Tarım Bakanlığı Hibeleri

KKYDP 9. Etap Tarım Bakanlığı Hibeleri Son Başvuru 24 Aralık

Sayın İlgili,

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hibe programı 2014 yılı tebliği (2014/43) 26 Ekim 2014, Pazar günü Resmi Gazetede ilan edilmiştir. Bu destekten yararlanmak isteyen girişimcilerin başvurularını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının online sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Online Başvuru için son tarihi: 24 Aralık 2014, Çarşamba

Başvuru rehberi ve dokümanları için: http://www.tarim.gov.tr/Duyuru/183/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi-9-Etap-Uygulama-Rehberi

Online Başvuru Sistemi: https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3

İlgili tebliğ: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141026-10.htm

Uygulayıcı Kurum: TARIM Reformu Genel Müdürlüğü

Tanımlar: 

 • Alternatif Enerji: Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi
 • Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünleri
 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar: Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım tesisleri
 • Yeni yatırım tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile alternatif enerji kullanan sera ve tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı alınmamış yatırım yerinde temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesis
 • Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım: Faal olsun veya olmasın, çalışma ve üretim izinleri başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yapılmış tesisler ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım tesislerinde makine-ekipman alımını ve gerekli olması halinde hibeye esas proje tutarının en fazla %80’ine kadar inşaat giderini kapsayan yatırım
 • Tamamlama yatırımı: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış tesislerin makine ekipman alımlarını içeren proje
 • Hibeye esas proje tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamı
 • Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı proje
 • Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri yapılmış, yapı elemanları kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren proje

KKYDP 9. Etapa Kimler başvurabilir?

Çiftçi Kayıt Sistemine veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihi itibarıyla kayıtlı olan ve idari ve mali açıdan kamudan bağımsız:

 • Gerçek Kişiler
 • Tüzel Kişiler: Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş kolektif, limited, anonim şirketler ve bunlar arasında kurulmuş ortaklıklar (kuruluş sözleşmesi ve tüzüğünde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartıyla)
 • Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri (tüzel kişi olarak)
 • Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin ortak olduğu şirketler (Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin iştirak oranı %49’un üzerinde olmamak kaydıyla kamudan idari ve mali açıdan bağımsızlık şartından muaftır.)
 • Başvuru Sahipleri, kuruluş tüzükleri/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularında başvuru yapabilirler.

Ortaklıklar

 • Başvuru Sahipleri tek başlarına veya diğer işletmeler ile ortaklaşa proje başvurusu yapabilirler.
 • Çiftçi Kayıt Sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan işletmeler uygun Başvuru Sahipleri ile ortaklık yaparak proje başvurularında yer alabilirler.
 • Ortaklık halinde atın alma işlemleri ve tüm finansal işlemler (faturaların düzenlenmesi, ödemeler vb.) Başvuru Sahibi tarafından gerçekleştirilecektir.

KKYDP 9. Etap Desteklenen yatırım konuları, uygulama illeri ve azami hibeye esas proje tutarları

Yatırım konuları* Yatırım konusu kısaltması Yapılabilecek yatırım türleri Desteklenen iller Azami hibeye esas proje tutarı
1 Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması BÜİ Yeni Tesis, Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme, Tesis Tamamlama
1.1 Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama** 39 İl*** 3 milyon TL
1.2 Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar Tüm iller (81 il) 1 milyon TL
2 Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması HÜİ Yeni Tesis, Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme, Tesis Tamamlama 39 İl*** 3 milyon TL
3 Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması SÜİ Yeni Tesis, Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme, Tesis Tamamlama 39 İl*** 3 milyon TL
4 Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera**** SER Yeni Tesis Tüm iller (81 il) 1 milyon TL
5 Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler**** AEÜ Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Tüm iller (81 il) 1 milyon TL
6 Çelik silo (Tarımsal ürünlerin depolanması) ÇES Yeni Tesis Tüm iller (81 il) 1 milyon TL
7 Soğuk hava deposu SHD Yeni Tesis Tüm iller (81 il) 1 milyon TL
8 Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması HOG Yeni Tesis, Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme, Tesis Tamamlama Tüm iller (81 il) 1 milyon TL
9 Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar TÜY Yeni Tesis, Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme, Tesis Tamamlama
9.1 Büyükbaş 39 İl*** 1,5 milyon TL
9.2 Küçükbaş 39 İl*** 1 milyon TL
9.3 Kanatlı 39 İl*** 1 milyon TL
9.4 Kültür balıkçılığı 39 İl*** 1 milyon TL
9.5 Kültür mantarcılığı 39 İl*** 1 milyon TL

* KKYDP 9. Etap Yatırım konularının detayları için bkz. Uygulama Esasları s.10 – s. 16.

