TKDK-IPARD Hibeleri

Finansman Kaynakları IPARD – TKDK Hibelerinde Önemi

finansman kaynakarı-tkdk-hibeleri

Finansman Kaynakları IPARD- TKDK hibelerine finansman kaynakları nakde dönüşebilir olması ve kanıtlayıcı belgelerinin sunulması gerekmektedir.

IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli finansmanın sağlanması bir gerekliliktir. IPARD destekleri, ancak harcamaların gerçekleşmesi ve tedarikçilere ödemelerin yapılmasını müteakiben yararlanıcıya aktarılabilmektedir.

Finansman Kaynaklarının Önemi

Tüm yatırımlarda olduğu gibi IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli finansmanın sağlanması bir gerekliliktir. IPARD destekleri, ancak harcamaların gerçekleşmesi ve tedarikçilere ödemelerin yapılmasını müteakiben yararlanıcıya aktarılabilmektedir. Bu husus ön finansmanın önemini daha da arttırmaktadır.

IPARD desteklerinin yapılabilir ve sürdürülebilir projelere sağlanmasının temini amacıyla, destek başvurusunda bulunulan projeler için başvuru sahiplerinin yatırımı gerçekleştirecek yeterli finansman kaynağını temin etme gücü olup olmadığı konusunda TKDK tarafından detaylı incelemeler yapılmaktadır. İş Planında finansman kaynaklarına ilişkin bilgilerin bu dokümanda yer alan açıklama ve kriterlere uygun olarak sunulması gerekmektedir.

TKDK, yeterli finansman kaynağı olduğunu kanıtlayamayan veya sunulan finansman kaynakları gerçekçi bulunmayan başvuru sahiplerine ait projeler, mali açıdan sürdürülebilir olmadıkları için reddedilecektir.

Finansman Kaynağının Miktarı

Yatırım dönemi için İş Planında sunulması gereken finansman kaynağının toplam değeri, en az yatırım bütçesi (uygun ve uygun olmayan harcamalar toplamı) kadar olmalıdır.

TKDK Finansman

Toplam yatırım bütçesinin doğru olarak belirlenmesi, finansman ihtiyacını belirlemek açısından önem arz etmektedir. Özellikle işletme sermayesi ihtiyacı, süt üretim sektöründe hayvan alım bedeli gibi uygun olmayan ancak yatırımın hayata geçmesi için zaruri olan harcamaların yatırım bütçesine eklenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

TKDK – IPARD Hibelerinde Finansman Kaynakları Nelerdir.

ÖZKAYNAKLAR

 • Başvuru sahibinin kendisine ait olan varlıklar öz kaynaklardır.
 • Gerçek kişiler için;
  • Başvuru sahibinin eşine, çocuklarına, anne ve babasına ait varlıklar öz kaynak olarak kabul edilebilir.
 • Tüzel kişiler için;
  • Tüzel kişiliğin ortaklarına, ortakların eşine-çocuklarına-annelerine-babalarına ait varlıklar öz kaynak olarak kabul edilebilir.
 • Yukarıda sayılan kişilere ait varlıkların öz kaynak olarak kabul edilebilmesi için aşağıda listelenen belgelerin bir arada sunulması gerekmektedir;
  • Finansman sağlayacak kişinin beyanı (EK-1’de sunulan formata uygun şekilde ve ıslak imzalı olmalıdır.)
  • Finansman sağlayacak kişinin noter onaylı İmza Beyannamesi (Fotokopi olabilir.)
  • Finansman kaynaklarının varlığını kanıtlayıcı belgeler (Fotokopi olabilir.)
 • Başvuru sahibinin (tüzel kişi ise şirket ortağının) kardeşlerine ait varlıklar öz kaynak olarak kabul edilmemektedir. Başvuru sahibinin kardeşine ait varlıklar “Diğer Kaynaklar” kapsamında borç olarak sunulmalıdır. Yukarıda belirtilen kişiler dışındaki hiçbir kişiye ait varlıklar öz kaynak olarak kabul edilmeyecektir.

