Tarım Bakanlığı Hibeleri

Kesimhane ve Makine Ekipmanlarına Hibe Destekleri 2021

Kesimhane ve makine ekipmanlarına hibe

Kesimhane ve Makine Ekipmanları Hibe Desteği 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yürütmüş olduğu ekonomik yatırımlar 81 ilde; kesimhane tesisi yapılacak yeni tesisler ve  teknoloji yenileme projelerine %50 hibe desteği verecektir.

Kesimhane  tesisi hibe destek miktarı 

 • Yeni tesislerin yapımı için 3.000.000 TL ‘nın %50 hibe (Tavuk Kesimhanesi)
 • Mevcut tesislerin  teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu için 1.500.000 TL ‘nın %50 hibe

hibe desteği verilecektir.

Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri hibe desteğinin kapsamı

Kesimhane ve makine ekipmanlarına hibeKesimhane ve Makine Ekipmanları hibe başvurularına gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Başvuranların Çiftçi kayıt sistemine veya diğer tarım sistemlerine kayıt olmaları gerekmektedir.

 • Faal olan mevcut Büyükbaş ve Küçükbaş kesimhane tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
  • Parçalama ve paketleme ünitesi
  • Sakatat temizleme ve/veya işleme, et parçalama, ambalajlama ve/veya paketleme ile depolama ünitelerini

hibe desteği desteklenecektir.

 • Kanatlı kesimhanelerine

  • Yeni tesis kapsamında yapılacak kesimhane
  • Sakatat temizleme ve/veya işleme, et parçalama, ambalajlama ve/veya paketleme ile depolama üniteleri

hibe desteği desteklenecektir.

 • Kanatlı kesimhanelerinin tesis kesim kapasitesi
  • Saatte en az 1.000 en fazla 5.000 tavuk,
  • Saatte en az 100 en fazla 1.000 hindi,
  • Saatte en az 100 en fazla 1.000 kaz kapasitesine,
  • Parçalama ünitesi birlikte olursa en az 0,5 en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine hibe desteği kapsamına alınır.
  • Proje başvurusu en az 250.000 TL olmalıdır.
  • KDV harcamaları hariç olup yatırıcı tarafından karşılanacaktır.

Kesimhane ve Makine Ekipmanları Hibe desteğine Başvuru Süresi ve Şekli

Kesimhane ve Makine Ekipmanları Hibe Desteği 2021 başvuruları için 06.03.2021 tarihi saat 23:59; kadar online olarak başvuruları tamamlanmalıdır. Kesimhane ve Makine Ekipmanları hibe desteğine gerçek ve tüzel kişiler https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx internet adresinden online olarak yapılmalıdır.

Başvuru tarihinde bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte ilgili il müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.

KESİMHANE ve MAKİNE EKİPMANLARI HİBE DESTEĞİ

BAŞVURULARINDA  İSTENEN BELGELER

KONTROL EDİLECEK BELGELER Belge Tipi
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği A
2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı şirket ana sözleşmesi A
3 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge A
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından bu güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi A
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı A
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri A
7 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname B
8 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti, teknik şartnamesi ve satın alma evrakı A
9 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi ve satın alma evrakı A
10 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son 3 yılın bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) A
11 Proje bütçesi, hibe başvuru formu Ek-1/Ek-1.1/ Ek-1.2 /Ek-1.3’e göre hazırlanmıştır A
12 Gider gerekçeleri hibe başvuru formu Ek-2’ye göre hazırlanmıştır A
13 Finansman kaynakları hibe başvuru formu Ek-3’e göre hazırlanmıştır A
14 Tahmini iş takvimi hibe başvuru formu Ek-4’e göre hazırlanmıştır A
15 Yatırım işletme planı dosyası hibe başvuru formu Ek-5 formatına göre hazırlanmıştır A
16 Proje başvuruları için tatbikat projesi yüklenmiştir A
17 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı A
18 Bütün başvurularda yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi, yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden A
21 Kapasite  artırımı,  teknoloji  yenileme  ve/veya  modernizasyona  yönelik  yatırım  konularında yapılan başvurular için yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi A
22 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi A
23 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı – davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı B
24 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge A
25 Başvuran tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname B
26 Başvuran gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname B
27 Kapasite  artırımı,  teknoloji  yenileme  ve/veya  modernizasyona  yönelik  yatırım konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge A
28 Başvuruya esas proje için, 2020/24 nolu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında diğer kurumlara hibe başvurusunda bulunmadığı ve hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname B
29 Damızlık büyükbaş/koyun ve/veya keçi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname B
30 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya  modernizasyon  başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası A
31 Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım başvuruları için ürün sertifikası A
32 Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı belgesi (Tüzel kişilerde ortaklar ve yetkili müdürler için) A
33 Yüklenmesi gereken diğer belgeler A-B

A: Asıl Belgeden Taranmış Olmalıdır.

B: Başvuru Sahibi Tarafından İmzalanmış Belgeden Taranmış Olmalıdır.

Kesimhane ve Makine Ekipmanları Desteği Proje Başvuru Dosyaları

 • Başvuru formu,
 • Ekleri,
 • Destekleyici belgeler
 • Mühendislik Projeleri ( Mimari + Statik + Mekanik + Elektrik)

olmak üzere dört ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.

Kesimhane ve Makine Ekipmanları hibe desteğine başvurularınızı meslek odalarına kayıtlı alanlarında uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır. Bizlerden fiyat teklifi almak için bize ulaşın.