Mera Kiralama, Tarımsal İhale

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Mera Kiralama İlanı

daglık alan mera

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Mera Kiralama İlanı

 

4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 22. Maddesi, Mera Yönetmeliğinin 7. ve 13. Maddesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2014/1 No’lu Teknik talimatın 9. Maddesi kapsamında İlimiz sınırları içerisinde meraların mevcut durumları göz önüne alınarak, ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen mera, yaylak ve umuma ait çayırlar 27/04/2021 tarihinde İhale Komisyonunca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. Maddesi (g) bendi uyarınca ihalesi yapılacak olup, 27/04/2021 tarihinde saat 10:00’da Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Pazarlık Usulü ile kiralanmasına başlanılarak sıra ile yapılacak ancak 27/04/2021 tarihinde ihale bitmemesi halinde aynı sıra takip edilerek 28/04/2021 tarihinde ihaleye devam edilecektir.

26/04/2021 tarihi saat 16:00’a kadar ihaleye katılacak olanların tamamının dosyalarını komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.

 1)İhale Ardahan Valiliği toplantı salonunda, Ardahan İli Mera Komisyonunca yapılacaktır.

 2)Her türlü vergi, resim ve harçlar ihaleyi alana aittir.

 3)Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 4)İhaleye katılacak kişilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar kendileri ve yanlarında çalıştıracakları kişilerin;

 1. Aile Nüfus Kayıt Örneği
 2. İkametgâh Belgesi (Kişinin, ortaklarının ve meraya çıkacak olan kişilerin (çobanı, hanımı, çocukları vb.))
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kişinin, ortaklarının ve meraya çıkacak olan kişilerin (çobanı, hanımı, çocukları vb.))
 4. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
 5. Savcılık İyi Hal Kâğıdı (Kişinin, ortaklarının ve meraya çıkacak olan kişilerin (çobanı, hanımı, çocukları vb.))
 6. Geçici Teminatın Yatırıldığını Gösterir Onaylı Dekont veya teminat mektubu
 7. Geçici Teminata Ait Belge (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün TR 85 0001 0001 4900 0010 0059 60 Emanet Hesabına yatırılacak. Açıklama Olarak: Kiralanacak Alanın Ada/Parsel ve Hangi Köyün Kadastro Sınırları İçerisinde Olduğu Belirtilecektir.
 8. İhaleye ortak olarak katılacakların noter tasdikli ortaklık sözleşmeleri (Kişinin, ortaklarının ve meraya çıkacak olan kişilerin (çobanı, hanımı, çocukları vb.))
 9. Defterdarlığa yatırılacak olan 120 TL’lik dosya Bedeli Makbuzu
 10. Gerçek Kişiler Adına Katılacakların Noter Tasdikli Vekâletnameleri
 11. Kiralama Yapılacak Alana Gelecek olanların (Çoban vb.) Nüfus Cüzdan Fotokopileri
 12. Tüzel kişilerin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamlardan 2021 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü

 5) Posta ile yapılacak tekliflerde posta da oluşabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 6) İsteklilerin kiralamak istedikleri mera, yaylak ve kışlak için ayrı ayrı olmak üzere, belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu ve başvuru dilekçeleri ile birlikte İhale Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

 7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 8) İhaleye katılmak isteyen kişiler (gerçek/tüzel) yukarıda yazılı bütün şartları taşıması zorunludur. Aksi takdirde başvurular reddedilecektir.

 9) Ardahan İli 2021/1 Valilik Genel Emri doğrultusunda ihaleye sadece ilimiz büyükbaş hayvan sahipleri katılabilecektir. Küçükbaş hayvan listesi ile ihaleye katılım dosyası verilmeyecektir.

KİRAYA VERİLECEK MERA, YAYLAK, KIŞLAK VE UMUMA AİT ÇAYIRLARIN LİSTESİ

S.N. İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ KADASTRO ALANI Ada/Parsel ALANI (da.) B.BAŞ (BBHB) TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT  (TL) İHALE TARİHİ
1 MERKEZ YALNIZÇAM YALNIZÇAM 101/180 741 74 7,410.00 2,223.00 27.04.2021
2 MERKEZ KAZLIKÖY İNCEDERE 150/43 400 40 4,000.00 1,200.00 27.04.2021
3 HANAK ÇAVDARLI YAMAÇYOLU 152/57 652 65 6,520.00 1,956.00 27.04.2021
4 HANAK YAMÇILI YAMÇILI 108/5 1429 142 14,290.00 4,287.00 27.04.2021
5 HANAK YAMÇILI YAMÇILI 105/98 2741 274 27,410.00 8,223.00 27.04.2021
6 HANAK ÇAYAĞZI YAMAÇYOLU 152/57 2078 207 20,780.00 6,234.00 27.04.2021
7 HANAK YAMAÇYOLU YAMAÇYOLU 152/57 1639 163 16,390.00 4,917.00 27.04.2021
8 ÇILDIR ÖVÜNDÜ SABAHOLDU 101/2 1073 107 10,730.00 3,219.00 27.04.2021
9 ÇILDIR ÖNCÜL DİRSEKKAYA 102/694 1890 189 18,900.00 5,670.00 27.04.2021
10 ÇILDIR AKKİRAZ SABAHOLDU 101/2 1520 152 15,200.00 4,560.00 27.04.2021
11 ÇILDIR GÖLBELEN GÖLBELEN 105/540 1722 172 17,220.00 5,166.00 27.04.2021
12 ÇILDIR GÜVENOCAK GÖLBELEN 105/535 1560 156 15,600.00 4,680.00 27.04.2021
13 ÇILDIR AŞAĞICAMBAZ BAŞKÖY 104/2 2511 251 25,110.00 7,533.00 27.04.2021
14 ÇILDIR YILDIRIMTEPE MERYEM 112/559 1215 121 12,150.Ç00 3,645.00 27.04.2021
15 ÇILDIR DİRSEKKAYA DİRSEKKAYA 102/694 1000 100 10,000.00 3,000.00 27.04.2021
16 ÇILDIR AĞILLI AĞILLI 102/116 722 72 7,220.00 2,166.00 27.04.2021
17 GÖLE YİĞİTKONAĞI YİĞİTKONAĞI 112/11 2022 202 20,220.00 6,066.00 27.04.2021