** KKYDP 9. Etap Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları: Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ kapsamında değerlendirilir.

*** KKYDP 9. Etap IPA-V AB Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı’nın (IPARD) uygulanmadığı iller: Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

**** KKYDP 9. Etap Mevcut seraların enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırım projeleri başvuruları, Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler (AEÜ) kategorisi altında yapılacaktır.

KKYDP 9. Etap İller bazında proje konusu öncelikleri sıralaması: http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=193&Liste=Duyuru

KKYDP 9. Etap Destekleme oranı: Hibeye esas proje tutarının %50’si

KKYDP 9. Etap Desteklenen yatırım harcamaları

 • İnşaat işleri
 • Makine, ekipman ve malzeme
 • Başvuru bütçeleri KDVsiz hesaplanacaktır.

KKYDP 9. Etap Proje süresi: Projeler en geç 01.12.2015 tarihinde sona ermelidir. (Yatırımcının talep etmesi ve idarece de uygun görülmesi  halinde projenin kalan kısmının yatırımcı tarafından kendi kaynakları ile tamamlaması şartıyla İl Müdürlüğünce en fazla 90 gün süre uzatımı verilir.)

KKYDP 9. Etap Yatırım türlerine göre yatırım yapılan araziye dair mülkiyet şartları

Yatırım türü Mülkiyet şartları
1 Yeni Tesis ve Tamamlama Yatırımları
 • Başvuru sahibi adına olabilir.
 • Hazine, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü,  Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir.
 • Hazine, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanmış olabilir.
 • Tahsis/irtifak/kiralama süresi başvuru tarihinden  itibaren en az 7 yıl olmalıdır.
 • Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir.
 • Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.
 • 3218 Sayılı  Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.
2 Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme
 • Başvuru sahibi adına olabilir.
 • Hazine, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü,  Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir.
 • Herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi tarafından kiralanmış olabilir.
 • Tahsis/irtifak/kiralama süresi başvuru tarihinden  itibaren en az 7 yıl olmalıdır.
 • Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir.
 • Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.
 • 3218 Sayılı  Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.
Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde, başvuru sahibi  hissedarlardan biri olmalı, kendi hissesi sunduğu projenin alanı için yeterli olmalı ve diğer hissedarlardan başvuru yılı itibariyle en az 7 yıl süreli olmak kaydı ile noter tasdikli muvafakat alınmalıdır. Hissedarlardan birisinin Hazine olması durumunda ise ilgili birimden de muvafakat alınmalıdır. Hisseli yatırım yerleri için birden fazla başvuru yapılamaz.