BANKA KREDİSİ

 • Yatırımın finansmanı için banka kredisi kullanımı öngörülüyor ise, TKDK ile protokol imzalamış olan bankalardan kullanılması planlanan krediye ilişkin Kredi Niyet Mektubu alınmalıdır.
 • Kredi Niyet Mektubunun aslı başvuru paketi içerisinde Resmi Belgeler arasında sunulmalıdır.
 • Yalnızca 1 bankadan alınmış Kredi Niyet Mektubu geçerli sayılarak finansman kaynağı olarak kabul edilecektir.
 • Banka Kredisinin finansman kaynağı olarak beyan edildiği durumlarda, ilgili tutarın Kredi Niyet Mektubu üzerinde belirtilen vade ve faiz koşullarına göre B1 ve B2 İş Planı için “Mali Giderler Tablosu”na yansıtılması
  gerekmektedir.
 • Kullanılması planlanan kredinin yatırım uygulama dönemi içerisine denk gelen anapara ödemeleri var ise, banka kredisi tutarından bu tutar düşülerek finansman kaynağı olarak kabul edilecektir. Yatırım uygulama
  dönemi içerisinde gerçekleşecek faiz ödemeleri var ise, bu tutar “Yatırım Bütçesi ve Finansman Kaynakları Tablosu”nun uygun olmayan harcamalar kısmında; B6-Yatırım Dönemi Finansman Giderleri olarak belirtilmelidir.
 • Kredi Niyet Mektubunda yer alan teminat koşulları arasında “nakit bloke” yer alıyor ise, kredinin kullanılabilmesi için ilgili tutarın banka hesabına yatırılarak bloke edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kredi teminat koşulu nakit bloke olan başvurular için bankaya bloke edilmesi gereken nakdin nasıl sağlanacağı da kanıtlanmalıdır.
 • Sunulmuş olan Kredi Niyet Mektupları, TKDK tarafından ilgili bankalar ile yapılan resmi yazışmalar ile sözleşme imzalama aşamasından önceki süreçte teyit edilmektedir. Bu aşamada başvuru sahibinin mali durumunun kötüye gitmesi, teminat koşullarını sağlayamaması vb. nedenler ile Kredi Niyet Mektubunun ilgili banka tarafından teyit edilmemesi durumunda başvuru sahibinin projesi reddedilebilir veya sözleşme imzalama hakkını kaybedebilir.

IPARD DESTEĞİ:

 • IPARD destek tutarlarının yararlanıcıya ödenmesi, yatırımın gerçekleşerek Ödeme Talep Paketinin TKDK’ya sunulmasından sonra yapılabilmektedir. Bu nedenle ön finansmanın başvuru sahibi tarafından sağlanması gerekmektedir.
 • IPARD desteği taksitler halinde talep ediliyor ise; ilk taksitin destek tutarı ikinci taksit harcamalarının finansmanında, ikinci taksitin destek tutarı ise üçüncü taksit döneminde gerçekleşecek harcamaların finansmanında kullanılabilir (TKDK web sitesinde yayınlanan Yardımcı Hesaplama Programında, finansman olarak kullanılabilecek IPARD destek tutarı otomatik olarak yatırım bütçesinin ilgili taksit dönemine yansımaktadır).

DİĞER KAYNAKLAR

 • Başvuru sahibinin üçüncü şahıslardan almayı planladığı borçlardır.
 • Diğer Kaynaklar toplamı, IPARD destek tutarı haricindeki finansman kaynakları toplamının en fazla %50’si kadar olabilir. Diğer bir ifadeyle; Diğer Kaynaklar toplamı; Öz Kaynaklar ve Banka Kredisi toplamını aşamaz.
 • Öz kaynaklar kısmında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, üçüncü şahıslar tarafından sağlanacak kaynaklar sadece borç niteliğinde olup öz kaynak olarak kabul edilmeyecektir.
 • Üçüncü şahıslara ait varlıklar, aşağıda listelenen belgelerin bir arada sunulması durumunda finansman kaynağı olarak kabul edilecektir;
 • Üçüncü şahıslardan sağlanacak olan finansman tutarları, B1 ve B2 İş Planı için “Mali Giderler Tablosu”na, B3 İş Planı için doğrudan “Nakit Akış Tablosu”na geri ödeme olarak yansıtılmalıdır.

Finanman Kaynağı Olarak Sunulabilecek Varlıklar

Başvuru sahibi, yatırımını gerçek anlamda nasıl finanse etmeyi planlıyor ise, bu durumu İş Planına yansıtması esastır. Finansman kaynağı olarak sunulan varlıkların öncelikle gerçekçi ve nakde dönüşebilir olması gerekmektedir. Ayrıca, sunulan finansman kaynaklarının TKDK tarafından kabul edilebilir olması için söz konusu kaynakların varlığını kanıtlayıcı belgelerin İş Planı ekinde sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede, TKDK tarafından finansman kaynağı olarak sunulabilecek varlıklar ve sahip olması gereken özellikler şu şekildedir;

