edilecektir.

PROJE KAYNAKLARINDAN KARŞILANAMAYACAK GİDERLER

Kırsal Kalkınma 14. Etap Proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:

 • Her türlü borçlanma giderleri,
 • Faizler,
 • Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,
 • Kira giderleri,
 • Kur farkı giderleri,
 • Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,
 • Binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri,
 • Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri,
 • Bankacılık giderleri,
 • Denetim giderleri,
 • KDV ve ÖTV dâhil iade alınan veya alınacak vergiler,
 • İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,
 • Proje yönetim ve danışmanlık giderleri,
 • Makine tamir ve parça alım giderleri,
 • Laboratuvar sarf malzemeleri,
 • Elektrikli traktör, balya ve silaj makinesi alımları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün/monoblok yapıdaki makine ve ekipmanlar,

14. ETAP KIRSAL KALKINMA PROJE BAŞVURULARI

BAŞVURU SÜRESİ

 1. Kırsal Kalkınma 14. Etap Başvurular 23/12/2020 tarihinde başlayıp, 23/3/2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.
 2. Başvuru süresi içerisinde işlemleri tamamlanmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Son başvuru tarih ve saatinden sonra gelen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.
 4. Başvuru tarihinin bitiminden sonra online olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme veya değişiklik yapılamaz ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılamaz.

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler, başvurularını “www.tarimorman.gov.tr” (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yaparlar.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Proje başvuru formu eklerine ait:

 • Yatırım işletme planı,
 • Hibe sözleşmesi taslağı ve
 • Başvuru aşamasında yüklenmesi gereken “İdari Uygunluk Kontrol Listesi’nde belirtilen belgeler
 • Diğer destekleyici belgeler

online olarak elektronik ortama yüklenir.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Başvuru Şekli

 1. Proje başvuru dosyaları;
  • Başvuru formu,
  • Ekleri,
  • Destekleyici belgeler olmak üzere

üç ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.

 • Kırsal Kalkınma 14. Etap Hibe başvuru formu ile birlikte başvuru formu eklerinden
  • Yatırım özeti,
  • Yatırım projesi,
  • Başvuru sahibine ait bilgi ve belgeler
  • Proje bütçe tablolarının veri girişleri

elektronik ortamda www.tarimorman.gov.tr internet adresindeki ilgili alanlara eksiksiz olarak yapılır.

 • Kırsal Kalkınma 14. Etap Proje başvuru formu eklerine ait
  • Yatırım işletme planı,
  • Hibe sözleşmesi taslağı,
  • Başvuru aşamasında yüklenmesi gereken “İdari Uygunluk Kontrol Listesi”nde belirtilen diğer destekleyici belgeler

elektronik ortama yüklenir.

Başvurunun doğru değerlendirilebilmesi için başvuru evrakları dikkatli ve olabildiğince açık bir şekilde doldurulmalıdır. Gerekli tüm taahhütname, belge ve dokümanlar ile iş planının ve teknik projenin başvuru dosyasında uygun ve tam olarak yer alması zorunludur.

Kırsal Kalkınma 14. Etap

BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER

Belge Tipi
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği A
2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı şirket ana sözleşmesi A
3 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge A
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından güncel uygulama rehberinin yayımlandığı tarihten sonra alınmış faaliyet belgesi A
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı A
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri A
7 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname B
8 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi A
9 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi A
10 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son üç yılın bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) A
11 Proje bütçesi, hibe başvuru formu Ek-1/Ek-1.1/Ek-1.2/Ek-1.3’e göre hazırlanmıştır A
12 Gider gerekçeleri hibe başvuru formu Ek-2’ye göre hazırlanmıştır A
13 Finansman kaynakları hibe başvuru formu Ek-3’e göre hazırlanmıştır A
14 Tahmini iş takvimi hibe başvuru formu Ek-4’e göre hazırlanmıştır A
15 Yatırım işletme planı dosyası hibe başvuru formu Ek-5 formatına göre hazırlanmıştır A
16 Proje başvuruları için tatbikat projesi yüklenmiştir A
17 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı A
18 Bütün başvurularda; yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi, yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse, gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi ile yatırım yerinde 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge A
19 Bütün başvurularda; yatırım yerinin ipotekli veya şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge A
20 Üretim izin belgesi (İşletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi/işletme tescil belgesi/gübre üretim izni/tohum üretim izni) A
21 Kapasite raporu veya ekspertiz raporu A
22 Yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi A
23 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge A
24 Yatırım yerinin icralı veya davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı B
25 Damızlık büyükbaş/koyun ve/veya keçi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname B
26 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında diğer kurumlara hibe başvurusunda bulunmadığı ve hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname B
27 Damızlık büyükbaş/koyun ve/veya keçi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname B
28 Başvuran tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname B
29 Başvuran gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname B
30 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası A
31 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım başvuruları için organik ürün sertifikası A
32 Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı belgesi (Tüzel kişilerde ortaklar ve yetkili müdürler için)