KKYDP 9. Etap Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Proje hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberi kapsamındaki dokümanlar arasında yer alan Uygulama Esaslarının okunması tavsiye edilmektedir.
 • Proje başvurularında kullanılacak olan online sistemin kullanıcı kılavuzu: https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/images/BasvuruKilavuzu.pdf
 • Başvuru sürecinde İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile görüşerek bilgi alınmasında fayda görülmektedir.
 • Proje hazırlamaya başlamadan önce  ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ön görüş alınması yararınıza olacaktır.
 • Daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulunduğu parsellerde herhangi bir yatırım konusu için hibe başvurusu yapılamaz.
 • Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.
 • Gerçek ve Tüzel kişilerin başvuruda bulunabilmek için Güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları gerekmektedir. ÇKS ve diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan şirketler bu nitelikleri haiz şirketlerle ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilirler.
 • Başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmaları gerekmektedir.
 • Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir. Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etlerinin işlenmesinde karkas et birinci ürün olup Kanatlı Karkası, tekniğine uygun olarak kesilmiş, tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış bir bütün halindeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesidir. Büyük ve Küçük Baş Karkası, kasaplık hayvanın kanının akıtılıp yüzüldükten, iç organları boşaltılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesidir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesinde ham deri birinci ürün olup Ham Deri, hayvanlardan yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş derilerin tamamını kapsamaktadır. Hayvansal ürün olarak derinin işlenmesine yönelik yatırım tesislerinde birinci ürün olarak pikle deri ve kromlu deri hariç sadece tuzlu yaş veya kuru (Hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham derinin işlendiği tesisler hibe desteği kapsamındadır. Deri işleme tesisine yönelik hibe başvuruları yatırım yerinin organize sanayi bölgesi olması şartıyla kabul edilir.
 • Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
 • Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Bütün yatırım konularında; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh için ilgili kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ile Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesi tarafından yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerh hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik olması gerekmektedir.
 • Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli ödendiğine dair belge alınmış olanlar ile program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için sözleşmeleri gereği konulan şerhler hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik olması gerekmektedir.
 • İkinci el mal alımları desteklenmemektedir.
 • Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.
 • Yatırımcılar, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren 5 yıl içinde değiştiremez.
 • Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.
 • Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılmalı ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 • Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.
 • Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.
 • Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava deposu ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.
 • İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.
 • İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunların metraj ile keşif özetlerinin hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir.
 • İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %20’sini aşamaz. İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari kısım olarak değerlendirilir.
 • Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
 • İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.
 • Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, tüm yatırımlarda inşaat gideri hibeye esas proje tutarının % 80’inden fazla olamaz.
 • Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.
 • Alternatif enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; planlanan yıllık enerji ihtiyacı ile uyumlu olmak üzere güneş pili sisteminin veya güneş enerjine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.
 • Alternatif Enerji Kaynaklı Yeni Sera başvurularında dekara maliyet; Topraklı Seralarda en fazla 90 bin TL/da, Topraksız Seralarda en fazla 120 bin TL/da ve  Topraksız Sislemeli Cam Seralarda en fazla 150 bin TL/da olmalıdır.
 • Alternatif Enerji Kaynaklarından Enerji Üretim Tesisi yatırımları, yukarıda belirtilen yatırım konuları kapsamındaki yeni tesis yatırımları içerisinde yer almaları veya yukarıda belirtilen yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamak üzere desteklenir. Enerji üretim tesisinin kapasitesi enerji ihtiyacını karşılayacağı tesisin ihtiyacı ile orantılı olacaktır. İlgili mevzuat kısıtları da dikkate alınarak enerji üretim tesisinin kapasitesi tesisin yıllık ihtiyacının %10’undan fazla olamaz. Projeler hazırlanırken Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmelik hükümlerine riayet edilmelidir. Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji alternatif enerji olarak değerlendirilmez.
 • Büyükbaş için modern sabit yatırımlar, Et (Sığır) ve Süt (Manda/Sığır) kapsamında yapılabilir. Küçükbaş için modern sabit yatırımlar, Et (Koyun/Keçi) ve Süt (Koyun/Keçi) kapsamında yapılabilir. Kanatlı için modern sabit yatırımlar, Et (Tavuk/Hindi/Kaz/Ördek/Bıldırcın) kapsamında yapılabilir ve Kanatlılarda yumurta üretimine hibe desteği verilmez.
 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım  projelerinin asgari kapasiteleri, Süt sığırcılığı için en az 10 baş süt ineği kapasiteli tesis; Besi sığırcılığı: en az 30 sığır kapasiteli tesis; Manda yetiştiriciliği için en az 10 baş süt mandası kapasiteli tesis; Et /Süt koyunculuğu: en az 100 baş et/süt koyunu kapasiteli tesis; Et /Süt keçiciliği için en az 100 baş et /süt keçisi kapasiteli tesis; Et tavukçuluğu için en az 5000 kapasiteli tesis; Hindi/ kaz/ördek/bıldırcın yetiştiriciliği için en az 1000 adet hindi/ kaz/ördek/bıldırcın kapasiteli tesis ve Kültür balıkçılığı için en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis şeklindedir.
 • Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/ keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak modern sabit yatırım başvurularında yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme başvurularında kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içermesi şartı aranır.  Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer almalıdır. Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40’ından az olamaz. Süt sağım ünitesi, yem kırma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, kuzu/oğlak bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur. Büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60’ından az olamaz. Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir. Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir. Büyükbaş için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, buzağı kulübeleri, hayvan bakım sehpası, slaj çukuru, doğumhane, buzağı bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur.
