Tarım Bakanlığı Hibeleri

Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği

Arıcılık Hibe Desteği

 

aricilik-ve-urunlerine-hibe-destegiArıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği Kırsal Kalkınma 14. Etap hibe programın kapsamında Arıcılık ve ürünlerine yatırım projelerine 500.000 TL yatırımlarına %50 Hibe Desteği sağlayacak.

Kırsal Kalkınma 14. Etap Arıcılık ve Arı ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi hibe desteği kapsamında:

  • Bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler,
  • Ana arı üretimine yönelik yatırımlar,
  • Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine

yönelik tesisler desteklenecektir.

Arıcılık ve Ürünlerin İşlenmesi Hibe Başvuranların Şartları

a) Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği Hazırlanacak proje başvurularına çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

b) El sanatları ve katma değerli ürünler hariç, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, çiftçi kayıt sistemine (ÇKS), diğer kayıt sistemlerinin (AKS, TURKVET) herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

ç) Tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetleri olan ve proje sunan gerçek kişilerin kırsal alanda veya kırsal mahallede yaşıyor olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Kırsal alan: 31/12/2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerleri, son güncel kırsal alan listesine buradan ulaşabilirsiniz.

d) Tüm yatırım konuları için son başvuru tarihinden önce kurulan;

 • Türk Ticaret Kanununda yer alan kollektif şirket, Limited şirket ve anonim şirketler,
 • 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,
 • 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu,
 • 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri,
 • 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişi olarak başvurabilirler.

e) Yukarıda belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

f) Yukarıda belirtilen kuruluşların, proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

g) Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği proje konularında başvuran yatırımcılardan;

 • Çiftçilerin; Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına dair belgeyi,
 • Gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,
 • Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, başvuru ekinde sunmaları gerekir.

Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteğine Kimler Başvuramaz

a) Gerçek ve tüzel kişi haricindekiler ve kamu görevlileri hibe başvurusunda bulunamazlar.

b) Kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçmesi nedeniyle projesi için fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak feshedilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar beş yıl süreyle hibe başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca hibe sözleşmesi imzalayan ancak yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayan yatırımcılar hibe başvurusunda bulunamazlar.

c) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler hariç, tüzel kişi olarak hibe başvurusunda bulunulması halinde ortaklar ayrıca çiftçi ve gerçek kişi olarak başvuru yapamazlar.

ç) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler,

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

e) Yatırımcının; kamu haklarından mahrum olması, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasının olması veya affa uğramış olsa bile hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlar ile yatırımcının profesyonel faaliyetlerini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması,

f) Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve uygulama sonrası dönemde Kamu İhale Kurumu Yasaklılar Listesinde olanlar

g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ve adli sicil ve/veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,

ğ) Bakanlık tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar

h) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi kapsamındaki yatırımlar kırsal alanda veya kırsal mahallede olmalıdır, Kırsal alan listesinde yer almayan yatırım yerlerinden yapılan başvuru yapılmaz.

ı) Türk Ceza Kanunu’nun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar, hibe başvurusunda bulunamazlar

Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği Destekleme Oranı ve Proje Giderleri

a) Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 TL üst limitini geçemez.

b) Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

c) Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir.

ç) Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği Verilecek Proje Giderleri

Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması durumunda hibe desteği kapsamındadır.

Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri yapılmış, statik projesinin tüm inşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatını etkileyen bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari elemanlarını, detaylarla ilgili referanslarını ve tüm detayları çizim teknikleri ile eksiksiz içeren, gerekli bütün ölçülerin, malzemelerin ve teknik özelliklerinin yer aldığı, yapı aplikasyon projesi/mimari proje, peyzaj projesi, statik proje, mekanik tesisat projesi, makine yerleşim planı ve elektrik tesisat projeleri ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren ve ilgili meslek odalarına kayıtlı teknik personel tarafından onaylanmış projeyi tarif eder.

Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılır. Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarının yatırım süresince artırılma imkânı yoktur. Bu nedenle başvuru mühendislik çalışması özenle bir şekilde yapılmadır.

Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği Gider Kalemleri

Yatırım uygulamalarına ait;

 • İnşaat işleri alım giderlerine,

 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

hibe desteği verilir.

Arıcılık Ürünlerine  İşlenmesi Yatırımlarında İnşaat gideri;
 • Yeni yatırımlarda hibeye esas proje tutarının (500.000 TL) %80’inden,
 • Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırımlarda ise %20’sinden

fazla olamaz.

Arıcılık ve Ürünlerinde Makine, Ekipman ve Malzeme Alım Giderleri

a) Yerli malı belgeli makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli, proje sahasına teslim giderleri ve montaj giderlerinin tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda uygun harcama kapsamında değerlendirilerek hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılmaları durumunda ise sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

b) Trafo ve jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

c) Bilişim sistemleri ve eğitimi ile ilgili satın alımlar; makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında değerlendirilir.

d) Yatırım kapsamında destek almak istediği ekipman ve malzemeler için; satın alma uygunluk onayı almak üzere il proje yürütme birimine sunduğu satın alma evrakının ekinde yüklenici olarak seçilen imalatçı/bayi veya tedarikçinin temin edeceği:

 • Yurt içinde üretilmiş makine, ekipman ve malzemeler için TSE, TSEK veya yerli malı belgelerinden herhangi birini,
 • İthal makine, ekipman ve malzemeler için CE belgesi ile birlikte menşe belgesini,
 • Özel imalat makineler için Deney Raporunu

sunması halinde uygun harcama kapsamında değerlendirilecektir.

Arıcılık ve Ürünlerine Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Başvuruları

Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği “Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar ” başlığı altında yatırımlarına hibe desteği verilecektir.

 • Bu başlık altında
  • Yeni tesislerin yapımı,
  • Mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

konularındaki başvurular kabul edilecektir.

Arıcılık yatırımları kapsamında,

  • Bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki
   işletmeler,
  • Ana arı üretimine yönelik yatırımlar,
  • Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine

yönelik tesisler desteklenecektir.

 • Arıcılık hibe başvurularında en az 30 ve en fazla 500 kovan hibe
 • Şebekeden bağımsız solar fotovoltaik (off-grid) sistemlere hibe ( 3kw)

Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için

  • Müştemilatının inşası,
  • Arıcılıkla ilgili ekipman alımı,
  • Çiftlik içerisinde balın işlenmesi ve paketlenmesi için işleme ve paketleme hatları satın alınması
  • Mevcut hatların modernizasyonu,

Lisanslı üreticiler tarafından ana arıların üretilmesi için

 • Yetiştirme istasyonlarının kurulması ve donatılması,
 • İşleme ve paketlemeye yönelik tesis kurulumlarında kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla inşaat işleri
 • Makine/ekipman alımı harcamaları destek kapsamındadır.

Sadece arıcılık için proje başvurusunda bulunan yatırımcı en az bir yıldır Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olmalıdır.

Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği Verilen Makine – Ekipman

 • Ana arı malzemeleri,
 • Polen kapanlı yeni kovanlar (boş) ve parçaları,
 • Kovanlar için gerekli aparatlar
  • Petek yapıştırma makinesi,
  • Bal tenekesi,
  • Sır alma bıçağı,
  • Bal refraktometresi,
  • Asit buharlaştırma aparatı,
  • Bal mikseri,
  • Şapka tipi uçan haşere tuzağı,
  • Tekli oksalik asit buharlaştırma aparatı,
  • Nano gümüş içerikli malzemeler,
  • Çekiçli el demiri,
  • Çerçeve tutma aleti,
  • Organik asit eldiveni,
  • Arıcı pürmüz çakmağı,
  • Erkek arı gözü peteği,
  • Kabarmış mum peteği,
  • Bal mumu eritme makinesi,
  • Elektronik kontrollü çit sistemi,
  • Bal taşıma sandığı,
  • Bal sağım çadırı,
  • Çerçeve delme aleti,
  • Polen kurutma ve temizleme makinesi
 • Bal dinlendirme tankları,
 • Arı yemlikleri,
 • Arıcılık elbise ve kıyafetleri,
 • Bal eritme kazanları,
 • Körükler,
 • Bal süzme makinesi,
 • Bal dolum ve paketleme makinesi,
 • 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için
  • Güneş enerji sistemi,
  • Arıcı barakası veya karavanı alımı,
 • 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara;
  • Güneş enerji sistemi,
  • Çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1.000 adet)
  • Arıcı barakası veya karavanı alımı,
 • Bakanlıktan bombus arısı ön izinli veya izinli bombus arısı yetiştiricileri için,
  • Bina yapımı ve tadilatı,
  • Raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı
  • Diğer yatırım giderleri.

Hibe kapsamında arı kolonisi alımları destek kapsamında değildir.

