Tarımsal İhale

İkinci El 22 Adet Traktör Satış İhalesi

tarim-isletmeleri-ihale

İKİNCİ EL 22 ADET TRAKTÖR SATIŞ İHALESİ

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İ L A N

1- İşletmemize ait ikinci el 22 adet kullanılabilir ikinci el traktör satılacaktır. İhale açık artırma usulü ile yapılacaktır.
İhalede satışa sunulan 22 adet kullanılabilir ikinci el traktör için muhammen fiyat: 557.000,00 TLdir.%10 geçici teminat toplamı:55.700,00 TL’dir.
2- İhale, 29.04.2021 günü saat 14:00’da İşletmemizde yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale 06.05.2021 tarihinde aynı yer ve şartlarla tekrar edilecektir.
3- İhaleye ait geçici teminat % 10 olup ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına veya Halkbank Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesaplarına yatırılabilir.
4- İhale konusu 22 adet kullanılabilir ikinci el traktör İşletmemizde ihaleden önce görülebilir. İhaleye iştirak eden müşteriler malı görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Satıştan sonra mal hakkında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
5- İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı belgesi,
b) Geçici teminat vermesi,
c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.
6- Müşteri İşletmemizde yapılacak ihaleye iştirak etmeden İşletmemiz yetkililerine tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini vermek zorundadır. Müşteri idari şartnamenin 8. Madde hükümlerine göre tebligatın alındığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde mal bedelini, ihale tutarının % 20’si üzerinden kat’i teminatını ve ihale kararına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler ve diğer giderleri İşletmemize ait banka hesap numaralarına yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır.
7- Müşteri almış olduğu ihale konusu malın noter devrini sözleşme tarihinden itibaren (ihale tutarını vergi ve giderleri yatırarak) 5 (beş) iş günü içerisinde yapacaktır. Noter devrinin yapılmasını müteakip 7 (yedi) iş günü içerisinde ihale konusu malı idari ve teknik şartname esaslarında teslim alacaktır. Hiçbir mücbir sebep olmadığı halde müşteri malını belirtilen sürede taşımadığı takdirde müşterinin malında oluşacak zarar ziyandan (Doğal afet, yangın, sel basması, çürüme vs.) İşletmemiz sorumlu olmayacaktır.
8- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA) ile İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinin ihaleler sayfasında ve İşletmemiz Ticaret Servisinde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 414–471 4974 (5 Hat) telefonlarından ve 414–471 4378 / 471 5228 nolu fakslardan geniş bilgi edinilebilir.
9- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.
10-İhalede teklif edilen en yüksek fiyatlar Onay Makamınca onaylandığı takdirde ihale kesinleşir.

İLAN OLUNUR.

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
63570 Ceylanpınar / Şanlıurfa / TÜRKİYE Ceylanpınar/Şanlıurfa
Tel: 0 414 471 49 74
Fax: 0 414 471 43 78
KEP Adresi: tigem@hs01.kep.tr