Tarımsal İhale

Organik tarım yapılmak amacıyla / 30 Yıl Tarla Kiralama

milli emlak arazi kiralama satış

Organik tarım yapılmak amacıyla / 30 Yıl Tarla Kiralama

 

YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

1)Aşağıdaki tablonun 1, 2, 3, 4, 10. sırasında bulunan Hazineye ait taşınmazlar ve bağımsız bölümün satış ihalesi, 12’inci sıradaki taşınırın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.’inci maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile, 9. sırasında bulunan taşınmazın irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır. 5, 6, 7, 11. sıradaki Çınarcık İlçesinde bulunan bağımsız bölüm ve taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Çınarcık Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır. 8. sıradaki Termal İlçesinde bulunan taşınmazın ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Termal Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; Geçici teminatı yatırmaları (Geçici teminat bedelleri, Yalova Milli Emlak Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan ihaleler için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına TR12 0001 0004 0400 0010 0059 70 İBAN numarasında Yalova Ziraat Bankası Şubesine yatırılması halinde Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin veya Muhasebe Müdürlüğünden alınacak teyit yazısı ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır. Ayrıca Çınarcık Milli Emlak Şefliğinde yapılacak olan ihale için de T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına TR02 0001 0009 1000 0010 0059 73 İBAN numarasında TC Ziraat Bankası Çınarcık Şubesine yatırılması halinde Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin veya Malmüdürlüğünden alınacak teyit yazısının ihale saatine kadar İhale Komisyonuna İbrazı şarttır.); Ayrıca Termal Milli Emlak Şefliğinde yapılacak olan ihale için de T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına TR83 0001 0017 1500 0010 0059 75 İBAN numarasında TC Ziraat Bankası Termal Şubesine yatırılması halinde Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin veya Malmüdürlüğünden alınacak teyit yazısının ihale saatine kadar İhale Komisyonuna İbrazı şarttır.)Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: (1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içerisinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi bu Kanun uyarında Yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması), (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir),
-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. 10 ve 11. Sırada bulunan satılacak bağımsız bölümlerin bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir. Bağımsız bölümler haricindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12. sıradaki taşınmaz, bağımsız bölüm ve taşınır için Yalova Defterdarlığı binasında bulunan Milli Emlak Müdürlüğünde 5, 6, 7 ve 11. sıradaki taşınmazlar için Çınarcık Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde 8. Sıradaki taşınmaz için Termal Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) Taşınırın satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak olup her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir.Taşınır Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü otoparkında görülebilir. Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedelleri alıcısına aittir.
6) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek
gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr  ve www.yalova.csb.gov.tr adresinden görülebilir.
8)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, İhale Tarihi itibariyle anılan yönetmelikte değişiklik yapılması sonucu, milli emlak iş ve işlemlerinin Döner Sermayeye tabi tutulması halinde, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce belirtilen oranda ayrıca Döner Sermaye ödemesi alınacaktır.
9) İhaleye girişte pandemi kurallarına uyulması zorunludur. İlan olunur.

yalova organik tarım tarla

İli/İlçesi Köy/Mahalle Cadde/Sokak/Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm m2 Hazine Payı Vasfı İrtifak Amacı ve  Süresi İmar Durumu Muhammen Bedeli ilk yıl(TL) Geçici Teminat Bedeli  (TL) İhale Tarihi / Saat
Yalova/Merkez Güney Köyü Söğütlüdere 110 4 14.842,76 Tam Tarla Organik tarım yapılmak amacıyla / 30 Yıl İmarsız 9.750,00 2.925,00 26.05.2021 10:03