Mera Kiralama

Mera kiraya Verilecektir

daglık alan mera

Mera kiraya verilecektir

KAHRAMANMARAŞ İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

1. 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 12 inci maddesi ile ilgili Yönetmeliğin 13. Maddesi ve İl Mera Komisyonunun 14.02.2020 tarih ve 924 ve 925 nolu kararları ile İlimizdeki mera/yaylak ve kışlaklar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 15 Nisan 2020 Çarşamba ve 22 Nisan 2020 Çarşamba tarihinde saat 10.00-16.00’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılacak ihale ile 2020 yılı otlatma dönemi için göçerlere kiraya verilecektir.
2. İdarenin
a) Adresi: Menderes Mah. 9. Sok. No:49 46060 Merkez /Kahramanmaraş
b)Telefon ve faks numarası: 0(344)2313213-0(344)2313219
c)İhale dokümanının görülebileceği adresi: Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü( Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü)
3. İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı: Elbistan ve Nurhak İlçeleri sınırları dâhilinde bulunan mevsimlik olarak kiraya verilecek mera, yaylak ve kışlakların mahalle, parsel numaraları ve büyüklüklerini Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
b)Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15(beş) gün içerisinde.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer: Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati :15.04-22.04.2020; 10:00-16:00 (TRT saati)
c) Muhammen bedel :6,5 ₺/Küçükbaş-65 ₺/ Büyükbaş
4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu madde 6’da belirtilenler ihaleye katılamazlar.
5. İlk İhaleye Mera Yönetmeliğinin 13. maddesinin (b) bendi kapsamında sadece ilimiz nüfusuna kayıtlı göçerler katılabilecektir.
6. 15 Nisan 2020 tarihinde yapılacak ihalede isteklisi çıkmayan, vazgeçilen veya sözleşme imzalanmayan yaylakların ihalesi aynı usulle 22 Nisan 2020 tarihinde ve saat 10.00-16.00’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılacaktır.
7. İkinci ihaleye il içinden ve dışından bütün göçerler katılabilecektir.
8. İhtiyaç halinde üçüncü ihalenin yapılmasına ihale komisyonu karar verecektir.
9. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
10. Göçerlerin kiralamak istedikleri mera ve yaylaklar için 15 Nisan 2020 ile 22 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak ihalelerin ihale saatinden önce geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (başvurulacak her yaylak için listede karşılarında gösterilen geçici teminatlar ayrı yatırılacaktır), nüfus cüzdanı sureti, ortak kiralayacaklar için ortaklık beyannamesi ile İl Mera Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

11. İstenilen Belgeler:
a) Talep dilekçesi
b) Otlatılacak hayvan cinsi ve miktarı (Bağlı bulunduğu İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden veya Damızlık Koyun-Keçi yetiştiricileri birliğinden alınacaktır)
c) Geçici teminat makbuzu (Muhammen bedelin %20 si)
d) Birlikte kiralanacak mera ve yaylaklarda diğer hayvan sahiplerinden de aynı evraklar istenecektir.
e) Çobanı olanların, çobanın kimlik fotokopisi
f) Savcılık iyi hal kâğıdı
g) Tüzel kişiler veya ortakları temsilen ihaleye katılacakların yetki belgesi.

12. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez.
13. Asayiş ile ilgili doğabilecek sorunlardan kiracı sorumludur.
14. Yaylak ihalesine girebilmek için yaylak kapasitesinin en az %50 si kadar hayvan varlığına sahip olunması gereklidir. Yaylak kapasitesinin %50 sinden az hayvan varlığına sahip göçerler o yaylağın ihalesine katılamazlar. Hayvanlarının yaylak ihtiyaçlarını karşılayacak yaylak kiralayan göçerler başka ihalelerine katılamazlar.
15. Yaylak ihalesine girmek isteyen göçerlerin ibraz ettikleri hayvan varlığı ihale tarihinden önceki üç ay süresince göçer adına kayıtlı olmalıdır.
16. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.