 • Koyun-keçi yatırımlarında et ve süt üretimi ayrımı yapılmamaktadır. Bu nedenle koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Süt sağım ünitesinin mobil olması durumunda süt sağım ünitesine destek verilmez. Bu durumda yatırımcı mobil süt sağım ünitesini ayni katkı ile karşılamak zorundadır. Mevcut ahır/ağıl varsa sadece sabit süt sağım ünitesi için de kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir. Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır. Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.
 • Et üretimine yönelik büyükbaş (sığır) konusunda yapılacak başvurularda aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. Büyükbaş besi için yapılacak yeni tesis başvurularında, taahhüt edilen hayvan varlığının tamamı karşılanacaktır. Gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi, yem deposu, slaj çukuru gibi unsurları bulundurması zorunludur. Kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez. Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir. Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır. Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.
 • Et ve Süt üretimine yönelik büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliğine yönelik modern sabit yatırım projeleri, yürürlükte olan Çiftlik Hayvanlarının Refahına ilişkin Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olmalıdır. Maliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz.
 • Kanatlı için modern sabit yatırımlar, beyaz et üretimine yönelik et tavukçuluğu/hindi/kaz/ördek/bıldırcın yetiştiriciliği konusunda yapılan tesisler olup kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.
 • Kültür Balıkçılığına yönelik modern sabit yatırımlar, İç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan modern sabit yatırımları kapsar. Destekleme kapsamında üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan havuzların betonarme olması zorunludur. Ağ havuz (ağ kafes), plastik ve benzeri malzemeden yapılan tank ve benzeri üniteler hibe desteği kapsamında değildir. Sadece kuluçkahaneye yönelik başvurular da hibe kapsamında kapsamında değerlendirilir.
 • Kültür Mantarcılığına yönelik modern sabit yatırımlar, mantar üretim tesisi ve kompost içerir. Ancak kompost hazrlama ünitesi mantar üretim tesisinin bir ünitesi olmalı ve kapasitesi üretim tesisinin kapasitesiyle uyumlu olmalıdır. İklimlendirme sistemi, havalandırma fanı, nemlendirici, nem ölçer ve sabit raflar ile paketleme ünitesi hibe desteği kapsamındadır.
 • Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan karışımdır (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi). Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır. Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez. Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
 • Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez. Çelik silo başvurusu mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ olmalıdır. Çelik silo başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise ÇES olmalıdır. Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak silo başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir. Soğuk hava deposu başvurusu mevcut bir tesisin (süt işleme, et işleme vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ/HÜİ/SÜİ olmalıdır. Soğuk hava deposu başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise SHD olmalıdır. -Soğuk hava deposu (SHD) için yapılan  yeni tesis başvurularında hayvansal ürünler ve/veya su ürünleri ve/veya bitkisel ürünler depolanabilir. Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak soğuk hava deposu başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir. Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 den veya depolama hacmi 4500 m3 den düşük olamaz. (Gerçek kişi başvuruları ve tarımsal amaçlı kooperatif  başvuruları hariç.) Çelik silo ve soğuk hava deposu tesislerine yönelik  tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez
 • Kapasite artırımı teknoloji yenilemeye ve bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya konu yatırımın yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi ile uyumlu olması gerekir.
 • Tamamlama ile kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.
 • Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.
 • Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.
 • Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Tarımsal Üretime Yönelik Modern Sabit Yatırım Projeleri, Alternatif Enerji Kaynakları Kullanan Seralar, Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposuna deposu dışında kalan yeni tesis başvurularında yatırım yerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının en geç hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.
 • Tarımsal Üretime Yönelik Modern Sabit Yatırım Projeleri, Alternatif Enerji Kaynakları Kullanan Seralar, Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposuna ait yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planı aranmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı başvuru aşamasında sunulmalıdır.
 • Yatırımcılar, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları inşaat, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı ve bir suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne verirler. Yatırımcılar, ihaleyi kazanan yüklenicilere ait vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgeyi de ihale dosyasında ibraz etmek zorundadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ihaleye esas satın alma belgelerini 5 iş günü içerisinde inceler, ihalenin uygun olup olmadığı yatırımcıya yazılı olarak bildirilir ve ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı yatırımcıya iade edilir. Satın alma işleminin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından uygun bulunmasından sonra, yatırımcılar, yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenler.
 • Hibe sözleşmesinde bütçe içi değişiklikler, hibeye esas proje tutarında bir artışa yol açmamak ve projenin temel amacını etkilememek şartıyla satın alma işleminden önce bir kez yapılabilir. Bütçe içi değişiklikler, makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz. Hibeye esas proje tutarı içerisindeki makine, ekipman, malzeme ve inşaat işlerine ait bütçe kalemleri arasındaki değişiklikler, aktarım yapılacak bütçe kalemi tutarının en fazla % 20’si oranında değişiklik gerçekleştirilebilir.
 • Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir mücbir sebep, kamulaştırma, imar plan değişikliği ve yasal mevzuat değişikliği söz konusu ise, hibe sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında mevzuata uygun olarak değiştirilebilir. Proje değişiklikleri satın alma öncesinde ve sonrasında teknik gereklilik hallerinde yapılabilir. Satın alma işleminden sonra yapılacak değişiklikler için Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınır. Proje değişiklikleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artışı öngöremez.

