Tarım Bakanlığı Hibeleri

KKYDP 13. Etap Hibe Desteği Başvuruları Başladı

kkydp hibe desteği

KKYDP 13. Etap Hibe Desteği Başvuruları Başladı

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında %50 hibe programı yayınlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm

KKYDP 13. Etap Hibe

KKYDP 13. Etap Hibe de ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

 • Bitkisel, hayvansal ürünlerle, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Soğuk hava deposu,
 • Çelik silo,
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

KKYDP 13. Etap Hibe de Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından;

 • Kırsal turizm yatırımları,
 • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 • El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • Bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Sert kabuklu meyveler hariç, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleriyle yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında bulunmayacak. Büyükbaş ve küçükbaş mezbahası konusunda kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul edilmezken, kanatlı kombinası konusunda sadece yeni tesis kapsamında başvuru yapılabilecek.

KKYDP 13. Etap hibe başvuruları; gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Kırsal ekonomik alt yapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Yeni yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin; başvuru sahibi adına olması ve/veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin; yatırımcının adına kayıtlı olması veya gerçek ve tüzel kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması gerekir. Yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan başvuruların inşaat işleri içermesi durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması gerekmektedir.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; tüzel kişiler olması halinde, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.750.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,

Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750.000 Türk Lirası,

KKYDP 13. Etap hibe Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; hibeye esas proje tutarı 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. Tüm yatırımlar için hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Başvurularda hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Başvurular Tebliğ’in yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün içinde gerçekleştirilecektir. KKYDP 13. Etap hibe SON BAŞVURU TARİHİ 30 EYLÜL 2019

KKYDP 13. Etap hibe Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 15/11/2020’dir.

Önümüzdeki günlerde Programa ait Bakanlığımızca yayımlanacak Uygulama Esasları ile detayları belirlenecektir.