Tarımsal İhale

8.000 Baş İvesi Erkek Kuzu Satışı

tarim-isletmeleri-ihale

8.000 Baş İvesi Erkek Kuzu Satışı


1- Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 8.000 baş ivesi reforme erkek kuzu 8 (sekiz) parti halinde satılacaktır. Bir baş Reforme erkek kuzu muhammen fiyatı 24,25 TL/Kg ve her partide bulunan 1.000 baş için geçici teminat 66.687,50 TL ve toplam 8 parti için geçici teminat toplamı 503.187,50TL’dir.
2- İhale 18.03.2021 günü saat 14.00’de Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Ceylanpınar Şanlıurfa) İşletme İdare Binasında Alım- Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tebligat için adres beyanı belgesi,
b) Geçici teminat vermesi,
c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.
3- Geçici teminatın nakit yatırılması halinde, ihalenin başlayacağı saate kadar Ceylanpınar Tarım
İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına (Halk Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki
TR95 0001 2001 52800013 0000 01 nolu hesabına veya T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına) yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri Alım-Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir
4- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak İşletmemiz Genel Evrak
Servisine en geç 18.03.2021 tarih, saat 14.00’e kadar teslim edilecektir.

5- İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) , Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve www.tigem.gov.tr adresinin ihaleler bölümünde temin edilebilir.
6- Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp,
TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaati göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

İhale Dokümanı

ADRES :
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Ceylanpınar / Şanlıurfa
Tel: 0414 471 49 74-75-76
Fax: 0414 471 52 28