 

A
33 Başvuru sahibinin yüklemek istediği diğer belge ve dokümanlar
Belge Tipi A: Asıl belgeden taranmış olmalıdır. B: Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır

Kırsal Kalkınma 14. Etap Başvuru Dosyası Hazırlanması ve Teslimi Başvuru Aşaması

Adım-1

Bakanlık resmi internet sitesinden (www.tarimorman.gov.tr) başvuru yapılacak yatırıma uygun “Başvuru Planı Formatı” ve “İş Planı Formatı” bilgisayara indirilir.

Adım-2

Bilgisayara indirilen “Başvuru Planı” bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.

Adım-3

Bilgisayara indirilen “İş Planı” bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.

Adım-4

Eklenecek belgeler ve dokümanlar “İdari Uygunluk Kontrol Listesi” dikkate alınarak hazırlanır ve taranır.

Adım-5

Web üzerinden online başvuru kısmında doldurulan Başvuru Formu ve İş Planı ile eklenecek dosyalar bölümüne İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre hazırlanmış dokümanlar eklenerek web üzerinden başvuru tamamlanır.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Hibe Sözleşmesi Aşaması

Adım-6

Web üzerinden gönderilen, Başvuru Planı, İş Planı ve Bütçe Detaylı Tabloları, İş Planı, Teknik Proje ile diğer yüklenen dosyalardaki dokümanların çıktıları alınır.

Adım-7

 • Başvuru Planı/İş Planı ve eklerinde yer alan;
  • Resmi belgeler, taahhütname ile diğer belge ve dokümanlar ile proje çizimleri sıralamaya uygun olarak düzenlenir.
  • İş planı ve teknik proje, başvuru dosyasında başvuru formu, işletme planı ve eklerinden sonra yer almalıdır.
  • Yatırım ile ilgili Mimari projeler  (Mevcut ve planlanan binaları gösteren vaziyet planını ve mahal listesini de içeren), statik projeler, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projeleri,
  • Metraj cetveli, tek hat şeması ve makine-ekipman yerleşim planı ayrı bir dosya/klasörde verilmelidir.
 • Başvuru Planı/İş Planının tüm sayfaları başvuru sahibi tarafından paraflanır.

Adım-8

 • Başvuru dosyasında yer alan;
  • Başvuru Planı/İş Planının, başvuru ekleri, çizimler, iş planı ve teknik projenin iki kopyası oluşturulur.
  • Başvuru dosyası, biri orijinal diğeri orijinalden alınan kopya olmak üzere, her birinin üzerinde “Orijinal” ve “Kopya” ibareleri yer alacak şekilde toplam iki nüsha olarak hazırlanır.
  • İki nüsha halindeki başvuru dosyası, ekleri ve satın alma dosyası (1 orijinal, 1 kopya) tek bir paket (zarf, kutu, ambalaj vb.) içerisinde yer alacak şekilde
  • Bu paketin üzerine “KKYDP 2020-2021 Başvuru Dönemi” ve “Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Kapsamında Proje Başvurusu” yazılarak teslime hazır hale getirilir.
  • Bir orijinal ve bir kopya olarak hazırlanmış başvuru paketi, yatırımın uygulanacağı ildeki il müdürlüğüne elden teslim edilir.

Başvuru dosyasında, proje sahibi tarafından hazırlanan belge ve dokümanların ilgili yerlerine mutlaka tarih atılmalıdır.

 • Başvuru dosyası, ekleri, satın alma dosyası gerçek kişilerde başvuru sahibinin kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine sahip vekili, tüzel kişilerde ise tüzel kişi adına imzaya yetkili kişi tarafından yatırımın uygulanacağı ilde bulunan il müdürlüklerine teslim edilir.

14. etap kırsal kalkınma  hibe desteğine başvurularınızı meslek odalarına kayıtlı alanlarında uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır. Bizlerden fiyat teklifi almak için bize ulaşın.