Tarımsal İhale

Tigem Büyükbaş Hayvan Karkas Satışı İhalesi

tarim-isletmeleri-ihale

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KARKAS ET SATIŞ İHALESİ İLANI

 

a) İşletmemizce bir yıl içerisinde istihsal edilecek, ilgili yönetmelik ve talimatlar çerçevesinde
mecburi kesime tabi tutulan hayvanlardan elde edilen tahmini
40.000 Kg karkas sığır eti satılacaktır.
b) İhale kapalı zarf teklif usulü ile yapılacaktır.
c) Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
d) Teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir.
2- İhale, 02.03.2021 Salı günü saat 14.30’da Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Sarayönü/KONYA) adresinde İşletme İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale
,
09.03.2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.
3-
Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra
No
Cinsi Miktar (Kg) Bedel Muhammen (TL/Kg) Muhammen Tutarı (TL) Geçici %5 (TL) Teminat
1 Karkas Sığır Eti
(Mecburi Kesim)
40.000 30.00 1.200.000,00 60.000,00

4- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı belgesi,
b) Geçici teminat vermesi,
c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.
Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak işletmemiz Genel Evrak Servisine en geç ihale ve saatine kadar teslim edilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
5-İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal
ödemeler yükleniciden tahsil edilir
6-Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.
7-Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İhale dokümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

ADRES :
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Sarayönü / KONYA
Tel : 0 332 622 87 01
Fax: 0 332 622 87 07