Tarımsal İhale

Dalaman Tigem 280 Ton Portakal Satış İhalesi Yapılacaktır

tarim-isletmeleri-ihale

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 280 TON VALENCİA PORTAKAL SATIŞ İHALESİ

İşletmemizin 2021 yılı üretimi tahmini 280 Ton Valencia Portakal mahsulü Tofur olarak partiler halinde satılacaktır.

 1. İhale açık artırma usulü ile yapılacaktır.
 2. İhale 03.2021 Salı günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 02.03.2021 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
 3. İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.
 4. Tebligat için adres beyanı,
 5. Geçici teminat vermesi,
 6. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak işletme Genel Evrak Servisine en geç 02.03.2021 tarih, saat 14:00’e kadar teslim edilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Tahmin Edilen Bedel Ve Teminata İlişkin Esaslar İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

PARTİ NO ÜRÜNÜN CİNSİ VE ÇEŞİDİ PARSEL ADI TAH.MİKTARI MUH.FİYATI    MUH.TUTARI        GEÇİCİ TEMİNAT    
12. PORTAKAL-VALENCİA Payın-5/B 75.000 Kg. 2,30.-TL/Kg. 172.500,00.-TL 34.500,00.-TL
14. PORTAKAL-VALENCİA Payın-6/A 85.000 Kg. 2,30.-TL/Kg. 195.500,00.-TL 39.100,00.-TL
15. PORTAKAL-VALENCİA Payın-6/B 120.000 Kg. 2,30.-TL/Kg. 276.000,00.-TL 55.200,00.-TL
GENEL TOPLAM…………………………..………….:  280.000 Kg. 2,30.-TL/Kg. 644.000,00.-TL 128.800,00.-TL
 1. Kat’i teminat ise ihale bedelinin %.20
 2. İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi diledikleri sayıda geçici teminatlarının tutarı kadar partiye iştirak edebilirler.
 3. İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Türkiye Halk Bankası Dalaman şubesi nezdindeki İBAN NO: TR63 0001 2009 2670 0013 000003 nolu hesabına yatırılacaktır. İhale başladıktan sonra teminat alınmayacağından, geçici teminatların ihale başlamadan önce işletme banka hesabına yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir. Teminat mektubu alınması halinde, Geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla süreli olacaktır.(Geçici teminat mektubunun süresi en az 60 gün olacaktır).Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.
 4. Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir.
 • Tedavüldeki Türk parası,
 • Döviz (ihale günündeki T.C.Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat tutarını karşılamak şartıyla)
 • Banka teminat mektupları (limit dahili süresiz olacaktır.)
 • Karşılığı bloke edilmiş çekler.
 • Devlet İstikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve Kanunlarla teminat olarak kabul edileceği belirtilen belgeler,
 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesini tamamı veya yarısından fazlası Kamu sektörüne ait bulunan Kuruluşlardan geçici teminat şartı aranır.
 2. İhale günündeki T.C.Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde TL’ye çevrilmek şartıyla döviz.
 3. Teminat mektubu dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz, Mali İşler birimine yatırılması zorunludur.
 4. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir koyulamaz.
 5. Döviz kat’i teminat olarak kabul edilmez.
 6. Mahsulün miktarına ait rakamlarda tahmini olup, narenciyelerin satışı TOFUR olarak yapıldığından müşteri, işletme idaresinden eksik tahakkuk etmesi halinde bir hak talebinde bulunamaz. Fazla istihsalden de idare müşteriden fark talep etmez.
 7. Müşteriye teslim edilen malların bedeli peşin olarak ödenebileceği gibi; satış tutarının %25’lik kısmı (Yüzdeyirmibeş) peşin ödenmesi kaydıyla, kalan %75’lik kısmına (Yüzdeyetmişbeş) banka teminat mektubu vermesi şartıyla sözleşme tarihinden itibaren üç (3) eşit taksitle (30-60-90) gün vade uygulanabilecektir.
 8. İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Genel Müdürlüğümüzün Web sayfasında, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.
 9. Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
 10. İhale dokümanları buradan ulaşabilirsiniz 

 

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES: Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü  Dalaman/MUĞLA

Tel: 0.252.6923721

Faks.: 0.252.6925229