Kalkınma Ajansı Hibeleri

Diyarbakır Şanlıurfa Tarımsal Üretime Hibe Desteği

Diyarbakır Şanlıurfa Tarımsal Üretime Hibe Desteği

Diyarbakır,  Şanlıurfa’daki tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve kaynak kullanımında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmak üzere Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı çağrısına çıkmıştır.

Şanlıurfa ve Diyarbakır, illerinde

 • Pamuk
 • Mısır
 • Buğday
 • Kırmızı Biber
 • Zeytin
 • Antep Fıstığı
 • Karacadağ Pirinci
 • Kırmızı Mercimek
 • Domates
 • Üzüm
 • Koyun Sütü
 • Diğer Süt Çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü)

Birincil üretim sonrası değer zincirlerinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak kullanım maliyetlerinin verimlilik arttırıcı yöntemlerle düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve entegre kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması yönelik yatırımlar desteklenecektir.

Program Kapsamında Sağlanacak Destekler

Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı’nın 2019 yılı için tahsis edilen toplam bütçesi 4.500.000 TL’dir. Program, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde tarıma dayalı sanayide entegre kaynak verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik ortak vizyon ve hedefler doğrultusunda, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın hizmet verdiği Şanlıurfa ve Diyarbakır, illerinin ihtiyaç ve önceliklerine paralel olarak uygulanmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen kaynağın dağılımı aşağıda belirtilmektedir.
• Asgari tutar: 50.000 TL
• Azami tutar: 500.000 TL

 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Kâr amacı güden kuruluşlardan, 20.03.2018 tarihi ve öncesinde kurulmuş olan Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün birincil üretim sonrası değer zincirlerinde yer alan KOBİ’ler
 • Proje faaliyetinin ve konusunun proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Başvuru sahiplerinin Ajansın faaliyet gösterdiği TRC2 Bölgesi’nde (Diyarbakır ve Şanlıurfa) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması zorunludur.
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
 • Yönetmelikte öngörülen faaliyet hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetini haiz olması

Diyarbakır Şanlıurfa Tarımsal hibe destekleri

Kimler Başvuramaz?

a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,

b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

c) Haklarında, görevlerini kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,

ç) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak gibi suçlardan kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

d) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir mali desteğe ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler,

e) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgi ve belgeleri zamanında ajansa sunmayanlar;

f) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler,

g) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla;

 • Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,
 • Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar,
 • Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu proje veya faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar.

ğ) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar.
Yukarıda madde (a) ve (e) ’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b), (c), (ç) (d) ve (f)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.

Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler

Süre

Projenin süresi, en az 3 ay en fazla 18 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TRC2 Bölgesi’nde (Diyarbakır ve Şanlıurfa) gerçekleştirilmelidir.

Uygun Faaliyetler ve Proje Konuları

Kategori 1: Entegre Kaynak Verimliliğini Geliştirme Faaliyet Grubu

Proses Verimliliği:

 • Tesiste yer alan makine-ekipman parkının yerleşim düzeni ile hammadde/yarı mamul akışını sağlayan ara elemanların proses süresini azaltmaya yönelik optimizasyonu,
 • Proses verimliliğinin (daha az kaynak kullanma teknik/yöntemleriyle) iyileştirilmesi,
 • Verimlilik arttırıcı otomasyon uygulamaları,

Çalışan Verimliliği:

 • Personel/işçilik verimliliğini arttırıcı uygulamalar,

Atık Yönetimi:

 • Hammadde ve su kullanım verimliliğinin arttırılması,
 • Atık geri kazanımı ve çevresel etkilerin azaltılması,

Enerji Verimliliği:

 • Proses ekipmanlarında enerji verimliliği,
 • Isıtma-soğutma-havalandırma sistemlerinde enerji verimliliği,
 • Atık ısı geri kazanımı,
 • Basınçlandırma sistemlerinde enerji verimliliği,
 • Isı ekipmanları, vanalar, borular ve binalarda ısı yalıtımı,
 • Elektrik motorları, pompa ve fan sistemlerinde enerji verimliliği,
 • Aydınlatma sistemlerinde enerji verimliliği,
 • Trafo, şalt merkezleri ve hatlarda enerji verimliliği,
 • Kompanzasyon (cos Ø) uygulamaları ve iç hat kayıplarının azaltılması,

Tesis Deposu ve Soğuk Zincir Ünitelerinde Kaynak Verimliliği:

 • Tarıma dayalı sanayi tesislerinde ürün işlemesinde hâlihazırda kullanılan depo ve soğuk zincir ünitelerinde kaynak verimliliği uygulamaları.

Kategori 2: Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Farkındalık Yaratma Faaliyet Grubu

Kaynak verimliliği alanında teknik kapasite geliştirme faaliyetleri,

 • Kaynak verimliliği alanında personele yönelik eğitim faaliyetleri,
 • Kaynak verimliliğine yönelik (ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi vb.) sertifikalandırma faaliyetleri,
 • Başarılı uygulamaların TRC2 Bölge’si sathında yaygınlaştırılmasına yönelik yayım faaliyetleri.

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler:

 1. Başvuru sahibi ve proje ortakların 2019 yılı içerisinde alınmış, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair Oda Sicil Kayıt Belgesi,
 2. Başvuru sahibi ve ortakların Vergi Levhası ve Gelir Vergisi Beyannamesi,
 3. Başvuru sahiplerinin KOBİ vasfının tespiti için KOSGEB web sayfası (https://edevlet.kosgeb. gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler) üzerinden temin edilecek İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Belgesi,
 4. Başvuruda bulunan işletme/kuruluş ve proje ortaklarının proje ortaklarına ait kuruluş sözleşmesinin yer aldığı Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi,
 5. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının mevcut sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret/ Esnaf Sicili Gazetesi,
 6. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının; sahibi ve yönetim kurulu üyelerinin ve vekaleten veya doğrudan imza atmaya yetkili yöneticilerinin kimlik fotokopileri,
 7. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının, 2017, 2018 yıllarına ait yıllık ve 2019 ilk çeyrek yılına ait vergi dairesince onaylanmış (internet çıktısı da kabul edilecektir) kâr zarar tablosu, bilânçosu/işletme hesap özeti ve bilançoya uygun detay mizan,
 8. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının bankadan onaylı Güncel Kredi Limit ve Risk Tablosu (Memzuç Kaydı), Kredi Kayıt Bürosundan veya ilgili bankadan temin edilecek KKB tarafından hazırlanan Risk Raporu ve Çek Raporu,
 9. Başvuru tarihinden en fazla 1 yıl önce alınmış, başvuru sahibini ve proje ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge (noter  onaylı imza sirküleri),
 10. Üretim yapan firmalar için güncel Kapasite Raporu,
 11. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının çalışan personel sayısını gösteren başvuru tarihi itibariyle son 3 (üç) aya ait Sosyal Güvenlik Kuruluşu’ndan alınan belge veya barkodlu internet çıktısı,
 12. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair (borcu bulunmadığına veya borçlarının yapılandırıldığına dair) başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı,
 13. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını ve vergi borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırıldığını gösteren ve başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış resmi yazı veya internet çıktısı (başvuru sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan resmi yazı),
 14. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı,
 15. Projenin uygulanacağı yere ait tapu ve kiralık ise kira sözleşmesi örneği,
 16. ÇED Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi,
 17. Proje uygulama alanını gösterir 10 Adet fotoğraf.