TKDK - IPARD Satış İhaleleri

Malatya TKDK Gayrimenkul Satış İhalesi

Malatya TKDK Gayrimenkul Satış İhalesi


Dosya No : 2016/003/S1
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü 1. Kat Toplantı Salonu, Cevherizade Mah. Emeksiz Cad.. No:57 Battalgazi/MALATYA adresinde 22/03/2021 tarihinde iki oturumda ayrı ayrı olmak üzere satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın/taşınmazların birinci ihale gününde satılmaması halinde taşınmaz/taşınmazlar 29/03/2021  tarihinde ikinci kez  satışa çıkarılacaktır. İrtibat Telefonu:  0 422 323 38 01-02

TKDK MALATYA KOORDİNATÖRLÜĞÜ SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER

TAŞINMAZ 1
Adresi-Yüzölçümü:   Hanımın Çiftliği Mah. 6250 ada 1 parsel Battalgazi/MALATYA-1.892,26 m2
Arsa Payı-İmar Durumu: 1/1- Konut+Ticari
Muhammen Bedeli-KDV Oranı: 2.045.000,00 TL-%18
Teminat Tutarı: 153.375,00 TL
1.Satış Günü: 22/03/2021     saat 14:00-14:10 arası
2.Satış Günü: 29/03/2021     saat 14:00-14:10 arası
TAŞINMAZ 2
Adresi-Yüzölçümü:   Hanımın Çiftliği Mah. 6250 ada 2 parsel Battalgazi/MALATYA-1.113,50 m2
Arsa Payı-İmar Durumu: 1/1-Konut+Ticari
Muhammen Bedeli-KDV Oranı: 780.000,00 TL-%18
Teminat Tutarı: 58.500,00 TL
1.Satış Günü: 22/03/2021   saat 14:20-14:30 arası
2.Satış Günü: 29/03/2021   saat 14:20-14:30 arası
Halihazır Durumu:
1.Taşınmaz: Tapu kayıtlarında 1.892,26 m² yüzölçümlü gayrimenkul Kargir Un Fabrikası ve Müştemilatı vasfındadır. 6250/1 parsel üzerinde 1 adet 120 m² alanlı 2 katlı idari bina (zemin kat 30 m², 1. Normal kat 90 m²), 1 adet 200 m² alanlı zemin katlı depo, 1 adet 900 m² alanlı zemin + 3 normal katlı fabrika binası (225 m² x 4 = 900 m²) bulunmaktadır. Ayrıca 70 m²  alanlı yarı açık yapı bulunmaktadır.
2.Taşınmaz: Tapu kayıtlarında 1.113,50 m² yüzölçümlü gayrimenkul arsa vasfındadır. 6250/2 parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Her iki taşınmaz ana yola ve şehir merkezine yakın konumda olup, alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır.SATIŞ ŞARTLARI

  1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.

Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’ inci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.

  1. Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.
  2. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
  3. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
  4. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
  5. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
  6. Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
  7. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
  8. İhalenin feshi talebiyle dava açılması durumunda, ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtığını kuruma bildirme yükümlülüğü üçüncü kişilere aittir.
  9. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.

Malatya İl Koordinatörlüğü İletişim