PROJE KAYNAKLARINDAN KARŞILANAMAYACAK GİDERLER

Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği Proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:

 • Her türlü borçlanma giderleri,
 • Faizler,
 • Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,
 • Kira giderleri,
 • Kur farkı giderleri,
 • Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,
 • Binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri,
 • Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri,
 • Bankacılık giderleri,
 • Denetim giderleri,
 • KDV ve ÖTV dâhil iade alınan veya alınacak vergiler,
 • İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,
 • Proje yönetim ve danışmanlık giderleri,
 • Makine tamir ve parça alım giderleri,
 • Laboratuvar sarf malzemeleri,
 • Elektrikli traktör, balya ve silaj makinesi alımları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün/monoblok yapıdaki makine ve ekipmanlar,

ARICILIK VE ÜRÜNLERİN İŞLEMENESİ PROJE BAŞVURULARI

BAŞVURU SÜRESİ

 1. Başvurular 23/12/2020 tarihinde başlayıp, 23/3/2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.
 2. Başvuru süresi içerisinde işlemleri tamamlanmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Son başvuru tarih ve saatinden sonra gelen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.
 4. Başvuru tarihinin bitiminden sonra online olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme veya değişiklik yapılamaz ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılamaz.

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler, başvurularını “www.tarimorman.gov.tr” (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yaparlar.

Arıcılık ve Ürünlerine Hibe başvuru formu eklerine ait:

 • Yatırım işletme planı,
 • Hibe sözleşmesi taslağı ve
 • Başvuru aşamasında yüklenmesi gereken “İdari Uygunluk Kontrol Listesi’nde belirtilen belgeler
 • Diğer destekleyici belgeler

online olarak elektronik ortama yüklenir.

Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Başvuru Şekli

 1. Proje başvuru dosyaları;
  • Başvuru formu,
  • Ekleri,
  • Destekleyici belgeler olmak üzere

üç ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.

 • Arıcılık ve Ürünlerine Hibe başvuru formu ile birlikte başvuru formu eklerinden
  • Yatırım özeti,
  • Yatırım projesi,
  • Başvuru sahibine ait bilgi ve belgeler
  • Proje bütçe tablolarının veri girişleri

elektronik ortamda www.tarimorman.gov.tr internet adresindeki ilgili alanlara eksiksiz olarak yapılır.

 • Başvuru formu eklerine ait
  • Yatırım işletme planı,
  • Hibe sözleşmesi taslağı,
  • Başvuru aşamasında yüklenmesi gereken “İdari Uygunluk Kontrol Listesi”nde belirtilen diğer destekleyici belgeler

elektronik ortama yüklenir.

Başvurunun doğru değerlendirilebilmesi için başvuru evrakları dikkatli ve olabildiğince açık bir şekilde doldurulmalıdır. Gerekli tüm taahhütname, belge ve dokümanlar ile iş planının ve teknik projenin başvuru dosyasında uygun ve tam olarak yer alması zorunludur.

Kırsal Kalkınma 14. Etap

BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER

Belge Tipi
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği A
2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı şirket ana sözleşmesi A
3 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge A
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından güncel uygulama rehberinin yayımlandığı tarihten sonra alınmış faaliyet belgesi A
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı A
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri A
7 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname B
8 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi A
9 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi A
10 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son üç yılın bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) A
11 Proje bütçesi, hibe başvuru formu Ek-1/Ek-1.1/Ek-1.2/Ek-1.3’e göre hazırlanmıştır A
12 Gider gerekçeleri hibe başvuru formu Ek-2’ye göre hazırlanmıştır A
13 Finansman kaynakları hibe başvuru formu Ek-3’e göre hazırlanmıştır A
14 Tahmini iş takvimi hibe başvuru formu Ek-4’e göre hazırlanmıştır A
15 Yatırım işletme planı dosyası hibe başvuru formu Ek-5 formatına göre hazırlanmıştır A
16 Proje başvuruları için tatbikat projesi yüklenmiştir A
17 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı A
18 Bütün başvurularda; yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi, yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse, gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi ile yatırım yerinde 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge A
19 Bütün başvurularda; yatırım yerinin ipotekli veya şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge A
20 Üretim izin belgesi (İşletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi/işletme tescil belgesi/gübre üretim izni/tohum üretim izni) A
21 Kapasite raporu veya ekspertiz raporu A
22 Yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi A
23 Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge A
24 Yatırım yerinin icralı veya davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı B
25 Damızlık büyükbaş/koyun ve/veya keçi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname B
26 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında diğer kurumlara hibe başvurusunda bulunmadığı ve hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname B
27 Damızlık büyükbaş/koyun ve/veya keçi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname B
28 Başvuran tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname B
29 Başvuran gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname B
30 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası A
31 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım başvuruları için organik ürün sertifikası A
32 Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı belgesi (Tüzel kişilerde ortaklar ve yetkili müdürler için)

 

A
33 Başvuru sahibinin yüklemek istediği diğer belge ve dokümanlar
Belge Tipi A: Asıl belgeden taranmış olmalıdır. B: Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır

Arıcılık ve Ürünlerine Hibe Desteği Başvuru Dosyası Hazırlanması ve Teslimi Başvuru Aşaması

Adım-1

Bakanlık resmi internet sitesinden (www.tarimorman.gov.tr) başvuru yapılacak yatırıma uygun “Başvuru Planı Formatı” ve “İş Planı Formatı” bilgisayara indirilir.

Adım-2

Bilgisayara indirilen “Başvuru Planı” bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.

Adım-3

Bilgisayara indirilen “İş Planı” bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.

Adım-4

Eklenecek belgeler ve dokümanlar “İdari Uygunluk Kontrol Listesi” dikkate alınarak hazırlanır ve taranır.

Adım-5

Web üzerinden online başvuru kısmında doldurulan Başvuru Formu ve İş Planı ile eklenecek dosyalar bölümüne İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre hazırlanmış dokümanlar eklenerek web üzerinden başvuru tamamlanır.

Arıcılık ve Ürünleri Hibe Sözleşmesi Aşaması

Adım-6

Web üzerinden gönderilen, Başvuru Planı, İş Planı ve Bütçe Detaylı Tabloları, İş Planı, Teknik Proje ile diğer yüklenen dosyalardaki dokümanların çıktıları alınır.

Adım-7

 • Başvuru Planı/İş Planı ve eklerinde yer alan;
  • Resmi belgeler, taahhütname ile diğer belge ve dokümanlar ile proje çizimleri sıralamaya uygun olarak düzenlenir.
  • İş planı ve teknik proje, başvuru dosyasında başvuru formu, işletme planı ve eklerinden sonra yer almalıdır.
  • Yatırım ile ilgili Mimari projeler  (Mevcut ve planlanan binaları gösteren vaziyet planını ve mahal listesini de içeren), statik projeler, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projeleri,
  • Metraj cetveli, tek hat şeması ve makine-ekipman yerleşim planı ayrı bir dosya/klasörde verilmelidir.
 • Başvuru Planı/İş Planının tüm sayfaları başvuru sahibi tarafından paraflanır.

Adım-8

 • Başvuru dosyasında yer alan;
  • Başvuru Planı/İş Planının, başvuru ekleri, çizimler, iş planı ve teknik projenin iki kopyası oluşturulur.
  • Başvuru dosyası, biri orijinal diğeri orijinalden alınan kopya olmak üzere, her birinin üzerinde “Orijinal” ve “Kopya” ibareleri yer alacak şekilde toplam iki nüsha olarak hazırlanır.
  • İki nüsha halindeki başvuru dosyası, ekleri ve satın alma dosyası (1 orijinal, 1 kopya) tek bir paket (zarf, kutu, ambalaj vb.) içerisinde yer alacak şekilde
  • Bu paketin üzerine “KKYDP 2020-2021 Başvuru Dönemi” ve “Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Kapsamında Proje Başvurusu” yazılarak teslime hazır hale getirilir.
  • Bir orijinal ve bir kopya olarak hazırlanmış başvuru paketi, yatırımın uygulanacağı ildeki il müdürlüğüne elden teslim edilir.

Başvuru dosyasında, proje sahibi tarafından hazırlanan belge ve dokümanların ilgili yerlerine mutlaka tarih atılmalıdır.

 • Başvuru dosyası, ekleri, satın alma dosyası gerçek kişilerde başvuru sahibinin kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine sahip vekili, tüzel kişilerde ise tüzel kişi adına imzaya yetkili kişi tarafından yatırımın uygulanacağı ilde bulunan il müdürlüklerine teslim edilir.

14. etap kırsal kalkınma  hibe desteğine başvurularınızı meslek odalarına kayıtlı alanlarında uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır. Bizlerden fiyat teklifi almak için bize ulaşın.