KKYDP 9. Etap Başvuru, değerlendirme ve uygulama süreci

 • Son başvuru tarihi:  24 Aralık 2014
 • Başvurular, son başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde Tarım İl Müdürlüklerince değerlendirilir. Proje başvuruları, İl Müdürlüğü tarafından ön değerlendirmeye ve genel değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Ön değerlendirme ve genel değerlendirme sonuçlarına göre puanlanan projeler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca nihai değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlük tarafından internet sitesinde (tarim.gov.tr) ilan edilir ve İl Müdürlüklerine iletilir, İl Müdürlükleri kesinleşen sonuçları başvuru sahiplerine 10 gün içinde yazılı olarak tebliğ edilir.
 • Tebliğ sonrasında 5 Mayıs 2015 tarihi mesai sonuna kadar Tarım İl Müdürü ile Başvuru Sahibi hibe sözleşmesi imzalanması

KKYDP 9. Etap Başvuru Yeri: Online sistemde başvuru tamamlandıktan sonra çıktılar alınarak ekli belgelerle birlikte yatırımın gerçekleşeceği ildeki Tarım İl Müdürlüklerine elden teslim edilir.

Kkydp 9. Etap Danışmanlık Danışmanlık Ücretlerimiz:

Alınacak Hizmetler Hizmet Ücreti Ödeme Planı
Mühendislik Hizmeti (Mimari+Statik+Elektik+Mekanik) 25.000 TL Mühendislik Hizmeti; İş Başlangıç; 10.000 TL, İş Teslimi; 10.000 TL, Sözleşme Sonrası; 5.000 TL
Danışmanlık Hizmeti (Hibe Başvuru Dosyanın Hazırlama + Danışmanlık) 10.000 TL Danışmanlık Hizmeti; İş Başlangıcı; 5.000 TL, İş teslimi; 5.000 TL.
 • Yatırımcı Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetini Birlikte Alabileceği Gibi, Ayrı Ayrıda Alabilir.
 • Hazırlanan Proje Danışmanlık Hatasından Dolayı Geçmez ise, PARANIZ KURUŞUNA KADAR İADE. Yapılacak Sözleşmemizde yer almaktadır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Osman KARABOYUN

Ziraat Mühendisi (Zooteknist)

0312 – 473 – 96 27

0542 609 75 08

tarimsalhibe@gmail.com

bilgi@www.tarimsalhibe.com

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.