Tarımsal İhale

Patates Tohumluk üretim hakkı satılacaktır

Patates Tohumluk üretim

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNDEN TOHUMLUK ÜRETİM HAKKI (ROYALTY) SATILACAKTIR

 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ VE MİKTARI

Madde 1– Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli NİĞŞAH ve SARUHAN patates çeşitlerinin Islahçı Hakkı Payı (Royalty) ve tohumluk üretim miktarı için 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c ve ilgili maddeleri gereğince ISLAHÇI HAKKI PAYI (ROYALTY) VE TOHUMLUK ÜRETİM miktarı her bir çeşit için ayrı ayrı AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihaleyle satılacaktır.

İHALE KONUSU İŞİN TAHMİNİ BEDELİ          

Çeşit Adı Sözleşme Süresi Toplam Miktar (Kg) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Artırıma Başlanacak %’ de Oran
NİĞŞAH 10 yıl 480.200 215.684,00 6.470,52 2
SARUHAN 10 yıl 480.200 215.684,00 6.470,52 2

Madde 2– NİĞŞAH ve SARUHAN yemeklik patates çeşitlerinden 10 yıllık sözleşme süresi için en az toplam 480.200 kg tohumluk üretimi ve Islahçı Hakkı Payı %2 den başlayarak ihalesi yapılacaktır.

Madde 3– İhale, 24.02.2021 Çarşamba Günü saat 14.00’de Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak No: 2 51100 Merkez/NİĞDE adresinde bulunan toplantı salonunda yapılacaktır. İstekliler bu işe ait şartnameyi Enstitüde, Şahinali Mahallesi Yörük Sokak No:2 adresinde bulunan Döner Sermaye Saymanlığından mesai saatleri içerisinde 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. Şartname Döner Sermaye Saymanlığımızda mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

Madde-4 İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve istenilen belgelerin geçerli olması şarttır. ÇEŞİT ’in ihalesine girebilecek olan İsteklilerin aşağıda belirtilen evraklardan söz konusu ÇEŞİT için çoğaltmaları ve ihale saatinden önce İdareye onaylatmaları gerekmektedir.
1) Kanuni ikametgahı olması,
2) Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri, (Antetli kâğıda YÜKLENİCİ adres bilgililerini gösterir beyan)
3) Ticaret Sicil Gazetesi kaydı verilmesi.
4) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Kayıt Belgesi vermesi,
a. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.).
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a ve b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
5) İmza Sirküleri verilmesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
6) İhalesine girdiği çeşide ait %3 geçici teminatı (6.470,52 TL) yatırmış olmalıdır.
7) Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, ortak girişim (iş ortaklığı) beyannamesi verilmelidir.
8) İdarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısından oluşan İhale Dosyasının İdarece belirlenen bedelinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu ya da vezne alındısı. (İhale Dosya Bedeli: 100 TL’dir)
9) Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili kuruluşlarından alınmış “Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Belgesi” ve/veya “Tohum Üretici Belgesi.”

Madde 5– İdare ihaleyi ve satışı yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbestir.