TKDK-IPARD Hibeleri

Tigem Kazım Karabekir Tarım İşletmeleri Satılık Koyun

TİGEM
KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1. İşletmemiz yetiştirmesi 160 Baş Koyun, 60 Baş Erkek Toklu ve 30 Baş da Koç olmak üzere toplam
250 Baş Reforme Morkaraman Koyun, 4.maddede cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli
ve geçici teminatı yazılı reforme hayvanın canlı ağırlık üzerinden 3 parti halinde Açık Artırma Usulü ile
satılacaktır.
2. İhale, 23.06.2021 günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
İhale katılan olmaması veya ihalede verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ikinci ihale 30.06.2021
günü saat:14.00 ‘de aynı şartlarda tekrar edilecektir.
3. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıdaki tablodaki gibidir.

Parti

No

Cinsi Irkı

 

Miktarı (Baş)

 

Canlı

Ağırlık

(Kg)

 

Muh.

Bedel

(TL/Kg)

 

Muhammen

Tutar (TL)

 

Geçici

Teminat

(% 5)

 

1

 

Reforme Koyun Morkaraman 160 8.320 25,00 208.000,00 10.400,00
2 Reforme Erkek Toklu Morkaraman 60

 

3.720 26,00 96.720,00 4.836,00
3 Reforme Koç Morkaraman 30 2.010 26,00 52.260,00 2.613,00

 

      250 14.050   356.980,00

 

17.849,00

4. İhaleye Girebilme Şartları:
a) Tebligat için adres beyanı belgesi,
b) Geçici teminat vermesi,
c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.
Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak işletme Genel Evrak Servisine en geç 23.06.2021 tarih
ve saat 14.00’e kadar teslim edilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
d) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine firma adı ve hangi
ihaleye ait olduğu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç 23.06.2021 tarih ve saat 14.00’a kadar
teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine teslim edilmeyen ihale zarfı
dikkate alınmayacaktır.
5. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, Kesin teminat ise ihale tutarının %
10’dur.
6. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edebilecekleri gibi, dilediği
sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
7. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesi nezdindeki
TR040001000669059943785220 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
8. İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62
Bakanlıklar/ANKARA), Tigem intermet sitesinde (www.tigem.gov.tr) adresinde ve İşletmemizde
görülebilir.
9. TİGEM satış ihalelerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, işletme ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.

KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES :
Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü -Aralık/IĞDIR
Tel… : 0.476.411 37 37 / 411 37 38 fax : 0 476 4235065