Kalkınma Projeleri

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe Desteği 2019

Tarım Bakanlığı Hibe (KKYDP) Destekleri

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe Desteği 2019; 26 Aralık 2018 Sayılı ve 30637 Tarihli Resmî Gazete yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığına hibe desteği verilecektir. Kararnameyi indirmek için tıklayın. 

Resmi gazeteden ulaşmak için tıklayın


Güneydoğu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Hibe Desteği

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe Desteği 2019

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki illerde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak; mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modem hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar kapsamında, işletmesi en az 1 yıldır aktif olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı olan yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile makine alet ve ekipman alınma hibe desteği verilir.

(3) Hibe desteği programı 2019-2023 yılları arasında uygulanır.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında, aşağıda belirtilen oranlarda hibe ödemesi uygulanır.

Yatırım Konuları Uygulanacak Hibe Oranı (%)
İNŞAAT (Yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı)  50
HAYVAN ALIMI (Damızlık boğa veya koç-teke alımı)  50
MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI (Gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi) 50

(2) Bu Karar kapsamında, başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar yatırım konularının her birinden bir defa yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(3) Bu Karar kapsamında uygulanacak hibelerden projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan gerçek veya tüzel kişiler yararlanır. Bakanlık, bölgesel farklılıkları dikkate alarak başvuru şartlarım belirler. Yatırımın belirlenen termin planı içinde tamamlanamaması halinde ek süre verilmesinde Bakanlık yetkilidir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planlan kapsamında Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bakanlık bütçesinde yer alan sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanır.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu Karar kapsamındaki aynı destek konularından daha önce yararlanan veya yararlanacak olan yatırımcılar Bakanlığa bu Karar kapsamındaki yatırımlar için müracaat edemez.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 5- (1) Bakanlık bu Karar kapsamındaki hibe ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri alır.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine bildirilir.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelere dayanılarak yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükmü uyarınca beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Devam eden yatırımlar

MADDE 7- (1) 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında yatırıma alman ve devam eden yatırımlara ilişkin iş ve işlemlere aynı Karar hükümlerince devam olunur.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.


Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Verilecek İller

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe kapsamındaki Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)   9 il

Adıyaman Batman Diyarbakır
Gaziantep Kilis Mardin
Siirt Şanlıurfa Şırnak

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe kapsamındaki Doğu Anadolu Projesi (DAP) 15 il

Ağrı, Ardahan Bingöl Bitlis
Elazığ Erzincan Erzurum Hakkari
Iğdır Kars Malatya Muş
Sivas Tunceli itibaren

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe kapsamındaki Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) 8 İl

Artvin Bayburt Giresun Gümüşhane
Ordu Rize Samsun Trabzon

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe kapsamındaki Konya Ovası Projesi (KOP) 8 il

Aksaray Karaman Konya Niğde
Nevşehir Yozgat Kırıkkale Kırşehir

 

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe Desteği 2019 KOP, DOKAP, GAP, DAP illerinde proje uygulama rehberi yayımlanmadığı için gerekli başvuruları ile ilgili bilgiler daha sonra yayımlanacaktır.