Mera Kiralama

Ankara Polatlı ve Haymana’da Mera İhalesi

Ankara Polatlı ve Haymana’da Mera İhalesi

ANKARA İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

1. İlimiz Polatlı İlçesi Karayavşan Mahallesinde bulunan 215.459,05 m2 yüzölçümlü 101 ada 42 nolu mera parselinin tamamı, Polatlı İlçesi Karayavşan Mahallesinde bulunan 1.451.250,06 m2 yüzölçümlü 101 ada 40 nolu mera parselinin 250.000,00 m2’lik kısmı ve Haymana ilçesi Kutluhan Mahallesinde bulunan 2.014.450,83 m2 yüzölçümlü 270 nolu mera parselinin 207.417,57 m2’lik kısmı 4342 sayılı Mera Kanununun 12 inci maddesinin 2 inci fıkrası, Mera Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (a) ve (b) bendi ile “Bakanlığımızın 2014/1 nolu talimatı gereği “ıslah etmek koşulu ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyenlere parselin bulunduğu yerleşim biriminde (mahallede) ikamet edenler ile bunların kurdukları kooperatif, birlik veya tüzel kişiliklere öncelik hakkı uygulanarak 10 yıl süre ile kiralanması 15.04.2019 tarihinde saat 14.00’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51-g maddesine göre pazarlık usulü ile ihale yapılacaktır.

mera kiralama

Yukarıda yazılı ilk ihale sonunda öncelik hakkına sahip olanlara kiralama yapılamayan mera parselleri / bölümleri adı geçen Kanunun, Yönetmelik ve Talimat hükümleri kapsamında öncelik hakkı uygulanmaksızın “büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişi” isteklilerine 10 yıl süre ile kiralanması 06.05.2019 tarihinde saat 14.00’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51-g maddesine göre pazarlık usulü ile ihale yapılacaktır.
On yılın sonunda kiracının yükümlülüklerini yerine getirdiğinin tespiti halinde ve İl Mera Komisyonunca uygun görüldüğü taktirde toplam kiralama süresi 25 (yirmibeş) yılı geçmemek şartıyla en fazla 10 (on) ve/veya 5 (beş) yıllık dönemler halinde iki defa uzatılabilir.

2. Muhammen bedel:

Polatlı İlçesi Karayavşan Mahallesinde bulunan 101 ada 42 nolu mera parsel için yıllık 30,00 da/TL
Polatlı İlçesi Karayavşan Mahallesinde bulunan 101 ada 40 nolu mera parsel için yıllık 40,00 da/TL
Haymana ilçesi Kutluhan Mahallesinde bulunan 270 nolu mera parsel için yıllık 32,00 da/TL

3. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde (İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası; Gayret Mahallesi Tarım Kampüsü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:28 Kat:2 Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü 06172 Yenimahalle/ANKARA) ücretsiz olarak görülebilir veya ihaleye katılacak olanlar Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatıracakları 250,00 TL karşılığında alabilirler.

4. a) Öncelik Hakkı Uygulanacak İhale:

Mera Yönetmeliğinin 7 inci maddesi gereği öncelik hakkı olan (kiralamaya konu parselin bulunduğu yerleşim biriminde ikamet eden) ve “büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyen gerçek kişiler veya bunların kurdukları kooperatif, birlik veya tüzel kişiliklere 15.04.2019 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır. Bu ihaleye müracaat edecek istekliler hazırlatacakları Mera Islah ve Amenajman Projesini kapalı zarf içerinde 08.04.2019 tarihinde saat 17.00’ye kadar, ihale kapsamında istenen diğer ihale belgelerini ise kapalı zarf içerisinde 15.04.2019 tarihinde saat 13.00’e kadar İdareye (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü evrak kaydına) teslim edeceklerdir. Proje Değerlendirme Komisyonunca projesi uygun görülen isteklilerin teklifleri İhale Komisyonunca değerlendirmeye alınacak olup, projesi uygun görülmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Öncelik Hakkı Uygulanmayacak İhale:
Öncelik hakkı olan isteklilerin katılacağı ihalede kiralaması gerçekleşmeyen mera parselleri/bölümleri adı geçen yönetmelik ve talimat hükümleri kapsamında öncelik hakkı uygulanmaksızın “büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin” katılabileceği ihale 06.05.2019 tarihinde saat 14.00’de aynı yerde yapılacaktır. Bu ihaleye müracaat edecek istekliler hazırlatacakları Mera Islah ve Amenajman Projesini kapalı zarf içerinde 29.04.2019 tarihinde saat 17.00’ye kadar, ihale kapsamında istenen diğer ihale belgelerini ise kapalı zarf içerisinde 06.05.2019 tarihinde saat 13.00’e kadar İdareye (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü evrak kaydına) teslim edeceklerdir. Proje Değerlendirme Komisyonunca projesi uygun görülen isteklilerin teklifleri İhale Komisyonunca değerlendirmeye alınacak olup, projesi uygun görülmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Daha fazla üreticinin yararlanabilmesi amacıyla öncelik hakkına sahip isteklilerin katılacağı ilk ihalede bir istekli en fazla bir parsel/ bölüm kiralayabilecektir. Bu nedenle öncelik hakkına sahip olanlar ilk ihalede kiralama yapmışlar ise başka bölümler için ikinci ihaleye müracaatlarında öncelik hakkından faydalanamayacaktır. Öncelik hakkı olanlar için yapılacak ilk ihalede kiralama yapılamayan parseller/bölümler için önceliksiz yapılacak ikinci ihalede istekliler birden çok parsel/bölüm için teklif verebilirler.

6. Birden fazla parsel/bölümün ihalesine katılacak istekliler her bir bölüm için ayrı hazırlanmış Mera Islah ve Amenajman Projesiyle müracaat edeceklerdir. Uygun görülen projeler birinci ve ikinci ihalede de geçerli olacaktır.

7. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri yukarıda 4 üncü madde de açıklanan tarihlerde İdareye sunacaklardır. Bu belgeler İhale Komisyonunca değerlendirilecektir.

a. Mera Yönetmeliğin 7/a-b maddelerinde yer alan öncelik şartı gereğince ilk ihaleye katılabilmek için gerçek kişilerin müracaat ettikleri parselin/bölümün bulunduğu yerleşim biriminde (Mahallede) en az altı aydan beri oturduklarını gösteren belgeyi (Mahalle Muhtarlığından veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak) ve İkametgâh Belgesini (Nüfus İdaresinden alınacak).

b. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

c. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge (TC Kimlik Fotokopisi veya Vergi Kimlik Belgesi)

d. Muhammen bedelin % 3’ü olan bedeli Geçici Teminat olarak yatırmış olmaları,

e .Hayvancılık yaptıklarına ilişkin belge (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak TÜRKVET kaydı) veya yapacaklarına dair taahhütname vermeleri,

f. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

g. Kiralanacak taşınmaz için birim ve/veya toplam kira teklif bedeli (Teklif Mektubu)

h. İstekliler tarafından ihale dosyasındaki formata uygun olarak serbest çalışan konu uzmanı Ziraat Mühendislerine (Meslek Odası Kaydı ve SMM Belgesi olan) veya Ziraat Fakültelerine hazırlattırılmış Mera Islah ve Amenajman Projeleri

8. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ıncı maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar.

10. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale Adres: Ankara Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Cad. No:14 06172 Yenimahalle /ANKARA