BANKA MEVDUATI

 • Banka mevduatında yer alan paranın finansman kaynağı olarak kullanılacağı beyan edilebilir.
 • Söz konusu meblağın güncel olarak ilgili banka hesabında bulunduğunu gösteren hesap cüzdanı fotokopisi veya banka tarafından onaylanmış hesap özeti iş planı ekinde sunulmalıdır.
 • Yalnızca 1 bankaya ait vadesiz mevduat hesabındaki para finansman kaynağı olarak dikkate alınacaktır. Farklı banka hesaplarında bulunan vadesiz mevduat finansman kaynağı olarak kullanılacaksa, ilgili mevduatın varlığını kanıtlamak amacıyla geçici süreyle de olsa tek bir banka hesabında toplanarak söz konusu meblağın varlığının kanıtlanması gerekmektedir.
 • Vadeli mevduat hesapları için, yatırım öncesinde hesap vadelerinin bozulmaması amacıyla farklı banka hesaplarındaki tutarlar kabul edilebilecektir. Ancak bu durumda, söz konusu meblağların aynı anda farklı bankalarda bulunduğuna ilişkin destekleyici belgelerin iş planı ekinde sunulması gerekmektedir (İlgili bankalardan alınmış vade başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren yazı vb.)
 • Tüzel kişiler adına kayıtlı banka mevduatlarının, en fazla tüzel kişiliğin güncel yasal mali tablolarına göre hesaplanan net işletme sermayesi kadarlık kısmı kaynak olarak dikkate alınacaktır (Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar). Bu durumda tüzel kişiliğe ait güncel (başvurudan önceki son aya ait) bilanço veya mizanın sunulması gerekmektedir.
 • Banka mevduatının yanı sıra fon hesaplarında bulunan para, hisse senedi, bono vb. menkul kıymetler de kanıtlayıcı belgeleri sunulmak kaydıyla finansman kaynağı olarak beyan edilebilir.

GAYRIMENKULLER

 • Gayrimenkullerin finansman kaynağı olarak kullanılması için nakde dönüştürülmesi gerekecektir. Bu nedenle gayrimenkullerin finansman kaynağı olarak kullanılması düşünülüyor ise, ilgili gayrimenkullerin satılarak nakde çevrileceği iş planında beyan edilmelidir.
 • Gayrimenkullerin istenildiği anda piyasa değerinde nakde çevrilmesinin güç olması nedeniyle piyasa değerinin %80’i nispetinde finansman kaynağı olarak kabul edilecektir. Bu nedenle iş planında, söz konusu gayrimenkullerin piyasa değeri açıklama olarak belirtilmeli, ancak finansman kaynağı tutarı olarak piyasa değerinin %80’i yazılmalıdır.
 • Finansman kaynağını kanıtlayıcı belge olarak ilgili gayrimenkullere ait başvuru çağrı ilan tarihinden sonra alınmış olan takyidatlı tapu kayıt belgeleri (fotokopi olabilir) sunulmalıdır.
 • Takyidatlı tapu kayıt belgesi üzerinde satışa engel teşkil eden şerh bulunması halinde ilgili gayrimenkulün finansman kaynağı olarak kullanılması mümkün değildir.
 • Takyidatlı tapu kayıt belgesi üzerinde satışa engel teşkil etmeyen ancak gayrimenkul değerini düşüren nitelikteki şerhler olması durumunda (ipotek, haciz vb.) gayrimenkulün piyasa değerinin %50’si nispetinde finansman kaynağı olarak sunulması mümkündür.
 • Gayrimenkullerin piyasa değerini kanıtlamak amacıyla herhangi bir belge sunulması zorunlu değildir. Ancak finansman kaynağı olarak sunulan gayrimenkullerin piyasa değerinin gerçekçi bir şekilde iş planında beyan edilmesi gerekmektedir. Yapılan kontroller sonucunda beyan edilen piyasa değerinin gerçekçi olmadığı şüphesi oluşması durumunda TKDK ilgili gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporu talep edebilir.
 • Emlak ofisleri tarafından tapu senetlerinin üzerine yazılan değerler veya değer takdiri belirten yazılar TKDK tarafından dikkate alınmayacaktır. Zorunlu olmamakla birlikte, ilgili gayrimenkule ait hali hazırda düzenlenmiş ekspertiz raporu var ise bu rapor gayrimenkulün piyasa değerini kanıtlamak için sunulabilir.

TAŞITLAR

 • Taşıtların finansman kaynağı olarak kullanılması için nakde dönüştürülmesi gerekecektir. Bu nedenle taşıtların finansman kaynağı olarak kullanılması düşünülüyor ise, ilgili taşıtların satılarak nakde çevrileceği iş planında beyan edilmelidir.
 • Finansman kaynağını kanıtlayıcı belge olarak ilgili taşıtlara ait ruhsatların fotokopisi sunulmalıdır.
 • Taşıtlar piyasa değeri üzerinden finansman kaynağı olarak sunulabilir.
 • Taşıtların piyasa değeri iş planında gerçekçi bir şekilde yazılmalıdır.
 • Taşıtların piyasa değerini kanıtlayıcı ilave belge sunulmasına gerek yoktur.

DIĞER FİNANSMAN KAYNAKLARI

Yukarıda bahsedilmemiş olan çeşitli varlıkların finansman kaynağı olarak sunulması mümkün olup, söz konusu varlıkların nakde dönüşebilir olması ve kanıtlayıcı belgelerinin sunulması gerekmektedir. Alacak çekleri veya alacak senetleri finansman kaynaklarını kanıtlayıcı belge olarak kabul edilmeyecektir.

FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK TKDK – IPARD HİBELERİNDEN KULLANILACAK BEYANLAR

Ek-1 Geri Ödemesiz Olarak Sağnakcak Finansmanla İlgili Beyan

Ek-2 Borç Olarak Sağlanacak Finansman İlişkin Beyan